Katedra masmediálnej komunikácie

Katedra masmediálnej komunikácie zastrešuje ťažiskové teoretické a praktické predmety študijného
programu masmediálna komunikácia v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia.
Jednotlivé predmety sa venujú histórii a teórií médií, žurnalistike a jej rôznym formám, masovej a mediálnej kultúre a filozofii médií v interdisciplinárnej perspektíve.

Výskum

Pedagógovia a doktorandi pôsobiaci na katedre v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti prispievajú k rozvoju študijného odboru masmediálne štúdiá. Pravidelne sa zúčastňujú domácich
a medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov. Publikujú v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch venujúcich sa reflexii médií a komunikácie a participujú na organizácii fakultných vedeckých podujatí. Taktiež sa podieľajú na riešení aktuálnych otázok postavenia médií
v súčasnej spoločnosti prostredníctvom slovenských a medzinárodných vedeckých grantov.

Vzdelávanie

Cieľom katedry je formovať budúcich mediálnych odborníkov (predovšetkým po teoreticko- metodologickej stránke). Základy vedeckého myslenia, schopnosť vyjadrovať kompetentné názory
a postoje k aktuálnemu spoločenskému dianiu a kriticky ho hodnotiť, ale aj zručnosť a tvorivosť
v nachádzaní tém hodných verejnej pozornosti sú dôležitými atribútmi každého mediálneho profesionála. Absolventi sú pripravení zvládnuť požiadavky mediálnej praxe po teoretickej a praktickej stránke a dokážu sa úspešne uplatniť na slovenskom a medzinárodnom trhu práce.

Ťažiskové oblasti vedecko-výskumnej činnosti katedry:

  • kritická reflexia médií,
  • teória médií,
  • história mediálnej komunikácie (novinárstva, filmu, iných druhov masových médií),
  • masová a mediálna kultúra, mediálny priemysel,
  • nové trendy v mediálnej produkcii a mediálnej zábave,
  • žurnalistika v ére informačno-komunikačných technológií,
  • žurnalistická žánrológia,
  • filozofia médií,
  • etické aspekty médií a spoločenská zodpovednosť mediálnych podnikov,
  • príprava, produkcia a multiplatformová distribúcia mediálnych komunikátov.
 
Späť hore ↑