Informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandské štúdium je tretím, najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania.

Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.

Doktorandský študijný program v študijnom odbore sa uskutočňuje v dennej a v externej forme. Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky v dennej forme štúdia, 4 roky v externej forme štúdia (plus nadštandardná dĺžka štúdia 2 roky). 

Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im medzinárodne platný akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“ (skratka „PhD.“ sa uvádza za menom).

Študijné programy

Marketingová komunikácia

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu::

 • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. Ing. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta

Študijný program marketingová komunikácia obsahuje širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, marketingu, manažmentu a marketingovej komunikácie. V oblasti aplikovaných vied sa predpokladá osvojenie kategoriálneho a pojmového aparátu komunikačných vied, teórie marketingovej komunikácie, sociológie a marketingových komunikačných stratégií. Okrem teoretických vedomostí sa predpokladá rozvoj schopnosti samostatného kritického myslenia o marketingovej komunikácií, zvládnutie metodiky výskumu a získanie praktických zručností v strategickom koordinovaní mediálnych komunikátov. Východiskom edukačných postupov sú najnovšie teoretické poznatky z oblasti masovej a marketingovej komunikácie, ako aj najnovšie interpretačné stratégie. Dôraz sa kladie na vytváranie zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a marketingových komunikačných systémov. Poslucháč bude schopný komparácie najrozličnejších typov mediálnych informácií. Absolvent študijného programu marketingová komunikácia sa bližšie oboznámi s problematikou a s metodickými koncepciami súčasnej vedy. Samostatnou vedeckou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi marketingovej komunikácie a úroveň marketingovej reflexie. Ďalej získa zručnosti v pragmatike komunikácie vo vedeckom spoločenstve ako aj mimo neho.

Masmediálna komunikácia

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. PhDr. Natalyia Panasenko, DrSc., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., funkčné miesto docenta

Absolvent odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni štúdia získa širokú škálu teoretických i praktických poznatkov z daného odboru. Vzhľadom k tomu, že študijný program masmediálna komunikácia je profilované multidisciplinárne, bude absolvent vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, práva, slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a masmediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na vytváranie praktických zručností a schopností, ktoré
absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do sociálnych a masmediálnych systémov. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi masmediálnej komunikácie. Ďalej si osvojí zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému a jeho cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj dôsledky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov.

Teória digitálnych hier

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, funkčné miesto docenta
 • Mgr. Zdenko Mago, PhD., funkčné miesto docenta

Obsah študijného programu teória digitálnych hier zodpovedá a vychádza z obsahu študijného odboru masmediálne štúdiá. Na základe opisu študijného odboru možno konštatovať, že študijný odbor masmediálne štúdiá sa (okrem iného) zameriava na vzdelávanie odborníkov v oblasti tradičných printových a elektronických médií), ale i na nové formy komunikácie, digitálne médiá a multimédiá. A práve digitálne hry sa stali rozšíreným masovokomunikačným médiom, ktoré zastupuje nové formy digitálnej komunikácie a zapadá do obsahu odboru masmediálnych štúdií. Jadro študijného programu teória digitálnych hier na doktorandskom stupni tvoria poznatky z oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie, z oblasti teórie hier a vzájomnej interakcie médií a mediálneho trhu (hry v sociokultúrnom a mediálnom prostredí, typologická charakteristika publika digitálnych hier, výskumné metódy digitálnych hier, marketingové komunikačné stratégie v oblasti digitálnych hier). Celkový obraz študijného plánu teória digitálnych hier, ktorý vychádza z odboru masmediálne štúdiá dotvárajú voliteľné predmety: audiovizuálne prostriedky digitálnych hier, semiotika digitálnych hier, edukačné aspekty digitálnych hier, reflexia postmoderného umenia v digitálnych hrách, grafika a zvuk digitálnych hier, atď.

Mediálne a informačné kompetencie

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., funkčné miesto profesora 
 • doc. PaedDr. Viera Kačinová, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., funkčné miesto docenta
 • Mgr. Peter Krajčovič, PhD., funkčné miesto docenta

Študijný program mediálne a informačné kompetencie sprostredkováva rozšírené poznanie teórie mediálnych, komunikačných a informačných štúdií s dôrazom na hlbšie porozumenie médií ako špecifického prostredia ovplyvňujúceho človeka (dimenziu kognitívnu, socioafektívnu, volitívnu a psychomotorickú) a transformujúce spoločenské procesy, t. j. komplexu účinkov komunikačných, špeciálne digitálnych médií na úrovni individuálnej i spoločenskej. Umožňuje prehĺbené poznanie edukačných, epistemologických, antropologických, eticko-axiologických, semiotických, psychologických, sociologických a marketingových aspektov médií, resp. mediálnej komunikácie. Osobitne je zameraný na poznávanie, kreáciu a transmisiu komplexnejších metodík a stratégií rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych spôsobilostí s dôrazom na techniky kritického myslenia, ako nástrojov imunizácie jednotlivca voči mediálnym informačným poruchám (špeciálne onlinovým dezinformáciám) a ozdravenia informačného ekosystému.

Podmienky získania titulu

 • absolvovanie študijnej časti (povinné a povinne voliteľné prednášky),
 • aktivita vo vedecko-výskumnej oblasti,
 • aktivita v pedagogickej oblasti,
 • absolvovanie dizertačnej skúšky,
 • napísanie a obhájenie dizertačnej práce.

Študijné plány

Štúdium na doktorandskom stupni sa uskutočňuje na základe individuálneho študijného plánu pozostávajúceho z vedeckejpedagogickej a študijnej časti. Tento plán zostavujú školiteľ a doktorand na začiatku štúdia na základe všeobecných študijných plánov.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

Odborová komisia pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave schválila témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025 v študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia,
 • marketingová komunikácia,
 • teória digitálnych hier,
 • mediálne a informačné kompetencie.

» Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2024/2025 sú dostupné na tomto linku.

Dokumenty

Dokumenty a formuláre

Legislatíva:

Študijné plány:

Výročné správy:

Ďalšie súbory na stiahnutie:

Oznámenia

Oznámenia o konaní obhajoby dizertačnej práce

» Rozpis obhajob dizertačných prác v novembri 2023.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2023.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v marci 2023.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2022.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2021.
» Rozpis a linky dizertačných skúšok – 23. a 24. marca 2021.
» Rozpis obhajob dizertačných prác v auguste 2020.

Odborová komisia

Odborová komisia

 Interní členovia (FMK UCM)

 • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. – predsedníčka
 • doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. – podpredsedníčka
 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
 • prof.Ing. Alena Kusá, PhD.
 • prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc.
 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
 • prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
 • prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
 • doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
 • doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
 • doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. 
 • doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.
 • doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
 • doc. Mgr. art. Jozef Sedlák
 • doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
 • doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
 • doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD.
 • Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
 • Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externí členovia 

 • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (Fakulta masmédií, Paneurópska Vysoká Škola v Bratislave)
 • prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline)
 • prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. (Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove)
 • prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. (Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)
 • doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline)
 • doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Zápisnice z OK

Kontakt

Prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium
Mgr. Dáša Franić, PhD. 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 119d
Telefón: 033 5565 411
E-mail: dasa.franic(at)ucm.sk 

Vedecko-výskumný pracovník
Mgr. Andrea Tománková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 101b
Telefón: 033 5565 428
E-mail: andrea.tomankova(at)ucm.sk 

 
Späť hore ↑