Briliantt

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje ocenenie Briliantt, ktoré podporuje, a zároveň vyjadruje verejné uznanie základným, stredným a vysokým školám, ktoré sa zaslúžili o zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania.

Cieľom vyhlasovateľa a organizátora ocenenia je informovať, motivovať, podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú inováciami v poskytovaní vzdelávania.

Ocenených v jednotlivých ročníkoch si môžete pozrieť v položke Archív na pravej strane tejto stránky.

Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Nominácie na udelenie ocenenia BrilianTT môžu zaslať všetky typy škôl (štátne, verejné, súkromné, cirkevné) pôsobiace v Slovenskej republike, ktoré poskytujú základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie.

O ocenenie sa môžu uchádzať vzdelávacie inštitúcie, ktoré v predchádzajúcom roku realizovali projekt zameraný na inovácie v poskytovaní vzdelávania. Každá vzdelávacia inštitúcia sa môže uchádzať o ocenenie len s 1 projektom.

Účastníci môžu zasielať vyplnené prihlášky organizátorovi súťaže e-mailom počas celého roka, najneskôr však do 25. marca 2018 na briliantt.fmk(at)gmail.com.

Výsledky vo všetkých kategóriách budú každoročne vyhlásené na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá.

Kategórie a spôsob hodnotenia

Kategórie a spôsob hodnotenia projektov

Ocenenie Briliantt sa bude udeľovať 3 kategóriách:

  • základné školy
  • stredné školy
  • vysoké školy

Hodnotiaca komisia môže udeliť špeciálne ocenenie výnimočnému projektu.

Spôsob a kritériá hodnotenia

Jednotlivé prihlášky posúdi hodnotiaca komisia zložená z členov, ktorých menuje dekan fakulty. V prípade potreby si komisia môže vyžiadať doplňujúce informácie. Každý člen komisie ohodnotí projekt formou 5-bodovej stupnice podľa piatich kritérií, pričom 5 bodov predstavuje maximálne hodnotenie a 1 bod minimálne hodnotenie.

Následne sa pridelené body za každý projekt spočítajú a víťazom sa stane projekt s najvyšším počtom dosiahnutých bodov v danej kategórii. Hodnotiacimi kritériami projektov sú dosiahnuté výsledky, pričom posudzované budú kritériá:

  • inovatívnosť,
  • prínos,
  • hospodárnosť,
  • kontinuita a
  • úroveň spracovania.

O udelení ocenenia rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu hodnotiacej komisie.

Víťazi ocenenia budú každoročne, vždy za predchádzajúci rok, vyhlásení a ocenení na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá.

Výsledky súťaže Briliantt 2018 verejne vyhlásime, tak ako je to uvedené v Štatúte súťaže Briliantt, na úvod Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Megatrendy a médiá v utorok 24. apríla 2018, ktorá sa uskutoční v priestoroch kongresového centra SAV Smolenický zámok.

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút - Briliantt 2018 [104.7 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
Prihláška - Briliantt 2018 [979.5 KB, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]

Foto na titulke: Mgr. Mária Savkaničová

 
Späť hore ↑