Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

Kolégium dekanky

Širším poradným orgánom dekanky je práve kolégium. Jeho členmi sú členovia vedenia fa­kulty a vedúci katedier. Zúčastňujú sa ho i delegovaní zástupcovia akademického senátu fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky personálneho, finančného a iného zabezpečenia študijných programov a výskumných projektov. Zasadnutia kolégia dekana sa konajú pravidelne minimálne raz za mesiac, okrem hlavných prázdnin. Výsledky zasadnutí sa zverejňujú formou zápisníc.

Členovia kolégia dekanky:

Súvisiace dokumenty: 

 
Späť hore ↑