Hodnotenie kvality

Poslanie

Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa neustále usilujeme zvyšovať kvalitu vzdelávania, ktoré fakulta realizuje prostredníctvom moderných a  atraktívnych študijných programov v odbore mediálne a komunikačné štúdia: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiávzťahy s médiami.

Rada kvality Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je poradný orgán dekana FMK UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality na FMK UCM, navrhuje dekanovi fakulty nápravné a preventívne opatrenia, kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality FMK. Činnosť Rady kvality koordinuje koordinátor kvality.

Členovia Rady kvality FMK

Predsedníčka Rady kvality FMK:
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Interní členovia:
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Michal Kabát, PhD.

Zástupcovia študentov:
Mgr. Andrii Kushnarevych
Andrea Pavčová

Zástupcovia zamestnávateľov:
Mgr. Jana Paveleková, PhD., Slovak Telekom, a. s. 
Mgr. Martina Mazúchová, Digiline, spol. s. r. o. – online media agency

Zápisnice

Rada kvality FMK - Zápisnica 9. 5. 2024 [162.4 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 2. 5. 2024 [133.7 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 18. 3. 2024 [132.3 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 8. 12. 2023 [157.2 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 31. 10. 2023 [115.3 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 2. 5. 2023 [171.5 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 18. 4. 2023 [161.2 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 16. 2. 2023 [166.8 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 4. 3. 2022 [492.1 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 7. 6. 2021 [236.2 KB, application/pdf]

Výsledky

Hodnotenie kvality

Kritériá na plnenie funkčných miest docent a profesor:

Plnenie kritérií na funkčné miesto docent [201.4 KB, application/pdf]
Plnenie kritérií na funkčné miesto profesor [211.5 KB, application/pdf]

Správy o politike kvality:

Správa o politike kvality 2023 [627.0 KB, application/pdf]
Správa o tvorivej činnosti na FMK UCM 2023 [473.5 KB, application/pdf]
Správa o vzdelávacej činnosti za AR 2022/2023 [1.2 MB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2022 [588.6 KB, application/pdf]
Správa o tvorivej činnosti na FMK UCM 2022 [385.6 KB, application/pdf]
Správa o vzdelávacej činnosti za AR 2021/2022 [2.1 MB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2021 [311.2 KB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2020 [630.6 KB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2019 [334.3 KB, application/pdf]
Zhodnotenie kvality vzdelávacieho procesu 2018 [167.5 KB, application/pdf]
Správa o kvalite v roku 2017 [285.2 KB, application/pdf]
Správa o kvalite v roku 2016 [507.2 KB, application/pdf]
Správa o kvalite v roku 2015 [379.1 KB, application/pdf]

Realizované prieskumy:

Správa o spätnej väzbe za AR 2022/2023 [500.6 KB, application/pdf]
Správa o zrealizovaných opatreniach za AR 2022/2023 [258.3 KB, application/pdf]
Hodnotenie absolventov zamestnávateľmi 2022 [227.4 KB, application/pdf]
Hodnotenie spolupráce s FMK - partneri 2022 [266.9 KB, application/pdf]
Dotazník spokojnosti s doktorandským štúdiom na FMK 2022 [545.1 KB, application/pdf]
Správa o zrealizovaných opatreniach za AR 2021/2022 [281.7 KB, application/pdf]
Uplatniteľnosť absolventov a ich spokojnosť so štúdiom na FMK 2021 [404.4 KB, application/pdf]
Dotazník spokojnosti s doktorandským štúdiom na FMK 2021 [616.7 KB, application/pdf]
Dotazník spokojnosti s externým štúdiom na FMK 2021 [402.6 KB, application/pdf]
Prieskum o uplatnení absolventov FMK 2020
Prvé skúsenosti s online vyučovaním na FMK UCM v Trnave - pedagógovia 2020 [157.1 KB, application/pdf]
Prvé skúsenosti s online vzdelávaním na FMK UCM v Trnave - študenti 2020 [207.7 KB, application/pdf]
Dotazník spokojnosti študentov FMK 2019 [338.7 KB, application/pdf]
Prieskum uchádzačov 2019 [180.5 KB, application/pdf]
Prieskum uplatnenia absolventov 2018 [65.2 KB, application/pdf]
Hodnotenie predmetov v roku 2016 [221.5 KB, application/pdf]
Záverečná správa prieskumu - ZS 2013/2014 [607.0 KB, application/pdf]
Vyhodnotenie ankety FMK Attitude 2012 [156.4 KB, application/pdf]
Vyhodnotenie ankety FMK Attitude 2011 [920.8 KB, application/pdf]

Info k študijným programom

Detailné informácie k jednotlivým študijným programom nájdete na stránkach jednotlivých študijných programov:

 
Späť hore ↑