Medzinárodná spolupráca

Špičkovú medzinárodnú úroveň v odbore mediáne a komunikačné štúdiá možno deklarovať nasledujúcimi oblasťami pôsobenia, na ktorých badať neustály proces zlepšovania sa:

 1. Vydávanie 4 databázových časopisov – ako jediný na Slovensku (v roku 2013 jeden časopis, 2020 – 4 časopisy vo Wos, z toho jeden aj v Scopuse). Túto skutočnosť možno považovať za
  špičkovú medzinárodnú úroveň.
 2. Organizovanie dvoch najväčších medzinárodných konferencií v odbore – od roku 2008, ako jediná fakulta v odbore. Výstupy sú každoročne v databáze WOS (cca. 500 výstupov) – špičková medzinárodná úroveň.
 3. Členstvá v medzinárodných organizáciách – významná medzinárodná úroveň.
 4. Členstvá v medzinárodných konzorciách pri prípravách medzinárodných projektov (v roku 2013 bez členstvá, 2020 – 7. Aktuálne schválený projekt H2020 Mediacom – špičková medzinárodná úroveň.
 5. Zrealizované medzinárodné projekty.
 6. Spolupráca v oblasti mobility – v roku 2013 30 škôl, v roku 2020 – 65 škôl) – významná medzinárodná úroveň.
 7. Posledné hodnotenie úrovne vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti v rámci komplexnej akreditácií – (A-) – najlepšie hodnotenie v odbore masmediálne štúdiá – špičková
  medzinárodná úroveň.

 

Medzinárodná spolupráca FMK UCM v Trnave pozostáva z ďalších kľúčových oblastí: 

Žurnály

Databázové časopisy

Špičkovú medzinárodnú úroveň študijného programu masmediálna komunikácia (resp. mediálne a komunikačné štúdiá) dokazuje existencia 4 časopisov, ktoré sú zaradené do databázy Web of Science. FMK je tak jedinou fakultou na Slovensku, ktorá vydáva 4 databázové časopisy. Pre porovnanie, ostatné pracoviská, kde sa realizuje odbor mediálna a komunikačné štúdia nevydávajú ani jeden. Ide o časopisy: Communication Today, European Journal Media and Photography, Media Literacy Academic Resarch, Lege Artis (indexovaný v 24 databázach).

Communication Today je zaradený do databázy WOS a Scopus, vo WoS má momentálne 249 príspevkov a 534 citácií. H-index 11. Zvýšenie citovanosti CT sa uskutočnilo najmä za posledné roky, preto môžeme predpokladať, že citovanosť bude gradovať. Citácie sú aj zo zahraničných veľmi kvalitných časopisov ako je napríklad Communication Teacher, International Communication Gazette a iné. Indexovaný aj Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, ProQuest, Ulrich‘s Periodicals Directory, Index Copernicus.

Na porovnanie v Českej republike existuje podobný časopis Mediální studia, ktorý síce už dlhodobo vychádza, ale nie je indexovaný ani vo WoS a ani v Scopuse. V Poľsku existuje časopis Central European Journal of Communication, ktorý je síce indexovaný vo WoS a Scopus, ale má len 16 citácií a H-index 2 a to len pri 48 príspevkoch. Chorvátsky časopis Medijske studije, ktorý je indexovaný vo WoS a Scopus s 271 príspevkami má 145 citácií a h-index 5. Ruský časopis Mediaobrazovanie (WoS) s 831 príspevkami má 330 citácií a h-index 7. To znamená, že v rámci strednej a východnej Európy je CT vo svojej oblasti jednoznačným lídrom.

Konferencie

Medzinárodné vedecké konferencie

Pedagógovia pôsobiaci na FMK UCM v Trnave každoročne organizujú dve medzinárodné vedeckékonferencie Megatrendy a médiá a Marketing Identity. Každoročne privítajú na obidvoch konferenciách viac ako 700 hostí, medzi najvýznamnejších spíkrov možno spomenúť Zygmunta Baumana, Fedorova, Kreuza, Masayuki Uemura. Vedecké zborníky sú od roku 2013 indexované vo WOS. Sú to najvýznamnejšie najznámejšie konferencie v odbore a ako jediné sú indexované vo WOS. Neevidujeme iné medzinárodné vedecké konferencie takého rozsahu v príslušnom odbore.

Organizácie

Členstvá v medzinárodných organizáciách

 • v celosvetovej organizácii The Worlds of Journalism Study a WJS Association. Participácia na tretej vlne celosvetového výskumu žurnalistiky v rokoch 2020 – 2022,
 • v medzinárodnej organizácii European Communication Research and Education Association (ECREA). Ide o prestížnu medzinárodnú vedeckú organizáciu so sídlom v Belgicku, ktorá združuje odborníkov na oblasť výskumu v oblasti médií, komunikácie a vzdelávania, predovšetkým z prostredia európskych univerzít,
 • v medzinárodnej organizácii UNESCO-UNAOC UNITWIN Network for Media and Information Literacy. so sídlom New Yorku. Ide o subjekt, ktorý je súčasťou štruktúru Organizácie spojených národov (OSN) a Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Organizácia sa zaoberá problematikou mediálnej a informačnej gramotnosti vo svete,
 • v medzinárodnej organizácii European Association for Viewers Interests (EAVI) so sídlom v Bruseli, ktorá sa zaoberá rozvojom občianskej spoločnosti v kontexte médií a problematikou mediálnej výchovy a aktívneho občianstva,
 • v Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL). Ide o medzinárodnú sieť akademických inštitúcií a ďalších partnerov zameranú na rozvoj mediálnych a informačných kompetencií občanov. GAPMIL je spoločná iniciatíva organizácie UNESCO a ďalších partnerov, medzi ktorých patria United Nation Alliance of Civilizations (UNAOC), UNICEF,
 • Open Society Foundation, IREX, European Commission a ďalší. Cieľom aliancie je podpora otvoreného, inkluzívneho a medzikultúrneho vzdelávania a verejných politík zameraných rozvoj digitálnej, mediálnej a informačnej gramotnosti, ako aj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií.
 • v národnej expertnej skupiny medzinárodného výskumného projektu EU Kids Online III – IV.( The Slovak EU Kids Online Team), ktorý sa zaoberá výskumom problematiky detí a dospievajúcich, ako používateľov médií. Projekt koordinuje London School of Economics and Social Science,
 • v expertnej skupine hodnotiteľov európskej agentúry Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport) so sídlom v Bruseli, ktorá sa je implementačným orgánom programu Erasmus+ v oblasti mládeže a športu,
 • spolupráca s Media Literacy Expert Group, ktorá je súčasťou Európskej komisie, DG Education and Culture. Skupina je poradným orgánom Európskej komisie v Bruseli v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti a združuje expertov na túto oblasť z jednotlivých členských krajín,
 • v medzinárodnej organizácii International Association for Media Education (IAME) so sídlom v Bruseli, ktorá združuje odborníkov z oblasti mediálneho vzdelávania a rozvoja mediálnej a informačnej gramotnosti,
  v The EU Observatory on the Online Platform Economy so sídlom v Bruseli. Pracovná skupina pôsobí ako poradenské fórum Európskej komisie v oblasti digitálnych platforiem a ich pôsobenia v ekonomickom a sociálnom kontexte,
 • spolupráca s European Audiovisual Observatory so sídlom v Štrasburgu, ktorá je poradným orgánom Rady Európy a zaoberá výskumom mediálneho prostredia v Európe,.
 • Členstvo v Českej marketingovej spoločnosti,
 • Členstvo v Európskej akadémii manažmentu, marketingu a médií, ktorá sa venuje podpore vzdelávania, výskumu a inovácií v oblasti manažmentu, marketingu a médií prostredníctvom vzdelávacích, výskumných a vývojových aktivít.

Partnerstvá

Vytvorenie partnerstiev v rámci medzinárodných konzorcií pri príprave projektov:

 • Partnerstvo v rámci projektu H2020 – zapojenie FMK do medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ v rámci výzvy H2020: Transformations-10-2020. Zapojené štáty: Estónsko, Fínsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko.
 • Vytvorenie medzinárodnej mobilitnej spolupráce s partnerskými inštitúciami mimo Európskej únie s University of Malaya (Malajzia), Universite de Sidi Bel – Abbes (Alžírsko), Hong Kong Baptist University, Kostanay State Pedagogical Institut (Kazachstan) v rámci projektu 2019-1- SK01-KA107-060402.
 • Vytvorenie medzinárodnej spolupráce s nórskym partnerom NOPA (the Norwegian Society of Composers and Lyricists) pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu podnikania v kultúre.
 • Vytvorenie medzinárodnej spolupráce s Ústavom štátneho riadenia regionálneho rozvoja Uzhgorod National Institution UNI VERSI ITET; pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, FMK v projekte rieši zlepšenie komunikácie regiónu.
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Needs of CriticAl Thinking v rámci výzvy Partnerships for adult education (KA204): Fundacja Pro Scientia Publica (Poland), Právě teď! o.p.s. (Czech), Assiociazione Culturale Eduvita e.t.s. (Italy), Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi (Turkey).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Digital competences and skills enhancement framework for educators in the Slovak Republic v rámci výzvy Strategic Partnerships for school education (KA201): UNIVERSIDAD DE NAVARRA (Spain), MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lithuania), Fundacja Pro Scientia Publica (Poland).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Changing the paradigm: employers designing curricula v rámci výzvy Strategic Partnerships for higher education (KA203) :
  Edward Bernays College of Communication Management (Croatia), University of Mostar (Bosnia and Herzegovina), Hrvatska udruga za odnose s javnoscu (Croatia), Visoka skola za
  komunikacije (Serbia).
 • Spolupráca so spoločnosťou Facebook na iniciatíve Facebook’s Oversight Board for Content Decisions, ktorá je zameraná na expertnú spoluprácu na tvorbe štandardov a verejných politík týkajúcich sa zverejňovania obsahu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Projekty

Zoznam úspešne zrealizovaných medzinárodných projektov

 • Lifelong Learning Programme

539628-LLP-1-2013-1-NL-Erasmus-EIGF Governance and adaptation to innovate modes of higher education provision, doba riešenia: október 2013 – apríl 2016, konzorcium: Maastricht University, School of Governance, École Normale Supérieure de Lyon, Dublin Institute of Technology, University of Latvia, Lucian Blaga University of Sibiu, Comenius University in Bratislava, University of Ss. Cyrill and Methodius, Trnava (sme len partnerom), University of Maribor, University of Salamanca, ECYT Institute, University of Alicante, University of Strasbourg, RAND Europe,

 • Creative Europe

2015 – 1450/001 – 001 Festival of Art and Independent Games LAG, doba riešenia: 2015 – 2019, konzorcium: Sliezska univerzita v Katoviciach , Ostravská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (partner),

 • Nórsky finančný mechanizmus – cezhraničná spolupráca

CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU), doba riešenia: 2015 – 2017, konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (hlavný žiadateľ), Univerzita Užhorod (Ukrajina), RRA Svidník,

 • Grant EHP

CLT03006 FOTOROMA – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie, doba riešenia: 2016, konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (hlavný žiadateľ), Kulturbyrået Mesén AS (Nórsko), Rúbanka o.z.,

 • Erasmus +

2017-1-PL01-KA204-038869
Location – based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors´ teaching and learning, doba riešenia: 2017 – 2018, konzorcium: Fundacja Pro Scientia Publica (Poľsko), Mykolo Romerio Universiteras (Litva), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (partner), Kairos Europe (UK). Evens Foundation

 • 2014-EF

Projekt s názvom Junior and Senior Academy (JASA), financovaný belgickou organizáciou Evens Foundation, ktorý bol ocenený ako jeden z najlepších príkladov dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy. Cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia o kritickom a zodpovednom používaní rôznych druhov médií a posilňovanie medzigeneračných vzťahov.

 • Public Policies in Media and Information Literacy in Europe Training and Capacity-Building in the Digital Age (2014-2015)

Projekt, ktorého koordinátorom bola Sorbonne Nouvelle University v Paríži. V rámci projektu, do ktorého je zapojených 29 krajín Európy bola pripravená súhrnná vedecká správa mapujúca problematiku aktuálneho stavu mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti v Európe. Členovia Katedry mediálnej výchovy a IMEC – Centra mediálnej gramotnosti koordinovali výskumné aktivity na Slovensku a vypracovali projekt a analytickú správu s názvom Media and Information Literacy Policies in Slovakia.

 • Visegrad Fund 2015-VF

Projekt Media Literacy in Public Education, ktorý bol zameraný na rozvoj mediálnej gramotnosti vo verejnom školstve a jeho prioritou projektu bolo zmapovať stav mediálnej gramotnosti v jednotlivých krajinách V4. Na projekte participovali Corvinus University z Budapešti v Maďarsku, Slezská univerzita v Katowiciach v Poľsku, Centrum pre štúdium vysokého školstva v Prahe a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Erasmus+

Vytvorenie partnerstiev v rámci mobilitnej spolupráce v rámci projektu Erasmus+ (výmena študentov, pedagógov a zamestnancov)

 • University of Algarve, Portugalsko Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Saarland University, Saarbrücken, Nemecko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus Universitetas, Litva
 • University of Malta, Malta
 • University of Navarra, Španielsko
 • University of Malaga, Španielsko
 • Universidad del Pais Vasco, Campus of Biscay, Španielsko
 • University of Granada, Faculty of Education, Economy and Technology, Španielsko
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva
 • Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poľsko
 • Un iverzita J. A. Komenského Prahe, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, Ústav managementu, Česká republika
 • Vysoká škola kreativní komunikace, Praha, Česká republika- University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátsko
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Poľsko
 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • University of Gdansk, Poľsko
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • Latvian Academy of Culture, Lotyšsko
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko
 • Alanya HEP University, Turecko
 • Istanbul Kűltűr University, Turecko
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Česká republika
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • Izmir University, Turecko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Poľsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • University of Ankara, Turecko
 • Slavic University Gavrilo Romanovich Derzhavin, Skopje, Severné Macedónsko
 • The International Slavic University in North Macedonia, Severné Macedónsko
 • Isik University, Turecko
 
Späť hore ↑