doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.

prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, docentka, zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Docentka Jana Radošinská pôsobí na FMK UCM od roku 2006. Bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie ukončila v roku 2009, magisterské štúdium v tom istom študijnom programe zavŕšila v roku 2011. Rigorózne konanie absolvovala v roku 2013 a vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) získala o rok neskôr, teda v roku 2014. V roku 2019 úspešne absolvovala habilitačné konanie a bola jej udelená vedecko-pedagogická hodnosť docentka (doc.).

Z vedeckého hľadiska sa špecializuje na históriu a teóriu médií. Jej vedecké a výskumné zameranie zahŕňa kritickú analýzu mediálnej kultúry, odvetvia mediálneho priemyslu, mainstreamovú audiovizuálnu tvorbu a problémy priemyslu kultúry a zábavy. Takisto sa zaujíma o mediálne publiká a digitálne hry. Je autorkou vedeckých publikácií venovaných problematike mediálnej kultúry, mediálnej zábavy a filmových diel pre väčšinové publiká, ako aj početných vedeckých štúdií a zborníkových príspevkov vydaných doma i v zahraničí.

Jej aktivity spojené s prácou na Fakulte masmediálnej komunikácie zahŕňajú pôsobenie vo vedení redakcie prestížneho vedeckého časopisu Communication Today, činnosť v organizačnom a programovom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie Media and Marketing Identity, participovanie na výskumných projektoch a zabezpečovanie administratívy v súvislosti s činnosťou Katedry masmediálnej komunikácie. Je členkou medzinárodnej organizácie ECREA, Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov. Aktuálne pôsobí v komisii KEGA č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia.

V minulosti sa zaoberala komunikáciou s medzinárodnými citačnými databázami a má skúsenosti s editovaním vedeckých textov v slovenskom i anglickom jazyku.

Oblasti záujmu: mediálna kultúra, odvetvia mediálneho priemyslu, zábava v médiách, filmová a televízna tvorba pre väčšinové publiká, mainstreamové novinárstvo.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Globalizovaný filmový priemysel / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Lenka Rusňáková ; vedeckí recenzenti: Miloš Mistrík, Martin Štoll, Terézia Rončáková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 283 s. [17,2AH]. - ISBN 978-80-7598-950-5.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Mediálna zábava v 21. storočí : sociálno-kultúrne aspekty a trendy / Jana Radošinská ; recenzenti Zora Hudíková, Hana Pravdová, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-793-9.

Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Okruhy problémov v štúdiu mediálnej kultúry I. Hypermoderná spoločnosť [elektronický zdroj] / Jana Radošinská ; vedecké recenzentky: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 207 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0189-2.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

New trends in production and distribution of episodic television drama: brand Marvel-Netflix in the post-television era / Jana Radošinská, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 4-29.

To thrive means to entertain: the nature of today's media industries / Jana Radošinská, Zuzana Kvetanová, Ján Višňovský, 2020.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 4-21.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017.
In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Politainment: Reflecting on political affairs via audiovisual media entertainment / Jana Radošinská ... [et al.], 2021. DOI 10.5604/01.3001.0015.7438.
In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 9, č. 2 (2021), s. 72-90 [online].

Predmety

 • aktuálne trendy v mediálnej kultúre – 1. PhD. KOMU (D, EXT)
 • filozofia médií a komunikácie – 1. PhD. KOMU (D, EXT)
 • masová a mediálna kultúra – 1. Mgr. TEDI (D, EXT), 2. Bc. AMES (D)
 • masová a populárna kultúra – 1. Mgr. KOMU (D), 2. Mgr. KOMU (EXT)
 • mediálna kultúra – 1. Mgr. KOMU (D), 2. Mgr. KOMU (EXT)
 • mediálny priemysel – 3. Bc. KOMU (D), 4. Bc. KOMU (EXT)
 • metodológia a etika vedeckej práce - 1. PhD. KOMU (D, EXT)
 • odvetvia mediálneho priemyslu I., II. – 2. Mgr. KOMU (D)
 • teória masovej komunikácie – 1. Bc. MARK (D)
 • vybrané problémy médií a marketingu – 1. PhD. TEDI (D, EXT)
 • Projekty

 • Projekt APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia (2022 – 2026, zodpovedná riešiteľka projektu)
 • Grantová schéma Horizont 2020 (EÚ) – projekt Kritická explorácia rizík a príležitostí viazaných na médiá v záujme dosiahnutia demokraticko-participačnej komunikácie: Vývoj scenárov v rámci európskeho mediálneho prostredia (MEDIADELCOM). 2021 – 2023, členka riešiteľského kolektívu. Zodpovedná riešiteľka projektu: Prof. Halliki Harro-Loit, Univerzita v Tartu, Estónsko
 • Grantová výzva: CEF-TC-2020-2 – projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO). 2021 – 2024, členka riešiteľského kolektívu. Koordinátor: Univerzita Karlova (CZ)
 • Projekt VEGA č. 1/0283/20 s názvom Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020 – 2022, zástupkyňa zodpovedného riešiteľa projektu)
 • Projekt VEGA č. 1/0611/16 s názvom Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky (2016 – 2017, zástupkyňa zodpovednej riešiteľky projektu)
 • Medzinárodný projekt s názvom Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (2016 – 2017)
 • Projekt VEGA č. 1/0640/15 s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov (2015)
 • Projekt KEGA č. 023UCM-4/2014 s názvom Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva (2015)
 • Inštitucionálny projekt FPPV-23-2013 s názvom Aktuálne trendy v mediálnej kultúre (vedúca riešiteľka projektu, 2013)
 • Členstvá

 • členka komisie KEGA č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia – od roku 2020
 • členstvo v organizačných, programových a vedeckých výboroch medzinárodných vedeckých konferencií Media and Marketing Identity (kontinuálne od roku 2012)
 • členka Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • členka Slovenského syndikátu novinárov
 • členka Medzinárodnej asociácie novinárov
 • členka medzinárodnej organizácie ECREA (European Communication Research and Education Association)
 • zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today (SK) na pozícii English Editor, periodikum indexované vo Web of Science Core Collection, Scopus
 • Pobyty

 • Pedagogická mobilita (program CEEPUS) – Univerzita J. J. Strossmayera v Osijeku, Chorvátsko, 3. mája 2017 – 5. mája 2017
 • Pedagogická mobilita (program CEEPUS) – Univerzita v Hradci Králové, Česká republika, 21. marca – 25. marca 2016
 • Študentská mobilita (program CEEPUS) - Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, 27. mája 2013 – 27. júna 2013
 • Ocenenia

 • Cena dekana FMK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (2009)
 • Cena dekanky FMK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (2011)
 • Oznamy