H2020 MEDIADELCOM

V rámci európskej projektovej schémy H2020 participuje slovenský dvanásťčlenný tím z FMK UCM vedený prof. PhDr. Slavomírom Gálikom, PhD. Na výskume sa zúčastňujú ďalej prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD., Mgr. Peter Krajčovič, PhD., Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Projekt s názvom „Kritický prieskum mediálnych rizík a príležitostí pre deliberatívnu komunikáciu: vývojové scenáre európskeho mediálneho prostredia“ (MEDIADELCOM) (Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (MEDIADELCOM)) sa uskutočňuje v spolupráci so 17 európskymi výskumnými centrami (univerzitami, mimovládnymi organizáciami) zo 14 krajín Európy. Navrhovateľom a koordinátorom výskumu je prof. Halliki Harro-Loit z univerzity v Tartu (Estónsko). https://www.mediadelcom.eu/

Základné informácie

Základné informácie

Názov projektu: 101004811 – Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM

Doba riešenia: 36 mesiacov

FMK UCM – partner, zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

Partneri

Partneri projektu
 • University of Tartu – EE,
 • Masaryk University – CZ;
 • University of Warsaw – PL;
 • University of Zagreb – HR;
 • Sofia University – BG;
 • Rigas Stradins University – LT;
 • Technical University of Dortmund – DE;
 • University of Milan – IT;
 • Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – GR;
 • Center for Independent Journalism – RO;
 • Mertek Media Monitor – HU;
 • Jönköping University – SE;
 • Internationella Handelshögskolan I Jönköping/ Jön-köping International Business School (JIBS) – SE;
 • Mid Sweden University – SE;
 • Institute for Comparative Media and Communication Studies, Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt – AU;
 • Media Diversity Institute Global – BE.

Cieľ projektu

Cieľ projektu

Výskumný projekt MEDIADELCOM (2021 – 2024) sa snaží diagnostikovať riziká a príležitosti súvisiace s vplyvom médií na deliberatívnu komunikáciu a demokraciu v Európe, v tomto kontexte aj identifikovať potenciálne scenáre vývoja mediálnej oblasti v Európskej únii.

Celkovým cieľom projektu je vyvinúť diagnostický nástroj (niekoľko modelov budovania scenárov) pre tvorcov politík, pedagógov, mediálne kritických orgánov a inštitúcií, ako aj pre mediálnych expertov a novinárov, ktorý umožní poskytovanie holistického hodnotenia rizík a príležitostí týkajúcich sa premyslenej komunikácie a následnej sociálnej súdržnosti v Európe.

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu

Deliberatívna komunikácia zahŕňa komunikáciu, v ktorej sa artikulujú a počúvajú rôzne myšlienky. Rozhodnutia sa prijímajú po rozumnej diskusii. Spravodajské médiá môžu podporovať deliberačný potenciál spoločnosti poskytovaním pravdivých faktov a podnecovaním dialógu a racionálnej diskusie medzi rôznymi skupinami v spoločnosti.

Celkové zhodnotenie stavu deliberatívnej komunikácie v jednotlivých európskych krajinách sa v projekte zisťuje prostredníctvom mapovania 4 domén (legal and ethical regulation, journalism, media usage patterns, media related competencies). Aktuálny stav a vývoj žurnalistiky (vyhodnocovanie pozitívnych a negatívnych trendov v jej vývoji od roku 2000) sa skúma vo vybraných európskych krajinách.

Výsledky výskumu sú adresované pre tvorcov politík, pedagógov, kritické orgány a inštitúcie, ako aj pre mediálnych expertov a novinárov. Budú prezentované vo vedeckých publikáciách, správach určených zástupcom médií a tvorcom politík v jednotlivých krajinách a na európskej úrovni. Komplexné závery, resp. výsledky z riešenia projektu MEDIADELCOM budú predstavené pred eurokomisármi na finálnom stretnutí, ktoré by sa malo uskutočniť v Bruseli dňa 15. februára 2024. Aktuálne prebieha diseminácia, propagácia a popularizácia čiastkových výsledkov projektu MEDIADELCOM.

Viac informácií je dostupných na internetovej stránke projektu: https://www.mediadelcom.eu/

Významné momenty

Práca výskumného tímu na projekte (prehľad významných momentov)

Celé výskumné konzorcium začalo intenzívne pracovať od marca 2021. Hlavný koordinátor z Estónska (prof. Halliki Harro-Loit) organizoval, resp. organizuje pravidelne online mítingy. Na tieto nadväzujú taktiež pravidelne organizované online mítingy slovenského tímu (prof. Slavomír Gálik). Na prvých stretnutiach sa objasňovali detaily koncepcie projektu, úlohy pre jeho členov a termíny (spolu za celé obdobie riešenia projektu je šesť balíčkov úloh).

Slovenský tím z FMK UCM sa podieľal hneď na vypracovaní prvého pracovného balíčka zo všetkých šiestich. Konkrétne išlo o doménu venovanú kompetenciám používateľov médií, ktorú vypracovali štyria členovia tímu: prof. Slavomír Gálik, prof. Norbert Vrabec, doc. Zora Hudíková a Dr. Sabína Gáliková Tolnaiová. Domény sa vypracovávali od marca do júna 2021, pričom boli neustále komunikované a kontrolované ako hlavným koordinátorom projektu, tak aj ostatnými členmi konzorcia.           

Od septembra 2021 sa začalo pracovať na druhom pracovnom balíčku. V rámci neho išlo o prípadové štúdie na základe už vypracovaných domén. Dve prípadové štúdie týkajúce sa každej krajiny (28 prípadových štúdií) predstavujú prvý krok empirickej analýzy predchádzajúci plánovanej komparatívnej analýze a tvorbe scenárov.

7. – 11. septembra 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie riešiteľov projektu na univerzite v Tallinne. Na tomto stretnutí sa riešilo najmä vypracovanie národných bibliografických databáz, ktoré mali slúžiť ako podklad pre prípadové štúdie a následne komparatívne kapitoly v dvoch knihách. Zo strany Slovenska sa na stretnutí zúčastnili prof. Slavomír Gálik (online), Dr. Magdaléna Švecová a Ing. Alena Hrušková.

7. októbra 2021 sa v Bulharsku uskutočnila konferencia k problematike mediálnych kompetencií, na ktorej sa zúčastnili prof. Slavomír Gálik a prof. Norbert Vrabec s prednáškou „Theoretical concept of media related competencies”, ktorá nadväzovala na riešenú štvrtú doménu (media related competencies).

V dňoch 11. – 14. apríla 2022 sa slovenský tím v zložení prof. Slavomír Gálik, prof. Norbert Vrabec, prof. Hana Pravdová, doc. Ľudmila Čábyová, doc. Zora Hudíková, Dr. Andrej Brník, Dr. Juliána Mináriková a Ing. Alena Hrušková zúčastnili na pracovnom stretnutí v Dubrovníku, na ktorom sa informovalo o národných bibliografických databázach. Tiež sa diskutovalo k prvej a druhej prípadovej štúdii.

Ďalšie pracovné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 12. – 16. septembra 2022 na Fakulte žurnalistiky a masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Klimenta Ohridského v Sofii, ktoré zorganizovala prof. Lilia Raycheva. Programom stretnutia boli diskusie, workshopy i rokovania zamerané na metodiku a metodologické otázky týkajúce sa ďalších krokov vo výskumnej stratégii. Taktiež sa riešila diseminácia výsledkov, resp. publikačná stratégia v rámci projektu. Za slovenský tím sa na stretnutí zúčastnili prof. Slavomír Gálik, prof. Hana Pravdová, prof. Norbert Vrabec, doc. Zora Hudíková a Dr. Sabína Gáliková Tolnaiová.

V dňoch 9. – 10. mája 2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo Varšave, ktoré organizoval dr. Michal Glowacki. Za slovenský tím sa na tomto podujatí zúčastnil online formou prof. Slavomír Gálik. Na stretnutí sa kontrolovali predchádzajúce úlohy, ale osobitne finalizácia e-booku ako v anglickej, tak aj v národných jazykových verziách.

Riešitelia projektu vrátane zástupcov slovenského tímu (prof. Slavomír Gálik, prof. Norbert Vrabec, prof. Hanna Pravdová, doc. Ľudmila Čábyová, doc. Zora Hudíková, doc. Jana Radošinská, doc. Ján Višňovský, Dr. Andrej Brník a Dr. Sabína Gáliková Tolnaiová) sa v dňoch 25. – 29. mája 2023 zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii ICA (International Communication Association v Toronte). Išlo o významnú udalosť v kontexte práce na projekte MEDIADELCOM, a predovšetkým prezentácie jeho výsledkov zástupcami riešiteľov projektu.

Posledné pracovné stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 4. – 6. októbra 2023 v Bukurešti, ktoré zorganizovala Dr. Ioana Avădani. Na stretnutí sa zúčastnili piati zástupcovia slovenského tímu, a to prof. Slavomír Gálik, doc. Ľudmila Čábyová, doc. Ján Višňovský, Dr. Juliána Mináriková a Dr. Andrej Brník. Dve už pripravované knihy prešli v Bukurešti hĺbkovou kritickou diskusiou. Počas stretnutia ďalej tímy jednotlivých krajín diskutovali predovšetkým o dosiahnutých výsledkoch v rámci výskumu deliberatívnej komunikácie, resp. o témach súvisiacich s konečnými výstupmi projektu. Diskutovalo sa o. i. významne o scenároch ďalšieho vývoja médií v kontexte deliberatívnej komunikácie a demokracie v 14 participujúcich krajinách, na ktorých budú riešitelia pracovať v rámci poslednej fázy projektu.

Viac informácií je dostupných na internetovej stránke projektu: https://www.mediadelcom.eu/.

Rozhovory s expertmi

Rozhovory s expertmi

Jednou z čiastkových úloh projektu MEDIAdelcom grantovej schémy Horizon 2020 bolo realizovanie štruktúrovaných rozhovorov s expertmi aktívnymi v mediálnej oblasti na Slovensku. Interview s expertmi pôsobiacimi v mediálnej oblasti sa konali v priebehu roka 2022. Rozhovory prebehli s odborníkmi, ktorí sú aktívni v mediálnej oblasti v konkrétnych mediálnych inštitúciách a akademických ustanovizniach na Slovensku.

Medzi dopytovaných expertov patrili:

 • Mgr. Oľga Dúbravská (spravodajská televízia TA3)
 • Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. (vedúca Katedry žurnalistiky a nových médií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • PhDr. Vahram Chuguryan (do roku 2022 riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS)
 • Mgr. Peter Kubinyi, PhD. (odborný asistent na Katedre žurnalistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
 • prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (vedúci vedecký pracovník Centra vied o umení SAV)
 • PhDr. Vladimír Puchala (generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky)
 • prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. (Katedra žuralistiky, Filozofická fakulta Katolícka univerzita, Ružomberok, členka združenia mladých katolíckych novinárov Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky)
 • doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (do roku 2023 riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS)
 • PhDr. Zuzana Szakácsová (CEO Rádio Lumen)
 • Mgr. Tomáš Škarba (Commercial Director BAUER MEDIA Slovakia)
 • PhDr. Eva Tiko Rajčáková, PhD. (výkonná riaditeľka Rady pre reklamu)
 • PhDr. Jozef Tinka, PhD. (viceprezident a generálny riaditeľ Rady pre práva dieťaťa)

Všetky realizované rozhovory:

 
Späť hore ↑