Kreatívne centrum

Základné informácie o projekte

Názov: Kreatívne centrum – adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra
Kód projektu: 302031ACX4
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
Cieľ projektu: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Vytvorenie Kreatívneho centra na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie si dáva za cieľ napomôcť rozvoju slovenského priemyslu v rámci sektoru kultúrny priemysel, oblasť hudba, audiovízia a multimédiá, a to prepojením teoretických znalostí nadobudnutých počas štúdia s praktickými znalosťami, ktoré umožnia širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť na pracovnom trhu. Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja e-športu, kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva zvýšená ochota firiem fungujúcich v rámci digitálneho biznisu poskytovať verejnosti priestor pre prax a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšený počet slovenských herných štúdií a startupov/ateliérov (mikro, malých a stredných podnikov), vytvorenie podmienok pre vznik pobočiek zahraničných a nadnárodných herných spoločností, zvýšený ročný obrat a zamestnanosť v rámci ekonomického sektoru audiovizuálnej tvorby, zvýšený počet propagačných aktivít pre umelcov pôsobiacich v audiovizuálnej tvorbe. KC má ambíciu rozvíjať a naštartovať procesy, ktoré pomôžu premeniť kreatívny ľudský potenciál do komerčne využiteľného alebo verejne prospešného produktu alebo služby.

Cieľovými skupinami sú fyzické osoby/nepodnikatelia, ale aj široká verejnosť a podnikateľské subjekty, ktoré budú členmi KC.

Aktivity projektu
 • Hlavná aktivita – Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií – 07/2021 – 31.12.2023
 • Budovanie kreatívneho centra – 07/2021 – 11/2022
 • Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra – 12/2022 – 12/2023.
 • Podporné aktivity – Projektový manažment a publicita – 07/2021 – 31.12.2023.
 • Kreatívne centrum bude poskytovať služby v rámci Programu 1.2 – Podpora podnikania:
  • Vytvorenie podnikateľského plánu pre Kreatívny inkubátor – poradenská podpora pri vypracovaní prvotnej verzie podnikateľského plánu a pri príprave prezentácie pred komisiou, ktorá rozhodne o zapojení do programu kreatívneho inkubátora,
  • Kreatívny inkubátor – poskytovanie informácií a poradenstva, služieb spojených s prvotnou verifikáciou vypracovaného podnikateľského plánu a so založením vlastnej firmy,
  • Vytvorenie podnikateľského plánu pre Kreatívny akcelerátor – poradenská podpora pri vypracovaní podnikateľského plánu a pri príprave prezentácie pred komisiou, ktorá rozhodne o zapojení do programu kreatívneho akcelerátora,
  • Kreatívny akcelerátor pre začínajúcich podnikateľov – forma kreatívneho akcelerátora určená pre podnikateľov, ktorí sú v počiatočnej fáze podnikania v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu (produkcie digitálnych hier), t. j. do troch rokov od začiatku ich podnikateľskej činnosti,
  • Účelový kreatívny akcelerátor – Jednoduchá forma kreatívneho akcelerátora, v rámci ktorej sa poskytujú služby zamerané na zlepšenie fungovania spoločnosti v jednej alebo dvoch oblastiach – marketing a ochrana duševného vlastníctva (copyrights, trademarks),
  • Komplexný kreatívny akcelerátor – komplexná forma kreatívneho akcelerátora určená pre mimoriadne projekty s vysokým podnikateľským potenciálom. Služby tohto typu akcelerátora sú zamerané na zhodnotenie existujúceho podnikania a inovácie podnikateľského modelu ako aj následnú expanziu na nové trhy.

Výška nenávratného finančného príspevku je 1 437 322,97 eur, pričom Fakulta masmediálnej komunikácia sa bude na nákladoch podieľať päťpercentným spolufinancovaním. Z týchto prostriedkov bude kompletne prebudovaná časť priestorov fakulty na Skladovej ulici v Trnave, kde bude Kreatívne centrum sídliť. Súčasťou prestavby bude vybudovanie coworkingového priestoru, kde sa budú môcť schádzať členovia Kreatívneho centra, konzultovať svoje nápady a pracovať na projektoch. Súčasťou budú aj prednáškové a konferenčné miestnosti pre verejnosť a nové technické vybavenie štúdií vrátane ozvučenia, virtuálnej reality a 3D skenovania.

Súbory na stiahnutie:

 
Späť hore ↑