doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

univerzitný profesor, vedúci Katedry masmediálnej komunikácie, predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave a Akademického senátu UCM v Trnave, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Docent Ján Višňovský je absolventom magisterského (2007) a doktorandského štúdia (2011) na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde absolvoval aj rigorózne konanie. V novembri 2015 ukončil habilitačné konanie v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.

Je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti mediátora a ďalších certifikátov, členom redakčnej rady časopisu Communication Today, Slovenského syndikátu novinárov, Medzinárodnej federácie novinárov a ďalších domácich a medzinárodných organizácií. Taktiež pôsobí vo fakultných a univerzitných štruktúrach. Posudzuje projekty v domácich a zahraničných grantových schémach.

Docent Ján Višňovský sa vo výskume zaoberá aktuálnymi otázkami žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií, onlinovou žurnalistikou a históriou televízie v anglicky hovoriacich krajinách (Spojené štáty americké a Veľká Británii). Je autorom publikácií venovaných žurnalistike v ére internetu, histórii a vývoju televízie v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii, učebníc, početných štúdií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a domácich a zahraničných vedeckých a konferenčných príspevkov.

V akademickom roku 2018/2019 sa stal predsedom AS FMK UCM v Trnave a od apríla 2021 je predsedom AS UCM v Trnave. V súčasnosti je tiež vedúcim Katedry masmediálnej komunikácie a garantom študijného programu masmediálna komunikácia na všetkých troch stupňoch štúdia.

Oblasti záujmu: teória a dejiny novinárstva, aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v kontexte nových informačných a komunikačných technológií, televízia vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.

 

Publikácie

Monografie

Slovenský mediálny priemysel [elektronický zdroj] / Ján Višňovský, Juliána Mináriková, Miroslav Kapec. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2022. - 135 s. [10,27AH] [online]. - ISBN 978-80-7676-596-2 (online). Dostupné na: https://www.academia.edu/98147239/Slovensk%C3%BD_medi%C3%A1lny_priemysel

Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Ján Višňovský ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Jana Radošinská, Ján Višňovský ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Paralely digitálneho novinárstva a jeho rozmach v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií v spoločnosti / Ján Višňovský, 2017.In: Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky : Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic / vedeckí recenzenti: Slavomír Gálik, Andrej Tušer, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-911-7, s. 183-272. Dostupné na: https://www.academia.edu/44381808/PARALELY_DIGIT%C3%81LNEHO_NOVIN%C3%81RSTVA_A_JEHO_ROZMACH_V_KONTEXTE_ROZVOJA_INFORMA%C4%8CN%C3%9DCH_A_KOMUNIKA%C4%8CN%C3%9DCH_TECHNOL%C3%93GI%C3%8D_V_SPOLO%C4%8CNOSTI

Výstupy v indexovaných časopisoch 

Politainment: Reflecting on political affairs via audiovisual media entertainment / Jana Radošinská ... [et al.], 2021. - Kategória do roku 2021 ADM. DOI 10.5604/01.3001.0015.7438. In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997, Roč. 9, č. 2 (2021), s. 72-90 [online]. Dostupné na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/journal-transformation/article/view/7089/6278

Television news as an information source and its perception in Slovakia / Ján Višňovský ... [et al.], 2019.In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 40-60. Dostupné na: https://communicationtoday.sk/television-news-as-an-information-source-and-its-perception-in-slovakia/

Hi-Tech And Eye-Catching Alike: Information In The Multiplatform Era / Juliána Mináriková, Dušan Blahút, Ján Višňovský, 2020.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 118-126. Dostupné na: https://ejmap.sk/hi-tech-and-eye-catching-alike-information-in-the-multiplatform-era/

Explanatory Journalism - A New Way How To Communicate In Digital Era / Pavel Bielik, Ján Višňovský, 2021.
In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 1 (2021), s. 24-37. Dostupné na: https://www.mlar.sk/wp-content/uploads/2021/04/2_Bielik_Visnovsky.pdf

Deliberative communication in the context of authoritarian sentimentalism and disinformation chaos / Tomáš Škarba, Ján Višňovský, 2022. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 1 (2022), s. 4-16. Dostupné na: https://communicationtoday.sk/deliberative-communication-in-the-context-of-authoritarian-sentimentalism-and-disinformation-chaos/

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Online Journalism: Current Trends and Challenges / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2017.In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22. Dostupné na: https://www.intechopen.com/chapters/54896

Introductory Chapter: Some Notes on Journalism in the Age of Social Media / Ján Višňovský and Jana Radošinská, 2018.In: Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - London : IntechOpen, 2018. - ISBN 978-1-78984-259-3, S. 3-9. Dostupné na: https://www.intechopen.com/chapters/63186

Introductory Chapter: Journalism Facing Both Pandemic and 'Infodemic' / Ján Višňovský, Jana Radošinská, 2021.In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 3-11. Dostupné na: https://www.intechopen.com/chapters/76876

 

Predmety

 • dejiny žurnalistiky I., II. – 1. Bc. KOMU
 • teória médií I., II. – 2. Bc. KOMU
 • teória a prax mediálneho výskumu – 2. Bc. KOMU
 • multiplatformová žurnalistika I., II. – 3. Bc. KOMU
 • mediálny výskum - 1. Mgr. KOMU
 • mediácia a probácia I., II. - 1. Mgr. KOMU
 • teoreticko-metodologické východiská mediálnej komunikácie – 1. PhD. KOMU
 • moderná žurnalistika v médiách I., II. – 1. PhD. KOMU
 • Projekty

 • VEGA č. 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií (2020-2022), vedúci projektu.
 • Worlds of Journalism, (2021-2023) člen riešiteľského kolektívu za Slovenskú republiku.
 • Projekt CEDMO 2020-EU-IA-0267, (2021-2023), člen riešiteľského kolektívu.
 • HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. (2021-2024) Akronym: MEDIADELCOM, člen riešiteľského kolektívu.
 • APVV-21-0115 Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia (2022), člen riešiteľského kolektívu.
 • VEGA 1/0606/21Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu, 2023, člen riešiteľského kolektívu.
 • Členstvá

 • člen Vedeckej rady FMK UCM v Trnave
 • člen Vedeckej rady UCM v Trnave
 • člen Koordinačnej rady UCM v Trnave
 • člen Odborovej komisie FMK UCM v Trnave
 • člen Odborovej komisie FiF UK v Bratislave
 • člen organizácie ECREA
 • člen redakčnej rady časopisu Communication Today
 • člen vedeckého výboru a spolugarant sekcie Medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrends and Media
 • člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie Religion and Culture in the Digital Media, Krakov, Poľsko
 • člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie Media and Media Culture – European Realities, Osijek, Chorvátsko
 • člen vedeckého výboru International Brand and Brand City Congress, Gumushane, Turecko
 • člen Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej asociácie novinárov predseda AS FMK UCM v Trnave
 • člen European Association for Viewers Interests (EAVI)
 • člen International Communication Association (ICA)
 • člen International Association for Media Education (IAME)
 • posudzovateľ SAAVŠ
 • predseda AS FMK UCM v Trnave
 • predseda AS UCM v Trnave
 • člen vedeckého výboru 5th International Scientific Conference European Realities – Power, Chorvátsko
 • člen vedeckého výboru International Conference on Global Politics and Socio-Humanities
 • člen redakčnej rady časopisu Journal of Karadeniz Communication Researches, Turecko
 • člen redakčnej rady časopisu Advances in Social Behavior Research
 • člen redakčnej rady časopisu Konya Art Journal
 • člen redakčnej rady časopisu Journal of Applied Economics and Policy Studies
 • Pobyty

 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, 02. 07. 2023 – 08. 07. 2023, Ceepus
 • Hochschule der Medien, 25. 11. 2019 – 29. 11. 2019, Erasmus+
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, 17. 06. 2019 – 21. 06. 2019, Ceepus
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, 25. 06. 2018 – 29. 06. 2018, Ceepus
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 03. 05. 2017 – 05. 05. 2017, Erasmus+
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 21. 03. 2016 – 25. 03. 2016, Ceepus
 • Ekonomická univerzita v Katoviciach, 04. 05.2015 – 07. 05. 2015, Erasmus+
 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych vied, 26. 05. 2014 – 30. 05. 2014, Erasmus+
 • Univerzita J. A. Komenského Praha, 23. 04. 2012 – 27. 04. 2012, Erasmus
 • Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien, 01. 02. 2010 – 30. 03. 2010, Ceepus
 • Asia Pacific University of Technology and Innovation, marec 2021, prednášková činnosť v odbore (pozvaná prednáška)
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 23. 03. 2022 - 25. 03. 2022, Erasmus+
 • Pedagogical University Krakow, Institute of Polish Philology, 06. 06. 2022 - 10. 06. 2022, Ceepus
 • Edward Bernays University College, 11. 07. 2022 - 15. 07. 2022, Erasmus+
 • Ocenenia

 • Cena rektora UCM v Trnave, 2007
 • Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za monografiu Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu, 2016.
 • Heslo „Ján Višňovský“ je súčasťou Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, VIII. edícia, publikovanej vydavateľstvom BPH – British Publishing House, 2020, s. 1427. ISBN 978-1-912100-40-8.
 • Oznamy