Študijný program teória digitálnych hier

Personálne pokrytie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia vo všetkých troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom i doktorandskom.

Rada pre študijný program teória digitálnych hier:
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich profilové predmety v študijnom programe teória digitálnych hier:

Bakalárske štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program teória digitálnych hier, bakalárske štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi bakalárskeho štúdia teórie digitálnych hier budete disponovať základnými vedomosťami nielen z oblasti grafiky, informatiky a zvuku, ale aj mediálnych štúdií, marketingovej a masmediálnej komunikácie. Budete poznať postupy pri vytváraní digitálnych formátov s pomocou najnovších technológií. Budete sa môcť v kreatívnom priemysle alebo v masmediálnej či marketingovej praxi.

 

» Viac informácií o študijnom programe TEDI aj v tomto videu.

Opisy študijných programov
Uplatnenie

Špecialista herného vývoja (grafik, kóder, zvukový dizajnér), game dizajnér, level dizajnér, projektový manažér, herný marketér, organizátor e-športových podujatí, organizátor herných podujatí, tester digitálnych hier, marketingový špecialista na gamifikáciu.

Detailný profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe teória digitálnych hier v prvom, bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základné teoretické a vedomostné východiská i predpoklady pre nadobudnutie adekvátnych poznatkov a praktických zručností. Výučba študentov v študijnom programe teória digitálnych hier sa v prvom stupni štúdia zameriava na rozvoj odborných a praktických vedomostí a zručností potrebných pre uplatnenie na trhu práce v segmente kultúrneho priemyslu digitálnych hier i v príbuzných mediálno-komunikačných odvetviach. Poskytuje komplexný prehľad v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, a to v spojitosti a nadväznosti teóriu digitálnych hier.

Absolventi získajú širokú škálu zručností z oblasti mediálnych štúdií, mediálnej komunikácie, teórie hier, produkcie a postprodukcie digitálnych hier, ale aj vedomostí z aplikovaných vedných disciplín tvoriacich bazálny teoretický skelet mediálnych a komunikačných štúdií, ako napríklad, psychológia, etika, marketing, kultúrne štúdiá, história. Na ich základe dokážu kriticky pristupovať k mediálnym obsahom primárne vo forme digitálnych hier, ale aj iných herných a príbuzných mediálnych platforiem. Absolventi sú schopní rozoznať a pomenovať aktuálne smerovanie kultúrneho a herného priemyslu a digitálnych hier, poznajú základné herné mechaniky a tie dokážu aplikovať v hernom i nehernom prostredí.

Absolvent/ka má po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia požadované teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu/jej umožňujú uplatniť sa v oblasti mediálneho priemyslu, mediálnej zábavy, v oblasti herného vývoja a priemyslu, ale aj v iných oblastiach využívajúcich digitálne médiá. Absolventi získajú primerané teoretické vedomosti o mediálnej komunikácii, mediálnej kultúre, marketingovej komunikácii a v hrách, v ich súčasnom spoločenskom význame a historickom vývoji, a to na pozadí mediálnych štúdií a komunikačných štúdií. Sú schopní kriticky interpretovať digitálne hry a iné mediálne produkty a chápu, ako sa praktická skúsenosť hrania dá využiť v ďalšej kreatívnej činnosti. Sú ďalej schopní identifikovať negatívne a pozitívne aspekty hrania, a to zo sociokultúrneho a psychologického hľadiska. Rozumejú významu herných mechaník a naratívov a vedia, ako sa dajú využiť pri tvorbe hier aj mimo herného priemyslu. Absolventi poznajú umiestnenie mediálnych a komunikačných štúdií v systéme vied, najmä psychológie, etiky, informatiky, mediálnej lingvistiky a marketingu a dokážu tieto oblasti prepájať nielen pri kreovaní hier, ale aj v rámci hodnotenia hier ako súčasti spoločnosti a aj dizajnovania populárnej kultúry. Každý absolvent/ka ovláda základy práce s nástrojmi určenými na tvorbu digitálnych hier a technologické postupy nevyhnutné k fungovaniu hry ako celku.

Bakalársky stupeň štúdia je primárne orientovaný na vychovávanie absolventov, ktorí chápu digitálne hry ako mediálne produkty, sú schopní kriticky posúdiť ich vplyv a identifikovať problematické javy v digitálnom priestore a hernom svete a chápať ich spoločenské následky. Zameriavajú na určité oblasti hernej žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, mediálnej výchovy a hernej mediálnej produkcie. Budúci absolventi si môžu voľbou voliteľných predmetov bližšie venovať programovaniu pre špecifické platformy, ďalej napríklad grafickej tvorbe, vďaka čomu sú schopní pripraviť konceptuálnu grafiku, ale aj herné assety prostredia, postáv a predmetov, ktoré majú umeleckú i používateľskú hodnotu a dajú sa implementovať do digitálnych výstupov. Absolventi sa tiež môžu zamerať na návrh zvukov a hudby do digitálnych hier. Tieto unikátne schopnosti majú možnosť študenti vzájomne kombinovať a prepájať formou tímovej práce prostredníctvom pravidelných game jamov, čo je formát intenzívnej projektovej práce zameranej na tvorbu hrateľného návrhu digitálnej hry. Špecifickou oblasťou zručností a skúseností sú určite elektronické športy podporujúce rozvoj mäkkých zručností, akými sú komunikačné zručnosti, tímová spolupráca a pod. Samostatná pozornosť je venovaná prepojeniu diváckeho potenciálu formou získavania skúseností s procesmi súvisiacimi s mediálnou a marketingovou rovinou kompetitívneho hrania.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné teoretické vedomosti:

 • Je schopný logicky rozlišovať postupnosť vývoja nástrojov interpersonálnej, spoločenskej a masmediálnej komunikácie a zaraďovať ich do príslušných etáp vývoja ľudskej civilizácie v celkovom vývinovom kontexte.
 • Disponuje vedomosťami o základných atribútoch a charakteristikách kultúr v historickej retrospektíve,
 • Je schopný kontextuálne vnímať funkciu médií a ich význam v celospoločenskom kontexte.
 • Identifikovať manipulatívnu a neetickú komunikáciu a jej techniky a brániť sa im,
 • Dokáže identifikovať a interpretovať kľúčové digitálne hry z hľadiska ich žánrových či typologických charakteristík, ako aj na pozadí historického vývoja i spoločenského diania.
 • Na základe penza teoretických vedomostí o nosných prvkoch digitálnych hier a herných princípoch, je ich schopný uplatniť v rámci kreatívneho myslenia tak v rovine reflexívnej, ako aj produkčnej.
 • Pozná sociokultúrne kontexty hier z hľadiska ludológie a rozumie vývoju a postaveniu hier v dejinách kultúr a masovej komunikácie.
 • Je schopný/á kriticky pristupovať, hodnotiť a analyzovať mediálne obsahy, predovšetkým digitálne hry, a to na základe vedomostí zo psychológie, etiky a mediálnych a kultúrnych štúdií aplikovaných na oblasť herných štúdií. 
 • Získané teoretické poznatky vie absolvent/ka aplikovať v intenciách mediálnej výchovy, v rôznych výskumoch vedeckého bádania, pričom je schopný/á zvoliť a využiť vhodné druhy metód z oblasti spoločenských vied.
 • Rozumie základným legislatívnym rámcom digitálnych médií.
 • Má základné predpoklady k edukačnej činnosti v rámci mediálnej výchovy v oblasti digitálnych hier.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • Ovláda grafické pravidlá typické a potrebné pre tvorbu assetov do digitálnych hier, ktoré vie pretaviť do praktických výstupov.
 • Dokáže do digitálnych hier implementovať herné mechaniky i herné naratívy a ďalšie potrebné výrazové prostriedky digitálnych hier. 
 • Pozná zákonitosti a pravidlá herných enginov potrebných na tvorbu digitálnych hier a vie ich používať s cieľom vytvoriť digitálnu hru.
 • Ovláda tvorbu a implementáciu zvuku a hudby do digitálnych hier. 
 • Zvládne pracovať na krátkodobých projektoch.
 • Vie pripraviť marketingové stratégie špecifické pre segment digitálnych hier. 
 • Je zorientovaný/á v odvetví elektronických športov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • Dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy. 
 • Vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík. 
 • Má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu.
 • Dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému. 
 • Ovláda pracovnú etiku. 
 • Pri rozhodovaní, ale aj interpretovaní javov súvisiacich s digitálnymi hrami a prostredím vie zapojiť kritické myslenie. 
 • Sú mu/jej vlastné kreatívne myslenie a postupy.
 • Vie samostatne rozhodovať.
 • Ovláda komunikáciu v cudzom jazyku.

Magisterské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program teória digitálnych hier, magisterské štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi teórie digitálnych hier budete odborníci na túto oblasť. Budete mať množstvo teoretických vedomostí, praktických skúseností a zručností vo svojom odbore a budete schopní zastávať vyššie manažérske pozície, vytvárať, riadiť a koordinovať projekty a výskumy v digitálnej sfére a aplikovať ich výsledky v praxi.

 

» Viac informácií o študijnom programe TEDI aj v tomto videu.

Opisy študijných programov
Uplatnenie

Herný výskumník, lektor výučby digitálnych hier, lektor tvorby digitálnych hier, herný žurnalista/recenzent, projektový manažér (project owner), marketingový špecialista na gamifikáciu, nezávislý herný vývojár, e-športový manažér/tréner, generalista (ovláda základy rôznych špecializácií a chápe ich prepojenia), level dizajnér, peoples´ partner, herný marketér.

Detailný profil absolventa

Druhý stupeň štúdia študijného programu teória digitálnych hier je zameraný na prehlbovanie vedomostí a zručností nadobudnutých počas bakalárskeho stupňa štúdia. Absolventi odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe teória digitálnych hier sú na 2. stupni magisterského štúdia vybavení širokou škálou teoretických a praktických vedomostí zručností i skúseností, na základe ktorých sú profesionálne pripravení a kompetentní kriticky analyzovať produkciu digitálnych hier s využitím adekvátnych vedeckých metód skúmania. Absolventi vedia posúdiť mieru akceptovateľnosti vplyvov sociokultúrnych, psychologických, didaktických a technologických faktorov pri kreovaní digitálnych hier a vedieť ich spracovať a zapracovať do konceptu i projektu a sú schopní posúdiť vplyv digitálnych hier na formovanie sociokultúrneho prostredia a psychológie jednotlivcov, ako aj predpokladané účinky a vplyvy reklamných, vzdelávacích, výchovných, popularizačných či zábavných digitálnych hier. Vedia kriticky pristupovať k hodnoteniu digitálnych hier a sú schopní ich posudzovať z hľadiska recenzného či publicistického. Absolventi sú tiež pripravení pracovať samostatne, ale aj tímovo pri projektovaní a programovaní digitálnych hier v kybernetickom priestore, ale aj v reálnych podmienkach naživo, takže vedia spolupracovať v kolektíve – v tímovej práci so špecializovanými autormi – odborníkmi pri tvorbe a realizácii digitálnych hier, predkladať podklady pre rozhodnutia ohľadne promotion a distribúcie digitálnych hier a riadiť i organizovať všetky druhy komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu. Absolventi dokážu riadiť projektovanie a proces produkcie digitálnych hier a tiež by mali disponovať vysokými kompetenciami a skúsenosťami z oblastí tvorby umeleckej grafiky, digitálnej grafiky, projektovania grafiky na báze najnovších technológií (animácia 2D, 3D, špeciálne svetelné efekty, textúry, modelovanie objektov, projektovanie a animácia virtuálneho prostredia)a vytvoriť zvukové skladby v digitálnych hrách, t. j. komponovať prostredníctvom digitálnych technológií zvuk, meniť priestorový zvuk, registrovať hlasové premeny, v rámci produkčných a postprodukčných prác ovládať a implementovať postupy pri tvorbe zvukových zložiek, ak preferujú túto špecializáciu v produkcii digitálnych hier.

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent/ka sa po úspešnom ukončení druhého stupňa štúdia teórie digitálnych hier hlbšie orientuje nielen v tvorbe produktov digitálno-herného priemyslu, ale predovšetkým aj v oblasti dizajnovania osobitej kultúry, ktorá je sekundárnym prejavom (produktom) tohto priemyslu a je šírená tak v subkultúrnom, lokálnom, ako aj v globálnom meradle. Vie subkultúrne prostredie a kultúrne fenomény identifikovať, pozná ich atribúty i charakteristiky a dokáže s nimi komunikovať. Okrem širokého prehľadu v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií je absolvent/ka odborníkom/čkou na herné štúdiá, na participačnú kultúru a v oblasti fanúšikovských štúdií pričom rozumie využitiu týchto poznatkov v marketingovej komunikácii a pri produkcii digitálnych hier, ale aj pri kritickom prístupe k systému produkcie a produktom populárnej kultúry. Absolvent/ka dokáže rozmýšľať v súvislostiach, čo znamená, že je schopný/á predpokladať a objektívne vyhodnocovať jednotlivé zákonitosti fungovania digitálnych hier, a to nielen zo psychologického a sociologického hľadiska, ale aj v širších prepojeniach na súčasnú filozofiu, aktuálnu produkciu masovej a mediálnej kultúry. Absolvent/ka má taktiež široký prehľad nielen o globálnom, ale aj lokálnom hernom trhu a developeroch, a to nielen v teoretickej, ale aj prakticko-skúsenostnej rovine. Profil absolventa dopĺňa tiež schopnosť digitálne hry sledovať a skúmať z teoretického i empirického hľadiska, a to prostredníctvom celého radu kvalitatívnych i kvantitatívnych metód, ktoré sa štandardne používajú pri výskume digitálnych hier. Absolvent taktiež pozná základy didaktiky potrebné pri využívaní hier vo vzdelávacom procese a teda aj gamifikácie edukačných aktivít.

Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia:

 • Má hlboké prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti hernej žurnalistiky, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, najmä audiovizuálnej, auditívnej žurnalistiky, tlačenej a webovej žurnalistiky.
 • Má široké poznatky z konkrétnych oblastí filozofie médií ako je ontológia, epistemológia, axiológia, antropológia a etika médií, ovláda metodológiu, ktorá sa používa vo filozofii médií.
 • Pozná a rozumie metódam a postupom, ktoré sú využívané v rámci výskumov v mediálnych a komunikačných štúdiách a vie analyzovať a syntetizovať teoretické vedomosti a uvedomuje si hranice týchto vedomostí.
 • Orientuje sa v subkultúrach hráčov a vie prostredníctvom adekvátnych výskumných metód skúmať špecifické potreby, postoje a očakávania fanúšikov.
 • Pozná sociokultúrne a psychologické kontexty správania a konania hráčskej komunity, vrátane ich herných preferencií.
 • Kriticky analyzuje produkty digitálno-herného priemyslu s ohľadom na jeho lokálne i globálne atribúty a charakteristiky.
 • Má široký prehľad o minulosti a prítomnosti českého a slovenského herného trhu.
 • Disponuje základnými didaktickými znalosťami.
 • Dokáže zasadiť herné médiá a platformy do kontextu masovej, populárnej a mediálnej kultúry.
 • Je schopný/á realizovať systematický rozbor i reflexívnu analýzu digitálnych hier.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

Počas druhého stupňa štúdia absolvent/ka nadobúda zručnosti nevyhnutné pre jeho/jej ďalšie pôsobenie v hernom priemysle, ale aj priľahlých mediálnych odvetviach. Absolvent/ka je schopná pristupovať k tvorbe digitálnych hier z hľadiska všetkých fáz tvorby herného produktu, od ideového nápadu až po aktivity súvisiace s postprodukciou hier. Vie navrhnúť marketingový plán digitálnej hry so zreteľom na špecifické potreby tohto produktu a dokáže efektívne komunikovať s fanúšikom, resp. cieľovou skupinou. V rámci procesu tvorby hier dokáže zapojiť rôzne kreatívne postupy, a to z hľadiska rôznych odvetví produkcie. Absolvent/ka ovláda 2D, 3D, vektorovú grafiku a je schopný/á vytvoriť koncept art. Okrem toho ovláda základy algoritmizácie, ako pokročilého vývojového nástroja digitálnych hier. Taktiež vie zhodnotiť prínos vhodnej hudby do digitálnej hry a má predpoklady vytvárať hudbu i zvuky do digitálno-herného média. Absolvent/ka má skúsenosť s prácou na dlhotrvajúcom projekte, na základe čoho je schopný/á pracovať na zadaniach zadávateľa a komunikovať projekt v tíme. Po ukončení druhého stupňa štúdia vie rozmýšľať nad digitálnymi hrami do takej miery, že je schopný/á tvorby základných novinárskych obsahov (textov, auditívnych a audiovizuálnych obsahov) a žánrov s hernou tematikou, a taktiež vystupovať ako autorita na herných streamoch v audiovizuálnej forme najmä v segmente e-športov. V oblasti elektronických športov vie vystupovať nielen v pozícii hráča, ale má také skúsenosti, ktoré ho v tíme posúvajú a predurčujú aj na funkčné miesto trénera.

Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia: 

 • Ovláda postupy spravodajského a publicistického informovania o hrách na rôznych mediálnych platformách. 
 • Má vytvorený herný zážitok s dôležitými lokálnymi digitálnymi hrami minulosti a súčasnosti. 
 • Dokáže aplikovať poznatky o hrách do edukačného procesu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. 
 • Ovláda kreatívne postupy tvorby digitálnych hier. 
 • V oblasti produkcie hier sa špecializuje na grafiku, zvuk, alebo vývoj digitálnych hier. 
 • Ovláda aj postprodukčné postupy, ktoré aplikujú po vydaní herného projektu. 
 • Je odborníkom na marketingovú komunikáciu digitálnych hier. 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

Prevažne povinne voliteľné predmety sú orientované na rozvoj mäkkých zručností, pričom absolvent/ka magisterského stupňa štúdia má možnosť po jeho ukončení mať za sebou svoj vlastný herný vývojársky projekt, ktorý vie pretaviť do podnikateľského projektu. 

Absolvent/ka druhého, magisterského stupňa štúdia: 

 • Dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy v rámci tímu i smerom k tretím stranám. 
 • Vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík. 
 • Má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu a dokáže viesť tím. 
 • Má skúsenosť s prácou na dlhodobých projektoch.
 • Dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému. 
 • Ovláda pracovnú etiku.  
 • Dokáže zapojiť kritické a kreatívne myslenie. 
 • Vie komunikovať v cudzom jazyku.

Doktorandské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program teória digitálnych hier, doktorandské štúdium v dennej aj externej forme.

Detailný profil absolventa

Obsah študijného programu  teória digitálnych hier zodpovedá a vychádza z obsahu študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá. Na základe opisu študijného odboru možno konštatovať, že predmetný študijný program je zameraný na vzdelávanie odborníkov na komunikáciu  v súčasnosti už dominantných digitálnych médiách. Digitálne hry sú relevantnou súčasťou tohto multimediálneho komunikačného priestoru situovaného do prostredia kreatívneho digitálneho priemyslu. Je nespochybniteľné, že v priebehu dvoch posledných dekád sa stali rozšíreným i všeobecne obľúbeným masovokomunikačným médiom. Toto médium je založené na digitálnej platforme a multimediálnych i mediálnoumeleckých tvorivých prístupoch, ktorých aplikácia má veľmi široké využitie vo všetkých oblastiach mediálnej a marketingovej komunikačnej praxe. 

 Jadro študijného programu teória digitálnych hier na doktorandskom stupni tvoria poznatky z oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie, z oblasti teórie hier a zo vzájomnej interakcie médií a mediálneho trhu. Frekventant tretieho stupňa študijného programu digitálne hry sa bližšie oboznamuje s problematikou hier v sociokultúrnom a mediálnom prostredí, s typologickými charakteristikami cieľových skupín hráčov digitálnych hier, s výskumnými metódami v oblasti digitálnych hier, ako aj s marketingovými komunikačnými stratégiami v oblasti digitálnych hier. Študent má možnosť vybrať si tiež povinne voliteľné predmety predmety, ktoré korešpondujú s jeho vlastným výskumom v rámci dizertačnej práce a umožňujú mu špecializáciu na jednotlivé okruhy problematiky digitálnych hier z aspektov: audiovizuálnych prostriedkov digitálnych hier, semiotiky digitálnych hier, edukačných možností digitálnych hier, reflexie a analýzy mediálneho umenia a mediálnej kultúry v digitálnych hrách. 

Absolvent odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe teória digitálnych hier na 3. stupni štúdia získava širokú škálu teoretických poznatkov z daného  odboru. Disponuje širokou škálou najnovších poznatkov z oblasti globálne aj glokálne situovaného sociokultúrneho i mediálneho priestoru, zo sfér mediálneho umenia a mediálnej kultúry, typológie hier a ich vývojových trendov, z herných mechaník, psychologických charakteristík hráčov jednotlivých druhov hier v kontexte s ich socializáciou, enkulturáciou, preferovanými životnými štýlmi a sociálnymi okolnosťami, s ohľadom na pozitívne a negatívne dôsledky hrania hier. Prehlbuje si poznatky z oblasti teórie masmediálnej a marketingovej komunikácie s prízvukovaním možností využívania ich aplikácie v prostredí tvorby, distribúcie a užitia digitálnych hier. Východiskom vzdelávacích postupov sú hlbšie i špecifickejšie poznatky z oblasti teórie a praxe digitálnych hier. Z tohto aspektu sa kladie dôraz na vytváranie praktických zručností a schopností, ktoré absolventovi umožňujú cez digitálne hry aktívne a tvorivo vstupovať do sociokultúrneho a marketingového priestoru a profesionálne ho ovplyvňovať, dbajúc na hodnotové a etické aspekty. Absolvent študijného programu teória digitálnych hier si prehlbuje poznatky aj v rámci využívania špecifických výskumných postupov pri výskume komplexných produkčných postupov a stratégií digitálnych hier v rámci kreatívneho digitálneho priemyslu, ako aj pri skúmaní komplexného herného a užívateľského prostredia. Zároveň získava najnovšie poznatky o súčasnom stave a trendoch v oblasti vedeckého skúmania tak, aby svojou samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširoval úroveň poznania v oblasti teórie digitálnych hier, aby bol vďaka nadobudnutým vedomostiam a zručnostiam schopný nastoľovať a usmerňovať diskurz v oblasti výskumu digitálnych hier a herného prostredia. K tomu, aby túto métu mohol dosiahnuť, si osvojuje zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce, posilňuje schopnosti formulovať vedecký problém, ciele, zvoliť a realizovať vhodné metódy jeho skúmania, ako aj zručnosť precizovať zistenia a ich interpretácie vo vzťahu k výskumným cieľom. Absolvent je nielen schopný systematicky a metodicky správne postupovať pri realizácii výskumu, ale je vedený k tomu, aby si osvojil a rešpektoval etické zásady vedeckej práce v rovinách teoretického i empirického skúmania. 

Ciele vzdelávania

Doktorandský študijný program teória digitálnych hier na 3. stupni štúdia v študijnom odbore masmediálne štúdiá programovo a kontinuálne nadväzuje na magisterský študijný program teória digitálnych hier. Jeho základným cieľom je prehĺbiť a rozšíriť poznatkovú bázu, precizovať vedomosti i rozvinúť schopnosti a umožniť širšie možnosti uplatnenia absolventov. Na jednej strane štúdium na treťom stupni markantne posilňuje vedomostnú bázu a oblasť výskumu, na strane druhej zdokonaľuje schopnosti, ale i zručnosti získané na magisterskom študijnom stupni. Cieľavedome pripravuje študentov na zvládnuť tie náročnejších úloh v mediálnej praxi digitálnych hier a rozširuje možnosti ich uplatnenia na vyšších stupňoch manažérskej praxe a špecializovaných pozíciách v rámci projektových a výskumných tímov. 

Obdobne ako bakalársky a magisterský študijný program je aj doktorandský študijný program postavený na báze vychádzajúcej  z predmetov zaradených v rámci študijného odboru masmediálne štúdiá. Poskytuje vzdelávanie reflektujúce a napĺňajúce aktuálne požiadavky trhu v oblasti tvorby a recepcie digitálnych komunikátov vo vyhranenom a rýchlo sa rozvíjajúcom segmente kreatívneho priemyslu – digitálnych hrách. 

Teoretické vedomosti 

Absolvent študijného programu teória digitálnych hier v 3. stupni pracuje s poznatkami v kontexte dejín civilizačných okruhov a kultúr. Vie lepšie porozumieť herným princípom a situáciám z hľadiska pôsobenia významných faktorov – filozofických, religióznych, sociokultúrnych, umelecko-kultúrnych, mediálnoumeleckých, estetických, psychologických i širších spoločenských súvislostí. Takáto širokospektrálna poznatková výbava je nevyhnutná  pre realizáciu jeho tvorivých zámerov v rámci produkcie digitálnych hier, ako aj pre ich odborné a kritické zhodnotenie po všetkých stránkach, tzn. z hľadiska kvality vizuálneho, naratívneho, hudobno-zvukového a pod. stvárnenia, ako i z aspektu potrieb cieľových skupín užívateľov digitálnych hier. Báza rozšírených poznatkov z viacerých oblastí vedných disciplín, vrátane mediálnej a marketingovej komunikácie, sociológie a psychológie médií, teórie a typológie hier a herných princípov… (vymenovať nosné predmety) absolventovi umožňuje hlbšie preniknúť a porozumieť tým sféram mediálnej praxe, v ktorých sa digitálne hry v súčasnosti uplatňujú.  Absolvent študijného programu je schopný formulovať vedecký problém vyplývajúci z analýzy prostredia digitálnych hier, využívať rôzne metódy a nástroje na skúmanie tohto prostredia a riešenie výskumných problémov s dôrazom na úžitok pre široké sociokultúrne domáce a medzinárodné prostredie, berúc do úvahy etické a právne aspekty predmetnej problematiky. Svoju prácu ovláda a uplatňuje v nej zásady profesijnej etiky. Na vysokej poznatkovej úrovni ovláda teóriu a typológiu digitálnych hier, ich semiotiku, možnosti využívania audiovizuálnych prostriedkov pre dosahovanie či zvyšovanie ich účinnosti, typológiu a špecifické charakteristiky ich užívateľov s ohľadom na motivačné činitele, ako aj možnosti využitia hier v rôznych oblastiach života. Je zorientovaný vo všetkých oblastiach výskumu, ako napríklad skúmanie podmienok tvorby, produkcie, narácií, animácií či užívateľských herných rituálov alebo  účinkov digitálnych hier na rôzne typologické varianty hráčskych skupín a pod. Získa  podrobný prehľad o najnovších vedeckých poznatkoch, hypotézach, konceptoch, výskumných problémoch či nezodpovedaných otázkach v rámci skúmania teórie digitálnych hier.

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent masmediálnych štúdií v študijnom programe teória digitálnych hier v 3. stupni štúdia môže efektívne pôsobiť na rôznych úrovniach práce s digitálnymi hrami – ako člen výskumného tímu, samostatný i vedúci výskumník, analytik, producent, tvorca, implementátor, koordinátor alebo projektový manažér, propagátor, konzultant, metodik či edukátor. Dokáže kompetentne napísať projekt zohľadňujúci potreby prostredia v národnom a medzinárodnom kontexte i rozsahu. Je schopný viesť národný aj medzinárodný výskumný tím, plánovať a realizovať výskumné úlohy, zohľadňovať interkultúrne špecifiká výskumného tímu, je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojuje si kritické myslenie, vie selektovať, pomenovať, tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia. Na základe tejto poznatkovej výbavy je schopný kriticky analyzovať a prehodnocovať doterajšie teórie na výskumnom poli digitálnych hier, ako aj vytvárať nové teoretické koncepty alebo formulovať predpoklady i hypotézy pre empiricky orientované výskumy. Absolvent má dostatočné penzum vedomostí o výskumných metódach a procedúrach základného a aplikovaného výskumu, je schopný posúdiť, zvoliť, aplikovať a realizovať metódy teoretického i empirického výskumu. Má kompetencie na to, aby predmetnú problematiku skúmal interdisciplinárne i transdisciplinárne, na národnej i medzinárodnej úrovni. Dokáže navrhovať a implementovať nové výskumné postupy, ako aj nové a originálne spôsoby tvorby v oblasti digitálnych hier a s nimi úzko previazanými postupmi v rámci mediálnoumeleckej produkcie.  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu teórie digitálnych hier v 3. stupni štúdia je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, využívať poznatky empirických kvantitatívnych sociologických výskumov, ako aj kvalitatívnych výskumov orientovaných psychologicky, naratívne, diskurzívne alebo semioticky a pod. Používa vo svojom odbore cudzí jazyk, je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste. Počas štúdia si prehĺbi zásady vedeckej práce, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a zásady vedeckej činnosti, schopnosti vedecky tvoriť, prinášať nové myšlienky, aplikovať výsledky výskumu do praxe a zároveň prezentovať výsledky vlastnej i kolektívnej bádateľskej činnosti doma, ako aj v zahraničí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť v odboroch sféry skúmania, projektovania či využívania digitálnych hier. Nájde uplatnenie v oblasti vedy, výskumu, vysokoškolského vzdelávania,  ako aj v oblastiach tvorby herných produktov využiteľných v  rôznych oblastiach života a ich implementácie do sociokutúrneho prostredia na globálnej či glokálnej úrovni. Vie tvoriť analýzy využiteľné pre rôzne cieľové skupiny v rámci edukačných, rozvojových či terapeutických procesov. Môže pôsobiť ako analytik, tvorca, implementátor alebo konzultant. Vzhľadom na zameranie študijného programu získa predpoklady pre samostatné tvorivé pôsobenie v oblasti digitálnych hier, efektívne sa však môže uplatniť aj v oblasti vedeckej, produkčnej alebo pedagogickej.

Absolvent preukazuje schopnosť pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové úlohy a byť spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole či ako lektor v rôznych vzdelávacích kurzoch. Vykonáva úlohy vedeckého charakteru súvisiace s publikačnou a inou odbornou činnosťou. V kontexte skúškovej časti študent rieši a plní požiadavky i úlohy zadané pedagógom v závislosti od konkrétnych predmetov. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent v praxi samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a navrhnutému profilu absolventa.

Absolvent sa môže uplatniť ako:

 • vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí, 
 • expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovatívne využívanie digitálnych hier v oblastiach mimo zábavného priemyslu, 
 • expert pre oblasť monitoringu médií a kritického posudzovania digitálnych hier a analýzy rôznych druhov digitálnych hier a stavu digitálneho priemyslu, 
 • odborník a posudzovateľ v podporných a grantových schémach týkajúcich tvorivej a vedecko-reflexívnej zložky digitálnych hier,  
 • expert vo vládnych a poslaneckých výboroch pre sféru rozvoja kreatívneho priemyslu, 
 • profesionál v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania so zameraním na edukačné prvky digitálnych hier.
Opisy študijných programov

Študijné plány

 
 
 
Späť hore ↑