Vedenie fakulty

Vedenie fakulty

Kolégium dekanky

Širším poradným orgánom dekanky je práve kolégium. Tvoria ho členovia a členky vedenia fa­kulty a vedúci/vedúce katedier. Zúčastňujú sa na ňom i delegovaní zástupcovia/zástupkyne akademického senátu fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky personálneho, finančného a iného zabezpečenia študijných programov a výskumných projektov. Zasadnutia kolégia dekana sa konajú pravidelne minimálne raz za mesiac, okrem hlavných prázdnin. Výsledky zasadnutí sa zverejňujú formou zápisníc.

Členovia a členky kolégia dekanky:

Súvisiace dokumenty: 

 
Späť hore ↑