Katedry

Katedra masmediálnej komunikácie

Katedra masmediálnej komunikácie zastrešuje ťažiskové teoretické predmety z odboru mediálnych štúdií, časť metodologických predmetov a predmety zamerané na historické súvislosti  masovej komunikácie. Členovia katedry prispievajú do slovenských a zahraničných odborných a vedeckých časopisov, pomáhajú organizovať vedecké konferencie, pripravujú a podávajú vedecké granty, prednostne zamerané na aktuálnu reflexiu médií a mediálnej kultúry. Cieľom katedry je formovanie budúcich mediálnych odborníkov predovšetkým po teoreticko-metodologickej stránke. Kvalitné základy vedeckého myslenia, schopnosť formulovať kompetentné názory a postoje k súčasnej mediálnej problematike, zručnosť v prípade originálneho výskumu a tvorivosť v nachádzaní tém hodných verejnej pozornosti sú atribútmi mediálneho profesionála. Katedra sa svojou činnosťou usiluje zlepšiť úroveň mediálneho výskumu a ponúknuť praxi po skončení školy kvalifikovaných mladých odborníkov. Každoročne organizuje konferenciu Megatrendy a médiá.

Katedra marketingovej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie je jednou z profilových katedier na fakulte. Pedagógovia, ktorí na fakulte pôsobia, sú odborníkmi z oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, ekonomických teórií, riadenia reklamných a marketingových agentúr, tvorby a produkcie reklamných komunikátov. Katedra je organizátorom medzinárodnej konferencie Marketing Identity.

Katedra umeleckej komunikácie

Katedra umeleckej komunikácie zabezpečuje predmety, tvorivé ateliéry a kabinety s praktickým zameraním, ktoré naučia študentov technickým zručnostiam a rozvíjajú kreatívne myslenie pri tvorbe mediálnych výstupov v rôznych žánroch vizuálnej komunikácie, audiovizuálnej tvorby a v multimediálnych presahoch. Členovia katedry a najkreatívnejší študenti sa podieľajú na tvorbe univerzitného časopisu Atteliér, rádia Aetter a v FMK TV a v špičkovom HD televíznom štúdiu priamo na pôde fakulty. Umelecká a výskumná činnosť členov katedry dosahuje vysokú úroveň autorských diel alebo interpretačného výkonu v rámci prezentácií, v televíznej a divadelnej sfére, ale aj v oblasti vizuálneho umenia a multimediálnych projektov v rámci renomovaných podujatí a inštitúcií.

Katedra právnych a humanitných vied

Katedra právnych a humanitných vied sprostredkúva poslucháčom Fakulty masmediálnej komunikácie  UCM v Trnave poznatky a vedomosti právnych a humanitných disciplín, ktoré nadväzujú na ich priamu odbornosť štúdia. Rozlišujú im ich profesionálny obzor a vhodne aplikujú najnovšie poznatky z právnych vied, sociológie a psychológie, etiky, estetiky, dejín a teórie umeleckých disciplín a jednotlivých médií, z filozofie médií i mnohých špecifických disciplín a oblastí, ktoré si vynútil čas. Pedagógovia Katedry právnych a humanitných vied patria k popredným osobnostiam vo svojom odbore a sú známi nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

Katedra jazykovej komunikácie

Katedra jazykovej komunikácie študentom sprostredkúva odborné poznatky a buduje zručnosti v oblastiach žurnalistickej, literárnej autorskej tvorby a jazykovej kultúry. Členovia katedry sú renomovaní vedecko-pedagogickí pracovníci so skúsenosťami z mediálnej praxe, preukazujúci vynikajúce výsledky v rámci edukačného procesu i vedecko-výskumných aktivít. Významnou mierou spolupracujú na organizovaní vedeckých konferencií, ako fundovaní odborníci sa podieľajú na práci kabinetov, podávajú vedecké granty, sú členmi vedecko-výskumných tímov v rámci riešenia rôznych vedecko-výskumných úloh, publikujú v renomovaných domácich i zahraničných vydavateľstvách. Zaoberajú sa aj výskumom aktuálnych otázok vyplývajúcich zo súčasnej masmediálnej i marketingovej komunikácie z rôznych aspektov a metodologických prístupov: lingvistických, sémantických, žánrologických, kulturologických, ako aj literárno-kritických a umenovedných.

Katedra mediálnej výchovy

Katedra mediálnej výchovy zastrešuje vysokoškolské vzdelávanie v transdisciplinárnom študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. Jej členovia sa sústreďujú najmä na koncepčný rozvoj mediálnej výchovy, vyvíjajú aktivity na systematické zvyšovanie mediálnej gramotnosti v individuálnom aj spoločenskom kontexte. Činnosť katedry sa koncentruje na komplexnú prípravu absolventov schopných v praxi projektovať a realizovať vzdelávacie programy v oblasti mediálnej výchovy, prakticky využívať rôzne druhy médií a komunikačných technológií v širokom spektre mediálnych i vzdelávacích organizácií, kvalifikovane participovať na príprave mediálnych komunikátov – predovšetkým verejnoprávneho a vzdelávacieho charakteru.

 
Späť hore ↑