Hodnotenie kvality

Poslanie

Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa neustále usilujeme zvyšovať kvalitu vzdelávania, ktoré fakulta realizuje prostredníctvom moderných a  atraktívnych študijných programov v odbore mediálne a komunikačné štúdia: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiávzťahy s médiami.

Rada kvality Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je poradný orgán dekana FMK UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality na FMK UCM, navrhuje dekanovi fakulty nápravné a preventívne opatrenia, kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality FMK. Činnosť Rady kvality koordinuje koordinátor kvality.

Členovia Rady kvality FMK

Predsedníčka Rady kvality FMK:
Mgr. Dáša Franić, PhD.

Interní členovia:
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Michal Kabát, PhD.

Zástupcovia študentov:
Mgr. Andrii Kushnarevych
Andrea Pavčová

Zástupcovia zamestnávateľov:
Mgr. Janette Štefánková, RTVS
Mgr. Martina Mazúchová, Digiline, spol. s. r. o. – online media agency

Zápisnice

Rada kvality FMK - Zápisnica 16. 2. 2023 [159.0 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 4. 3. 2022 [492.1 KB, application/pdf]
Rada kvality FMK - Zápisnica 7. 6. 2021 [236.2 KB, application/pdf]

Výsledky

Hodnotenie kvality

V rámci zvyšovania kvality štúdia realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie prieskum, ktorý sa zameriava na zisťovanie spokojnosti študentov s výučbou.

Cieľom prieskumu je zisťovanie názorov, potrieb a požiadaviek študentov na základe hodnotenia jednotlivých predmetov v študijnom odbore masmediálne štúdiá za účelom zlepšenia kvality štúdia na FMK UCM Trnava.

Kritériá na plnenie funkčných miest docent a profesor:

Plnenie kritérií na funkčné miesto docent [201.4 KB, application/pdf]
Plnenie kritérií na funkčné miesto profesor [211.5 KB, application/pdf]

Správy o politike kvality:

Správa o vzdelávacej činnosti za AR 2021/2022 [2.1 MB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2021 [311.2 KB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2020 [630.6 KB, application/pdf]
Správa o politike kvality 2019 [334.3 KB, application/pdf]
Zhodnotenie kvality vzdelávacieho procesu 2018 [167.5 KB, application/pdf]
Správa o kvalite v roku 2017 [285.2 KB, application/pdf]
Správa o kvalite v roku 2016 [507.2 KB, application/pdf]
Správa o kvalite v roku 2015 [379.1 KB, application/pdf]

Realizované prieskumy:

Dotazník spokojnosti s doktorandským štúdiom na FMK 2022 [545.1 KB, application/pdf]
Prieskum o uplatnení absolventov FMK 2020
Dotazník spokojnosti s doktorandským štúdiom na FMK 2021 [616.7 KB, application/pdf]
Dotazník spokojnosti s externým štúdiom na FMK 2021 [402.6 KB, application/pdf]
Prvé skúsenosti s online vyučovaním na FMK UCM v Trnave - pedagógovia 2020 [157.1 KB, application/pdf]
Prvé skúsenosti s online vzdelávaním na FMK UCM v Trnave - študenti 2020 [207.7 KB, application/pdf]
Dotazník spokojnosti študentov FMK 2019 [338.7 KB, application/pdf]
Prieskum uchádzačov 2019 [180.5 KB, application/pdf]
Prieskum uplatnenia absolventov 2018 [65.2 KB, application/pdf]
Hodnotenie predmetov v roku 2016 [221.5 KB, application/pdf]
Záverečná správa prieskumu - ZS 2013/2014 [607.0 KB, application/pdf]
Vyhodnotenie ankety FMK Attitude 2012 [156.4 KB, application/pdf]
Vyhodnotenie ankety FMK Attitude 2011 [920.8 KB, application/pdf]

Info k študijným programom

Detailné informácie k jednotlivým študijným programom nájdete na stránkach jednotlivých študijných programov:

 
Späť hore ↑