Cena dekanky

Cena dekanky FMK UCM sa udeľuje príležitostne za rozvoj odboru masmediálne štúdiá a za spoluprácu s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Udeliť sa môže zamestnancom FMK UCM aj externým spolupracovníkom za významný prínos k vedeckému poznaniu, za významnú publikáciu, významné umelecké dielo, stabilizáciu, pozitívne zviditeľňovanie a rozvoj fakulty.

Návrhy

Predkladanie návrhov

Predkladať návrhy môžu členovia fakulty z radov vedeckovýskumných, pedagogických a umeleckých zamestnancov FMK UCM priebežne počas celého akademického roka na Oddelení vedy a výskumu FMK UCM.

Cena dekanky FMK UCM v Trnave sa udeľuje v nasledujúcich kategóriách:

  • spoločenské a humanitné vedy,
  • publikácia,
  • mediálna produkcia a umenie,
  • medzinárodná spolupráca,
  • rozvoj FMK.

Za prínos v oblasti spoločenských a humanitných vied sa rozumie zanechanie nespochybniteľnej stopy vo vednom odbore.

Vedeckou prácou/umeleckým dielom môže byť: súbor vedeckých štúdií, vedecká monografia, realizované učebné pomôcky, požívané učebnice, realizovaný patent alebo vynález, hudobná nahrávka, výtvarné dielo, mediálne produkty a pod.

Medzinárodnou spoluprácou sa rozumejú aktivity, ktoré zabezpečili konkrétnu medzinárodnú spoluprácu významného rozsahu alebo bolo ich výsledkom zviditeľnenie a propagácia FMK v zahraničí. Rozvojom FMK sa rozumejú aktivity, ktoré výrazným spôsobom prispeli k stabilizácii fakulty, k budovaniu jej pozitívneho imidžu a k jej inovatívnemu napredovaniu.

Predkladaný návrh musí obsahovať:

  • meno navrhovaného na ocenenie,
  • krátky profesijný životopis,
  • vedeckú prácu, publikáciu, umelecký výstup, prípadne iné materiály hodné zreteľa dokladujúce aktivity kandidáta.

Prihlásené dielo a materiály sa kandidátovi nevracajú a po ukončení procesu Ceny dekanky FMK UCM budú uložené v Knižnici FMK v Jame.

Dekanke FMK UCM predkladá návrh na ocenenie prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť. Vhodní kandidáti na ocenenie sa vyberú a schvália na zasadnutí vedenia FMK UCM a Kolégia dekanky FMK UCM.

Ocenenie

Udelenie ocenenia

Cenu udeľuje dekanka FMK UCM na zasadnutí Vedeckej rady FMK UCM, konferenciách FMK alebo pri inej vhodnej príležitosti na základe návrhov podaných zamestnancami FMK UCM a schválených Kolégiom dekanky a vedením FMK UCM.

Súčasťou Ceny dekanky FMK UCM v Trnave je diplom a umelecký kovový artefakt v tvare granátového jablka, symbolu FMK.

Za tú istú aktivitu, vedeckú prácu a umelecké dielo možno získať Cenu dekanky FMK UCM len raz.

Ten istý kandidát však môže byť za rôzne práce ocenený viackrát. V niektorej kategórii je možno cenu neudeliť.

 
Späť hore ↑