Hodnotenie kvality

Poslanie

Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa neustále usilujeme zvyšovať kvalitu vzdelávania. Zároveň realizujeme projekt na vytvorenie systému merania kvality vysokoškolského vzdelávania v odbore marketingová komunikácia. Získané know-how potom aplikujeme na meranie a zvýšenie kvality ostatných študijných programov našej fakulty.

Rada Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pre zabezpečovanie kvality je poradný orgán dekana FMK UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality na FMK UCM, navrhuje dekanovi fakulty nápravné a preventívne opatrenia, kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality FMK. Činnosť Rady pre kvalitu koordinuje koordinátor kvality.

Členovia

Predsedníčka Rady kvality FMK
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Členovia Rady kvality FMK
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Dáša Mendelová, PhD.
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Výsledky

Hodnotenie kvality

V rámci zvyšovania kvality štúdia realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie prieskum, ktorý sa zameriava na zisťovanie spokojnosti študentov s výučbou.

Cieľom prieskumu je zisťovanie názorov, potrieb a požiadaviek študentov na základe hodnotenia jednotlivých predmetov v študijnom odbore masmediálne štúdiá za účelom zlepšenia kvality štúdia na FMK UCM Trnava.

Správy o politike kvality

Prieskumy medzi študentmi:

 
Späť hore ↑