Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

Kolégium dekana

Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším poradným orgánom dekanky. Jeho členmi sú členovia vedenia fa­kulty a vedúci katedier. Zúčastňujú sa ho i delegovaní zástupcovia akademického senátu fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky personálneho, finančného a iného zabezpečenia študijných programov a výskumných projektov. Zasadnutia kolégia dekana sa konajú pravidelne minimálne raz za mesiac, okrem hlavných prázdnin. Výsledky zasadnutí sa zverejňujú formou zápisníc.

Členovia kolégia dekanky:

Kontakt

Kontakt

tel.: 033/55 65 424
e-mail: dekan.fmk(at)ucm.sk

Adresa:
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

 
Späť hore ↑