prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, osoba zodpovedná za študijný program masmediálna komunikácia

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 9:20 - 10:50 hod., JAMA, JC 27

Na FMK UCM pôsobil v rokoch 2004-2005 a kontinuálne od roku 2007 doteraz. Absolvoval filozofiu na FF UK v Bratislave (1995) a doktorandské štúdium a habilitačné konanie na FF TU v Trnave v odbore systematická filozofia (1999, 2005). Rigoróznu prácu a vymenúvacie konanie za profesora v odbore etika absolvoval na FF UKF v Nitre (2010).

Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku médií a komunikácie z hľadiska filozofie a axiológie. Orientuje sa na digitálne médiá, internet, internetovú komunikáciu a kyberpriestor. Zaujíma sa o epistemologické, ontologické, eticko-axiologické otázky tejto problematiky a ich socio-kultúrny, osobitne edukačný kontext.

Na FMK je členom VR FMK, vedeckých výborov konferencií Megatrendy a médiá, redakčnej rady časopisu FMK Communication Today. Spolupracuje aj s ďalšími časopismi ako recenzent (Acta Ludologica).

Oblasti záujmu: filozofia médií, konkrétne základná štruktúra médií, kognitívne a temporálne zmeny pod vplyvom digitálnych médií, kolektívna inteligencia a ich možnosti a riziká v súčasnej kultúre a spoločnosti.

 

Publikácie

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Filozofia a médiá / Gálik, Slavomír - Hajko, Dalimír - Potančok, Milan : k filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry ; recenzent : Dalimír Hajko, Milan Potančok. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS, 2012. - 102 s. - ISBN 978-80-89256-86-0.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 5

ABC 001 K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" v kontexte mystiky Terézie Avilskej / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 13-50 [2 AH].

ABC 002 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Filozoficko-etický pohľad / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 8-26 [1 AH].

ABC 003 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 7-18 [1,18 AH].

ABC 004 Vplyv kyberpriestoru na súčasnú vzdelanosť. Filozofický pohľad / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 9-25 [1,1 AH].

ABC 005 K problému identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / Gálik, Slavomír, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 8-23 [1,08 AH].

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

ABD 001 Médiá a výchova / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Európske pedagogické myslenie : (od moderny k postmoderne po súčasnosť) / Blanka Kudláčová, Andrej Rajský (eds.) ; recenzenti: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - ISBN 978-80-8082-574-4, s. 244-261 [1 AH].

ABD 002 Terézia Avilská a fenomén mystickej smrti / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Fenomén „mystickej smrti“ vo vybraných oblastiach spirituálnej tradície / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková Tolnaiová (eds.). - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012 ; 21 cm. - ISBN 978-80-558-0201-5, s. 40-57 [1 AH].

ABD 003 Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. Filozoficko-etický pohľad / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 9-27 [1 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína. II. ; recenzenti: Hana Pravdová, Milan Potančok. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 107 s. - ISBN 978-80-8105-727-4.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 Twilight of christianity in tele-view of the world from homo religiosus to homo videns / Gálik, Slavomír - Cenká, Radoslava, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 5 (2013), s. 225-236.

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADD 001 Temporalita (nových) médií / Gálik, Slavomír = The Temporality of (New) Media, 2018.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 5 (2018), s. 408-417.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADE 001 On the Problem of "llliteracy" in the Contemporary Knowledge Society / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 6, no. 6 S4 (2015), pp. 230-235.

ADE 002 World of Warcraft as a new form of religion? / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Perspektywy kultury. - ISSN 2081-1446, No. 18 (3/2017), s. 23-35.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3

ADF 001 Comparison of spiritual traditions in the context of universality of mysticism / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015. - Popis urobený: 6. 5. 2015.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578, Vol. 1, iss. 1 (2015), pp. 1-16 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.spirituality-studies.org/current/

ADF 002 Od mystiky k fenomenológii. Teologicko-filozofické inšpirácie Karola Wojtylu / Modrzejewski, Arkadiusz - Gálik, Slavomír, 2016.
In: Theologos : teologická revue. - ISSN 1335-5570, Roč. 18, č. 1 (2016), s. 56-72.

ADF 003 Possibilities and Limits of Religion in the Cyberspace of Digital Media / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2017. - Popis urobený: 3. 8. 2017.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578, Vol. 3, iss. 1 (2017), pp. 2-9 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.spirituality-studies.org/current/

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 8

ADM 001 Effects of the (eletronic) media on cognitive processes / Gálik, Slavomír - Modrzejewski, Arkadiusz, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 17-28.

ADM 002 Karol Wojtyla´s personalistic and universalistic philosophy of culture / Modrzejewski, Arkadiusz - Gálik, Slavomír, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 4 (2014), pp. 99-110.

ADM 003 Cyber-spirituality as a new form of religion? / Gálik, Slavomír, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 5-14.

ADM 004 Sustainable development and ethics or from ego to eco / Gálik, Slavomír - Lužák, Ivan, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 1 (2015), pp. 85-94.

ADM 005 Being and time in online communication / Gálik, Slavomír, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 5-14.

ADM 006 Mystical death in the mysticism of ´the cloud of unknowing´ / Dojčár, Martin - Gálik, Slavomír, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 4 (2016), pp. 173-179.

ADM 007 In the beginning was the internet ... / Gálik, Slavomír, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 5-13.

ADM 008 Mystical death in the life and teachings of Ramana Maharshi / Dojčár, Martin - Gálik, Slavomír, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 3 (2017), pp. 121-135.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 3

ADN 001 The Gutenberg galaxy and its "twilight" in the context of contemporary electronic media / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2014.
In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 461-469.

ADN 002 Influence of the internet on the cognitive abilities of man. Phenomenological and hermeneutical approach / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 5-15.

ADN 003 Influence of cyberspace on changes in contemporary education / Gálik, Slavomír, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 30-38.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AED 001 Charakteristické črty súčasnosti / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Európske pedagogické myslenie : (od moderny k postmoderne po súčasnosť) / Blanka Kudláčová, Andrej Rajský (eds.) ; recenzenti: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - ISBN 978-80-8082-574-4, s. 94-103.

AED 002 K ontológii kultúry Ladislava Hanusa / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa / Jozef Leikert a kol. ; recenzenti: Ľudovít Hajduk, Jozef Jaráb, Jozef Vladár. - 1. vyd. - Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2012. - (Studia Culturologica ; zv. 11). - ISBN 978-80-969481-5-4, s. 52-63.

AFB  Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFB 001 K niektorým rizikám vedomostnej spoločnosti / Gálik, Slavomír, 2014. - Popis urobený: 22. 1. 2015.
In: Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť : zborník štúdií / zostavil: Pavol Rankov ; recenzentky: Soňa Makulová, Katarína Buzová. - Bratislava : Stimul, 2014. - ISBN 978-80-8127-114-4, S. 6-12 [online].

Spôsob prístupu:
http://stella.uniba.sk/texty/PR_kompetencie.pdf

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4

AFC 001 Disintegration of "linear code" in communication on the internet / Gálik, Slavomír - Lancošová, Viktória, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 251-257.

AFC 002 On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 1. 2. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 209-212 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFC 003 Influence of digital on changes in contemporary education / Gálik, Slavomír, 2017.
In: SGEM 2017 : 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Science & Humanities Conference Proceedings. Volume I : Human Geography, Media and Communications, Information and Library Science, Demography and Women´s Studies. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-23-2. - ISSN 2367-5659, S. 197-203.

AFC 004 Influence of digital media on religion: Possibilities and limitations / Gálik, Slavomír, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 187-190.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 K problému vedomostnej spoločnosti / Gálik, Slavomír = To the Problem of Knowledge Society, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 14-25.

AFD 002 K problému vzdelanosti v informačnej epoche / Gálik, Slavomír - Modrzejewski, Arkadiusz, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 107-121.

AFD 003 Médioformácia súčasnej kultúry a problém výchovy / Gálik, Slavomír, 2012.
In: Kultúra v premenách globalizácie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / editor Erika Moravčíková ; recenzent Blanka Kudláčová, Etela Farkašová. - Nitra : Univerzita Konšatntína Filozofa v Nitre, 2012. - (Studia Culturologica ; zv. 12). - ISBN 978-80-558-0093-6, S. 103-113.

AFD 004 Súmrak výchovy v kyberpriestore elektronických médií / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve = Contexts of Philosophy of Education in Modern Times and Contemporary Perspective / editori: Blanka Kudláčová, Andrej Rajský ; recenzenti: Martin Žilínek, Naděžda Pelcová. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-8082-772-4, S. 250-258.

AFD 005 On the question of identity in the cyberspace of digital games / Gálik, Slavomír, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 450-457.

AFD 006 Vplyv nových médií na kognitívne návyky človeka / Gálik, Slavomír = Effect of the new media on a man´s cognitive habits, 2016.
In: (Meta)filozofia - prax : zborník vedeckých príspevkov / editori: Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová ; recenzenti: Tibor Pichler, Silvia Gáliková. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2016. - ISBN 978-80-970303-7-7, S. 222-231.

AFD 007 On the problem of identity and difference between online and offline existence / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 78-83.

AFH  Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Počet záznamov: 1

AFH 001 Médiá a pravda. K epistemiologickému problému mediálneho informovania / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty : zborník abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia 18. - 20. októbra 2017, Smolenice - Kongresové centrum SAV / editor: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ondrej Marchevský. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-970303-9-1, S. 13.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1

BCI 001 Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte (1. časť) / Gálik, Slavomír. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 99 s. - ISBN 978-80-8105-424-2.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Kresťania a inoverci / Gálik, Slavomír : história vzťahu kresťanstva k iným náboženským predstavám, 2014.
In: Historická revue : vedecko-populárny mesačník o dejinách. - ISSN 1335-6550, Roč. 25, č. 3 (2014), s. 61-65.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 XI. Filozofia / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 288-354.

BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BEE 001 Úvod / Gálik, Slavomír, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 7-11.

BEE 002 Záver / Gálik, Slavomír, 2013.
In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu "mystickej smrti" / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Dalimír Hajko, Milan Potančok. - [1. vyd.]. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - ISBN 978-83-7729-189-4, s. 271-281.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 6

BEF 001 Etika a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 53-59 [CD-ROM].

BEF 002 Etika a globalizácia / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 74-82 [CD-ROM].

BEF 003 Etika a médiá / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 87-92 [CD-ROM].

BEF 004 Postmoderná etika / Gálik, Slavomír - Gáliková-Tolnaiová, Sabína, 2013.
In: Základy etiky : etika a etická výchova v postmodernom svete / editor: Silvester Sawicki ; recenzenti: Vincent Kovačič, Andrej Rajský. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2013. - ISBN 978-80-8096-190-9, s. 22-32 [CD-ROM].

BEF 005 XI. Filozofia / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 284-362.

BEF 006 X. Filozofia a médiá / Gáliková-Tolnaiová, Sabína - Gálik, Slavomír, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 254-299.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 8

EDI 001 Recenze: Problém globálneho spolužitia. Antropologické východisko / Gálik, Slavomír, 2012. - Popis urobený: 12. 2. 2013.
In: Paidagogos : časopis pro pedagogiku a s ní souvisejíci vědy. - ISSN 1213-3809, č. 2 (2012), s. 144-148.
Rec na: Problém globálneho spolužitia. Antropologické východisko / Martin Dojčár. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - 120 s. - ISBN 978-80-8082-521-8.

Spôsob prístupu:
http://www.paidagogos.net/issues/2012/2/article.php

EDI 002 Dalimír Hajko. Vrúcnosť a čin ... / Gálik, Slavomír, 2013.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+129, č. 10 (2013), s. 131-133.
Rec na: Vrúcnosť a čin. Kierkegaardovské meditácie / Dalimír Hajko. - Bratislava : H&H, 2012.

EDI 003 Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita verzus hodnoty / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), s. 96-98.
Rec na: Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty / Emil Višňovský (editor). - Bratislava : IRIS, 2014. - 201 s. - ISBN 978-80-8153-016-6.

EDI 004 Contradictions and Alternatives to Global Capitalism. A Polemic / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 2 (2015), pp. 120-121.
Rec na: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu / Martin Solík (ed.). - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2.

EDI 005 Solík, M. (ed.).: Rozpory a alternatívy ... / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163, Roč. 8, č. 2 (2015), s. 85-87.
Rec na: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu / Martin Solík (ed.). - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2.

EDI 006 Andreas Ströhl: Vilém Flusser (1920 - 1991): Fenomenologie komunikace / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 1 (2017), s. 68-71.
Rec na: Vilém Flusser (1920 - 1991): Fenomenologie komunikace / Andreas Ströhl. - Praha : Argo, 2016. - 255 s.

EDI 007 Nicholas Carr: Nebezpečná mělčina ... / Gálik, Slavomír, 2017.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 10 (2017), s. 844-847.
Rec na: Nebezpečná mělčina / Nicholas Carr. - Praha : Dauphin, 2017. - 320 s.

EDI 008 Martin Charvát: O nových médiích, modularitě a simulaci / Gálik, Slavomír, 2018.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 491-495.
Rec na: O nových médiích, modularitě a simulaci / Martin Charvát. - Praha : Togga, 2017. - 275 s. - ISBN 978-80-7476-121-8.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 10

GII 001 Editorial / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), p. 2.

GII 002 Úvod / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 5-8.

GII 003 Úvod / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 5-7.

GII 004 Záver / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka / kolektív autorov ; vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - ISBN 978-83-7729-250-1, s. 179-183.

GII 005 Záver / Gálik, Slavomír, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 161-164.

GII 006 Úvod / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 5-8.

GII 007 Záver / Gálik, Slavomír, 2015.
In: Vplyv kyberpriestoru na premeny súčasnej vzdelanosti / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015. - ISBN 978-83-7729-296-9, s. 164-166.

GII 008 Úvod / Gálik, Slavomír, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 5-7.

GII 009 Záver / Gálik, Slavomír, 2016.
In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií / vedeckí recenzenti: Norbert Vrabec, Milan Potančok, Dalimír Hajko. - 1. vyd. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - ISBN 978-83-7729-346-1, s. 201-203.

GII 010 Religion´s changes in the cyberspace of digital media / Gálik, Slavomír, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 1-4.

Predmety

  • Filozofia 20. storočia I., II. - 1. Bc. KOMU
  • Filozofia médií - 1. Mgr. KOMU
  • Filozofia masmédií - 2. PhD. KOMU
  • Dejiny masovej komunikácie – 1. Bc. KOMU

Projekty

VEGA č. 1/0453/03 Dejiny a aktuálne otázky filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003 – 2005.

VEGA č. 1/0452/08 Filozoficko-antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre. Doba riešenia: 2008-2010.

VEGA č. 1/0110/11 Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Doba riešenia: 2011 – 2013. VEGA č. 1/0399/11 Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie. Doba riešenia: 2011 – 2013.

APVV-0754-12 “Implementation of Quantitative and Qualitative Research Strategies of Monitoring and Evaluation of Media Literacy Rate in Slovakia”. Doba riešenia: 2012 – 2016. Vedúca projektu: prof. Iwonna Hofman.

VEGA č. 1/0284/14 Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. Doba riešenia: 2014 – 2016. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

KEGA č. 010UCM-4/2018 Materiálovo-didaktická podpora vyučovania mediálnej výchovy prostredníctvom mediálneho centra FMK UCM. Doba riešenia: 2018-2020.

VEGA 1/0283/20 Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií, doba riešenia: 2020 – 2022, vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Višňovský, Ph

WORLDS OF JOURNALISM STUDY (WJS3): 2020 – 2022. Zodpovedný riešiteľ za Slovensko v rámci 3. vlny výskumu stavu žurnalistiky vo svete. Hlavný riešiteľ: Thomas Hanitzsch (Nemecko).

HORIZON 2020 - Research and Innovation Framework Programme - „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“. Doba riešenia: 2021 – 2023.

Členstvá

Člen domácej vedeckej spoločnosti: Slovenské filozofické združenie pri SAV

Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti: Central European Philosophy of Education Society

Člen zahraničnej vedeckej spoločnosti: Polish Communication Association

Člen svetovej organizácie a zároveň zodpovedný riešiteľ za Slovensko,: The Worlds of Journalism Study

Člen svetovej organizácie: WJS Association

Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus): Spirituality Studies

Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu (WoS, Scopus) Communication Today

Člen recenzného tímu domáceho vedeckého časopisu Acta Ludologica

Člen redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu Paidagogos

Člen vedeckého výboru zahraničného vedeckého časopisu (WoS) European Journal of Transformation Studies

Člen vedeckého výboru zahraničného vedeckého časopisu Studia Elblaskie

Pobyty

Pozvané prednášky:

Pozvaná prednáška na domácu konferenciu s názvom Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť, ktorá sa konala 14. 10. 2014 na FF UK v Bratislave.

Pozvaná prednáška na medzinárodnú konferenciu s názvom Oblicza Mistyki, ktorá sa konala 23. – 24. 4. 2015 v Katowiciach.

Pozvaná prednáška (key note speaker za Slovensko) s témou Media and Communication – the Powerfull Weapons of the New Era na 4. medzinárodnej multidisciplinárnej konferencii SGEM 2017, Albena, 24. augusta 2017.

Pozvaná prednáška na domácu konferenciu s názvom Vplyv digitálnych médií na zmeny c súčasnej vzdelanosti – aktuálna výzva pre filozofiu, ktorá sa konala v dňoch 9. 10. – 11. 10. 2019 na UJPŠ v Košiciach.

Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách v zahraničí:

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VII Miedzynarodowe Fornum Etyczne, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. 6. 2012 v Krakove s príspevkom Forms of Evil in the Knowledge Society.

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii SGEM Social Sciences and Arts, ktorá sa konala v dňoch 2. 9. – 7. 9. 2014 v Albene v Bulharsku s príspevkom Disintegration of "linear code" in communication on the internet. Garant sekcie: Media and Communication.

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China s príspevkom On the Question of Erudition in a Modern Knowledge Society.

Pozvaná prednáška na medzinárodnú konferenciu s názvom Oblicza Mistyki, ktorá sa konala 23. – 24. 4. 2015 v Katowiciach s príspevkom Is mysticism some universal phenomenon? Comparison of saint Teresa of Avila´s mysticism with eastern spiritual traditions.

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii WCES v Madride, ktorá sa konala v dňoch 4. – 6. februára 2016 s príspevkom Influence of cyberspace on changes in contemporary education.

Pozvaná prednáška (key note speaker za Slovensko) s témou Media and Communication – the Powerfull Weapons of the New Era na 4. medzinárodnej multidisciplinárnej konferencii SGEM 2017, Albena, 24. augusta 2017. Garant sekcie: Media and Communication.

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Media Power: People – Organisations – Technologies, ktorá sa konala v dňoch 19. – 21. septembra 2019 vo Varšave s príspevkom To the Problem of Media Truth and the Role of Media.

Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii MASS MEDIA DISCOURSE TODAY in focus of theory, social practice and education (Russia, Belgorod, Belgorod National Research University, October 8-9, 2020) s príspevkom On the Problem of Truth in the Media.

Ocenenia

Cena Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy (2017).

Zodpovedný riešiteľ (principal investigator) za Slovensko vo Worlds of Journalism Study v rámci 3. vlny výskumu stavu žurnalistiky vo svete: Worlds of Journalism Study (WJS3): 2020 – 2022. Hlavný riešiteľ: Thomas Hanitzsch (Nemecko)

Zodpovedný riešiteľ medzinárodnej grantovej úlohy za FMK UCM v Trnave s názvom „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (akronym MEDIADELCOM) v rámci európskej schémy „Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme“. Hlavný riešiteľ: Halliki Harro-Loit (Estónsko), doba riešenia: 2021 – 2023.

Cena rektora UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2019).

Cena dekanky FMK UCM v Trnave za vedeckovýskumnú činnosť (2020).

Oznamy