doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.

docentka, tajomníčka Katedry masmediálnej komunikácie a zástupkyňa vedúceho katedry, zástupkyňa šéfredaktora vedeckého časopisu Communication Today, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 11:30 hod., Nám. J. Herdu 2, 103b

Docentka Jana Radošinská pôsobí na FMK UCM od roku 2006. Bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie ukončila v roku 2009, magisterské štúdium v tom istom študijnom programe zavŕšila v roku 2011. Rigorózne konanie absolvovala v roku 2013 a vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) získala o rok neskôr, teda v roku 2014. V roku 2019 úspešne absolvovala habilitačné konanie a bola jej udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent (doc.).

Z vedeckého hľadiska sa špecializuje na históriu a teóriu médií. Jej vedecké a výskumné zameranie zahŕňa kritickú analýzu mediálnej kultúry, odvetvia mediálneho priemyslu, mainstreamovú filmovú tvorbu a problémy priemyslu kultúry a zábavy. Takisto sa zaujíma o vývojové tendencie mediálnych publík a digitálnych hier. Je autorkou vedeckých publikácií venovaných problematike mediálnej kultúry, mediálnej zábavy a filmových diel pre väčšinové publiká, ako aj početných vedeckých štúdií a zborníkových príspevkov vydaných doma i v zahraničí.

Jej aktivity spojené s prácou na Fakulte masmediálnej komunikácie zahŕňajú pôsobenie vo vedení redakcie prestížneho vedeckého časopisu Communication Today, činnosť v organizačnom a programovom výbore medzinárodných vedeckých konferencií Megatrends and Media a Marketing Identity, participovanie na výskumných projektoch a zabezpečovanie administratívy v súvislosti s činnosťou Katedry masmediálnej komunikácie. Je členkou medzinárodnej organizácie ECREA, Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov.

V minulosti sa zaoberala komunikáciou s medzinárodnými citačnými databázami a má skúsenosti s editovaním vedeckých textov v slovenskom i anglickom jazyku. 

Oblasti záujmu: mediálna kultúra, odvetvia mediálneho priemyslu, zábava v médiách, filmová a televízna tvorba pre väčšinové publiká, mainstreamové novinárstvo.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Radošinská, Jana - Višňovský, Ján ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

AAB 002 Mediálna zábava v 21. storočí / Radošinská, Jana : sociálno-kultúrne aspekty a trendy ; recenzenti Zora Hudíková, Hana Pravdová, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-793-9.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABC 001 Media Culture as a Part of Globalization Processes / Radošinská, Jana, 2015.
In: Media and Globalization : Different Cultures, Societies, Political Systems / edited by Ilona Biernacka-Ligięza ; reviewer Magdalena Ratajczak. - 1. vyd. - Lublin : Marie Curie-Skłodowska University Press, 2015. - ISBN 978-83-7784-701-5, s. 17-31 [1 AH].

ABC 002 Online Journalism: Current Trends and Challenges / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana, 2017.
In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABD 001 Alternatívna, teda v širokom zmysle iná ako mainstreamová tlač / Radošinská, Jana, 2015.
In: Teoreticko-historické aspekty typológie moderných britských novín / Juraj Vojtek (ed.) ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová, Dagmar Valentovičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-732-8, s. 141-184 [2,66 AH].

ABD 002 Fenomén zvaný bezplatný denník / Radošinská, Jana, 2015.
In: Teoreticko-historické aspekty typológie moderných britských novín / Juraj Vojtek (ed.) ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová, Dagmar Valentovičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-732-8, s. 199-255 [2,75 AH].

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Media culture in the context of transformation of contemporary spiritual values and spirituality / Pravdová, Hana - Radošinská, Jana, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 169-178.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Digital Role-Playing Games as Artefacts of Media Culture / Radošinská, Jana, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 368-375.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5

ADM 001 Hedonic and eudaimonic aspects of media entertainment / Radošinská, Jana - Hrotková, Stanislava, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 149-158.

ADM 002 Digital journalism rethinking journalistic practice in the era of digital media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Predmerská, Anna, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 57-66.

ADM 003 Contemporary digital role-playing games and their cultural significance / Radošinská, Jana, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 6 (2016), pp. 155-164.

ADM 004 Transformations of public sphere in the era of digital media / Radošinská, Jana - Višňovský, Ján, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 85-96.

ADM 005 ´Evangelitainment´ in American mainstream film and television / Radošinská, Jana, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 157-169.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADN 001 Vývojové trendy americkej mainstreamovej filmovej produkcie / Radošinská, Jana = Trends in development of American mainstream film production, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 11-27.

ADN 002 New trends in production and distribution of episodic television drama: brand Marvel-Netflix in the post-television era / Radošinská, Jana, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 4-29.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFC 001 Počítačová hra na hrdinu ako emocionálna skúsenosť / Radošinská, Jana = Computer role-playing game as emotional experience, 2011.
In: MMK 2011 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. - ISBN 978-80-904877-7-2, S. 1098-1106 [CD-ROM].

AFC 002 Psychologické aspekty mediálnej zábavy / Radošinská, Jana = Psychological aspects of media entertainment, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 2179-2187 [CD-ROM].

AFC 003 Produkcia mediálnej zábavy: Aktuálne vývojové tendencie priemyslu kultúry a zábavy / Radošinská, Jana = Production of media entertainment: Current development tendencies of show business, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 917-926 [CD-ROM].

AFC 004 Journalism in the Era of New Media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 221-224 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 005 Media audiences and the entertainment industry: new perspectives / Radošinská, Jana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659, S. 625-632.

AFC 006 Cultural aspects of the post-television era: Television in terms of today´s media culture / Radošinská, Jana, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 141-148.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFD 001 Fandom: Kultúra alebo kult? / Radošinská, Jana = Fandom: Culture or Cult?, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 126-145.

AFD 002 Kultový televízny seriál v súčasnej mediálnej produkcii / Radošinská, Jana = Cult Television Show Contemporary Media Production, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 158-169 [CD-ROM].

AFD 003 Onlinová participačná kultúra a jej využitie v procesoch vzdelávania / Radošinská, Jana - Hrotková, Stanislava = Online Participatory Culture and its Usage in Education Processes, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 170-180 [CD-ROM].

AFD 004 Serialita v mediálnej produkcii / Radošinská, Jana = Seriality in media production, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - I. časť: sekcia masmediálnej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-383-2, S. 72-79 [CD-ROM].

AFD 005 Obraz superhrdinu v súčasnej filmovej tvorbe / Radošinská, Jana = Image of Superhero in Contemporary Movie Production, 2013.
In: Vrtieť psom: metafora v médiách - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Alexander Plencner ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-476-1, S. 107-133.

AFD 006 Publiká televíznych seriálov a ich aktivita / Radošinská, Jana = Audiences of television shows and their activity, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 187-198 [CD-ROM].

AFD 007 Archetyp hrdinu v 21. storočí / Radošinská, Jana = Hero Archetype in 21st Century, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 347-358 [CD-ROM].

AFD 008 AIDC in the digital world or how to identify data via GTIN codes in retails and small enterprises / Madleňák, Adam - Radošinská, Jana, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 139-147.

AFD 009 Vývojové tendencie digitálnych foriem mediálnej zábavy v kontexte mediálneho priemyslu / Radošinská, Jana = Trends in Development of Digital Forms of Media Entertainment in the Context of Media Industry, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 60-79.

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFG 001 Inovacije u slovačkom medijskom okruženju / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Mendelová, Dáša = Innovations in Slovak media environment, 2017.
In: Mediji i medijska kultura - europski realiteti : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup : knjiga sažetaka / urednici (editors): Ivana Žužul, Željko Pavić, Ivana Bestvina Bukvić. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kulturologiju, 2017. - ISBN 978-953-8154-02-7, S. 124-125.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 8

BDB 001 Alternatívne novinárstvo / Radošinská, Jana = Alternative journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 16-19.

BDB 002 Bezplatné noviny / Radošinská, Jana = Free newspapers, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 22-26.

BDB 003 Konvergencia médií a kultúry / Radošinská, Jana = Media and cultural convergence, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 108-112.

BDB 004 Mainstreamové novinárstvo / Radošinská, Jana = Mainstream journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 120-122.

BDB 005 Postmoderna, neskorá moderna, hypermoderna / Radošinská, Jana = Postmodern, late-modern, hypermodern, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 163-166.

BDB 006 Spektakulárnosť médií / Radošinská, Jana = Media spectacularity, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 179-183.

BDB 007 Šoubiznis / Radošinská, Jana = Show business, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 197-200.

BDB 008 Zábava v médiách / Radošinská, Jana = Media entertainment, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 233-236.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEF 001 Hip-hopová subkultúra v mediálnom prostredí 21. storočia / Chrenková, Lenka - Radošinská, Jana, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 63-103 [CD-ROM].

BEF 002 Vznik kultu filmovej hviezdy na príklade Marilyn Monroe / Májiková, Lenka - Radošinská, Jana, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 121-155 [CD-ROM].

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Fenomén zábavy v produkcii a recepcii mediálnej kultúry / Radošinská, Jana. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 218 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 4

EDI 001 Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve / Radošinská, Jana, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 128-129.
Rec na: Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve / Ján Višňovský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 265 s. - ISBN 978-80-8105-398-6.

EDI 002 Televízia vo Veľkej Británii: História, fakty, súvislosti / Radošinská, Jana, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014) s. 103-106.
Rec na: Televízia vo Veľkej Británii / Ján Višňovský. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 119 s. - ISBN 978-80-8105-508-9.

EDI 003 The Structure and Comparison of Genres of the English-written Journalism / Radošinská, Jana, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 105-108.
Rec na: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva / Juraj Vojtek (ed.). - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 300 s. - ISBN 978-80-8105-582-9.

EDI 004 Televízia v Spojených štátoch amerických ... / Radošinská, Jana, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 58, č. 3-4 (2015), s. 128-131.
Rec na: Televízia v Spojených štátoch amerických / Ján Višňovský. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-608-6.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII 001 "Explosion of Innovations": Marketing Identity 2014 / Radošinská, Jana, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 110-111.

GII 002 Editorial / Radošinská, Jana, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), p. 2.

GII 003 Faculty of Mass Media Communication´s Lecturers and Student Awarded by the Literary Fund / Radošinská, Jana, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 126-127.

GII 004 Some Notes on the Translation as an Interpretative Art and Communication as well / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana : Interview with Juraj Vojtek ; [dotazovateľ Ján Višňovský, Jana Radošinská], 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 118-127.

Predmety

  • Dejiny masovej komunikácie – 1. Bc. KOMU (EXT)
  • Masová a mediálna kultúra – 1. Mgr. TEDI (D, EXT)
  • Masová a populárna kultúra – 2. Bc. AMES (D)
  • Masová kultúra – 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
  • Mediálna kultúra – 1. Mgr. KOMU (D), 2. Mgr. KOMU (EXT)
  • Mediálna produkcia – 3. Bc. KOMU (D, EXT)
  • Odvetvia mediálneho priemyslu I., II. – 2. Mgr. KOMU (D)
  • Teória masovej komunikácie – 1. Bc. AMES (D), 1. Bc. MARK (D), 2. Bc. MARK (EXT)
  • Vybrané problémy médií a marketingu – 1. PhD. TEDI (D, EXT)
  • Metodológia a etika vedeckej práce - 1. PhD. KOMU

Projekty

Projekt VEGA č. 1/0283/20 s názvom Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020 – 2022, zástupkyňa zodpovedného riešiteľa projektu)

Projekt VEGA č. 1/0611/16 s názvom Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky (2016 – 2017, zástupkyňa zodpovednej riešiteľky projektu)

Medzinárodný projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu COPESU (2016 – 2017)

Projekt VEGA č. 1/0640/15 s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov (2015)

Projekt KEGA č. 023UCM-4/2014 s názvom Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva (2015)

Inštitucionálny projekt FPPV-23-2013 s názvom Aktuálne trendy v mediálnej kultúre (vedúca riešiteľka projektu, 2013)

Pobyty

Pedagogická mobilita (program CEEPUS) – Univerzita J. J. Strossmayera v Osijeku, Chorvátsko, 3. mája 2017 – 5. mája 2017

Pedagogická mobilita (program CEEPUS) – Univerzita v Hradci Králové, Česká republika, 21. marca – 25. marca 2016

Študentská mobilita (program CEEPUS) - Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, 27. mája 2013 – 27. júna 2013

Ocenenia

Cena dekana FMK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (2009)

Cena dekanky FMK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (2011)

Oznamy