prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

prodekan pre vedu, výskum, kvalitu a zahraničné vzťahy

Prof. PhDr. Slavomír Gálik pôsobí na FMK UCM od r. 2004 externe a od r. 2007 interne kontinuálne. Vysokoškolské štúdium absolvoval v odbore filozofia na FF UK v Bratislave. Interné doktorandské štúdium, aj habilitačné konanie v odbore systematická filozofia absolvoval na FF TU v Trnave. Inauguroval v odbore etika na FF UKF v Nitre. Vedecko-pedagogicky tiež pôsobil na FF TU v Trnave, FF UKF v Nitre a na FF UMB v Banskej Bystrici.

V rámci vedeckej činnosti na FMK UCM sa venuje teoretickým problémom filozofie komunikácie a médií. Publikuje so zameraním na filozoficko-antropologické, epistemologické a kulturologické aspekty komunikácie a médií. Je autorom a spoluautorom viacerých domácich i zahraničných vedeckých monografií, štúdií a článkov, hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom úspešných vedeckých projektov, členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností, výborov konferencií, časopiseckých tímov
(na FMK UCM vedecký výbor Communication Today), členom domácich vedeckých a odborových rád a Rady pre kvalitu na UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: digitálne médiá, internet a internetovú komunikáciu, fenomén internetového kyberpriestoru ako životného sveta a existenciálnej dimenzie, tiež na problematiku informácií, poznania a pravdy, vzdelania a kultúry v digitálnej dobe.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Filozofia a médiá / Gálik, Slavomír - Hajko, Dalimír - Potančok, Milan : k filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry ; recenzent : Dalimír Hajko, Milan Potančok. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS, 2012. - 102 s. - ISBN 978-80-89256-86-0.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

ABC 001 K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" v kontexte mystiky Terézie Avilskej / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 13-50 [2 AH].

ABC 002 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Filozoficko-etický pohľad / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 8-26 [1 AH].

ABC 003 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 7-18 [1,18 AH].

ABC 004 Vplyv kyberpriestoru na súčasnú vzdelanosť. Filozofický pohľad / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 9-25 [1,1 AH].

ABC 005 K problému identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / Gálik, Slavomír, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 8-23 [1,08 AH].

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ABD 001 Médiá a výchova / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Európske pedagogické myslenie : (od moderny k postmoderne po súčasnosť) / Blanka Kudláčová, Andrej Rajský (eds.) ; recenzenti: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - ISBN 978-80-8082-574-4, s. 244-261 [1 AH].

ABD 002 Terézia Avilská a fenomén mystickej smrti / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Fenomén „mystickej smrti“ vo vybraných oblastiach spirituálnej tradície / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová (eds.). - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012 ; 21 cm. - ISBN 978-80-558-0201-5, s. 40-57 [1 AH].

ABD 003 Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Filozoficko-etický pohľad / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 9-27 [1 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína. II. ; recenzenti: Hana Pravdová, Milan Potančok. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-8105-727-4.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Twilight of christianity in tele-view of the world from homo religiosus to homo videns / Gálik, Slavomír - Cenká, Radoslava, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 5 (2013), s. 225-236.

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADD 001 Temporalita (nových) médií / Gálik, Slavomír = The Temporality of (New) Media, 2018.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 5 (2018), s. 408-417.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 On the Problem of "llliteracy" in the Contemporary Knowledge Society / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S4 (2015), pp. 230-235.

ADE 002 World of Warcraft as a new form of religion? / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Perspektywy kultury. - ISSN 2081-1446, No. 18 (3/2017), s. 23-35.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3

ADF 001 Comparison of spiritual traditions in the context of universality of mysticism / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015. - Popis urobený: 6. 5. 2015.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578, Vol. 1, iss. 1 (2015), pp. 1-16 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.spirituality-studies.org/current/

ADF 002 Od mystiky k fenomenológii. Teologicko-filozofické inšpirácie Karola Wojtylu / Modrzejewski, Arkadiusz - Gálik, Slavomír, 2016.
In: Theologos : teologická revue. - ISSN 1335-5570, Roč. 18, č. 1 (2016), s. 56-72.

ADF 003 Possibilities and Limits of Religion in the Cyberspace of Digital Media / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017. - Popis urobený: 3. 8. 2017.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578, Vol. 3, iss. 1 (2017), pp. 2-9 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.spirituality-studies.org/current/

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 8

ADM 001 Effects of the (eletronic) media on cognitive processes / Gálik, Slavomír - Modrzejewski, Arkadiusz, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 17-28.

ADM 002 Karol Wojtyla´s personalistic and universalistic philosophy of culture / Modrzejewski, Arkadiusz - Gálik, Slavomír, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 4 (2014), pp. 99-110.

ADM 003 Cyber-spirituality as a new form of religion? / Gálik, Slavomír, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 5-14.

ADM 004 Sustainable development and ethics or from ego to eco / Gálik, Slavomír - Lužák, Ivan, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 1 (2015), pp. 85-94.

ADM 005 Being and time in online communication / Gálik, Slavomír, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 5-14.

ADM 006 Mystical death in the mysticism of ´the cloud of unknowing´ / Dojčár, Martin - Gálik, Slavomír, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 173-179.

ADM 007 In the beginning was the internet ... / Gálik, Slavomír, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 5-13.

ADM 008 Mystical death in the life and teachings of Ramana Maharshi / Dojčár, Martin - Gálik, Slavomír, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 3 (2017), pp. 121-135.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADN 001 The Gutenberg galaxy and its "twilight" in the context of contemporary electronic media / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2014.
In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 461-469.

ADN 002 Influence of the internet on the cognitive abilities of man. Phenomenological and hermeneutical approach / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 5-15.

ADN 003 Influence of cyberspace on changes in contemporary education / Gálik, Slavomír, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 30-38.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AED 001 Charakteristické črty súčasnosti / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Európske pedagogické myslenie : (od moderny k postmoderne po súčasnosť) / Blanka Kudláčová, Andrej Rajský (eds.) ; recenzenti: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - ISBN 978-80-8082-574-4, s. 94-103.

AED 002 K ontológii kultúry Ladislava Hanusa / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa / Jozef Leikert a kol. ; recenzenti: Ľudovít Hajduk, Jozef Jaráb, Jozef Vladár. - 1. vyd. - Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2012. - (Studia Culturologica ; zv. 11). - ISBN 978-80-969481-5-4, s. 52-63.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 K niektorým rizikám vedomostnej spoločnosti / Gálik, Slavomír, 2014. - Popis urobený: 22. 1. 2015.
In: Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť : zborník štúdií / zostavil: Pavol Rankov ; recenzentky: Soňa Makulová, Katarína Buzová. - Bratislava : Stimul, 2014. - ISBN 978-80-8127-114-4, S. 6-12 [online].

Spôsob prístupu:
http://stella.uniba.sk/texty/PR_kompetencie.pdf

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Disintegration of "linear code" in communication on the internet / Gálik, Slavomír - Lancošová, Viktória, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 251-257.

AFC 002 On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 209-212 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 003 Influence of digital on changes in contemporary education / Gálik, Slavomír, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 197-203.

AFC 004 Influence of digital media on religion: Possibilities and limitations / Gálik, Slavomír, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 187-190.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 K problému vedomostnej spoločnosti / Gálik, Slavomír = To the Problem of Knowledge Society, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 14-25.

AFD 002 K problému vzdelanosti v informačnej epoche / Gálik, Slavomír - Modrzejewski, Arkadiusz, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 107-121.

AFD 003 Médioformácia súčasnej kultúry a problém výchovy / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Kultúra v premenách globalizácie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / editor Erika Moravčíková ; recenzent Blanka Kudláčová, Etela Farkašová. - Nitra : Univerzita Konšatntína Filozofa v Nitre, 2012. - (Studia Culturologica ; zv. 12). - ISBN 978-80-558-0093-6, S. 103-113.

AFD 004 Súmrak výchovy v kyberpriestore elektronických médií / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve = Contexts of Philosophy of Education in Modern Times and Contemporary Perspective / editori: Blanka Kudláčová, Andrej Rajský ; recenzenti: Martin Žilínek, Naděžda Pelcová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-8082-772-4, S. 250-258.

AFD 005 On the question of identity in the cyberspace of digital games / Gálik, Slavomír, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 450-457.

AFD 006 Vplyv nových médií na kognitívne návyky človeka / Gálik, Slavomír = Effect of the new media on a man´s cognitive habits, 2016.
In: (Meta)filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov / editori: Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová ; recenzenti: Tibor Pichler, Silvia Gáliková. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016. - ISBN 978-80-970303-7-7, S. 222-231.

AFD 007 On the problem of identity and difference between online and offline existence / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 78-83.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFH 001 Médiá a pravda. K epistemiologickému problému mediálneho informovania / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty : zborník abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia 18. - 20. októbra 2017, Smolenice - Kongresové centrum SAV / editor: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ondrej Marchevský. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-970303-9-1, S. 13.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1

BCI 001 Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte (1. časť) / Gálik, Slavomír. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 99 s. - ISBN 978-80-8105-424-2.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Kresťania a inoverci / Gálik, Slavomír : história vzťahu kresťanstva k iným náboženským predstavám, 2014.
In: Historická revue : vedecko-populárny mesačník o dejinách. - ISSN 1335-6550, Roč. 25, č. 3 (2014), s. 61-65.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 XI. Filozofia / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 288-354.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEE 001 Úvod / Gálik, Slavomír, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 7-11.

BEE 002 Záver / Gálik, Slavomír, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 271-281.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 6

BEF 001 Etika a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 53-59 [CD-ROM].

BEF 002 Etika a globalizácia / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 74-82 [CD-ROM].

BEF 003 Etika a médiá / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 87-92 [CD-ROM].

BEF 004 Postmoderná etika / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 22-32 [CD-ROM].

BEF 005 XI. Filozofia / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 284-362.

BEF 006 X. Filozofia a médiá / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 254-299.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 8

EDI 001 Recenze: Problém globálneho spolužitia. Antropologické východisko / Gálik, Slavomír, 2012. - Popis urobený: 12. 2. 2013.
In: Paidagogos : časopis pro pedagogiku a s ní souvisejíci vědy. - ISSN 1213-3809, č. 2 (2012), s. 144-148.
Rec na: Problém globálneho spolužitia. Antropologické východisko / Martin Dojčár. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - 120 s. - ISBN 978-80-8082-521-8.

Spôsob prístupu:
http://www.paidagogos.net/issues/2012/2/article.php

EDI 002 Dalimír Hajko. Vrúcnosť a čin ... / Gálik, Slavomír, 2013.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+129, č. 10 (2013), s. 131-133.
Rec na: Vrúcnosť a čin. Kierkegaardovské meditácie / Dalimír Hajko. - Bratislava : H&H, 2012.

EDI 003 Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita verzus hodnoty / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), s. 96-98.
Rec na: Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty / Emil Višňovský (editor). - Bratislava : IRIS, 2014. - 201 s. - ISBN 978-80-8153-016-6.

EDI 004 Contradictions and Alternatives to Global Capitalism. A Polemic / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 120-121.
Rec na: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu / Martin Solík (ed.). - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2.

EDI 005 Solík, M. (ed.).: Rozpory a alternatívy ... / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163, Roč. 8, č. 2 (2015), s. 85-87.
Rec na: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu / Martin Solík (ed.). - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2.

EDI 006 Andreas Ströhl: Vilém Flusser (1920 - 1991): Fenomenologie komunikace / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 1 (2017), s. 68-71.
Rec na: Vilém Flusser (1920 - 1991): Fenomenologie komunikace / Andreas Ströhl. - Praha : Argo, 2016. - 255 s.

EDI 007 Nicholas Carr: Nebezpečná mělčina ... / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 10 (2017), s. 844-847.
Rec na: Nebezpečná mělčina / Nicholas Carr. - Praha : Dauphin, 2017. - 320 s.

EDI 008 Martin Charvát: O nových médiích, modularitě a simulaci / Gálik, Slavomír, 2018.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 491-495.
Rec na: O nových médiích, modularitě a simulaci / Martin Charvát. - Praha : Togga, 2017. - 275 s. - ISBN 978-80-7476-121-8.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 10

GII 001 Editorial / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), p. 2.

GII 002 Úvod / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 5-8.

GII 003 Úvod / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 5-7.

GII 004 Záver / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 179-183.

GII 005 Záver / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 161-164.

GII 006 Úvod / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 5-8.

GII 007 Záver / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 164-166.

GII 008 Úvod / Gálik, Slavomír, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 5-7.

GII 009 Záver / Gálik, Slavomír, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 201-203.

GII 010 Religion´s changes in the cyberspace of digital media / Gálik, Slavomír, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 1-4.

Predmety

  • Filozofia 20. storočia I., II. - 1. ročník Bc. KOMU
  • Filozofia médií - 1. ročník Mgr. KOMU
  • Filozofia masmédií - 1., 2. ročník PhD. KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

VEGA: Fenomén "mystickej smrti" v európskej a vo vybraných oblastiach mimoeurópskej spirituálnej tradície

VEGA: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka

VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie

Oznamy