Podnetová komisia

Podnetová komisia FMK UCM je poradný orgán dekana FMK UCM, ktorý sa zaoberá vybavovaním otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov (ďalej len „podnety“) orientovaných predovšetkým na študentov, ale aj na zamestnancov a tretie osoby.

V pôsobnosti Podnetovej komisie FMK UCM je prijímanie, posudzovanie a prerokovanie podnetov týkajúcich sa porušenia etického kódexu UCM (vnútorný predpis 2/2018).

Členovia a členky Podnetovej komisie FMK UCM v Trnave:

  • doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. 
  • Mgr. Juliána Mináriková, PhD. 
  • Mgr. Matej Kubák 
 
Späť hore ↑