prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

profesor, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesor a je garantom študijného programu masmediálna komunikácia vo všetkých troch stupňoch štúdia. V rokoch 2014 – 2018 bol vedúcim Katedry masmediálnej komunikácie a v rokoch 2019 – 2022 pôsobil vo funkcii prodekana pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy na FMK UCM v Trnave.

Profesor Gálik vyštudoval odbor filozofia (Mgr.) na FF UK v Bratislave v roku 1995. V rokoch 1995 – 2008 pracoval na Katedre filozofie FF TU v Trnave. Dizertačnú prácu z odboru systematická filozofia obhájil v roku 1999 a z tohto istého odboru habilitoval v roku 2004. V rokoch 2008 – 2013 pracoval na FF UKF v Nitre  a od roku 2007 doteraz na FMK UCM v Trnave. V roku 2010 inauguroval v odbore etika a v tom istom roku obhájil rigoróznu prácu z etiky.

Profesor Gálik sa systematicky venuje mediálnej problematike od roku 2004, osobitne sa zaoberá teóriou, dejinami a filozofiou médií (vo vzťahu medzi kognitívnymi schopnosťami človeka a médiami). Na základe tohto výskumu autor napísal viaceré monografie, učebnice a vedecké články. Prof. Gálik pôsobil, buď na pozícii zodpovedného riešiteľa alebo člena riešiteľského kolektívu, vo viacerých domácich a zahraničných projektoch, aktívne participuje v rôznych vedeckých spoločnostiach a v redakčných radách a vedeckých výboroch časopisov.

Oblasti záujmu: filozofia médií, konkrétne základná štruktúra médií, kognitívne a temporálne zmeny pod vplyvom digitálnych médií, kolektívna inteligencia a ich možnosti a riziká v súčasnej kultúre a spoločnosti.

 

Publikácie

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cyberspace as a New Existential Dimension of Man / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2020. DOI DOI 10.5772/intechopen.88156.
In: Cyberspace / edited by Evon Abu-Taieh, Abdelkrim El Mouatasim, Issam H. Al Hadid. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2020. - ISBN 978-1-78985-857-0, s. 13-25 [1,16 AH].

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Philosophical Reflection of the Influence of Digital Media on Current Education / Slavomír Gálik, 2020. DOI DOI 10.13187/me.2020.1.100.
In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 60(1) (2020), s. 100-106.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

On human identity in cyberspace of digital media / Slavomír Gálik, 2019.
In: European Journal of Transformation Studies. - ISSN 2298-0997 (online), Roč. 7, č. 2 (2019), s. 33-44.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Influence of the internet on the cognitive abilities of man. Phenomenological and hermeneutical approach / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 5-15.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Filozofia a médiá : K filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry / Slavomír Gálik ; recenzent : Dalimír Hajko, Milan Potančok. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS, 2012. - 102 s. - ISBN 978-80-89256-86-0.

Predmety

 • dejiny mediálnej komunikácie I., II. – 1. Bc. KOMU
 • filozofia 20. storočia I., II. – 1. Bc. KOMU
 • etika médií – 2. Bc. KOMU
 • slovenský mediálny systém I., II. – 3. Bc. KOMU
 • filozofia médií – 1. Mgr. KOMU
 • filozofia médií a komunikácie – 1. PhD. KOMU
 • Projekty

 • VEGA 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Vedúci projektu: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. Dĺžka trvania: 2014 – 2016 (FMK UCM).
 • APVV-0754-12 “Implementation of Quantitative and Qualitative Research Strategies of Monitoring and Evaluation of Media Literacy Rate in Slovakia”. Doba riešenia: 2012 – 2016. Vedúca projektu: prof. Iwonna Hofman.
 • VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022, vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
 • WORLDS OF JOURNALISM STUDY (WJS3): 2020 – 2022. Zodpovedný riešiteľ za Slovensko v rámci 3. vlny výskumu stavu žurnalistiky vo svete. Hlavný riešiteľ: Thomas Hanitzsch (Nemecko).
 • HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Zodpovedný riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy za FMK UCM v Trnave. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko), doba riešenia: 2021 – 2023.
 • Členstvá

 • člen Slovenského filozofického združenia pri SAV od roku 2000
 • člen Central European Philosophy of Education Society od roku 2010
 • člen Polish Communication Association od roku 2019
 • člen The Worlds of Journalism Study od roku 2019
 • člen WJS Association od roku 2020
 • člen redakčnej rady časopisu Spirituality Studies od roku 2015
 • člen redakčnej rady časopisu Communication Today od roku 2018
 • člen redakčnej rady časopisu Media Literacy and Academic Research od roku 2018
 • člen redakčnej rady časopisu Paidagogos od roku 2012
 • člen vedeckého výboru časopisu European Journal of Transformation Studies od roku 2017
 • člen Rady pre spoločenské vedy APVV od roku 2021
 • Pobyty

 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, 30. 11. 2020 - 4. 12. 2020, Erasmus+ Teaching Mobility
 • Sofia University St. Kliment Ohridski, 14. 9. - 15. 9. 2022, Erasmus+ Training Period
 • Ocenenia

  Pozvané prednášky:

 • Pozvaná prednáška na vedeckej konferencii s názvom “Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť”, ktorá sa konala dňa 14. 10. 2014 na FF UK v Bratislave s témou “K niektorým rizikám vedomostnej spoločnosti”.
 • Pozvaná prednáška na medzinárodnej konferencii “Oblicza mistyki”, ktorá sa konala v dňoch 23. – 24. 4. 2015 na Teologickom inštitúte v Katowiciach s témou "Mystika sv. Terézie Avilskej v kontexte súčasného medzináboženského dialógu".
 • Pozvaná prednáška (key note speaker za Slovensko) s témou Media and Communication – the Powerfull Weapons of the New Era na 4. medzinárodnej multidisciplinárnej konferencii SGEM 2017, Albena, 24. augusta 2017. Garant sekcie: Media and Communication.
 • Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Media Power: People – Organisations – Technologies, ktorá sa konala v dňoch 19. – 21. septembra 2019 vo Varšave s príspevkom To the Problem of Media Truth and the Role of Media.
 • Pozvaná prednáška na vedeckej konferencii s názvom Filozofia, vzdelanie, kultúra vo výzvach súčasnosti, ktorá sa konala v dňoch 9. 10. - 11. 10. 2019 v Košiciach s príspevkom Vplyv digitálnych médií na súčasnú vzdelanosť - aktuálna výzva pre filozofiu.
 • Pozvaná prednáška na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom "Možnosti a riziká tradičnej a netradičnej spirituality v kyberpriestore", ktorá sa konala dňa 28. septembra 2023 na PdF TU v Trnave.
 • Najvýznamnejšie ocenenia a uznanie vedeckých výsledkov:

 • Cena Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy (2017).
 • Cena rektora UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2019).
 • Cena dekanky FMK UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2020).
 • Cena dekanky FMK UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2021).
 • Oznamy