Akademické orgány fakulty

Akademickými orgánmi Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sú:

Vedecká rada

Vedecká rada

Postavenie a úlohy Vedeckej rady FMK UCM v Trnave upravuje § 29 a 30 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a platný rokovací poriadok, schválený vedeckou radou fakulty dňa 5.2.2019. Riadne zasadnutia Vedeckej rady sa konajú spravidla jedenkrát za semester, a výnimočne, ak o to požiada tretina jej členov s odôvodnením predmetu rokovania, môže predseda vedeckej rady (ak to uzná za potrebné), zvolať mimoriadne zasadnutie. Predsedom VR je dekan fakulty. Funkčné obdobie členov VR je štvorročné a spravidla sa zhoduje s funkčným obdobím dekana. Členov vedeckej rady schvaľuje na návrh dekana Akademický senát FMK UCM. Na rokovanie VR môže dekan pozvať aj ďalších vyučujúcich, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe, prípadne študentov. Funkcia člena VR je nezastupiteľná. Najmenej jedna štvrtina jej členov sú osoby, ktoré nie sú z akademickej obce UCM a súčasne 2/3 členov VR sú z akademickej obce fakulty.

Vedecká rada fakulty má 28 členov, z toho 20 interných zamestnancov univerzity na ustanovený týždenný pracovný čas a 8 externých členov z iných vysokých škôl a odborníkov z praxe.

Predsedníčka 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Podpredseda
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Súvisiace dokumenty

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia prejednáva disciplinárne priestupky študentov – zavinené porušenia právnych predpisov alebo vnútorných predpisov alebo verejného poriadku. Má 6 členov, ktorých spolu s jej predsedom vymenúva z radov členov akademickej obce a po schválení Akademickým senátom univerzity rektor UCM. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti.

Zloženie komisie:

Predseda:
Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Zamestnanecká časť:
JUDr. Milan Botík, PhD.
Mgr. Martin Graca, PhD.

Študentská časť:
Martin Palkovič
Mgr. Nikola Kaňuková
Daniel Szmolniczky

Súvisiace dokumenty

 

 
Späť hore ↑