doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.

docent, vedúci Katedry masmediálnej komunikácie, predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave, fakultný koordinátor pre zahraničné mobility

Docent Ján Višňovský Docent Ján Višňovský je absolventom magisterského (2007) a doktorandského štúdia (2011) na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Na našej fakulte absolvoval aj
rigorózne konanie. V novembri 2015 ukončil habilitačné konanie v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.

Je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti mediátora, členom redakčnej rady časopisov Communication Today a QTV, Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov. Ján Višňovský je členom Vedeckej rady FMK, Koordinačnej rady UCM a vedeckého výboru konferencie Megatrendy a médiá. Taktiež bol členom poroty súťaže stredoškolských časopisov „Sila slova“ a súťaže „Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií“. Posudzuje projekty KEGA,
VEGA a projekty Grantovej agentúry Univerzity Karlovej.

Docent Ján Višňovský sa vo výskume zaoberá aktuálnymi otázkami žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií, onlinovou žurnalistikou a históriou televízie v anglicky hovoriacich krajinách (Spojené štáty americké a Veľká Británii). Je autorom publikácií venovaných žurnalistike v ére internetu, histórii a vývoju televízie v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii, učebníc, početných štúdií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a domácich a zahraničných konferenčných príspevkov.

V akademickom roku 2018/2019 sa stal predsedom AS FMK UCM v Trnave a členom AS UCM
v Trnave. V súčasnosti je tiež vedúci Katedry masmediálnej komunikácie a zastáva funkciu
fakultného koordinátora zahraničných mobilít.

Oblasti záujmu: teória a dejiny novinárstva, aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v kontexte nových informačných a komunikačných technológií, televízia vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Aktuálne trendy v mediálnej kultúre / Radošinská, Jana - Višňovský, Ján ; recenzenti: Hana Pravdová, Zuzana Slušná. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - 154 s. - ISBN 978-80-8105-516-4.

AAB 002 Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Višňovský, Ján ; recenzenti: Slavomír Gálik, Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 349 s. - ISBN 978-80-8105-742-7.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABC 001 New Media and Their Impact on Traditional Journalism / Višňovský, Ján, 2015.
In: Media and Globalization : Different Cultures, Societies, Political Systems / edited by Ilona Biernacka-Ligięza ; reviewer Magdalena Ratajczak. - 1. vyd. - Lublin : Marie Curie-Skłodowska University Press, 2015. - ISBN 978-83-7784-701-5, s. 89-100 [1 AH].

ABC 002 Online Journalism: Current Trends and Challenges / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana, 2017.
In: The Evolution of Media Communication / edited by Beatriz Peña Acuña. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3197-7, s. 3-22 [1,84 AH].

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

ABD 001 Spravodajské hodnoty britských elitných, mid-marketových a masových denníkov / Višňovský, Ján, 2014.
In: Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva / ed. Juraj Vojtek ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-582-9, s. 71-100.

ABD 002 (Nielen) denníky idú na internet / Višňovský, Ján, 2015.
In: Teoreticko-historické aspekty typológie moderných britských novín / Juraj Vojtek (ed.) ; recenzenti: Mária Follrichová, Hana Pravdová, Dagmar Valentovičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-732-8, s. 256-296.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve / Višňovský, Ján ; recenzenti: Juraj Vojtek, Štefan Veľas. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 268 s. - ISBN 978-80-8105-398-6.

ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACD 001 I. Teória a prax modernej žurnalistiky v printových médiách / Višňovský, Ján, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie II. : marketingové komunikačné stratégie, corporate identity, moderná žurnalistika a semiotika / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-338-2, s. 184-230 [2,629 AH].

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Solík, Martin - Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 Print Journalism in the Era of Electronic Media / Višňovský, Ján, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S2 (2015), pp. 48-54.

ADE 002 Significance of regional media in political communication of municipality´ representatives with the public. Case study / Višňovský, Ján - Obertová, Erika - Baláž, Martin, 2016.
In: Political Preferences. - ISSN 2083-327X, No. 13 (2016), s. 139-152.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 4

ADF 001 Nastoľovanie tém a vplyv lokálnych médií na formovanie verejnej agendy prípadová štúdia / Višňovský, Ján - Baláž, Martin = Agenda setting and impact of local media in shaping public agenda case study, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 105-120.

ADF 002 K problematike štruktúry a kompozície novín: teoreticky a prakticky o prílohách / Višňovský, Ján = On the question of structure and composition of newspapers: theoretical and practical aspects of supplements, 2013.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 56, č. 1-2 (2013), s. 115-127.

ADF 003 Spravodajské hodnoty súčasnej britskej elitnej, mid-marketovej a masovej tlače / Višňovský, Ján = News Values of Current british Elite, Mid-market and Mass Press, 2014.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 47-60.

ADF 004 Zisťovanie čitateľských návykov recipientov tlačených a onlinových novín a ich vzťah k nim / Višňovský, Ján = A Research on Readers of the Press and Online Newspapers: Their Preferences and Relationship to Journalistic Content, 2016.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 3-17.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4

ADM 001 Public television as a provider of human values / Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 175-184.

ADM 002 Digital journalism rethinking journalistic practice in the era of digital media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Predmerská, Anna, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 57-66.

ADM 003 Transformations of public sphere in the era of digital media / Radošinská, Jana - Višňovský, Ján, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 85-96.

ADM 004 The issue of media reflection on socio-cultural recognition and global change / Solík, Martin - Višňovský, Ján, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 249-260.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC 001 Fight for freedom on the pages of samizdat. Case of Dominik Tatarka / Višňovský, Ján, 2014.
In: Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie Gierkowskiej : bezsilność i zmęczenie : antropologia codzienności w latach 70 / redakcja naukowa Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko ; recenzja Michał Musielak. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014. - ISBN 978-83-61304-66-1, S. 177-188.

AEC 002 Súčasnosť a budúcnosť verejnoprávneho vysielania vo Veľkej Británii / Višňovský, Ján, 2015.
In: Autor - Vize - Meze - Televize / edičně připravili Petr Kaňka ... [et al.] ; recenzovali Martin Ciel, Miloslav Kučera. - Praha : Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. - ISBN 978-80-7404-176-1, S. 118-126.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFC 001 The online journalism in the context of intercultural communication and cultural dimensions / Višňovský, Ján - Pakšiová, Alexandra, 2012.
In: Web 2.0. : szanse i zagrożenia / Joanna Farysej, Natalia Dębowska (redakcja naukowa) ; recenzja Piotr Kwiatkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-48-7, S. 95-109.

AFC 002 Newspapers Today: Problems and Perspectives / Višňovský, Ján, 2014. - Príspevok je registrovaný v databáze Web of Science.
In: Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012 : conference proceedings ... / edited by Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. - Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2014. - ISBN 978-1-4438-6396-4, S. 109-114.

AFC 003 Diskurzívne otázky žurnalistiky v kontexte rozvoja informačných a komunikačných technológií / Višňovský, Ján = Issues of journalistic discourse in the context of development of information and communication technologies, 2015.
In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 862-871 [CD-ROM].

AFC 004 Anticipation of media audiences´ attitude towards the press and online newspapers / Višňovský, Ján, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: SGEM 2016 : 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Sociology and Healthcare. Volume II : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-71-1. - ISSN 2367-5659, S. 141-148.

AFC 005 História a súčasnosť onlinovej žurnalistiky vo Veľkej Británii. Prípad The Guardian / Višňovský, Ján = Past and present of online journalism in the United Kingdom. Case of The Guardian, 2015.
In: MMK 2015 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. ročník VI. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2, S. 1017-1024 [CD-ROM].

AFC 006 Journalism in the Era of New Media / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 221-224 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 007 Social media journalism and its cultural implications / Višňovský, Ján, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 237-243.

AFC 008 Zobrazovanie ukrajinskej národnostnej menšiny v slovenskej periodickej tlači v rokoch 2008-2012 / Kubinyi, Peter - Višňovský, Ján = Depicting Ukrainian national minority in Slovak periodicals in years 2008-2012, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 149-156.

AFC 009 Church periodicals as a means of communication between church and believers. The case of weekly magazine Evanjelický posol spod Tatier / Višňovský, Ján - Mináriková, Juliána, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 214-217.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 17

AFD 001 Premeny žurnalistického profilu novín / Višňovský, Ján = Transformation of the Journalistic Profile, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 153-169.

AFD 002 Učme sa zodpovednosti alebo niekoľko poznámok k uplatňovaniu mediálnej výchovy na Slovensku / Višňovský, Ján - Vraždová, Anna = Learn to Responsibility or Some Remarks on the Application of Media Education in Slovakia, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 84-96 [CD-ROM].

AFD 003 Nové technológie a tlačené noviny: evolúcia alebo revolúcia? / Višňovský, Ján = New Technologies and Printed Newspaper: Evolution or Revolution?, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 336-351.

AFD 004 Študijný odbor masmediálne štúdia a vedomostná spoločnosť: 15 rokov skúseností Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / Višňovský, Ján = Field of study media studies and knowledge society: 15 years of experience of Faculty of mass media communication UCM in Trnava, 2013.
In: Perspektívy žurnalistického vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy = Perspectives of journalism education in Central and Eastern Europe : zborník z medzinárodnej konferencie : proceedings of the international conference / zodpovedný redaktor: Peter Kravčák ; recenzenti: Juraj Vojtek, Juraj Rusnák. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. - ISBN 978-80-561-0096-7, S. 45-49 [CD-ROM].

AFD 005 Univerzálny dizajn ako platforma nových komunikačných technológií a ich uplatnenie v novinárstve / Višňovský, Ján = Universal Design as a Platform for New Communication Technologies and Their Application in Journalism, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 150-166.

AFD 006 O spravodajských a iných hodnotách súčasnej ostrovnej tlače / Višňovský, Ján = The Issue of News Values and Another Values of Current British Press, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 169-187.

AFD 007 Diferencie vo vnímaní novinárskych celkov v tlači a na internete / Višňovský, Ján = Differences related to reception of journalistic products: the traditional press and online journalism, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 206-218.

AFD 008 Inovácie v žurnalistike a ich význam v ére digitálnych médií / Višňovský, Ján = Innovation in Journalism and Their Importance in the Digital Era, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 152-168.

AFD 009 Spravodajské hodnoty v slovenských denníkoch Pravda a Plus jeden deň / Višňovský, Ján - Láslopová, Lenka = News Values in Slovak Dailies Pravda and Plus Jeden Deň, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 303-325 [CD-ROM].

AFD 010 Vybrané aspekty novinárstva v tlači a na webe - paralely a odlišnosti / Višňovský, Ján = Selected Aspects of Print and Online Journalism - Parallels and Differences, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 288-302 [CD-ROM].

AFD 011 Ethical problems of Slovak newscast, branding Sme and My týždeň na Pohroní from the ethical point of view / Višňovský, Ján - Obertová, Erika, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 382-390.

AFD 012 Nové podoby žurnalistiky v ére internetu / Višňovský, Ján, 2016.
In: Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : "súčasné výzvy a trendy v ..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. apríla 2016 v Poprade / editori: Anton Lisnik, Katarína Greňová ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Jiří Bílý, Piotr Mazur. - Ružomberok : Verbum, 2016. - ISBN 978-80-561-0369-2, S. 951-956.

AFD 013 Občianska žurnalistika a miesto blogov v nej / Višňovský, Ján - Majtánová, Barbora = Weblogs as an integral part of citizen journalism, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 124-143.

AFD 014 K problematike konvergencie mediálnych obsahov v tlači a na webe / Višňovský, Ján - Tomčalová, Silvia, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 233-247.

AFD 015 Keď mám v ruke smartfón, som novinár? Niekoľko poznámok k žurnalistike neprofesionálnych novinárov / Višňovský, Ján, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 118-129.

AFD 016 Mobilná žurnalistika v praxi slovenských médií. Porovnanie mobilných aplikácií Denníka N a časopisu Týždeň / Višňovský, Ján - Žišková, Nikoleta, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 248-269.

AFD 017 Tri podoby jednej značky. Denník SME, spravodajský portál www.sme.sk a mobilná aplikácia SME / Višňovský, Ján = Three variations of one brand. Daily SME, news portal www.sme.sk and mobile applications SME, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 281-295.

AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2

AFG 001 Transformation of the journalistic profile of newspapers: from the "Chronicler" to the navigator in a wide range of information / Višňovský, Ján, 2012.
In: CEECOM Prague 2012 : Central & East European Communication & Media Conference : media, power and empowerment. - Prague : [Faculty of Social Sciences Charles University in Prague], 2012. - ISBN [nie je], S. 119-120.

AFG 002 Inovacije u slovačkom medijskom okruženju / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana - Mendelová, Dáša = Innovations in Slovak media environment, 2017.
In: Mediji i medijska kultura - europski realiteti : međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup : knjiga sažetaka / urednici (editors): Ivana Žužul, Željko Pavić, Ivana Bestvina Bukvić. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kulturologiju, 2017. - ISBN 978-953-8154-02-7, S. 124-125.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 2

AFH 001 Inovačný potenciál refexívnej sociológie pre rozvoj teórie novinárstva a reflexiu novinárskej praxe v európskom žurnalistickom výskume / Višňovský, Ján, 2011.
In: Teória Pierra Bourdieua The Theory of Pierre Bourdieu in Sociological Research : súbor abstraktov z medzinárodnej konferencie / zostavil: David Kostlán. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. - ISBN [nie je], S. 45.

AFH 002 New Media and Their Impact on the Quality of Human Life / Višňovský, Ján, 2012.
In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave : zborník abstraktov k vedeckej konferencii Trnava, 15. - 16. október 2012 / editori: Mária Kovářová, Andrej Trnka, Ľubica Varečková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-396-2, S. 35.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 2

BCI 001 Televízia vo Veľkej Británii / Višňovský, Ján : história, fakty, súvislosti ; recenzenti: Juraj Vojtek, Peter Kravčák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-8105-508-9.

BCI 002 Televízia v Spojených štátoch amerických / Višňovský, Ján : história, fakty, súvislosti ; recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 140 s. - ISBN 978-80-8105-608-6.

BDB  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 8

BDB 001 Inovácie v žurnalistike / Višňovský, Ján = Innovations in journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 85-88.

BDB 002 Internetová žurnalistika / Višňovský, Ján = Online journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 95-100.

BDB 003 Mobilná žurnalistika / Višňovský, Ján = Mobile journalism, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 137-139.

BDB 004 Redakcia, onlinová redakcia / Višňovský, Ján = Editorial office, online editorial office, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 174-179.

BDB 005 Spravodajské hodnoty / Višňovský, Ján = New values, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 184-187.

BDB 006 Štruktúra a kompozícia novín / Višňovský, Ján = Structure and composition of the press, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 201-205.

BDB 007 Univerzálny dizajn / Višňovský, Ján = Universal design, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 211-214.

BDB 008 Weblog, bloger, blogosféra / Višňovský, Ján = Weblog, blogger, blogosphere, 2016.
In: Slovník vybraných pojmov z mediálnych štúdií : kľúčové termíny v súčasnej mediálnej komunikácii / editori: Hana Pravdová, Jana Radošinská, Ján Višňovský ; vedeckí recenzenti: Andrej Tušer, Dana Petranová, Karol Orban. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-874-5, s. 225-227.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 VII. Svetové a slovenské dejiny v historických faktoch / Višňovský, Ján, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 192-205.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 5

BEF 001 Infotainment v periodickej tlači / Váryová, Miriam - Višňovský, Ján, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 124-142 [CD-ROM].

BEF 002 VII. Svetové a slovenské dejiny v kocke / Višňovský, Ján, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 190-203.

BEF 003 Komparácia obrazu ženy vo vybranom časopise pre ženy a pre mužov / Želasková, Monika - Višňovský, Ján, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia masmediálnej a umeleckej komunikácie) / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Alexander Plencner. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-601-7, S. 4-34 [CD-ROM].

BEF 004 Mobilné aplikácie a ich využitie v novinárstve / Klasová, Lucia - Višňovský, Ján, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 38-63 [CD-ROM].

BEF 005 VII. Významné udalosti svetových a slovenských dejín od staroveku po súčasnosť / Višňovský, Ján, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 192-205.

DAI  Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1

DAI 001 Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu / Višňovský, Ján. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 274 s.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Žánre anglicky písaného novinárstva / Višňovský, Ján, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 122-123.
Rec na: Žánre anglicky písaného novinárstva / Juraj Vojtek. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - 111 s. - ISBN 978-80-8105-342-9.

EDI 002 Ako sa formovala súčasná štruktúra britských novín / Višňovský, Ján, 2013.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 56, č. 3-4 (2013), s. 77-79.
Rec na: Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha / Juraj Vojtek (ed.) - Róbert Komloš. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 174 s. - ISBN 978-80-8105-503-4.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDJ 001 Profesor Juraj Vojtek - laureát čestného titulu Doctor Honoris Causa / Višňovský, Ján = Profesor Juraj Vojtek - Laureate of Doctor Honoris Causa Honorary Degree, 2012.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 55, č. 1-2 (2012), s. 101-105.

EDJ 002 Jubilant profesor Juraj Vojtek / Višňovský, Ján, 2016.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 59, č. 1-2 (2016), s. 60-63.

GHG  Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Počet záznamov: 1

GHG 001 Informačný list pre študentov LLP Erasmus / Višňovský, Ján [elektronický zdroj], 2012. - 3 s. - Online dokument. - Popis urobený: Popis urobený 27. 2. 2012.

Spôsob prístupu:
http://fmk.ucm.sk/assets/files/mobility/Information_Letter.pdf

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 12

GII 001 O dizajne a identite v marketingu / Višňovský, Ján, 2013.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 56, č. 3-4 (2013), s. 134-135.

GII 002 Úvod / Višňovský, Ján, 2013.
In: Zborník príspevkov z medziuniverzitnej študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 25. novembra 2013 / editor Ján Višňovský ; [recenzenti]: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2013. - ISBN 978-80-8105-537-9, [1 s.] [CD-ROM].

GII 003 Editorial / Višňovský, Ján, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 5, č. 1 (2014), s. 2.

GII 004 Na Smolenickom zámku sa opäť diskutovalo o médiách / Višňovský, Ján, 2014.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 195-196.

GII 005 O inováciách v marketingu na Smolenickom zámku / Višňovský, Ján, 2014.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 57, č. 3-4 (2014), s. 102-103.

GII 006 V Smoleniciach sa odkrývalo tabu súčasných médií / Višňovský, Ján, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 166-167.

GII 007 Juraj Vojtek (1936 - 2016) / Višňovský, Ján, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 124-125.

GII 008 Marketing Identity 2015: Digital Life / Višňovský, Ján, 2015.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 58, č. 3-4 (2015), [1 s.]

GII 009 Some Notes on the Translation as an Interpretative Art and Communication as well / Višňovský, Ján - Radošinská, Jana : Interview with Juraj Vojtek ; [dotazovateľ Ján Višňovský, Jana Radošinská], 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 118-127.

GII 010 Konferencia Marketing Identity 2017: #Online rules / Višňovský, Ján, 2017.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 60, č. 3-4 (2017), s. 243-244.

GII 011 Odchádzajú ako Slováci, vracajú sa ako Európania / Višňovský, Ján, 2017.
In: Mobilitou k úspechu: Skúsenosti študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave so štúdiom v zahraničí / editor: Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-902-5, S. 5.

GII 012 V Smoleniciach sa diskutovalo o budúcnosti médií / Višňovský, Ján = In Smolenice was discussed the future of journalism, 2017.
In: Otázky žurnalistiky. - ISSN 0322-7049, Roč. 60, č. 1-2 (2017), s. 101.

Predmety

  • Dejiny žurnalistiky I., II. - 1. ročník Bc. KOMU
  • Mediácia a probácia I., II. - 1. ročník Mgr. KOMU, MARK

Projekty

Projekt ESF: Tvorba a aplikácia elearningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2010-2012.

Projekt ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK, v Trnave, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2012 – 2013.

Projekt FAGA č. 2/2010 Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického), člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2010.

Projekt FPVV: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre,  člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2013.

Projekt KEGA: 023UCM-4/2014 Štruktúra a kompozícia žánrov anglicky písaného novinárstva, zástupca vedúceho projektu. Doba riešenia projektu: 2014 – 2015.

Výskumná úloha  7. RP Európskej komisie MYWEB (measuring youth well-being): Longitudinálna metodológia pri meraní detského a mládežníckeho blahobytu, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2014 – 2015.

Projekt VEGA: 1/0640/15 Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom environmentálnom manažmente podnikov, člen riešiteľského kolektívu. Doba riešenia projektu: 2015 – 2017.

Projekt VEGA: 1/0611/16  Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky. Doba riešenia projektu: 2016 – 2017.

Členstvá

Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Communication Today

Člen redakčnej rady časopisu QTV (vydáva FSV UK Praha)

Člen Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodnej federácie novinárov (od januára 2015 – do súčasnosti).

Člen organizácie ECREA

Pobyty

CEEPUS, študijný pobyt, Universität Wien, Institut fűr Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Rakúsko.

Erasmus, pedagogická mobilita, Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika

Erasmus, Pedagogická mobilita, Fakulta sociálnych vied UK Praha, Česká republika

Erasmus+, Prednáškový pobyt, Ekonomická univerzita v Katoviciach, Katovice, Poľsko

CEEPUS, Prednáškový pobyt, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika.

Erasmus+, Pedagogická mobilita, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

CEEPUS, Prednáškový pobyt, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Radom, Poľsko

Ocenenia

Cena rektora UCM za diplomovú prácu Novinárske dielo Dominika Tatarku (najmä po roku 1968), 2007

Prémia Literárneho fondu v kategórii spoločenských vied za dielo Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu, 2016

Oznamy