Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie je najväčšou a jednou z profilových katedier na fakulte. Pedagógovia, ktorí na katedre pôsobia, sú odborníkmi z oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, ekonomických teórií, riadenia reklamných a marketingových agentúr, digitálneho marketingu. Súčasťou katedry sú aj uznávaní externí lektori pôsobiaci v  reklamných a digitálnych agentúrach ako PS: Digital, TRIAD Advertising či Ponyhouse.

Vzdelávanie

V rámci vzdelávania členovia katedry marketingovej komunikácie personálne zabezpečujú takmer všetky predmety študijného programu marketingová komunikácia v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Taktiež vyučujú predmety orientované na marketing a marketingovú komunikáciu v študijných programoch masmediálna komunikácia, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier a aplikované mediálne štúdiá. V rámci vzdelávacieho procesu katedra aktívne spolupracuje s praxou:

  • spolupráca s reklamnými a digitálnymi agentúrami (Wiktor Leo Burnett Academy, dotcom, Glidy), 
  • spolupráca s Grow with Google Slovensko (zapojenie Google trénerov do vzdelávacieho procesu a organizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK),
  • spolupráca s ADMA (prednášky, konzultácie a odborný mentoring záverečných prác odborníkmi z členských agentúr),
  • spolupráca s KRAS (prednášky na konferenciách),
  • spolupráca so SIEA (realizácia hackathonu, projekt ClusterFY),
  • spolupráca s  Talentway Academy (implementácia projektového vyučovania a design thinkingových metód do vzdelávacieho procesu a organizácia spoločných hackathonov s partnermi z praxe).

Vedecko-výskumná činnosť

V súčasnosti sa vedecko-výskumná činnosť katedry marketingovej komunikácie sústreďuje predovšetkým na riešenie problémov súvisiacich s uplatňovaním komunikačných aktivít podnikateľských subjektov v digitálnom prostredí v kontexte používania sociálnych médií a prenosných elektronických zariadení. Dôraz sa pritom kladie na environmentálne aspekty a udržateľnosť navrhovaných opatrení za účelom zlepšenia súčasného stavu podnikateľského prostredia.

Členovia katedry participujú na viacerých grantových projektoch národného i medzinárodného významu pri rozširovaní a prehlbovaní nielen teoretických, ale aj praktických poznatkov a zručností z oblasti mediálneho marketingu a propagácie produktov v trhovom prostredí. Zároveň analyzujú možnosti cieleného ovplyvňovania nákupného správania zákazníkov a budovania dlhodobých vzájomne prospešných obchodných vzťahov. Najdôležitejšie zistenia skúmania bývajú následne publikované pre širokú odbornú verejnosť prostredníctvom vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých prác a štúdií v časopisoch a zborníkoch registrovaných v celosvetovo uznávaných databázach.

Za samozrejmosť možno označiť prezentáciu dosiahnutých výsledkov na medzinárodných vedeckých konferenciách a odborných fórach. Členovia katedry aktívne pôsobia v rámci rôznych profesijných združení podporujúcich rozvoj študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá (Česká marketingová společnost, POPAI). Súčasne sú niektorí členmi vedeckých rád renomovaných vydavateľstiev špecializujúcich sa na vydávanie vedeckej a odbornej literatúry (Wolters Kluwer), redakčných rád vedeckých časopisov indexovaných v prestížnych databázach či členmi organizačných výborov medzinárodných konferencií zameraných na marketing a médiá.

Katedra je organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity. Ide o významné renomované podujatie s dlhou tradíciou, na ktorej sa zúčastňujú domáci i zahraniční odborníci z akademického prostredia, ale aj z praxe. Členovia katedry sú taktiež organizátormi obľúbeného študentského eventu Týždeň vedy a techniky.

Personálne obsadenie

 
Späť hore ↑