Katedra masmediálnej komunikácie

Katedra masmediálnej komunikácie zastrešuje ťažiskové teoretické a praktické predmety študijného programu masmediálna komunikácia v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia. Jednotlivé predmety sa venujú histórii a teórií médií, žurnalistike a jej rôznym formám, masovej a mediálnej kultúre a filozofii médií v interdisciplinárnej perspektíve.

Vzdelávanie

Cieľom katedry je formovať budúcich mediálnych odborníkov (predovšetkým po teoreticko metodologickej stránke). Základy vedeckého myslenia, schopnosť vyjadrovať kompetentné názory a postoje k aktuálnemu spoločenskému dianiu a kriticky ho hodnotiť, ale aj zručnosť a tvorivosť v nachádzaní tém hodných verejnej pozornosti sú dôležitými atribútmi každého mediálneho profesionála. Absolventi sú pripravení zvládnuť požiadavky mediálnej praxe po teoretickej a praktickej stránke a dokážu sa úspešne uplatniť na slovenskom a medzinárodnom trhu práce. Katedra flexibilne reaguje na aktuálne trendy v mediálnej praxi, pričom súčasťou vzdelávania sú prakticky orientované povinne voliteľné a výberové predmety. Taktiež každoročne hostí desiatky domácich a zahraničných odborníkov a osobností z domácich a zahraničných médií, tlačových agentúr, asociácií a iných mediálnych inštitúcií, ale aj zahraničných univerzít orientovaných na médiá a komunikáciu.

Vedecko-výskumná činnosť

Pedagógovia a doktorandi pôsobiaci na katedre v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti prispievajú k rozvoju študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá. Pravidelne sa zúčastňujú domácich a medzinárodných vedeckých konferencií, seminárov a sympózií. Publikujú v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch venujúcich sa reflexii médií a komunikácie a participujú na organizácii etablovaných vedeckých podujatí, a to predovšetkým medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá a konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing. Viacerí členovia aktívne pracujú v redakciách indexovaných vedeckých časopisov Communication Today, Acta LudologicaEJMAP.

Členovia katedry sa podieľajú na riešení aktuálnych otázok postavenia médií v súčasnej spoločnosti prostredníctvom slovenských a medzinárodných vedeckých grantov (KEGA, VEGA, APVV, projekty cezhraničnej spolupráce, granty FPPV a iné), resp. iných na mediálnu prax orientovaných výchovno- vzdelávacích aktivít v kontakte s praxou (napr. seniori a mediálna gramotnosť). Katedra taktiež
intenzívne spolupracuje s obdobne zameranými pracoviskami na slovenských a zahraničných vysokých školách, a to predovšetkým v rámci vedecko-výskumnej, pedagogickej, publikačnej a mobilitnej činnosti. Pedagógovia katedry sú členmi významných slovenských a medzinárodných vedeckých a profesijných organizácií a združení, medzi ktoré okrem iných patria Slovenské filozofické združenie, Slovenská teatrologická spoločnosť, Slovenských syndikát novinárov, Worlds of Journalism Study, ECREA (European Communication Research and Education Association), Medzinárodná asociácia novinárov a iné. Členovia katedry sú taktiež prizývaní do komisií regionálnych a medzinárodných súťaží tvorivých mediálnych výstupov.

Ťažiskové oblasti vedecko-výskumnej činnosti katedry:
 • kritická reflexia médií,
 • teória médií,
 • história mediálnej komunikácie (novinárstva, filmu, iných druhov masových médií),
 • masová a mediálna kultúra, mediálny priemysel,
 • nové trendy v mediálnej produkcii a mediálnej zábave,
 • filmový, televízny, hudobný a herný priemysel,
 • kultúrny význam novinárstva vo vzťahu ku globalizovanej spoločnosti,
 • žurnalistika v ére informačno-komunikačných technológií,
 • žurnalistická žánrológia,
 • filozofia médií,
 • etické aspekty médií a spoločenská zodpovednosť mediálnych podnikov,
 • systém a organizácia práce v médiách,
 • príprava, produkcia a multiplatformová distribúcia mediálnych komunikátov.

Partneri a spolupráca

Katedra masmediálnej komunikácie aktívne spolupracuje s inštitúciami, organizáciami, firmami a spoločnosťami pôsobiacimi v rôznych odvetviach mediálnej praxe.  

avart

biz house

radio expres

svet medzi riadkami

ta3

tasr

Personálne obsadenie

Vedecko-pedagogické charakteristiky všetkých členov katedry sú dostupné v mediálnom archíve FMK: archiv.fmk.sk.

 • Prihlasovacie meno: VUPCH
 • Heslo: FMKucm2021

Po prihlásení do mediálneho archívu je potrebné kliknúť v pravom hornom menu na ponuku “Štatistiky”, následne kliknúť na ružové tlačidlo “Vedecko/umelecko – pedagogická charakteristika osoby”.

Po kliknutí sa otvorí zoznam VUPCH všetkých pedagógov.

 
Späť hore ↑