Centrum mediálnej gramotnosti

O mediálnej výchove sa už roky veľa hovorí, no povedomie verejnosti o fungovaní médií a ich účinkoch je stále nedostatočné. Centrum mediálnej gramotnosti (IMEC – International Media Education Centre), ktoré vzniklo v roku 2010 z iniciatívy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, chce túto medzeru vyplniť. Zastrešuje viacero výskumov a iniciatív a odborníkom i laikom dodáva pravidelné komplexné informácie z tejto oblasti.

O rôzne formy mediálnej výchovy sa v súčasnosti usilujú rôzne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, kultúrne strediská, či dokonca mobilní operátori a náboženské skupiny. Zmyslom IMEC-u je tieto snahy podchytiť a integrovať doterajšie nezávisle realizované projekty. Okrem toho zhromažďuje relevantné výstupy k problematike mediálnej výchovy a ponúka ich širokej verejnosti na webovej stránke medialnavychova.sk.

Ciele

Ciele centra mediálnej gramotnosti

  • Mapovanie stavu mediálnej výchovy na Slovensku a v Čechách a informovanie o vzdelávacích a výskumných projektochVytvorenie jednotnej databázy výskumných materiálov k mediálnej výchove.
  • Vytvorenie knižnice relevantných publikácií z domácich i zahraničných zdrojov, vrátane učebných textov a metodických materiálov.
  • Vytvorenie multimediálneho archívu, vrátane ukážok a príkladov na vyučovanie na základných a stredných školách
  • Prevádzkovanie webového portálu venovaného mediálnej výchove.
  • Vypracovanie akreditačných spisov na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
  • Organizovanie vzdelávacích kurzov mediálnej výchovy pre študentov a pedagógov mediálnej výchovy.
  • Organizovanie konferencií, seminárov a podpora verejnej diskusie o problémoch súvisiacich s mediálnou výchovou.
  • Oboznámenie verejnosti s možnosťou neformálneho vzdelávania v mediálnej výchove – celoživotné vzdelávanie. zamerané na rodičov, učiteľov, atď.
  • Zverejňovanie základných informácií a materiálov k mediálnej výchove: slovník pojmov, výsledky výskumov, články, časti učebných textov.
  • Zabezpečenie ukážok praktickej práce narábania s médiami študentom základných a stredných škôl v priestoroch zvukových a televíznych štúdií FMK UCM.

Kontakt

Kontakt:

IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

e-mail: norbert.vrabec(at)ucm.sk
web: www.medialnavychova.sk

 
Späť hore ↑