Akademické orgány fakulty

Akademickými orgánmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú:

  • Akademický senát FMK UCM,
  • Disciplinárna komisia FMK UCM a
  • Vedecká rada FMK UCM.

Akademický senát

Akademický senát

Predseda
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.

Tajomníčka
PhDr. Katarína Ďurková, PhD.

Študentská komora
Mgr. Simona Mičová
Bc. Michal Sliva
Bc. Jana Paveleková
Mária Marková

Súvisiace dokumenty

Uznesenia

Vedecká rada

Vedecká rada

Postavenie a úlohy Vedeckej rady FMK UCM v Trnave upravuje § 29 a 30 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a platný rokovací poriadok, schválený vedeckou radou fakulty dňa 15.5.2008. Riadne zasadnutia Vedeckej rady sa konajú spravidla jedenkrát za semester, a výnimočne, ak o to požiada tretina jej členov s odôvodnením predmetu rokovania, môže predseda vedeckej rady (ak to uzná za potrebné), zvolať mimoriadne zasadnutie. Predsedom VR je dekan fakulty. Funkčné obdobie členov VR je štvorročné a spravidla sa zhoduje s funkčným obdobím dekana. Členov vedeckej rady schvaľuje na návrh dekana Akademický senát FMK UCM. Na rokovanie VR môže dekan pozvať aj ďalších vyučujúcich, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe, prípadne študentov. Funkcia člena VR je nezastupiteľná. Najmenej jedna štvrtina jej členov sú osoby, ktoré nie sú z akademickej obce UCM a súčasne 2/3 členov VR sú z akademickej obce fakulty.

Vedecká rada fakulty má 28 členov, z toho 21 interných zamestnancov univerzity na ustanovený týždenný pracovný čas a 7 externých členov z iných vysokých škôl a odborníkov z praxe.

Predsedníčka
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Súvisiace dokumenty

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia prejednáva disciplinárne priestupky študentov – zavinené porušenia právnych predpisov alebo vnútorných predpisov alebo verejného poriadku. Má 6 členov, ktorých spolu s jej predsedom vymenúva z radov členov akademickej obce a po schválení Akademickým senátom univerzity rektor UCM. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti.

Zloženie komisie:

Zamestnanecká časť:
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
JUDr. Milan Botík, PhD.
Mgr. Juliána Mináriková, PhD. – predsedníčka komisie

Študentská časť:
Mgr. Slávka Mazáková
Bc. Jakub Kovalík
Bc. Stanislava Brezániová

 
Späť hore ↑