Granátt

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave veľmi citlivo vníma potrebu spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií. S cieľom informovať, motivovať, podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktorými šíria myšlienku spoločenskej zodpovednosti, vyhlasuje ocenenie Granátt.

O ocenenie sa môžu uchádzať vzdelávacie inštitúcie, ktoré v predchádzajúcom roku realizovali projekt zameraný na niektorú z oblastí spoločenskej zodpovednosti.

Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Nominácie prijímame do 6. oktobra 2017. Účastníci môžu zasielať vyplnené prihlášky organizátorovi ocenenia e-mailom na adresu granatt.fmk(at)gmail.com počas celého roka, najneskôr však do 6. októbra 2017.

Každá vzdelávacia inštitúcia sa môže uchádzať o ocenenie len s jedným projektom. Projekt, s ktorým sa vzdelávacia inštitúcia uchádza o ocenenie, nesmie byť ocenený iným organizátorom alebo vyhlasovateľom súťaže či ocenenia.

Výsledky vo všetkých kategóriách za rok 2016 budú vyhlásené 7. novembra 2017 na medzinárodnej vedeckej konferencii Marketing identity v priestoroch kongresového centra Smolenice SAV.

Dokumenty na stiahnutie:

Granátt 2017

Granátt 2017

Ocenení v kategórii základné a stredné školy:

  1. Zelený svet. Špeciálna základná škola Veľký Krtíš
  2. Spoločensky zodpovedné firmy. SOŠ Trnava a SOŠ Hlohovec

O projektoch

Zelený svet
Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

Cieľom projektu bola výsadba parkových drevín a vytvorenie oddychového priestoru pre žiakov s autizmom alebo viacnásobným postihnutím.

Spoločensky zodpovedné firmy
SOŠ v Trnave, SOŠ v Hlohovci

Cieľom bolo priblížiť študentom spoločenskú zodpovednosť, prehĺbiť spoluprácu s firmami, práca na reálnym projektoch a zadaniach z praxe.

Granátt 2016

Granátt 2016

Ocenení v kategórii základné a stredné školy:

  1. Včely volajú o pomoc. Základná škola Škultétyho, Topoľčany
  2.  Stredisko neformálneho vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany

granatt2016_3 granatt_2016_2 granatt_2016_1

O projektoch

Včely volajú o pomoc
Základná škola Škultétyho, Topolčany
Cieľom projektu zvýšiť záujem ľudí o včely a včelárstvo, spoznávanie ich života “dostať” včely do škôl.  Žiaci majú ambíciu stáčať vlastný med. Zároveň projekt podporuje využívanie voľného času žiakov v prírode napríklad pri výsadbe stromov, či budovaní jazierka a skalky.

Stredisko neformálneho vzdelávania pre udržateľný rozvoj
Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany
Hlavnou myšlienkou environmentálneho projektu bolo viesť žiakov k uvedomelej spotrebe a ukázať pozitívny postoj k životnému prostrediu. V rámci projektu žiaci vybudovali expozíciu o živote v minulosti,  vytvorili tabuľky s upozornením na plytvanie vody a súťažili v tvorbe násteniek na tému ochrany životného prostredia. Prírodu obohatili aj užitočnými výrobkami v podobe vtáčich búdiek a kŕmidiel.

Granátt 2014

Granátt 2014

Ocenení v kategórii základné a stredné školy:

  1. What’s happening with trash? – Čo sa deje s odpadom? Gymnázium P. Pázmáňa s VJM Nové Zámky
  2. Škola vo firme, firma v škole. Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
  3. Odklínanie lesa – eliminácia nelegálnych skládok odpadu v katastri obce Slovenská Ľupča. Základná škola Sama Cambela

Granátt 2014 Granátt 2014 Granátt 2014Granátt 2014 Granátt 2014 Granátt 2014

O projektoch

What’s happening with trash? – Čo sa deje s odpadom?
Gymnázium P. Pázmáňa s VJM Nové Zámky
Študenti Gymnázia P. Pázmáňa s vjm týmto projektom reagovali na problémy regiónu v oblasti odpadov a nedostatky pri ich separovanom zbere a recyklácii. Tím s názvom Earth Savers sa zaoberal znížením ekologickej stopy ľudí v oblasti odpadu, t. j. ako vyriešiť problém s odpadom, ktorý znečisťuje naše prostredie.

Škola vo firme, firma v škole.
Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
SOŠS si uvedomuje zodpovednosť za šírenie osvety o možnosti vzdelávania v takých oblastiach a odboroch, ktoré sú pre kysucký región potrebné. Zámerom projektu Škola vo firme, firma v škole bolo prezentovať odbornú prípravu mladých ľudí za pomoci zamestnávateľov v regióne a následne im ukázať cestu, ako a kde sa po absolvovaní stredoškolského vzdelania môžu zamestnať.

Odklínanie lesa – eliminácia nelegálnych skládok odpadu v katastri obce Slovenská Ľupča.
Základná škola Sama Cambela
Súčasťou plánu práce predmetu environmentálna výchova a niektorých záujmových útvarov pri ZŠ Sama Cambela sú vychádzky do okolitej prírody. V nich žiaci poukázali na existenciu nelegálnych skládok v okolí obce, svoje zistenia oznámili Kolégiu Zelenej školy, a to v spolupráci s pracovníkmi Obecného úradu v Slovenskej Ľupči nelegálne skládky likvidovalo.

Granátt 2013

Granátt 2013

english version

Ocenení v kategórii základné a stredné školy:

  1. Žijeme medzi vami.  Základná škola Muránska Dlhá Lúka
  2. Kde bolo, tam bolo.  Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
  3. Ako môžem zmeniť svet.  Základná škola Kupeckého, Pezinok

Ocenení v kategórii vysoké školy
Ocenenie v roku 2013 nebolo udelené

granatt2013_0432ugranatt2013_0446ugranatt2013_0463u

 

 

 

 

Víťaz 1. ročníka Granáttu – video

 

Kalendár FMK na rok 2014

Spolupráca medzi našou fakultou a ZŠ v Muránskej Dlhej Lúke neskončila odovzdaním ceny Granátt za spoločenskú zodpovednosť. V tamojšej rómskej osade spolu s fotografom Marekom Kollárikom nafotila FMK kalendár na rok 2014.

Myšlienku vzniku predstavila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Dana Petranová.

Do cigánskej osady Rúbanka nás priviedli dvaja ľudia, Tibor Huszár a Monika Podolinská. Paradoxne náš príbeh začal vtedy, keď Tibor Huszár zomrel. Po jeho odchode sme v septembri začali uvažovať nad tým, ako mu poďakovať a uctiť jeho pamiatku. Hľadali sme niečo autentické. V tom prišla Monika Podolinská. Riaditeľka základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, ktorá sa prihlásila do našej súťaže o cenu spoločenskej zodpovednosti s názvom Granátt. Projekt knihy o živote Rómov očami detí posudzovaciu komisiu jednoznačne presvedčil a vyhral. Od prezretia knihy a rozhovoru s riaditeľkou nebolo ďaleko k nápadu vydať na Tiborovu počesť kalendár FMK 2014. Oboch totiž spája jedno spoločné – láska k Cigánom. Huszár obdivoval ich identitu a slobodu. Podolinská vo svojich žiakoch vidí deti, ktoré si zaslúžia krajší život. Dáva im nádej, verí v ne a dennodenne ich presviedča, že jedine usilovnosť, pracovitosť a vzdelanie môžu zmeniť ich osud. Začiatkom decembra sa pätnásti z nás, bývalí Tiborovi kolegovia a traja študenti, ktorí navštevovali jeho ateliér, vybrali do Muránskej Dlhej Lúky. Do osady sme prišli plní nadšenia, ale aj obáv a neistoty z nepoznaného. „My nie sme Rómovia, my sme Cigáni!“, privítal nás vysmiaty vajda. Zvyšok návštevy bol zmesou silných emócií. Riaditeľka Podolinská našu návštevu komentovala na webovej stránke ich školy slovami: „V nedeľu nás navštívili naši noví priatelia z FMK v Trnave… mnoho ľudí s obrovským srdcom.“ Spoločne sme navštívili osadu Rúbanka, odkiaľ pochádzajú všetci žiaci našej školy. Strávili sme tam takmer dve hodiny. Rozprávali sa s dospelými, ale aj s tými najmenšími obyvateľmi Rúbanky. Vošli do domov, ktoré sú síce len chudobné a veľmi skromné príbytky, no sú tým najkrajším a najteplejším domovom pre ľudí, ktorí v nich žijú. Otázok bolo veľa, na obidvoch stranách… V každom z nás táto návšteva niečo zanechala. Druhý deň bol ešte náročnejší. Fotenie detí. Všetky deti sa rady fotia, naše zvlášť. Toľko fotoaparátov rôznej veľkosti a tvaru sme pokope ešte nevideli. Nasledovalo prijatie u starostu obce a dočkali sa aj fanúšikovia typického rómskeho jedla, ochutnali čerstvo upečené gója.“

Fotenie kalendára nám dalo veľa. Tibor, vďaka, že si nás priviedol k „tvojim“ Cigánom. Mnoho sme pochopili až tam a vtedy. Ak sa na tento kalendár odniekiaľ pozeráš, snáď Ťa fotografie od Tvojich študentov potešili. Monika, ste pre nás hrdinkou dnešnej doby. Kde sa vo Vás berie toľko sily, odvahy, obetavosti, rozhodnosti, trpezlivosti a lásky? Lásky k cigánskym deťom. Ešte sa máme mnohí čo učiť, aby sme sa nepozerali na svet čiernobielo. Všetkým, ktorí držia tento kalendár v rukách, odovzdávam Vaše posolstvo: „Dívajme sa pozorne! Pred nami stojí cítiaca bytosť – náš žiak. Potrebuje náš úsmev, naše pochopenie, náš čas, našu pozornosť…“

Dana Petranová

Kalendár FMK 2014

Kalendár FMK 2014

Kalendár 18. decembra 2013 pokrstili cukríkmi Martin Solík a Ľubo Špirko.

 

Social responsibility award FMK UCM – Granátt Award

„The aim is to educate fair, independent people who are able to take responsibility for themselves and the tasks assigned to them already in their early age. At the same time each student should be given an opportunity to use his/her skills and achieve professional education according to his/her talent and interest.” Jan Antonín Baťa, 1941

The Faculty of Mass Media Communication at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava is very sensitive to the need of social responsibility among educational institutions. The Faculty of Mass Media Communication announces a competition in social responsibility with the aim to inform, motivate, support and appreciate the unique activities of educational institutions by means of which the institutions spread the idea of social responsibility. The winner will be awarded the Granátt award. The name of the contest is derived from grenade stone which has been attributed the ability to produce energy and restore power. The ambition of the competition is to present projects focused on the implementation of modern methods of social responsibility in educational institutions, their development, trends and importance for the society. A professional jury assesses the innovative aspect of the project, its contribution, communication, economy, continuity and the level of work-out.

Educational institutions which did projects focused on any of the social responsibility areas in the preceding year may apply for the award.

First Granátt award winner – video

To All Who Have This Calendar in Their Hands
Two people, Tibor Huszar and Monika Podolinska, brought us to the Rubanka Gypsy settlement. Paradoxically, our story started at the time when Tibor Huszar died. After his passing in September, we started thinking about how to express our gratitude and honor his memory. We were looking for a genuine idea.

It was Monika Podolinska who helped us to find it. As the principal of the Elementary School in Muranska Dlha Luka, she entered our Social Responsibility Competition named Granatt. The Evaluating Committee found her project – the book describing the life of Roma people seen through the eyes of children – very convincing,and she won.

From seeing the book and talking to the principal did not take us a long time to get the idea of publishing the FMK 2014 calendar – in order to pay a tribute to Tibor. They both have much in common – especially their love for Gypsies. Huszar was admiring their identity and free spirit. Podolinska sees her pupils as children who deserve to live a more beautiful life. She gives them hope. She believes in them and day in and day out she tries to convince them that it is only their studiousness, diligence and education that can change their destiny.

At the beginning of December, fifteen of Tibor’s former colleagues and students who attended his artist’s workshop decided to visit Muranska Dlha Luka. We went there full of enthusiasm, but also with concerns and uneasiness about the unknown. “We are not Roma, we are Gypsies” were the welcoming words of smiling vajda (Gypsy chieftain).

The rest of our visit was a combination of strong emotions. Principal Podolinska’s comment in their school’s webpage was the following: “Last Sunday we were visited by our new friends from the FMK in Trnava … a number of people with huge hearts. Together we visited Rubanka, the settlement from where all the pupils of our school come. We entered the houses which, although they are only poor and very modest dwellings, are the most beautiful and the warmest places for people who live there. Many questions were asked by both sides… Each of us left the place filled with impressions.

The second day was even more demanding as taking pictures was on the program. All children love it, especially our children. We have never seen so many cameras of all kinds of size and shape. A reception at the Mayor’s office followed and those who were looking forward to taste a typical Roma dish were satisfied. They were served a freshly fried goja.”

Shooting the calendar was a very enriching experience for us. Tibor, we are grateful to you for bringing us close to “your” Gypsies. It was then and there that we began to understand many things. If you see this calendar from somewhere above, we hope that you will be pleased with the pictures of your students.

Monika, you are a real present-time hero. Where do you get so much strength, courage, selflessness, determination, patience and love – the love for the Gypsy children? We all have a lot to learn so that we stop seeing our world only in black and white colors. To all who have this calendar in their hands we would like to send this message:”Look attentively! This is a feeling human being in front of us – this is our pupil who needs our smile, our understanding, our time, our attention…” 

Dana Petranova

Kalendár FMK 2014

Calendar FMK for the year 2014

 

Related article:
The role of universities in enforcement of citizenship values [101.2 KB, application/pdf]

 

Súvisiace stránky: 
Ocenenie Granátt získala publikácia o Rómoch z Gemera ǀ 5.11.2013 ǀ FMK
Ľudia sú šťastnejší, keď žijú v peknom svete ǀ 12.11.2013 ǀ FMK
Všetkým, ktorí držia tento kalendár v rukách  ǀ 4.2.2014  ǀ FMK

 
Späť hore ↑