doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.

univerzitný profesor

Na akademickej pôde UCM v Trnave pôsobí od roku 1997 a na FMK UCM od roku 2003. Vyštudoval odbor manažment priemyselných podnikov na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na tej istej fakulte, kde získal titul PhD. V roku 2012 sa habilitoval na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá. Má praktické skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, aj ako manažér.

Svoju vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na oblasť riadenia ľudských zdrojov a personálny marketing, krízový manažment a krízovú komunikáciu a spoločensky zodpovedné podnikanie. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a ďalších publikácií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, ktoré sú indexované aj v medzinárodných databázach.

V predchádzajúcom období pôsobil ako prorektor pre rozvoj UCM. Je členom Vedeckej rady UCM a Vedeckej rady FMK UCM. Je členom Odborovej rady pre doktorandské štúdium, členom viacerých redakčných rád odborných časopisov a vedeckých rád konferencií, členom štátnicových komisií, členom výberových komisií pre PhD. štúdium, členom komisií pre dizertačné skúšky, hodnotiteľom projektov VEGA a KEGA. Zároveň je spolugarantom študijného programu masmediálne štúdiá a členom Rady kvality FMK UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing, krízový manažment a spoločensky zodpovedné podnikanie.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Bednárik, Jaroslav - Gubrická, Ivana ; recenzenti: Jaroslav Rašner, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - 192 s. - ISBN 978-83-7729-078-1.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Možnosti internej komunikácie v riadení ľudských zdrojov pri aplikácii CSR / Szkuráková, Lucia - Bednárik, Jaroslav : vedecká monografia ; recenzenti: Miloš Čambál, Andrea Chlpeková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 162 s. - ISBN 978-80-8105-838-7.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ACB 001 Ekonómia / Matúš, Jozef - Bednárik, Jaroslav - Fašiang, Tomáš [elektronický zdroj] : história, súčasnosť a budúcnosť ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 1 CD-ROM (189 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-813-4.

ACB 002 Ľudské zdroje a personálny marketing v podnikateľskej praxi / Bednárik, Jaroslav - Máliková, Iveta ; recenzenti: Anna Zaušková, Miloš Čambál, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - 166 s. - ISBN 978-80-8105-825-7.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Výskumné metódy marketingovej komunikácie / Matúš, Jozef - Bednárik, Jaroslav, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 160-194 [1,766 AH].

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Kresťanská etika v riadení priemyselných podnikov / Bednárik, Jaroslav - Rybanský, Rudolf = Christian ethics in managing [o]f industrial enterprises, 2015.
In: Via Socialis : medzinárodný časopis pre dejiny, ekonomiku, filozofiu, kultúru, masmediálnu komunikáciu, medicínu, náboženstvo, pedagogiku, psychológiu, právo, sociálnu prácu a vedu. - ISSN 1339-892X, Roč. 1, č. 2 (2015), s. 7-16.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AEC 001 Zmena paradigmy myslenia v personálnom manažmente - etické riadenie / Bednárik, Jaroslav - Szkuráková, Lucia - Alchus, Jakub = Paradigm shift of thinking in human resource management - ethical management, 2013.
In: Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete : monografický zborník vedeckých prác / zostavovatelia: Ladislav Mura, Renáta Machová. - Brno : Tribun EU, 2013. - ISBN 978-80-8122-088-3, [8 s.] [CD-ROM].

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Zelený marketing a jeho význam v inovačnom procese podniku / Szkuráková, Lucia - Bednárik, Jaroslav = Green marketing a jeho význam v inovačnom procese podniku, 2017.
In: Manažment environmentálnych inovácií prostredníctvom phygitalových nástrojov : zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-900-1, S. 172-184.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Development of human resources for permanently sustainable development and corporate social responsibility in conditions of industrial companies in Slovakia / Bednárik, Jaroslav - Hajnik, Bartolomej, 2012.
In: Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Rossii : materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem 24-25 maja 2012 g. Časť III. - Ufa : ISEI UNC RAN, 2012. - ISBN 978-5-904122-58-4, S. 8-13.

AFC 002 Necessity of human resources preparation in sphere of crisis management and in the area of corporate social responsibility / Bednárik, Jaroslav - Jánošová, Denisa, 2011.
In: Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem : materialy V Vserossijskoj naučno-praktičeskoj internet-konferencii (15 oktjabrja - 15 nojabrja 2011 g.). Časť II. - Ufa : ISEI UNC RAN, 2011. - ISBN 978-5-904122-62-1, S. 181-185.

AFC 003 Nevyhnutnosť vzdelávania krízového manažéra v podmienkach Slovenskej republiky / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav, 2016.
In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 234-242 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 21

AFD 001 Education in Area of Crisis Management and Corporate Social Responsibility / Bednárik, Jaroslav - Jánošová, Denisa, 2012.
In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012 / redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, Zoltán Rózsa ; recenzenti: Ladislav Mura ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-8122-025-8, S. 394-399.

AFD 002 Personálny manažment v kontexte udržateľného rozvoja / Bednárik, Jaroslav = Personnel management in the context of sustainable development, 2012.
In: Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní / zostavovateľ: Martin Repa, Jana Jaďuďová, Jan Dubiel. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2012. - ISBN 978-80-557-0329-9, S. 10-14 [CD-ROM].

AFD 003 Potreba vzdelávania a rozvoja zamestnancov v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania / Bednárik, Jaroslav = The need for education and development of employees in the field of social responsibility, 2012.
In: Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní / zostavovateľ: Martin Repa, Jana Jaďuďová, Jan Dubiel. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2012. - ISBN 978-80-557-0329-9, S. 5-9 [CD-ROM].

AFD 004 Vnímanie trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku / Bednárik, Jaroslav = Perception of permanently sustainable development and corporate social responsibility in Slovakia, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 15-21.

AFD 005 Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach slovenských priemyselných podnikov / Bednárik, Jaroslav = Corporate Social Responsibility in Conditions of Industrial Companies in Slovakia, 2013.
In: In Look Days 2013 : zborník z medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie / kolektív autorov ; recenzenti: Mária Antošová, Michal Cehlár. - Košice : INTER M & K, 2013. - ISBN 978-80-970118-5-7, [5 s.] [CD-ROM].

AFD 006 Nové trendy a metódy v oblasti vzdelávania zamestnancov v organizáciách / Szkuráková, Lucia - Bednárik, Jaroslav, 2014.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Seleyho - 2014 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" : sekcia ekonomických vied / zostavovatelia Juhász György ... [et al.] ; recenzenti Imrich Okenka, Andrea Bencsik. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-105-7, S. 329-338 [CD-ROM].

AFD 007 Tvorba etickej stratégie ako súčasti podnikovej stratégie / Bednárik, Jaroslav - Hajnik, Bartolomej - Ďurišová, Jaroslava = Creation of ethical strategy as a part of business strategy, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 44-52 [CD-ROM].

AFD 008 Vzdelávanie v oblasti krízového riadenia vo výrobnom podniku / Alchus, Jakub - Bednárik, Jaroslav = Education in the area of crisis management in manufacturing enterprise, 2014.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Seleyho - 2014 "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" : sekcia ekonomických vied / zostavovatelia Juhász György ... [et al.] ; recenzenti Imrich Okenka, Andrea Bencsik. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-105-7, S. 45-51 [CD-ROM].

AFD 009 Zelené inovácie v slovenských priemyselných podnikoch / Bednárik, Jaroslav - Alchus, Jakub - Čapkovičová, Bronislava - Szkuráková, Lucia = Green innovation in Slovak industrial enterprises, 2014.
In: Sociálno-ekonomické aspekty rozvoja ľudského kapitálu : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie / editori: Rolf Karbach, Anna Štefančiková ; recenzenti: Herbert Strunz, Alena Kusá. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2014. - ISBN 978-80-8075-687-1, S. 29-43 [CD-ROM].

AFD 010 Digitálna krízová komunikácia a sociálne média / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav = Digital crisis communication and social media, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 19-32.

AFD 011 Green marketing as opportunity for innovation / Szkuráková, Lucia - Bednárik, Jaroslav, 2014. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 494-511.

AFD 012 Media and business crisis communication in the time of crisis / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 15. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 13-18.

AFD 013 The Global Crisis and Its Impact on the Economy of the Companies in Slovakia / Szkuráková, Lucia - Alchus, Jakub - Bednárik, Jaroslav, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 110. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 737-742.

AFD 014 Využitie externej komunikácie v digitálnom prostredí / Alchus, Jakub - Bednárik, Jaroslav = Using external communication in the digital environment, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 8-18.

AFD 015 Využitie mobilného marketingu v digitálnom prostredí / Szkuráková, Lucia - Bednárik, Jaroslav = Usage of mobile marketing in the digital environment, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálny marketing & Digitálny spotrebiteľ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Zuzana Bezáková, Alena Kusá, Anna Zaušková ; recenzenti: Peter Murár, Václav Kupec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 128-141.

AFD 016 Zelené inovácie ako súčasť marketingovej stratégie podniku / Alchus, Jakub - Bednárik, Jaroslav = Green innovation as part of marketing strategy, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 136-144.

AFD 017 Zelený marketing a zelené inovácie ako súčasť marketingovej komunikácie / Bednárik, Jaroslav - Čapkovičová, Bronislava = Green marketing and green innovation as a part of marketing communication, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 145-159.

AFD 018 The significance and importance of crisis communication in the conditions of global crisis / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 295-302.

AFD 019 Krízová komunikácia slovenských značiek / Čapkovičová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav = Crisis communication of Slovak brands, 2016. - Popis urobený: 19. 6. 2017.
In: Podniková ekonomika a manažment : elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - ISSN 1336-5878, Č. 2 (2016), s. 3-11 [online].

Spôsob prístupu:
http://ke.uniza.sk/el-casopis/

AFD 020 Spoločensky zodpovedné podnikanie ako strategický nástroj zabezpečenia konkurencieschopnosti podniku / Bednárik, Jaroslav - Uhlík, Martin, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 240-249.

AFD 021 Úloha krízového manažmentu a krízovej komunikácie v prostredí globálnej krízy / Sekerová, Bronislava - Bednárik, Jaroslav = The role of crisis management and crisis communication in an environment of global crisis, 2017.
In: Eko-inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti : aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálnemu marketingu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie realizovanej v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA, č. 1/0640/15) s názvom Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov / editori: Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. - ISBN 978-80-8105-901-8, S. 84-92.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEE 001 Education and development of human resources in area of crisis management and corporate social responsibility / Bednárik, Jaroslav, 2013.
In: Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov Rossii : materialy Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem (26-27 sentjabrja 2013 g.). Časť III. - Ufa : ISEI UNC RAN, 2013. - ISBN 978-5-904122-70-6, S. 6-10.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Projekt revitalizácie organizačnej jednotky SLSK / Cigániková, Petra - Földváryová, Jana - Nápoká, Lucia - Bednárik, Jaroslav, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 237-257 [CD-ROM].

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania / Bednárik, Jaroslav. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 159 s.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2

GII 001 Case Studies / Bednárik, Jaroslav. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-291-0.

GII 002 PR Training for Communication with the Media / Bednárik, Jaroslav. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-290-3.

Predmety

 • manažment I., II. – 1. Bc. MARK
 • všeobecná ekonomická teória - 1. Bc. MARK
 • ekonomika a podnikanie - 1. Bc. MARK
 • riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing - 2. Mgr. MARK
 • krízová komunikácia I., II. - 2. Mgr. MARK
 • metodológia a etika vedeckej práce - PhD. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • VEGA: Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov
 • KEGA: Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava
 • ESF: Implementácia nových foriem vzdelávania pre Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • FAGA: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter
 • FAGA: Krízový manažment a jeho realizácia v podmienkach podnikateľských subjektov na Slovensku a v zahraničí
 • FPVV: Aplikácia personálneho manažmentu v kontexte udržateľného rozvoja v podmienkach slovenských podnikov
 • FPVV: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter
 • Členstvá

 • člen ČMS, ČR
 • člen POPAI Central Europe
 • člen Polish Communication Association
 • člen redakčnej rady časopisu Výkonnosť podniku
 • člen redakčnej rady VIA SOCIALIS
 • člen redakčnej rady Štát a právo
 • člen redakčnej rady Communication Today
 • člen Slovenskej asociácie procesného riadenia
 • člen Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja
 • Pobyty

 • University of Economic Katowice, Poľsko
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Ocenenia

 • Cena dekanky FMK UCM
 • Pamätná medaila pri príležitosti 15. výročia založenia UCM v Trnave
 • Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave
 • Oznamy