Akademické orgány fakulty

Akademickými orgánmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú:

Vedecká rada

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty má 27 členov, z toho 18 interných zamestnancov univerzity na ustanovený týždenný pracovný čas a 9 externých členov z iných vysokých škôl a odborníkov z praxe.

Predsedníčka 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Podpredsedníčka
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Externé členky, externí členovia
Dr.h.c. prof. dr. Ing. Elena Horská
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. 
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
prof. UE dr hab. Zbigniew Widera 
doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LLM.
PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia prejednáva disciplinárne priestupky študentov – zavinené porušenia právnych predpisov alebo vnútorných predpisov alebo verejného poriadku. Má 6 členov, ktorých spolu s jej predsedom vymenúva z radov členov akademickej obce a po schválení Akademickým senátom univerzity rektor UCM. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti.

Zloženie komisie:

Predseda:
Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Zamestnanecká časť:
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Martin Graca, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Lucia Magalová
Bc. Darina Hudecová
Andrea Pavčová

Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutí VR

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

Súvisiace dokumenty

 

 
Späť hore ↑