doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.

docent, vedúci Katedry masmediálnej komunikácie, predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave, fakultný koordinátor pre zahraničné mobility, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 9:30 - 11:00 hod., Nám J. Herdu 2, 119b

Docent Ján Višňovský Docent Ján Višňovský je absolventom magisterského (2007) a doktorandského štúdia (2011) na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Na našej fakulte absolvoval aj
rigorózne konanie. V novembri 2015 ukončil habilitačné konanie v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.

Je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti mediátora, členom redakčnej rady časopisov Communication Today a QTV, Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov. Ján Višňovský je členom Vedeckej rady FMK, Koordinačnej rady UCM a vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá. Taktiež bol členom poroty súťaže stredoškolských časopisov „Sila slova“ a súťaže „Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií“. Posudzuje projekty KEGA,
VEGA a projekty Grantovej agentúry Univerzity Karlovej.

Docent Ján Višňovský sa vo výskume zaoberá aktuálnymi otázkami žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií, onlinovou žurnalistikou a históriou televízie v anglicky hovoriacich krajinách (Spojené štáty americké a Veľká Británii). Je autorom publikácií venovaných žurnalistike v ére internetu, histórii a vývoju televízie v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii, učebníc, početných štúdií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a domácich a zahraničných konferenčných príspevkov.

V akademickom roku 2018/2019 sa stal predsedom AS FMK UCM v Trnave a členom AS UCM
v Trnave. V súčasnosti je tiež vedúci Katedry masmediálnej komunikácie a zastáva funkciu
fakultného koordinátora zahraničných mobilít.

Oblasti záujmu: teória a dejiny novinárstva, aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v kontexte nových informačných a komunikačných technológií, televízia vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Radošinská, Jana - Višňovský, Ján ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

AAB 002 Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Višňovský, Ján ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABC 001 New Media and Their Impact on Traditional Journalism / Višňovský, Ján, 2015.
In: Media and Globalization : Different Cultures, Societies, Political Systems / edited by Ilona Biernacka-Ligięza ; reviewer Magdalena Ratajczak. - 1. vyd. - Lublin : Marie Curie-Skłodowska University Press, 2015. - ISBN 978-83-7784-701-5, s. 89-100 [1 AH].

ABC 002 Online Journalism: Current Trends and Challenges / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana, 2017.
In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABD 001 Spravodajské hodnoty britských elitných, mid-marketových a masových denníkov / Višňovský, Ján, 2014.
In: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva / ed. Juraj Vojtek ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-582-9, s. 71-100.

ABD 002 (Nielen) denníky idú na internet / Višňovský, Ján, 2015.
In: Teoreticko-historické aspekty typológie moderných britských novín / Juraj Vojtek (ed.) ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová, Dagmar Valentovičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-732-8, s. 256-296.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve / Višňovský, Ján ; recenzenti: Juraj Vojtek, Štefan Veľas. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-398-6.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Teória a prax modernej žurnalistiky v printových médiách / Višňovský, Ján, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 184-230 [2,629 AH].

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Solík, Martin - Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 Print Journalism in the Era of Electronic Media / Višňovský, Ján, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S2 (2015), pp. 48-54.

ADE 002 Significance of regional media in political communication of municipality´ representatives with the public. Case study / Višňovský, Ján - Obertová, Erika - Baláž, Martin, 2016.
In: Political Preferences. - ISSN 2083-327X, No. 13 (2016), s. 139-152.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4

ADF 001 Nastoľovanie tém a vplyv lokálnych médií na formovanie verejnej agendy prípadová štúdia / Višňovský, Ján - Baláž, Martin = Agenda setting and impact of local media in shaping public agenda case study, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 105-120.

ADF 002 K problematike štruktúry a kompozície novín: teoreticky a prakticky o prílohách / Višňovský, Ján = On the question of structure and composition of newspapers: theoretical and practical aspects of supplements, 2013.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 56, č. 1-2 (2013), s. 115-127.

ADF 003 Spravodajské hodnoty súčasnej britskej elitnej, mid-marketovej a masovej tlače / Višňovský, Ján = News Values of Current british Elite, Mid-market and Mass Press, 2014.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 47-60.

ADF 004 Zisťovanie čitateľských návykov recipientov tlačených a onlinových novín a ich vzťah k nim / Višňovský, Ján = A Research on Readers of the Press and Online Newspapers: Their Preferences and Relationship to Journalistic Content, 2016.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 3-17.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4

ADM 001 Public television as a provider of human values / Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ADM 002 Digital journalism rethinking journalistic practice in the era of digital media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Predmerská, Anna, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 57-66.

ADM 003 Transformations of public sphere in the era of digital media / Radošinská, Jana - Višňovský, Ján, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 85-96.

ADM 004 The issue of media reflection on socio-cultural recognition and global change / Solík, Martin - Višňovský, Ján, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 249-260.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Fight for freedom on the pages of samizdat. Case of Dominik Tatarka / Višňovský, Ján, 2014.
In: Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie Gierkowskiej : bezsilność i zmęczenie : antropologia codzienności w latach 70 / redakcja naukowa Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko ; recenzja Michał Musielak. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014. - ISBN 978-83-61304-66-1, S. 177-188.

AEC 002 Súčasnosť a budúcnosť verejnoprávneho vysielania vo Veľkej Británii / Višňovský, Ján, 2015.
In: Autor - Vize - Meze - Televize / edičně připravili Petr Kaňka ... [et al.] ; recenzovali Martin Ciel, Miloslav Kučera. - Praha : Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. - ISBN 978-80-7404-176-1, S. 118-126.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFC 001 The online journalism in the context of intercultural communication and cultural dimensions / Višňovský, Ján - Pakšiová, Alexandra, 2012.
In: Web 2.0. : szanse i zagrożenia / Joanna Farysej, Natalia Dębowska (redakcja naukowa) ; recenzja Piotr Kwiatkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-48-7, S. 95-109.

AFC 002 Newspapers Today: Problems and Perspectives / Višňovský, Ján, 2014. - Príspevok je registrovaný v databáze Web of Science.
In: Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012 : conference proceedings ... / edited by Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. - Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2014. - ISBN 978-1-4438-6396-4, S. 109-114.

AFC 003 Diskurzívne otázky žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií / Višňovský, Ján = Issues of journalistic discourse in the context of development of information and communication technologies, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 862-871 [CD-ROM].

AFC 004 Anticipation of media audiences´ attitude towards the press and online newspapers / Višňovský, Ján, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659, S. 141-148.

AFC 005 História a súčasnosť onlinovej žurnalistiky vo Veľkej Británii. Prípad The Guardian / Višňovský, Ján = Past and present of online journalism in the United Kingdom. Case of The Guardian, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1017-1024 [CD-ROM].

AFC 006 Journalism in the Era of New Media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 221-224 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 007 Social media journalism and its cultural implications / Višňovský, Ján, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 237-243.

AFC 008 Zobrazovanie ukrajinskej národnostnej menšiny v slovenskej periodickej tlači v rokoch 2008-2012 / Kubinyi, Peter - Višňovský, Ján = Depicting Ukrainian national minority in Slovak periodicals in years 2008-2012, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 149-156.

AFC 009 Church periodicals as a means of communication between church and believers. The case of weekly magazine Evanjelický posol spod Tatier / Višňovský, Ján - Mináriková, Juliána, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 214-217.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 17

AFD 001 Premeny žurnalistického profilu novín / Višňovský, Ján = Transformation of the Journalistic Profile, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 153-169.

AFD 002 Učme sa zodpovednosti alebo niekoľko poznámok k uplatňovaniu mediálnej výchovy na Slovensku / Višňovský, Ján - Vraždová, Anna = Learn to Responsibility or Some Remarks on the Application of Media Education in Slovakia, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 84-96 [CD-ROM].

AFD 003 Nové technológie a tlačené noviny: evolúcia alebo revolúcia? / Višňovský, Ján = New Technologies and Printed Newspaper: Evolution or Revolution?, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 336-351.

AFD 004 Študijný odbor masmediálne štúdia a vedomostná spoločnosť: 15 rokov skúseností Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Višňovský, Ján = Field of study media studies and knowledge society: 15 years of experience of Faculty of mass media communication UCM in Trnava, 2013.
In: Perspektívy žurnalistického vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy = Perspectives of journalism education in Central and Eastern Europe : zborník z medzinárodnej konferencie : proceedings of the international conference / zodpovedný redaktor: Peter Kravčák ; recenzenti: Juraj Vojtek, Juraj Rusnák. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0096-7, S. 45-49 [CD-ROM].

AFD 005 Univerzálny dizajn ako platforma nových komunikačných technológií a ich uplatnenie v novinárstve / Višňovský, Ján = Universal Design as a Platform for New Communication Technologies and Their Application in Journalism, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 150-166.

AFD 006 O spravodajských a iných hodnotách súčasnej ostrovnej tlače / Višňovský, Ján = The Issue of News Values and Another Values of Current British Press, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 169-187.

AFD 007 Diferencie vo vnímaní novinárskych celkov v tlači a na internete / Višňovský, Ján = Differences related to reception of journalistic products: the traditional press and online journalism, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 206-218.

AFD 008 Inovácie v žurnalistike a ich význam v ére digitálnych médií / Višňovský, Ján = Innovation in Journalism and Their Importance in the Digital Era, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 152-168.

AFD 009 Spravodajské hodnoty v slovenských denníkoch Pravda a Plus jeden deň / Višňovský, Ján - Láslopová, Lenka = News Values in Slovak Dailies Pravda and Plus Jeden Deň, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 303-325 [CD-ROM].

AFD 010 Vybrané aspekty novinárstva v tlači a na webe - paralely a odlišnosti / Višňovský, Ján = Selected Aspects of Print and Online Journalism - Parallels and Differences, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 288-302 [CD-ROM].

AFD 011 Ethical problems of Slovak newscast, branding Sme and My týždeň na Pohroní from the ethical point of view / Višňovský, Ján - Obertová, Erika, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 382-390.

AFD 012 Nové podoby žurnalistiky v ére internetu / Višňovský, Ján, 2016.
In: Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : "súčasné výzvy a trendy v ..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v Poprade / editori: Anton Lisnik, Katarína Greňová ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Jiří Bílý, Piotr Mazur. - Ružomberok : Verbum, 2016. - ISBN 978-80-561-0369-2, S. 951-956.

AFD 013 Občianska žurnalistika a miesto blogov v nej / Višňovský, Ján - Majtánová, Barbora = Weblogs as an integral part of citizen journalism, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 124-143.

AFD 014 K problematike konvergencie mediálnych obsahov v tlači a na webe / Višňovský, Ján - Tomčalová, Silvia, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 233-247.

AFD 015 Keď mám v ruke smartfón, som novinár? Niekoľko poznámok k žurnalistike neprofesionálnych novinárov / Višňovský, Ján, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 118-129.

AFD 016 Mobilná žurnalistika v praxi slovenských médií. Porovnanie mobilných aplikácií Denníka N a časopisu Týždeň / Višňovský, Ján - Žišková, Nikoleta, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 248-269.

AFD 017 Tri podoby jednej značky. Denník SME, spravodajský portál www.sme.sk a mobilná aplikácia SME / Višňovský, Ján = Three variations of one brand. Daily SME, news portal www.sme.sk and mobile applications SME, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 281-295.

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2

AFG 001 Transformation of the journalistic profile of newspapers: from the "Chronicler" to the navigator in a wide range of information / Višňovský, Ján, 2012.
In: CEECOM Prague 2012 : Central & East European Communication & Media Conference : media, power and empowerment. - Prague : [Faculty of Social Sciences Charles University in Prague], 2012. - ISBN [nie je], S. 119-120.

AFG 002 Inovacije u slovačkom medijskom okruženju / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Mendelová, Dáša = Innovations in Slovak media environment, 2017.
In: Mediji i medijska kultura - europski realiteti : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup : knjiga sažetaka / urednici (editors): Ivana Žužul, Željko Pavić, Ivana Bestvina Bukvić. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kulturologiju, 2017. - ISBN 978-953-8154-02-7, S. 124-125.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2

AFH 001 Inovačný potenciál refexívnej sociológie pre rozvoj teórie novinárstva a reflexiu novinárskej praxe v európskom žurnalistickom výskume / Višňovský, Ján, 2011.
In: Teória Pierra Bourdieua The Theory of Pierre Bourdieu in Sociological Research : súbor abstraktov z medzinárodnej konferencie / zostavil: David Kostlán. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. - ISBN [nie je], S. 45.

AFH 002 New Media and Their Impact on the Quality of Human Life / Višňovský, Ján, 2012.
In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave : zborník abstraktov k vedeckej konferencii Trnava, 15. - 16. október 2012 / editori: Mária Kovářová, Andrej Trnka, Ľubica Varečková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-396-2, S. 35.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2

BCI 001 Televízia vo Veľkej Británii / Višňovský, Ján : história, fakty, súvislosti ; recenzenti: Juraj Vojtek, Peter Kravčák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-508-9.

BCI 002 Televízia v Spojených štátoch amerických / Višňovský, Ján : história, fakty, súvislosti ; recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-608-6.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 8

BDB 001 Inovácie v žurnalistike / Višňovský, Ján = Innovations in journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 85-88.

BDB 002 Internetová žurnalistika / Višňovský, Ján = Online journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 95-100.

BDB 003 Mobilná žurnalistika / Višňovský, Ján = Mobile journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 137-139.

BDB 004 Redakcia, onlinová redakcia / Višňovský, Ján = Editorial office, online editorial office, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 174-179.

BDB 005 Spravodajské hodnoty / Višňovský, Ján = New values, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 184-187.

BDB 006 Štruktúra a kompozícia novín / Višňovský, Ján = Structure and composition of the press, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 201-205.

BDB 007 Univerzálny dizajn / Višňovský, Ján = Universal design, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 211-214.

BDB 008 Weblog, bloger, blogosféra / Višňovský, Ján = Weblog, blogger, blogosphere, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 225-227.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 VII. Svetové a slovenské dejiny v historických faktoch / Višňovský, Ján, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 192-205.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 5

BEF 001 Infotainment v periodickej tlači / Váryová, Miriam - Višňovský, Ján, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 124-142 [CD-ROM].

BEF 002 VII. Svetové a slovenské dejiny v kocke / Višňovský, Ján, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 190-203.

BEF 003 Komparácia obrazu ženy vo vybranom časopise pre ženy a pre mužov / Želasková, Monika - Višňovský, Ján, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia masmediálnej a umeleckej komunikácie) / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Alexander Plencner. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-601-7, S. 4-34 [CD-ROM].

BEF 004 Mobilné aplikácie a ich využitie v novinárstve / Klasová, Lucia - Višňovský, Ján, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 38-63 [CD-ROM].

BEF 005 VII. Významné udalosti svetových a slovenských dejín od staroveku po súčasnosť / Višňovský, Ján, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 192-205.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Višňovský, Ján. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 274 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Žánre anglicky písaného novinárstva / Višňovský, Ján, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 122-123.
Rec na: Žánre anglicky písaného novinárstva / Juraj Vojtek. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 111 s. - ISBN 978-80-8105-342-9.

EDI 002 Ako sa formovala súčasná štruktúra britských novín / Višňovský, Ján, 2013.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 56, č. 3-4 (2013), s. 77-79.
Rec na: Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha / Juraj Vojtek (ed.) - Róbert Komloš. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 174 s. - ISBN 978-80-8105-503-4.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDJ 001 Profesor Juraj Vojtek - laureát čestného titulu Doctor Honoris Causa / Višňovský, Ján = Profesor Juraj Vojtek - Laureate of Doctor Honoris Causa Honorary Degree, 2012.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 55, č. 1-2 (2012), s. 101-105.

EDJ 002 Jubilant profesor Juraj Vojtek / Višňovský, Ján, 2016.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 59, č. 1-2 (2016), s. 60-63.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Informačný list pre študentov LLP Erasmus / Višňovský, Ján [elektronický zdroj], 2012. - 3 s. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 27. 2. 2012.

Spôsob prístupu:
http://fmk.ucm.sk/assets/files/mobility/Information_Letter.pdf

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 12

GII 001 O dizajne a identite v marketingu / Višňovský, Ján, 2013.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 56, č. 3-4 (2013), s. 134-135.

GII 002 Úvod / Višňovský, Ján, 2013.
In: Zborník príspevkov z medziuniverzitnej študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 25. novembra 2013 / editor Ján Višňovský ; [recenzenti]: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2013. - ISBN 978-80-8105-537-9, [1 s.] [CD-ROM].

GII 003 Editorial / Višňovský, Ján, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 2.

GII 004 Na Smolenickom zámku sa opäť diskutovalo o médiách / Višňovský, Ján, 2014.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 195-196.

GII 005 O inováciách v marketingu na Smolenickom zámku / Višňovský, Ján, 2014.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 57, č. 3-4 (2014), s. 102-103.

GII 006 V Smoleniciach sa odkrývalo tabu súčasných médií / Višňovský, Ján, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 166-167.

GII 007 Juraj Vojtek (1936 - 2016) / Višňovský, Ján, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 124-125.

GII 008 Marketing Identity 2015: Digital Life / Višňovský, Ján, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 58, č. 3-4 (2015), [1 s.]

GII 009 Some Notes on the Translation as an Interpretative Art and Communication as well / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana : Interview with Juraj Vojtek ; [dotazovateľ Ján Višňovský, Jana Radošinská], 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 118-127.

GII 010 Konferencia Marketing Identity 2017: #Online rules / Višňovský, Ján, 2017.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 60, č. 3-4 (2017), s. 243-244.

GII 011 Odchádzajú ako Slováci, vracajú sa ako Európania / Višňovský, Ján, 2017.
In: Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave so štúdiom v zahraničí / editor: Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-902-5, S. 5.

GII 012 V Smoleniciach sa diskutovalo o budúcnosti médií / Višňovský, Ján = In Smolenice was discussed the future of journalism, 2017.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 60, č. 1-2 (2017), s. 101.

Predmety

  • Dejiny žurnalistiky I., II. - 1. Bc. KOMU
  • Mediácia a probácia I., II. - 1. Mgr. KOMU, MARK
  • History of journalism - 1. Bc. VZME
  • Teoreticko-metodologické východiská masmediálnej komunikácie – 1. PhD. KOMU
  • Moderná žurnalistika v masových médiách I., II. – 1., 2. PhD. KOMU

Projekty

Projekt ESF: Tvorba a aplikácia elearningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2010-2012.

Projekt ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK, v Trnave, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2012 – 2013.

Projekt FAGA č. 2/2010 Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického), člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2010.

Projekt FPVV: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre,  člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2013.

Projekt KEGA: 023UCM-4/2014 Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva, zástupca vedúceho projektu. Doba riešenia projektu: 2014 – 2015.

Výskumná úloha  7. RP Európskej komisie MYWEB (measuring youth well-being): Longitudinálna metodológia pri meraní detského a mládežníckeho blahobytu, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2014 – 2015.

Projekt VEGA: 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2015 – 2017.

Projekt VEGA: 1/0611/16  Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky. Doba riešenia projektu: 2016 – 2017.

Projekt Scholar at Risk Slovakia. Doba riešenia projektu: 2018 – 2019.

Projekt VEGA: 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií. Doba riešenia projektu: 2020 – 2022.

Projekt Worlds of Journalism, člen riešiteľského kolektívu za Slovenskú republiku. Doba riešenia projektu: 2020 – 2022.

Členstvá

člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave

člen Koordinačnej rady UCM v Trnave

člen Odborovej komisie FMK UCM v Trnave

člen Odborovej komisie FiF UK v Bratislave

člen predsedníctva Rady VŠ SR, zástupca UCM v Trnave

člen vedeckého výboru a spolugarant sekcie Medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrends and Media

člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie Media and Media Culture – European Realities, Osijek, Chorvátsko

člen vedeckého výboru International Brand and Brand City Congress, Gumushane, Turecko

člen Slovenského syndikátu novinárov

člen Medzinárodnej asociácie novinárov

člen redakčnej rady časopis Inonu University E-Journal of Faculty of Communication, Turecko

člen redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today

člen organizácie ECREA

Pobyty

CEEPUS, študijný pobyt, Universität Wien, Institut fűr Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Rakúsko.

Erasmus, pedagogická mobilita, Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika

Erasmus, Pedagogická mobilita, Fakulta sociálnych vied UK Praha, Česká republika

Erasmus+, Prednáškový pobyt, Ekonomická univerzita v Katoviciach, Katovice, Poľsko

CEEPUS, Prednáškový pobyt, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika.

Erasmus+, Pedagogická mobilita, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

CEEPUS, Prednáškový pobyt, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Radom, Poľsko

Erasmus+, Pedagogická mobility, Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko

Ocenenia

Cena rektora UCM za diplomovú prácu Novinárske dielo Dominika Tatarku (najmä po roku 1968), 2007

Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za dielo Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu, 2016

Heslo „Ján Višňovský“ je súčasťou Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, VIII. edícia, publikovanej vydavateľstvom BPH – British Publishing House, 2020, s. 1427. ISBN 978-1-912100-40-8.

Oznamy