Partneri

V odbore mediálne a komunikačné štúdiá FMK UCM v Trnave eviduje viac ako 80 partnerských inštitúcií, ktoré zabezpečujú vzdelávacie činnosti študijného odboru. Ide o odbor, ktorý sa vyvíja veľmi rýchlo v súvislosti so vznikom nových komunikačných a digitálnych technológií. Je preto veľmi dôležité pravidelne prepájať vzdelávanie s odborníkmi z praxe, ktorí sú schopní veľmi rýchlo reagovať na zmeny a trendy v odbore. Spoluprácu vo vzdelávacej činnosti možno rozdeliť do viacerých oblastí: účasť odborníkov z praxe na výučbe (počas online výučby v čase Covid-19 bolo do vzdelávania zapojených 67 odborníkov z praxe), mentoring diplomových prác, kariérne centrum a kariérne poradenstvo.

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí nám pomáhajú posúvať sa dopredu. Vážime si to.

Domáci partneri

Grow with Google Slovensko

Grow with Google Slovensko je platforma spoločnosti Google, ktorá prináša bezplatné vzdelávanie, nástroje, programy a školenia od Googlu.  

Opis spolupráce:

 • podpora a aktívna motivácia študentov absolvovať vzdelávacie programy Grow with Google v rámci vybraných predmetov;
 • prganizácia pravidelných eventov Grow with Google x FMK v spolupráci s Google trénermi;
 • zastúpenie študentov FMK medzi Grow with Google Student Ambassadors;
 • organizácia a účasť pedagógov a doktorandov na vzdelávacích programoch Google.

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • podpora a aktívna motivácia študentov absolvovať vzdelávacie programy Grow with Google, konkrétne Digitálna garáž v rámci predmetu Online marketing;
 • organizácia pravidelných eventov s Google trénermi pre študentov študijného programu marketingová komunikácia:
  • 22. 5. 2020 – Digitálny svet – PPC reklama, YouTube, SEO;
  • 9. 4. 2019 – Grow with Google SEO & Copywriting Edition;
  • 19. 3. 2019 – Grow with Google Women Edition;
  • 10. 4. 2018 – Google event – Z garáže do sveta vol. II.;
  • 14. 11. 2017 – Google event – Z Garáže do sveta vol I.

Zastúpenie študentov študijného programu marketingová komunikácia medzi Grow with Google Student Ambassadors:

  • 2021 – Martina Janičková, Adam Spodniak;
  • 2020 – Martina Janičková, Adam Spodniak;
  • 2019 – Alžbeta Hanuliaková, Daniel Lietava;
  • 2018 – Daniel Lietava;
  • 2017 – Daniel Lietava.

Organizácia workshopov v spolupráci s Google a účasť pedagógov na vzdelávacích programoch Grow with Google:

  • apríl – máj 2019 – absolvovanie Grow with Google Certification Programme (Igor Piatrov, Martin Vanko);
  • 8. 9. 2020 – absolvovanie workshopu zameraného na metódu design thinking v rámci projektu New Generations of Founders a získanie certifikátu Creative Skills for Innovation (Peter Murár, Vladimíra Jurišová, Michal Kubovics);
  • 6. 11. 2020 – organizácia workshopu zameraného na metódu design thinking v rámci projektu New Generations of Founders pre 33 pedagógov z fakulty, ktorí získali certifikát Creative Skills for Innovation.

Asociácia digitálnych marketingových agentúr

Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) je združenie profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. Hlavným poslaním asociácie je zvyšovanie úrovne marketingu na Slovensku.

Opis spolupráce:

 • participácia na vzdelávacom procese a zdieľaní vedomostí formou zastrešenia konkrétnych tém prednášok rečníkmi z prestížnych slovenských reklamných a digitálnych marketingových agentúr;
 • zabezpečenie externých konzultantov z oblasti marketingových agentúr k vybraným témam záverečných prác (bakalárskych i magisterských).

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

 • participácia členov ADMA na vzdelávacom procese:
  • 3. 10. 2018 – Sociálne médiá (vznik a vývoj) – Made by Vaculík;
  • 10. 10. 2018 – Sociálne médiá v roku 2019 – HYPE;
  • 17. 10. 2018 – Formáty na soc. sieťach – TRIAD Advertising;
  • 24. 10. 2018 – Brand voice – TRIAD Advertising;
  • 31. 10. 2018 – Obsah a sociálne médiá – Zaraguza;
  • 14. 11. 2018 – Práca s obsahom – Zaraguza;
  • 27. 2. 2019 – Facebook organic vs paid – HYPE;
  • 6. 3. 2019 – Trendy na Facebooku v 2019 – TRIAD Advertising;
  • 13. 3. 2019 – Instagram a jeho využitie pre značky – CORE4 Digital;
  • 20. 3. 2019 – Ako na obsah a followerov na Instagrame – diorama;
  • 27. 3. 2019 – Trendy na Instagrame v 2019 – Dotcom;
  • 3. 4. 2019 – Ako získať prácu v marketingu cez LinkedIn a pohovor – Dotcom.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátna príspevková organizácia, ktorá pôsobí v oblasti podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie a zavádzania inovačných aktivít na území Slovenskej republiky v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. 

Opis spolupráce:

 • realizácia plánovaných aktivít v rámci projektu ClusterFY, Interreg Europe;
 • podpora klastrových organizácií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

  • 10. 1. 2019 – Tvorba odbornej štúdie: “Analýza vybraných priemyselných klastrov a mapovanie potenciálu regiónov pre vznik nových klastrových iniciatív alebo rozšírenie existujúcich klastrov” (Zaušková, Madleňák);
  • 7. 3. 2019 – Rokovanie stakeholder group v rámci projektu Interreg Europe ClusterFY – prezentácia odbornej štúdie: „Analýza vybraných priemyselných klastrov a mapovanie potenciálu regiónov pre vznik nových klastrových iniciatív alebo rozšírenie existujúcich klastrov“, SIEA Bratislava (Zaušková, Jurišová);
  • 25. 11. 2019 – Realizácia študentského sociálneho hackathonu v spolupráci s doktorandmi KMARK (Zaušková, Čábyová a doktorandi: Mgr. Natália Augustínová, Mgr. Michal Kubovics, Mgr. Jana Paveleková, Ing. Tamász Darász, Mgr. Renáta Bundzíková, Mgr. Marianna Urmínová).

Slovenské združenie pre značkové výrobky

Slovenské združenie pre značkové výrobky je združenie, ktoré zastupuje značkových výrobcov (25) na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvedenia značky na trh.  

Opis spolupráce: 

So združením organizujeme online workshopy pre I. ročník magisterského študijného programu marketingová komunikácia. Workshopy sú organizované v rámci predmetu Marketingový manažment I. Študenti pracujú na zadaných konkrétnych témach:

 • problematika zeleného marketingu a jeho komunikácia v konkrétnej spoločnosti;
 • komparácia využívania crosslinových komunikačných nástrojov vo vybraných zelených spoločnostiach;
 • Covid-19 a zmeny správania sa spotrebiteľov k ekoproduktom;
 • cirkulárna ekonomika;
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi v konkrétnej spoločnosti.

Počas vypracovávania zadaných tém získavajú jednotlivé tímy dôležité rady od mentorov SZVV, čím môžu rozvíjať svoju kreativitu a inovatívnosť. Tiež získajú po hodnotiacom procese spätnú väzbu na vypracované projekty od vybraných členov SZVV. Z workshopov získajú dôležité informácie o jednotlivých spoločnostiach, o ich osvedčených postupoch, procesoch a metódach, pomocou ktorých dosiahli významné výsledky.

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

  • výber tém na zadania – júl 2020;
  • výber spoločností na online workshopy – október 2020 (Coca Cola, Nestlé, Henkel, Unilever);
  • realizácia online workshopov – október, november 2020.

Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Hlavným poslaním Klubu reklamných agentúr je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola ako jeho neoddeliteľná súčasť, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo. 

Opis spolupráce: 

 • spolupráca v rámci organizácie praktických workshopov pre študentov študijného programu marketingová komunikácia;
 • spolupráca v rámci vedeckej konferencie Marketing Identity;
 • spolupráca pri tvorbe a realizácii študentskej marketingovej súťaže KEMP.

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

  • 3. 4. 2019: Workshop – Ako naplniť nákupný košík spotrebiteľa?;
  • 30. 4. 2019: Workshop – Ako vás napadne nápad?;
  • Marketing Identity 2019 – spolupráca v rámci poskytnutia kontaktov na prednášajúcich na konferencii;
  • Marketing Identity 2020 – spolupráca v rámci poskytnutia kontaktov na prednášajúcich na konferencii;
  • KEMP 2021 – spolupráca pri tvorbe a realizácii študentskej marketingovej súťaže.

Wiktor Leo Burnett – fullservisová reklamná agentúra

Opis spolupráce: 

S agentúrou Wiktor Leo Burnett Academy realizujeme workshopy pre študentov 3. ročníka študijného programu marketingová komunikácia. Séria workshopov pod názvom WLB Academy zoznamuje študentov s procesom tvorby reklamnej kampane, budovaním značky, učí študentov myslieť strategicky a vnímať rôzne rozmery kreatívneho myslenia a jeho prínosu pre kampaň.

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

  • Wiktor Leo Burnett Academy 2017;
  • Wiktor Leo Burnett Academy 2017/2018;
  • Wiktor Leo Burnett Academy 2018/2019;
  • Wiktor Leo Burnett Academy 2019/2020;
  • Wiktor Leo Burnett Academy 2020/2021.

Glidy

Glidy (glidy.sk) je certifikovaná online marketingová agentúra zaoberajúca sa tvorbou a správou kompletnej online marketingovej stratégie, od tvorby webu, cez UX testovanie, SEO, PPC, až po social media marketing a e-marketing.

Opis spolupráce:

Agentúra Glidy v spolupráci s FMK zabezpečuje pre študentov mimoškolský praktický kurz online marketingu. Účelom kurzu je naučiť vybraných študentov praktické zručnosti v oblasti online marketingu, ktoré sú nevyhnutné na získanie praxe alebo príslušnej juniorskej pozície v reklamnej, onlinovej alebo digitálnej marketingovej agentúre. Zároveň aj samotná agentúra Glidy poskytuje niekoľko platených stážových miest pre úspešných absolventov kurzu online marketingu.

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

Kurz sa opakuje pravidelne každý od roku 2017, a teda v súčasnosti, v roku 2020, prebieha jeho 4. ročník. Počas celej doby jeho organizovania kurz vychoval viacero študentov, ktorí sa ihneď po jeho absolvovaní uplatnili v praxi. Prvé dva ročníky kurzu prebiehali počas celého akademického roka formou približne desiatich 3-hodinových praktických sedení. Od roku 2019 prebieha kurz dvakrát za semester, pričom v každom semestri sa kurzu zúčastňuje približne 20 vybraných študentov. Rozsah zostal nezmenený (približne desať 3-hodinových integstretnutí), no zvýšila sa kapacita účastníkov – z 20 účastníkov za akademický rok na 40. 

Dotcom

Dotcom je fullservisová reklamná agentúra so silným digitálnym backgroundom, slovenskými koreňmi a medzinárodnými klientmi, ktorá na trhu reklamných agentúr pôsobí od roku 2012 a poskytuje služby od návrhu korporátnej identity, komunikačnej stratégie až po integrované kampane.

Opis spolupráce:

Participácia na vzdelávacom procese a zdieľaní vedomostí formou zastrešenia konkrétnych tém prednášok rečníkmi pôsobiacimi na príslušnej agentúrnej pozícii.

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

  • 18. 2. 2020 – Ako funguje agentúra, náplň práce Account manažéra, a ako sa prepracovať k biefu od klienta – Account director;
  • 3. 3. 2020 – Čo je to kreatívny brief, čo predchádza jeho tvorbe a ako tvoriť stratégiu – Strategy director;
  • 17. 3. 2020 – Ako začať s kreatívnym procesom, ako napísať script a kto stojí za finálnou kampaňou – Creative director;
  • 31. 3. 2020 – Čo robiť po schválení kampane a ako prebieha produkcia – Produkčná agentúra;
  • 28. 4. 2020 – Ako naplánovať mediálnu stratégiu a na čo pri tom myslieť – Media planner & Digital marketing manager.

TalentWay

Talentway je vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa venuje inovatívnym metódam a formám vyučovania.

Opis spolupráce: 

V spolupráci s TW inovujeme výučbu viacerých predmetov študijného programu marketingová komunikácia. Inovácia spočíva v implementácii project based learning a design-thinking metód a zmene pohľadu na roly učiteľa a študenta. Okrem toho nám TW pomáha hľadať partnerov z praxe a zapájať ich do vzdelávacieho procesu.

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

 • kurz Project Based Learning pre pedagoģov pod vedením lektora TW – jún 2019;
 • kurz Design Thinking pre pedagógov pod vedením lektora TW – september 2019;
 • kurz Design Thinking II. pre pedagógov pod vedením lektora TW – február 2020;
 • Online Challenge – november 2019;
 • Digital marketing Challenge – marec 2020;
 • Online Challenge – jún 2020;
 • Online challenge – november 2021.

 

 

Slovenské centrum dizajnu 

Spolupráca je založená na participácii študentov teórie digitálnych hier na výskume slovenskej hernej histórie. Študenti skúmajú a analyzujú vybrané hry, ich priebeh a charakteristické vlastnosti, a to formou odbornej či preddiplomovej praxe, alebo aj ako súčasť výskumu záverečných prác, pričom pracujú pod supervíziou SCD. 

Slovenská asociácia elektronických športov 

Inštitúcia pomáha pri zabezpečovaní predmetov elektronický šport, a to poskytovaním lektorov či trénerov a taktiež aj formou pravidelných stretnutí, na ktorých pedagógovia i študenti získavajú aktuálne informácie z diania a trendov elektronických športov doma i v zahraničí. 

Slovak Game Developers Association / Slovenská asociácia herných vývojárov

SGDA umožňuje náhľad na aktuálnu mapu slovenských indie aj väčších herných vývojárov, pričom zabezpečuje networking študentov s herným odvetvím, ale aj ďalšími slovenskými vzdelávacím inštiúciami z oblasti herného vývoja a herných štúdií. Pravidelne poskytuje rôzne štatistiky z oblasti zamestnanosti a uplatniteľnosti v hernom odvetví, informuje o inovatívnych študijných programoch v rámci herných štúdií a poskytuje prehľad o voľných pracovných pozíciách pre účely Kariérneho centra FMK a taktiež prezentuje možnosti vzdelávania na FMK UCM v oblasti digitálnych hier.

Herná zóna / Ringier Axel Springer 

 

Redakcia portálu participuje na predmete herná žurnalistika, a to vytvorením a aktualizovaním sylabu tohto predmetu, aktívnou účasťou redaktorov ako prednášateľov na vybrané témy sylabu predmetu a rovnako aj ako hodnotitelia záverečných výstupov vo forme novinárskych obsahov, pričom vybrané publikuje portál na svojej webovej stránke. Okrem toho web Herná zóna umožňuje študentom odborné stáže a preddiplomovú prax. 

Bartoš Studio 

Zakladateľ indie developerského projektu je lektorom predmetu úvod do vývojových nástrojov II., III., IV., pravidelne sa zúčastňuje na poradách k študijnému programu teória digitálnych hier a ako zástupca praxe podnecuje program k zmenám. Okrem toho pôsobí aj ako lektor na herných jamoch na predmetoch praktikum herného vývoja, a to formou spätnej väzby. 

Hemisféra

Inštitúcia neformálneho vzdelávania organizuje v rámci Slovenska kurzy tvorby digitálnych hier, pričom jej lektori pôsobia aj ako lektori na FMK UCM v Trnave. Poskytujú študentom prehľad o vývojových nástrojoch digitálnych hier a taktiež možnosť participovať na vzdelávaní v programoch Hemisféry vo forme praxe. Zástupcovia komunikujú s vedením Katedry digitálnych hier o smerovaní študijného programu a taktiež sa zúčastňujú na pravidelných game jamoch organizovaných FMK UCM ako lektori a porotcovia. Okrem toho sprostredkovávajú študentom FMK UCM v Trnave rôzne workshopy (napr. Summer Game Dev). 

Mad Cookies Studio 

Nezávislé vývojárske štúdio poskytuje vybranému počtu študentov stáže na pozíciách grafika a herného dizajnéra. Na pravidelnej báze komunikujú vývojári z Mad Cookies s pedagógmi na študijnom programe teória digitálnych hier s cieľom zlepšiť a skvalitniť študijný program teória digitálnych hier. Okrem toho pravidelne prednášajú na predmetoch produkcia a postprodukcia digitálnych hier a participujú aj na predmetoch praktikum herného vývoja a kreatívne praktikum herného vývoja, a to formou spätnej väzby na študentské projekty v podobe digitálnych hier. 

Pixel Federation 

Predstavitelia najväčšej vývojárskej firmy na Slovensku pravidelne komunikujú s pedagógmi pôsobiacimi na FMK UCM v Trnave a pripomienkujú obsah predmetov, odporúčajú zavádzať také predmety, ktoré sú potrebné pre rozvoj digitálno herného priemyslu a taktiež sa aktívne zúčastňujú na prednáškach a workshopoch v rámci i mimo vyučovacieho procesu. 

PowerPlay Studio

Cieľom tejto spolupráce je odovzdať poznatky týkajúce sa tvorby herného dizajnu pedagógom a študentom vyučujúcim na FMK UCM v Trnave, aby tak dokázali výučbu teoretických predmetov obohatiť aj o praktické skúsenosti. PPS chce vychovávať pedagógov pre študijný program teória digitálnych hier. 

Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa participuje na projekte KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu, cieľom ktorého je tvorba vyučovacích materiálov pre študijný program teória digitálnych hier.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. Uzatvorené Memorandum o spolupráci, v ktorom prejavili vôľu spolupracovať pri výchove kvalitných novinárov s potenciálom ich profesijného rastu už od začiatku štúdia na FMK. 

Uskutočnené konkrétne aktivity: 

 • na základe memoranda študenti FMK získavajú profesionálne skúsenosti v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky;
 • predmet Agentúrna žurnalistika I., II. pre poslucháčov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v programe masmediálna komunikácia;
 • odborníci z praxe, ktorí participujú na výučbe (PhDr. Vladimír Puchala – riaditeľ);
 • absolvovanie praxe v TASR;
 • študenti FMK v spolupráci s TASR prinášali z rôznych regiónov aktuálne informácie a články o koronavíruse (dostupné na: https://www.teraz.sk/tag/koronavirusclankyfmkucm).

Rádio Expres

Rádio Expres je najpočúvanejšia komerčná rozhlasová stanica na Slovensku. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť D. Expres, a. s. Ide o dlhodobú spoluprácu v oblasti supervízie a odbornej prípravy moderátorov a redaktorov Rádia Aetter. Moderátori Rádia Expres sa podieľajú na vzdelávacej činnosti v odbore.

Nový Čas

Dlhodobá spolupráca v oblasti supervízie pri tvorbe univerzitného časopisu Atteliér a odborná príprava redaktorov. 

Opis spolupráce:

 • spolupráca pri zabezpečení predmetu Mediálny ateliér – print, príprava a tvorba univerzitného časopisu Atteliér;
 • tvorba autorských textov, grafická úprava a zalamovanie periodika;
 • supervízia pri príprave časopisu;
 • možnosť absolvovania praxe v redakcii Nového Času (print, online).

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Spolupráca v oblasti aktivít zameraných na problematiku výskumu médií a mediálnej gramotnosti, ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu monitoruje a vyhodnocuje v rámci televízneho a rozhlasového vysielania a audiovizuálnych mediálnych služieb. 

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)

Dlhodobá spolupráca v zabezpečovaní odbornej praxe s možnosťou získania zamestnania po ukončení štúdia.

Ďalší partneri:

 

Zahraniční partneri

HEVGA

Higher Education Video Game Alliance je medzinárodná platforma, ktorá združuje vzdelávacie inštitúcie z oblasti digitálnych hier s cieľom rozširovať kultúrny, vedecký, ekonomický význam digitálnych hier. FMK UCM v Trnave je členom tejto organizácie od roku 2018 a členovia tejto organizácie sú poradným orgánom v rámci kreovania vyučovacích predmetov a tematických okruhov. Členstvo v HEVGA pomáha prispôsobovať učebné osnovy z hľadiska aktuálnych trendov a problémov herného priemyslu.

DIGRA 

digra

Asociácia pre výskum digitálnych hier je organizácia, ktorá v rámci edukačného procesu poskytuje FMK UCM širokú knižnicu vedeckýc

h štúdií s fokusom na digitálne štúdiá, čím zabezpečuje dostatočný informačný základ pre študentov teórie digitálnych hier v rámci teoretických predmetov. Okrem toho organizuje inštitúcia konferencie, prostredníctvom ktorých sa pedagógovia študijného odboru môžu vzdelávať a rozširovať prehľad.

Esport Research Network

Organizácia vytvára podporu na vzdelávanie študentov v oblasti elektronických športov, ktoré FMK UCM realizuje, a to najmä prostredníctvom pravidelnej komunikácie s členmi

 a zástupcami inštitúcie. 

Herní historie / RetroHerna – Interaktivní muzeum herní historie

Česká organizácia pomáha pri zabezpečovaní predmetov dejiny digitálnych hier, kľúčové české a slovenské hry, a to formou konzultácií ohľadom obsahu predmetov, ale zástupcovia taktiež realizujú i prednášky a workshopy priamo počas vyučovacieho procesu aj ako extrakurikulárne workshopy mimo oficiálnych prednášok či formou prezentácie a výstav digitálnoherného retro hardvéru a softvéru. 

LanCraft

Spoločnosť aktívne zabezpečuje predmety týkajúce sa e-športov (personálne, po technickej stránke) a participuje aj na organizovaní Univerzitnej e-športovej ligy. Pomáha pri technickom a organizačnom zabezpečení elektronických športov na FMK UCM a rovnako poskytuje know how v oblasti špecifík trénovania e-športov. 

IGN 

Medzinárodný webový portál zabezpečuje a pomáha pri výučbe predmetov súvisiacich so streamingom, komunitným manažmentom a hernou žurnalistikou, a to formou workshopov a prednášok. Umožňuje študentom teórie digitálnych hier absolvovať stáže na žurnalistických a marketingových pozíciách. Pomáha so zlepšovaním technického zabezpečenia streamingu na FMK UCM v Trnave. 

Ritsumeikan University, Kjóto, Japonsko

Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier. Japonská univerzita poskytla konzultáciu k návrhu archívu digitálnych hier pre študentov FMK UCM v Trnave, ktorý sa momentálne buduje. 

Vybrané udalosti: https://www.facebook.com/events/120687778598762/

Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Španielsko

Dlhodobá spolupráca so španielskymi odborníkmi na problematiku vzdelávania v oblasti médií a mediálnej komunikácie. Spoločná publikačná činnosť, účasť na konferenciách a projektovej činnosti. 

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • partnerská spolupráca na príprave a realizácii projektu „Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM“. Projekt bol navrhnutý a implementovaný priamo pre potreby vzdelávacej praxe a zapojili sa do neho základné a stredné školy z celej SR;
 • workshop španielskych a slovenských odborníkov z mediálnej výchovy s názvom “Educational potential of new social media platforms: the case of YouTube and Instagram.  Experiences from the digital media literacy field in Spain and Europe“ (Trnava 25. 4. 2019);
 • spolupráca na tvorbe vybraných e-learningových učebných lekcií v rámci multimediálnej vzdelávacej platformy s komplexným e-learnigovým kurzom pre žiakov a metodickou portálom pre učiteľov so zameraním na edukačné stratégie v mediálnej výchove (2019-2020). 

Interaxion Group, Rím, Taliansko

Spolupráca s organizáciou Interaxion Group, ktorá sa venuje problematike rodinnej mediálnej výchovy. Spolupráca v oblasti vzdelávania pedagógov a rodičov, ktoré vedie ku kompetentnému a zodpovednému zaobchádzaniu s digitálnymi médiami, využívanie digitálnych vzdelávacích platforiem, účasť na workshopoch.

Instituto per la Cooperazione Universitaria (ICU), Rím, Taliansko

Spolupráca s talianskou organizáciou, ktorá sa zaoberá rozvojovými projektmi v oblasti vzdelávania, komunikácie a životného prostredia. 

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • účasť na medzinárodnom  kongrese „UNIV 2019 – Getting down to business: The transformative power of work“, ktorý bol organizovaný ICU – Instituto per la Cooperazione Universitaria (Rím, apríl 2019);
 • spolupráca na aplikácii tzv. reminiscenčnej techniky a rozvoji produktívnych mediálnych zručností staršej generácie. Technika bola experimentálne overovaná v Domove seniorov Terézie Vansovej v Trnave v rámci projektu Školiaceho mediálneho centra pri FMK UCM (Trnava, 2019).  

European Audiovisual Observatory, Štrasburg, Francúzsko

Spolupráca na výskumných projektoch zameraných na problematiku audiovizuálnych mediálnych služieb:

 • spolupráca na medzinárodnom výskumnom projekte „Mapping report on the rules applicable to video sharing platforms“. Projekt bol  zameraný na problematiku implementácie európskych smerníc v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb v krajinách EÚ (2020-2021);
 • spolupráca na medzinárodnom výskumnom projekte „Mapping of media literacy  practices and actions  in EU-28“. KMV bola spoluriešiteľ medzinárodného projektu zameraného na problematiku aktuálneho stavu mediálnej a informačnej gramotnosti v 28 európskych krajinách (2016).

Université Sorbonne Nouvelle, Paríž, Francúzsko

Spolupráca na výskumných projektoch zameraných na problematiku týkajúce mediálnej výchovy a rozvoja mediálnej gramotnosti. 

Uskutočnené konkrétne aktivity:

 • spolupráca na projekte „Public Policies in Media and Information Literacy in Europe: Training and Capacity-Building in the Digital Age”, ktorého koordinátorom bola Sorbonne Nouvelle University v Paríži. Projekt bol zameraný na celoeurópsky výskum verejných politík a implementácie stratégií rozvoja mediálnej a informačnej gramotnosti v jednotlivých krajinách Európskej únie (2013-2014);
 • pozvaná prednáška na medzinárodnej konferencii „Public Policies in Media and Information Literacy“, ktorú organizovala Sorbonne Nouvelle University (Paríž, Francúzsko, 12/2013);
 • spolupráca na príprave medzinárodnej výskumnej databázy zameranej na verejné politiky v oblasti mediálnej výchovy. Databáza je prístupná na http://ppemi.ens-cachan.fr/ext/colloque140528/multipageviewer/index.html (2013-2014);
 • spolupráca na príprave vedeckej monografie „Public policies in media and information literacy in Europe: cross-country comparisons” / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. – Abingdon : Routledge, 2017. – (Routledge Studies in European Communication Research and Education). – ISBN 978-1-138-64436-6 : cross-country comparisons / edited by Divina Frau-Meigs, Irma Velez, Julieta Flores Michel. – Abingdon : Routledge, 2017. – (Routledge Studies in European Communication Research and Education). – ISBN 978-1-138-64436-6. (2016-2017).

Media Literacy Expert Group, Brusel, Belgicko

Spolupráca s pracovnou skupinou, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie v oblasti mediálneho vzdelávania. 

Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut, Hamburg, Nemecko

 • Spolupráca na projekte „EU Kids Online IV.“ Ide o medzinárodný vedecký projektu zameraného na riziká a príležitosti v prostredí internetu pre deti a dospievajúcich v krajinách Európskej únie;
 • spolupráca na výskumných aktivitách v rámci  Slovak Thematic Network, ktorý je súčasťou projektu EU Kids Online. (2014 – trvá);
 • spolupráca na výskume „BIK Map II –  Policy Mapping of the European Strategy for a Better Internet for Children“, realizovaného v rámci projektu EU KIds Online IV. (2017);
 • spolupráca na vedeckej monografii Digitálne detstvo, ktorá je jedným zo slovenských publikačných výstupov realizovaných v rámci aktivít projektu EU Kids Online (2019). 

Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), Bielefeld, Nemecko

Konkrétne v rámci odbornej skupiny Global Media Literacy. GMK je najväčším  odborným združením v Nemecku, aktívne pôsobiacim v Nemecku, v Rakúsku, Švajčiarsku, zastrešujúcim odborníkov v danej oblasti z vedy, výskumu i praxe. Odborná skupina Global Media Literacy pracuje s mnohými zahraničnými organizáciami a je spoluzakladajúcim členom a zároveň súčasťou medzinárodného fóra z mediálnej pedagogiky a gramotnosti IAME (International Association for Media Literacy, www.iame.education).

Ďalší partneri:

The Worlds of Journalism Study a WJS Association

POPAI

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Kostany State Pedagogical University, Kazachstan

College of Literature and Journalism of Central South University (CSU), Čangša, Čína

Lviv Polytechnic National University, Ľvov, Ukrajina

Ekonomski fakultet u Osijeku (Faculty of Economics, J.J. Strossmayer University), Osijek, Chorvátsko

Edward Bernays University of Applied Sciences, Záhreb, Chorvátsko

Universidad de Piura, Peru

 
Späť hore ↑