Študijný program masmediálna komunikácia

Personálne pokrytie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia vo všetkých troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom i doktorandskom.

Rada pre študijný program masmediálna komunikácia:
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich profilové predmety v študijnom programe masmediálna komunikácia:

Bakalárske štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program Masmediálna komunikácia, bakalárske štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa denného štúdia v skratke

Ako absolventi bakalárskeho štúdia masmediálnej komunikácie budete mať teoretické poznatky z oblasti komunikácie, masmédií, žurnalistiky a doplňujúce vedomosti zo sociológie, manažmentu, politológie a práva. Budete sa vedieť odborne vyjadrovať v cudzom jazyku a nadobudnete zručnosti a praktické skúsenosti z tvorby audiovizuálnych diel alebo textov.

» Viac informácií o študijnom programe KOMU aj v tomto videu.

Profil absolventa externého štúdia v skratke

Ako absolventi bakalárskeho štúdia masmediálnej komunikácie budete mať teoretické poznatky z oblasti komunikácie, masmédií, žurnalistiky a doplňujúce vedomosti zo sociológie, manažmentu, politológie a práva. Budete sa vedieť odborne vyjadrovať v cudzom jazyku a nadobudnete zručnosti a praktické skúsenosti z tvorby audiovizuálnych diel alebo textov.

Uplatnenie absolventov denného a externého štúdia

Zvukový dizajnér/zvukový majster, kameraman, grafik, strihač, asistent réžie, fotoreportér, redaktor/spravodajca, dizajnér multimediálnej komunikácie, špecialista pre sociálne médiá, producent audiovizuálneho obsahu, producent onlinového obsahu, správca webového obsahu, onlinový editor, bloger/vloger, pracovník mediálnej agentúry.

Priemerné platy v segmente.

Detailný profil absolventa denného a externého štúdia

Výučba študentov v študijnom programe masmediálna komunikácia v bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie si a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základ pre zvládnutie teoretických a praktických poznatkov a zručností.

Absolvent získava prehľad o najnovších poznatkoch, konceptoch, problémoch a trendoch v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Na základe analýzy dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností proaktívne hľadá cestu k jeho riešeniu. Ovláda jednoduchú formu výskumu v oblasti masmediálnej komunikácie. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické znalosti a tvorivé zručnosti uplatňuje v procesoch tvorby bakalárskej práce a v rámci súvisiacich vedeckých aktivít – analýzy a syntézy poznatkov, realizácie empirického výskumu alebo aplikačného výstupu, hľadania riešení a formulovania odporúčaní určených pre prax.

Absolvent nadobúda širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti teórie a dejín mediálnej komunikácie, histórie žurnalistiky, teórie médií, mediálneho diskurzu, psychológie a sociológie komunikácie, teórie žurnalistických žánrov, jazykovej kultúry, mediálneho systému, marketingu a manažmentu, multiplatformovej žurnalistiky, metodológie mediálneho výskumu a produkcie mediálnych komunikátov, ako aj ďalších nosných oblastí masmediálnej komunikácie. Taktiež ovláda základy súvisiacich sociálnovedných a humanitných disciplín, napríklad ekonómie, práva, etiky a estetiky. V rámci mediálnej informatiky získava širšie povedomie o technickej stránke mediálnej komunikácie.

Vďaka širokej ponuke prakticky orientovaných povinne voliteľných a výberových predmetov si študent osvojuje praktické zručnosti a nadobúda schopnosti a kompetencie, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo pôsobiť v rôznych mediálnych sektoroch na nižšej a strednej úrovni manažmentu. Taktiež nadobúda praktické skúsenosti s tvorbou textových, vizuálnych, auditívnych a audiovizuálnych komunikátov určených na publikovanie v rôznych mediálnych formátoch prostredníctvom širokého spektra komunikačných platforiem (print, rozhlas, televízia, internet a digitálne médiá). Absolvent je schopný uplatniť sa v mediálnych inštitúciách a v iných subjektoch, v ktorých sa prakticky využívajú takéto postupy a procesy, resp. dokáže tvorivo, organizačne a administratívne pôsobiť vo všetkých mediálnych inštitúciách a na oddeleniach, ktoré si vyžadujú odborníkov na rôzne druhy a formy komunikácie.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov a generalizáciu poznatkov. Preukazuje relevantné vedomosti z teórie a dejín komunikácie, histórie žurnalistiky, psychológie a sociológie komunikácie, teórie médií, jazykovej kultúry, multiplatformovej žurnalistiky, žurnalistických žánrov, mediálneho výskumu, produkcie mediálnych komunikátov a ich sociálnych, kultúrnych, ekonomických a tvorivých kontextov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Nadobúda prehľad o základoch ústavného, autorského a mediálneho práva a poznatky je schopný aplikovať na oblasť masmediálnej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy jazykovej kultúry. Absolvent na základe teoretických vedomostí z oblasti masmediálnej komunikácie a jednotlivých sfér výskumu dokáže identifikovať, analyzovať a syntetizovať problémy prítomné v agende mediálnych spoločností a komunikačne zameraných organizačných zložiek v komerčnej a nekomerčnej sfére a participovať na ich riešení.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych komunikátov, mediálnych obsahov a produktov, ich digitálne podoby nevynímajúc, 
 • ovláda základy audiovizuálnej tvorby,
 • ovláda autorskú tvorbu žurnalistických, marketingových a multimediálnych komunikátov, 
 • ovláda základy práce s kamerou, zvukom a strihom, ako aj so špecializovanými softvérmi využívanými v oblasti tvorby, produkcie a postprodukcie mediálnych obsahov a dostupnými grafickými nástrojmi, 
 • ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
 • ovláda základy neverbálnej komunikácie a dokáže kreatívne prezentovať mediálne obsahy a interpretovať ich, 
 • ovláda princípy kreovania textových, auditívnych a audiovizuálnych komunikátov v ich jednotlivých žánrových podobách na rôznych platformách, ktoré reflektujú aktuálne potreby mediálnej praxe a vývojové tendencie komunikácie, 
 • osvojí si štýl komunikácie a jazyk potrebný pre prácu v médiách, 
 • ovláda základné postupy a metódy mediálneho výskumu a prácu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami, 
 • ovláda tvorivé postupy onlinovej žurnalistiky a princípy multiplatformového publikovania obsahu, 
 • pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách, 
 • ovláda efektívnu prácu ako organizátor alebo člen tímu a dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event. 

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu masmediálna komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • má zručnosti v podobe adaptability na súčasné mediálne platformy a trendy,
 • dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
 • dokáže prezentovať verejnosti poznatky o zásadách mediálnej komunikácie a prenášať ich do praxe, 
 • dokáže si autonómne a cieľavedome organizovať vlastné uplatnenie v mediálnych inštitúciách a v iných spoločensky významných subjektoch, 
 • má rozvinuté organizačné a prezentačné zručnosti,
 • dokáže hľadať riešenia problémov spojených s mediálnou praxou kreatívnymi spôsobmi,  
 • je schopný aplikovať súčasné právne a etické normy v oblasti masmediálnej komunikácie a referovať o nich.

Magisterské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program Masmediálna komunikácia, magisterské štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa denného štúdia v skratke

Vďaka magisterskému štúdiu si doplníte teoretické vedomosti z mediálnej vedy o estetiku, kultúru a dejiny vybraného odboru. Zručnosti z tvorby mediálnych produktov, ktoré ste získali počas bakalárskeho štúdia, posuniete o informácie z oblasti réžie, dramaturgie a psychológie.

Profil absolventa externého štúdia v skratke

Vďaka magisterskému štúdiu si doplníte teoretické vedomosti z mediálnej vedy o estetiku, kultúru a dejiny vybraného odboru. Zručnosti z tvorby mediálnych produktov, ktoré ste získali počas bakalárskeho štúdia, posuniete o informácie z oblasti réžie, dramaturgie a psychológie.

» Viac informácií o študijnom programe KOMU aj v tomto videu.

Uplatnenie absolventov denného a externého štúdia

Žurnalista, novinár, redaktor, komentátor a špecialista v žurnalistike, publicista, rozhlasový a televízny moderátor, výkonný producent, kreatívny producent, mediálny manažér, mediálny analytik, manažér mediálnej spoločnosti, pracovník mediálnej agentúry, špecialista pre sociálne médiá, producent audiovizuálneho obsahu, producent onlinového obsahu, správca webového obsahu, onlinový editor, manažér produkcie, manažér filmovej distribúcie.

Priemerné platy v segmente.

Detailný profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe masmediálna komunikácia v magisterskom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj a prehĺbenie samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, v priamej nadväznosti na bakalársky stupeň štúdia.

Absolvent si prehlbuje existujúce vedomosti o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Dokáže samostatne, ale aj kolektívne tvorivo riešiť problémy, úlohy a zadania a komplexne vyriešiť problém pomocou praktických zručností, a to aj v širšom kontexte. Taktiež dokáže rozvíjať svoje znalosti v rôznych tvorivých procesoch a uplatňovať ich v rámci konkrétnych zadaní a požiadaviek. Je kompetentný a pripravený navrhnúť, zrealizovať a adekvátne vyhodnotiť mediálny výskum, ktorý mu poskytne validné a relevantné informácie pre ďalšiu prácu.

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti filozofie médií, masovej a mediálnej kultúry, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, mediálneho jazyka a narácie v médiách, mediálneho výskumu, produkcie a distribúcie mediálneho diela a marketingu v médiách. Absolvent sa orientuje v mediálnych postupoch a komunikačných stratégiách, pozná základné i pokročilé produkčné procesy a vie ich adekvátne aplikovať do praxe.

V závislosti od individuálne zvolenej orientácie študenta na rôzne oblasti predmetnej problematiky sa počas magisterského stupňa štúdia vďaka ponuke povinne voliteľných a výberových predmetov môže špecializovať na vybrané sféry mediálnej komunikácie. Je schopný uplatniť sa v printe, rozhlase, televízii, agentúrnej žurnalistike, filmovej produkčnej alebo distribučnej spoločnosti či mediálnej agentúre. Má povedomie o mediálnych a informačných kompetenciách a zásadách verejnej prezentácie rôznych druhov mediálnych komunikátov. 

Poslucháč získava praktické skúsenosti v rámci dizajnovania, prípravy, produkcie, prezentácie a interpretácie mediálnych produktov. Podporuje sa získavanie kompetencií v oblastiach vedeckého výskumu a v tvorbe mediálnych, multimediálnych, marketingových a umeleckých komunikátov. Osobitná pozornosť sa venuje štúdiu komunikačných techník a osobnej prezentácii. Nadobudnuté teoretické poznatky, zručnosti a kompetencie študent implementuje v procese tvorby diplomovej práce. Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia sa uplatní na tvorivých a manažérskych pozíciách v oblasti masmediálnej komunikácie, vo verejnoprávnych a komerčných médiách, mediálnych agentúrach a na komunikačných oddeleniach firiem a inštitúcií. 

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Do rozsahu získavania teoretických vedomostí sa premieta interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia budúceho absolventa na vybrané problémy širokospektrálnej mediálnej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia samostatne diskutuje o rozšírených a prehĺbených poznatkoch z oblasti filozofie médií, masovej a mediálnej kultúry, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, mediálneho jazyka a narácie v médiách, mediálneho výskumu, produkcie a distribúcie mediálneho diela, mediálnych a komunikačných stratégií a mediálneho marketingu. Jednotlivé vedomosti vie aplikovať do praxe v záujme anticipácie očakávaní mediálnych recipientov a uplatnenia technologicky aj ideovo progresívneho prístupu k produkcii mediálneho obsahu. Absolvent sa samostatne orientuje v mediálnych postupoch, pozná základné i pokročilé tvorivé procesy a vie ich adekvátne aplikovať.

Absolvent dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v mediálnych inštitúciách a spoločnostiach, pôsobiť na komunikačných oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné mediálne a komunikačné riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti masmediálnej komunikácie: print, rozhlas, televíziu, agentúrnu žurnalistiku, filmovú tvorbu a distribúciu, mediálne kompetencie. Osobitná pozornosť sa venuje zdokonaľovaniu a precizovaniu komunikačných techník, interpretácii mediálnych komunikátov a osobnej prezentácii poslucháča v kontexte mediálneho trhu.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • ovláda teórie, koncepty, poznatky a diskurzy v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným dôrazom na masmediálnu komunikáciu,
 • ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti dizajnovania, prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych  obsahov a produktov,
 • pozná jazyk médií a naratívne princípy viazané na obsah a formu mediálnych komunikátov,
 • pozná pokročilé postupy a techniky používané v rozhlasovej a televíznej žurnalistike, princípy výstavby a prezentácie týchto produktov nevynímajúc, 
 • používa pokročilé metódy a postupy určené na tvorbu textových i multimediálnych komunikátov a ich efektívnu prezentáciu,
 • dokáže realizovať komplexný výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia tak, aby dosiahol efektívne riešenie problémov v mediálnej a komunikačnej praxi a flexibilne navrhol rozličné komunikačné stratégie,
 • ovláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov (masmediálnych, multimediálnych a marketingových),
 • dokáže riadiť mediálne aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov, 
 • vie prezentovať spoločensky relevantné mediálne obsahy a projekty, orientuje sa v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti médií a mediálnej komunikácie a ovláda procedúry, ktoré mu umožňujú uchádzať sa o domáce i zahraničné granty,
 • má poznatky o multilaterálnych vzťahoch médií a ich právnych dimenziách, ako aj o celospoločenskom význame médií vo vzťahu k rozvíjaniu diskurzu viazaného na ľudské práva a slobody,
 • dokáže kriticky myslieť, nazerať na problém z rôznych uhlov a vnímať ho ako súčasť širšieho spoločenského kontextu,
 • dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou a médiami.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, člen tímu aj ako manažér tímu, inštitúcie,
 • dodržiava etické princípy spojené s prácou mediálnych profesionálov a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a cieľavedome organizuje vlastný profesionálny rast,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť vo vzťahu k požiadavkám praxe,
 • má rozvinuté mäkké zručnosti (kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, asertivita, empatia a pod.).

Doktorandské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program Masmediálna komunikácia, doktorandské štúdium v dennej aj externej forme.

Detailný profil absolventa denného aj externého štúdia

Výučba poslucháčov v študijnom programe masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia sa zameriava na rozvoj ich samostatného vedeckého myslenia. Edukačný proces rozširuje vedomosti a kompetencie poslucháčov vo vzťahu k adresnému a adekvátnemu uplatňovaniu výskumných metód v tomto odbore. Doktorand si hlbšie osvojí a vo vlastnom výskume uplatní poznatkové a metodologické jadro mediálnych a komunikačných štúdií a súvisiacich vedných disciplín. Zároveň sa zorientuje v aktuálnych otázkach teoretickej a výskumnej reflexie masmediálnej komunikácie. Tým získa solídny predpoklad na rozvoj svojej vedeckej osobnosti. Očakáva sa, že doktorand preukáže schopnosť plasticky vnímať a vedecky reflektovať súčasné fenomény masmediálnej komunikácie a rozmanité aktivity mediálnych inštitúcií v relevantných sociálnych, kultúrnych, lingvistických, ekonomických, filozofických, etických a právnych kontextoch, čo mu umožní vykonávať autonómnu, paradigmaticky komplexnú vedeckú prácu a zúčastňovať sa na riešení rôznych typov vedeckých projektov. 

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti.

Doktorand v zmysle metodologickej reflexie:

 1. Ovláda teóriu médií a komunikácie a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum mediálnych inštitúcií, výskum komunikačných obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum účinkov).
 2. Získava prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu.
 3. Reflektuje pozíciu mediálnych a komunikačných štúdií v systéme vied, preukazuje znalosť problematiky masmediálnej komunikácie v rámci interdisciplinárneho výskumu a oboznamuje sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobmi ich využitia.
 4. Nadobúda zručnosť kritického myslenia, je schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 
 5. Uplatňuje všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti v procese tvorby dizertačnej práce a s ňou súvisiaceho výskumu a riešení.
 6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie médií a komunikácie s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu.
Ciele vzdelávania

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe masmediálna komunikácia na 3. stupni štúdia získava širokú škálu teoretických poznatkov z daného  odboru. Keďže štúdium je profilované multidisciplinárne, absolvent je vybavený širokou škálou teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, lingvistiky, kultúrnych štúdií a slovesnej a umeleckej tvorby so zameraním na médiá. Východiskom edukačných postupov sú teoretické poznatky z oblasti sociálnej a mediálnej komunikácie. Dôraz sa kladie na rozvíjanie praktických zručností a schopností, ktoré absolventovi umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do vedecko-výskumného prostredia v príslušnom odbore a do procesov profesionálnej mediálnej komunikácie. Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia má možnosť oboznámiť sa s metodológiou a etikou vedeckej práce, získať najnovšie poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania vo sfére mediálnych a komunikačných štúdií a samostatnou vedecko-výskumnou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi mediálnej komunikácie. Ďalej si osvojuje zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce, stratégie vedeckého formulovania problému a výskumných cieľov, systémové aspekty nových riešení, ako aj postupy interpretácie vedeckej práce a prezentácie výsledkov vlastného bádania.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia ovláda teóriu a dejiny vlastného odboru a študijného programu, má dôkladný prehľad o teoretických a metodologických aspektoch mediálnej komunikácie, je zorientovaný v širokom spoločenskovednom základe viazanom na odbor (sociológia, etika, filozofia, lingvistika, kultúrne štúdiá, semiotika a umelecká komunikácia) a získava základy profesijnej etiky. Osvojuje si teóriu médií a komunikácie a rozumie všetkým základným oblastiam výskumu (výskum mediálnych inštitúcií, výskum komunikačných obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum mediálnych účinkov a vplyvov). Získava prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálne a komunikačné štúdiá s osobitným zameraním na masmediálnu komunikáciu. Na vysokej úrovni ovláda jednotlivé deskriptívne, analytické, interpretačné a iné súvisiace výskumné metódy využívané v odbore a príbuzných odboroch, pričom ich vie adekvátnym spôsobom aplikovať a uplatňovať pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má schopnosť medziodborovo pracovať a rozvíjať tak interdisciplinárne rámce mediálnych a komunikačných štúdií.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent mediálnych a komunikačných štúdií v študijnom programe masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je teoreticky a profesionálne pripravený efektívne pôsobiť v rôznych typoch médií a iných mediálnych inštitúcií. Dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a je spôsobilý vyučovať špecializované predmety na vysokej škole. Osvojí si kritické myslenie, pričom nadobúda schopnosť selektovať, pomenovať a tematizovať aktuálne a zároveň relevantné výskumné problémy a nachádzať tvorivé a konštruktívne riešenia. 

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu masmediálna komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

Absolvent študijného programu masmediálna komunikácia v 3. stupni štúdia je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, využívať poznatky empirických výskumov v pedagogickej, výskumnej i profesionálnej praxi, používa vo svojom odbore cudzí jazyk na úrovni odbornej komunikácie, je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a autonómne pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji. Počas štúdia si osvojuje zásady vedeckej práce, schopnosť aplikovať výsledky výskumu do praxe, metódy vedeckého formulovania problémov, etické princípy a inovatívne stratégie vedeckej činnosti, schopnosť vedecky tvoriť a prinášať nové myšlienky a zároveň kompetenciu prezentovať výsledky vlastnej a kolektívnej bádateľskej činnosti doma ako aj v zahraničí.

Uplatnenie absolventov
 • vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, na vysokých školách, vo výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
 • expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v mediálnej komunikácii,
 • expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy rôznych druhov komunikátov,
 • senior manažér v mediálnych, tlačových a výskumných agentúrach,
 • senior manažér v produkčnej či distribučnej spoločnosti zameranej na filmovú, televíznu, rozhlasovú alebo digitálnu tvorbu,
 • špecialista na oblasť mediálneho marketingu,
 • vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti mediálnej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskových organizáciách, v obchode  a v službách.

Dokumenty na stiahnutie:

Študijné plány

 
Späť hore ↑