Akademické orgány fakulty

Akademickými orgánmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú:

Vedecká rada

Vedecká rada

Postavenie a úlohy Vedeckej rady FMK UCM v Trnave upravuje § 29 a 30 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a platný rokovací poriadok, schválený vedeckou radou fakulty dňa 5.2.2019. Riadne zasadnutia Vedeckej rady sa konajú spravidla jedenkrát za semester, a výnimočne, ak o to požiada tretina jej členov s odôvodnením predmetu rokovania, môže predseda vedeckej rady (ak to uzná za potrebné), zvolať mimoriadne zasadnutie. Predsedom VR je dekan fakulty. Funkčné obdobie členov VR je štvorročné a spravidla sa zhoduje s funkčným obdobím dekana. Členov vedeckej rady schvaľuje na návrh dekana Akademický senát FMK UCM. Na rokovanie VR môže dekan pozvať aj ďalších vyučujúcich, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe, prípadne študentov. Funkcia člena VR je nezastupiteľná. Najmenej jedna štvrtina jej členov sú osoby, ktoré nie sú z akademickej obce UCM a súčasne 2/3 členov VR sú z akademickej obce fakulty.

Vedecká rada fakulty má 27 členov, z toho 18 interných zamestnancov univerzity na ustanovený týždenný pracovný čas a 9 externých členov z iných vysokých škôl a odborníkov z praxe.

Predsedníčka 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Podpredseda
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Externí členovia
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
prof. UE dr hab. Zbigniew Widera
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská 
doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD. 
doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LLM.
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia prejednáva disciplinárne priestupky študentov – zavinené porušenia právnych predpisov alebo vnútorných predpisov alebo verejného poriadku. Má 6 členov, ktorých spolu s jej predsedom vymenúva z radov členov akademickej obce a po schválení Akademickým senátom univerzity rektor UCM. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti.

Zloženie komisie:

Predseda:
Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Zamestnanecká časť:
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Martin Graca, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Lucia Magalová
Bc. Darina Hudecová
Andrea Pavčová

Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutí VR

2022:

2021:

2020:

2019:

Súvisiace dokumenty

 

 
Späť hore ↑