Študijné programy FMK UCM

Poslanie

Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK UCM) je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študentov vzdeláva už od roku 1997.

Študijný odbor 3.2.3 masmediálne štúdiá predstavuje päť moderných, perspektívnych a atraktívnych študijných programov:

V troch študijných programoch máme akreditované všetky tri stupne štúdia: trojročné bakalárske štúdium dvojročné magisterské štúdium a trojročné doktorandské štúdium. Študijný program vzťahy s médiami realizujeme v prvom stupni štúdia v anglickom jazyku, študijný program teória digitálnych hier v bakalárskom a magisterskom. Štúdium ponúkame v dennej i externej forme.

Ako prví na Slovensku sme začali poskytovať komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sme sa vypracovali na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava čulé kontakty so zahraničnými univerzitami a aktívne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Teória aj prax

Študijné programy sú zamerané na oblasť masmédií, marketingovej komunikácie, mediálnej výchovy a digitálnych hier. Denné štúdium sa realizuje formou prednášok, seminárov a praktických cvičení, ktoré vytvárajú priestor pre uplatnenie poznatkov a zručností študentov. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa nielen povinných prednášok, ale aj rôznych ďalších, ktoré sa v rámci fakultných aktivít organizujú, a zapojiť sa tiež do činnosti kabinetov.

Študenti v akcii.

Vďaka európskym štrukturálnym fondom máme najmodernejšie multimediálne HD štúdio na Slovensku. Vytvorili sme fakultnú kreatívnu a eventovú agentúru, vydávame jeden z najlepších univerzitných časopisov na Slovensku atteliér, máme fakultné rádio Aetter, fakultnú televíziu FMK TV, založili sme univerzitný spevokol UniTTy, robíme fotografické výstavy i prehliadky filmovej tvorby našich študentov. Okrem toho sa študenti môžu realizovať aj v odbore teória digitálnych hier, a to organizovaním herného festivalu UniCon či tvorbou hier na niekoľkých Game Jamoch ročne.

Vedecká činnosť

FMK UCM poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie a umožňuje tvorivé vedecké bádanie a umeleckú činnosť. Základným poslaním FMK je šíriť poznanie, rozvíjať vzdelanosť spoločnosti v študijnom odbore masmediálne štúdiá a podporovať rozvoj osobnostných a profesionálnych kvalít členov jej akademickej obce.

Fakulta je zároveň výskumno-vývojovou inštitúciou, zapája sa do vedeckého bádania na Slovensku a v zahraničí, spolupracuje so vzdelávacími, výskumnými i umeleckými a inými inštitúciami v snahe rozvíjať vedu, umenie, kultúru, vzdelanosť v kontexte európskych a svetových tradícií.

Konferencia Megatrends&Media.

Naša fakulta je v porovnaní s inými inštitúciami podobného zamerania na Slovensku vo viacerých pohľadoch výnimočná. Máme právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania, polročne organizujeme na zámku v Smoleniciach významné medzinárodné vedecké konferencie.

Založili sme vedecký časopis Communication Today, začali sme vydávať vedecko-výskumný časopis umeleckého zamerania European Journal of Media, Art and Photography, pracujeme na mnohých národných aj medzinárodných vedeckovýskumných projektoch. Vydávame kreatívny almanach Muuza, razíme cestu mediálnej výchove prostredníctvom IMEC – International Media Education Centre.

 

 
Späť hore ↑