Medzinárodná spolupráca

Špičkovú medzinárodnú úroveň v odbore mediálne a komunikačné štúdiá možno deklarovať nasledujúcimi oblasťami pôsobenia, v ktorých badať neustály proces zlepšovania sa:

 1. Vydávanie štyroch vedeckých časopisov indexovaných v prestížnych medzinárodných citačných databázach – ako jediné vedecké pracovisko na Slovensku (v roku 2013 jeden časopis vo WoS, v roku 2020 štyri časopisy vo WoS, z toho jeden aj v Scopuse). Túto skutočnosť možno považovať za špičkovú medzinárodnú úroveň.
 2. Organizovanie najväčšej medzinárodnej vedeckej konferencie v príslušnom odbore na Slovensku – od roku 2008, ako jediná fakulta v odbore. Niekdajšie vedecké konferencie Megatrends and Media a Marketing Identity sú aktuálne zlúčené do nového, spoločného formátu – Marketing & Media Identity. Výstupy (konferenčné zborníky v anglickom jazyku) sú každoročne indexované v databáze WoS – špičková medzinárodná úroveň.
 3. Členstvá v medzinárodných organizáciách – významná medzinárodná úroveň.
 4. Členstvá v medzinárodných konzorciách pri prípravách medzinárodných projektov (v roku 2013 bez členstva, 2020 – 7). Aktuálne riešený medzinárodný projekt H2020 Mediadelcom, účasť na riešení medzinárodného projektu CEDMO – Central European Digital Media Observatory – špičková medzinárodná úroveň.
 5. Spolupráca v oblasti mobilít – v roku 2013 30 škôl, od roku 2020 65 škôl – významná medzinárodná úroveň.
 6. Ostatné hodnotenie úrovne vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti v rámci komplexnej akreditácie – (A-) – najlepšie hodnotenie na Slovensku vo vtedajšom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá, dnes 7205 mediálne a komunikačné štúdiá – špičková medzinárodná úroveň.
 7. Skóre 3,52 v hodnotení VER 2022 – najlepšie hodnotené pracovisko na Slovensku v oblasti hodnotenia „Masmediálne a komunikačné vedy“. Štyri predložené výstupy hodnotené na úrovni špičkovej medzinárodnej kvality – špičková medzinárodná úroveň.

 

Medzinárodná spolupráca FMK UCM v Trnave pozostáva z ďalších kľúčových oblastí: 

Vedecké časopisy

Databázové časopisy

Špičkovú medzinárodnú úroveň realizácie študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá potvrdzuje aj skutočnosť, že Fakulta masmediálnej komunikácie vydáva až 4 vedecké periodiká, ktoré sú zaradené do databázy Web of Science. FMK je tak jediná fakulta na Slovensku, ktorá vydáva až 4 vedecké časopisy zaradené do prestížneho medzinárodného citačného indexu. Ostatné vysokoškolské pracoviská na Slovensku, kde sa realizuje študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá, nevydávajú ani jeden vedecký časopis porovnateľnej (špičkovej medzinárodnej) kvalitatívnej úrovne. Fakulta masmediálnej komunikácie vydáva dvakrát ročne vedecké periodiká Communication Today (aktuálne Q2 vo WoS, indexovaný aj v databáze Scopus), European Journal of Media, Art and Photography (aktuálne Q1 vo WoS), Media Literacy and Academic Research (aktuálne Q3 vo WoS) a Lege Artis (aktuálne Q1 vo WoS). Na fakulte takisto vychádza ambiciózne vedecké periodikum Acta Ludologica, ktoré sa aktuálne uchádza o indexáciu vo Web of Science a vzhľadom na svoje tematické zameranie – oblasť digitálnych hier – predstavuje v domácom akademickom prostredí absolútne výnimočný projekt.
 
Najdlhšie vychádzajúci vedecký časopis na fakulte, Communication Today (CT), je zaradený do databáz Web of Science a Scopus a v danej oblasti vedy a výskumu predstavuje najúspešnejšie vedecké periodikum v strednej a východnej Európe. Vo WoS momentálne dosahuje h-index 13. V oboch databázach má výborné rankingové umiestnenie v rámci kompetitívnej a kvantitatívne nasýtenej kategórie „Communication“. Zvýšenie citovanosti CT doma a v zahraničí sa zintenzívnilo najmä v ostatných rokoch, preto môžeme predpokladať, že medziročné pribúdanie ohlasov na publikované štúdie bude ďalej gradovať. Ohlasy sú situované aj v zahraničných indexovaných a impaktovaných časopisoch, napríklad v prestížnych vedeckých periodikách Journal of Communication, Journalism Studies, Communication Teacher, International Communication Gazette a i. V Českej republike dlhodobo vychádza podobne tematizovaný vedecký časopis Mediální studia, ktorý však nie je indexovaný ani vo WoS, ani v Scopuse. V Poľsku v tejto sfére záujmu dominuje vedecký časopis Central European Journal of Communication, ktorý je síce indexovaný vo WoS a Scopuse, ale v porovnaní s Communication Today dosahuje len h-index 4. Najvýznamnejším konkurenčným periodikom CT je chorvátsky vedecký časopis Medijske studije, ktorý je indexovaný vo WoS a Scopuse s h-indexom 6.

Konferencie

Medzinárodné vedecké konferencie

Osobnosti vedy a výskumu pôsobiace na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave každoročne organizujú dve medzinárodné vedecké konferencie – Marketing & Media Identity a doktorandskú konferenciu Quo Vadis. V domácom akademickom prostredí ide o najvýznamnejšie a najznámejšie vedecké konferencie v odbore. Medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej vedy, ktoré sa zúčastnili na niektorom z uplynulých ročníkov konferencie Marketing & Media Identity, resp. jej predchodkýň Megatrends and Media a Marketing Identity, možno zaradiť poľského sociológa Zygmunta Baumana, ruského filmového teoretika Alexandra Fedorova, nemeckého mediálneho teoretika Friedricha Krotza či japonského dizajnéra digitálnych hier Masayukiho Uemuru. Konferenčné zborníky zahŕňajúce publikačné výstupy vedeckej konferencie Marketing & Media Identity sú od roku 2013 pravidelne indexované vo Web of Science.

Organizácie

Členstvá v medzinárodných organizáciách

 • v celosvetovej organizácii The Worlds of Journalism Study a WJS Association. Participácia na tretej vlne celosvetového výskumu žurnalistiky v rokoch 2020 – 2022,
 • v medzinárodnej organizácii European Communication Research and Education Association (ECREA). Ide o prestížnu medzinárodnú vedeckú organizáciu so sídlom v Belgicku, ktorá združuje odborníkov na oblasť výskumu v oblasti médií, komunikácie a vzdelávania, predovšetkým z prostredia európskych univerzít,
 • v medzinárodnej organizácii UNESCO-UNAOC UNITWIN Network for Media and Information Literacy so sídlom New Yorku. Ide o subjekt, ktorý je súčasťou štruktúru Organizácie spojených národov (OSN) a Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Organizácia sa zaoberá problematikou mediálnej a informačnej gramotnosti vo svete,
 • v medzinárodnej organizácii European Association for Viewers Interests (EAVI) so sídlom v Bruseli, ktorá sa zaoberá rozvojom občianskej spoločnosti v kontexte médií a problematikou mediálnej výchovy a aktívneho občianstva,
 • v Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL). Ide o medzinárodnú sieť akademických inštitúcií a ďalších partnerov zameranú na rozvoj mediálnych a informačných kompetencií občanov. GAPMIL je spoločná iniciatíva organizácie UNESCO a ďalších partnerov, medzi ktorých patria United Nation Alliance of Civilizations (UNAOC), UNICEF,
 • v Open Society Foundation, IREX, European Commission a ďalších. Cieľom aliancie je podpora otvoreného, inkluzívneho a medzikultúrneho vzdelávania a verejných politík zameraných rozvoj digitálnej, mediálnej a informačnej gramotnosti, ako aj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií.
 • v národnej expertnej skupiny medzinárodného výskumného projektu EU Kids Online III – IV. (The Slovak EU Kids Online Team), ktorý sa zaoberá výskumom problematiky detí a dospievajúcich, ako používateľov médií. Projekt koordinuje London School of Economics and Social Science,
 • v expertnej skupine hodnotiteľov európskej agentúry Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EU Erasmus+ Programme for Youth and Sport) so sídlom v Bruseli, ktorá sa je implementačným orgánom programu Erasmus+ v oblasti mládeže a športu,
 • spolupráca s Media Literacy Expert Group, ktorá je súčasťou Európskej komisie, DG Education and Culture. Skupina je poradným orgánom Európskej komisie v Bruseli v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti a združuje expertov na túto oblasť z jednotlivých členských krajín,
 • v medzinárodnej organizácii International Association for Media Education (IAME) so sídlom v Bruseli, ktorá združuje odborníkov z oblasti mediálneho vzdelávania a rozvoja mediálnej a informačnej gramotnosti,
  v The EU Observatory on the Online Platform Economy so sídlom v Bruseli. Pracovná skupina pôsobí ako poradenské fórum Európskej komisie v oblasti digitálnych platforiem a ich pôsobenia v ekonomickom a sociálnom kontexte,
 • spolupráca s European Audiovisual Observatory so sídlom v Štrasburgu, ktorá je poradným orgánom Rady Európy a zaoberá výskumom mediálneho prostredia v Európe,
 • členstvo v Českej marketingovej spoločnosti. Ide o dobrovoľnú neziskovú organizáciu, ktorá združuje marketérov a záujemcov o marketing a zameriava sa na podporu komunikácie medzi marketingovými odborníkmi a na zvyšovanie kvality v tejto oblasti v ČR a SR. Členovia Katedry marketingovej komunikácie sa pravidelne zúčastňujú na seminároch a konferenciách organizovaných ČMS,
 • členstvo v Európskej akadémii manažmentu, marketingu a médií, ktorá sa venuje podpore vzdelávania, výskumu a inovácií v oblasti manažmentu, marketingu a médií prostredníctvom vzdelávacích, výskumných a vývojových aktivít,
 • členstvo v Klube učitelů marketingu. KUM je profesijný klub, ktorý združuje členov Českej marketingovej společnosti z radov pedagógov a učiteľov marketingu rôznych škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním v marketingovom odbore v rámci ČR a SR. Okrem pravidelných seminárov, workshopov a konferencií organizovaných KUM, na ktorých sa členovia Katedry marketingovej komunikácie zúčastňujú, je významná aj platforma pre zapojenie študentov do medzinárodných projektov, ako napríklad študentská súťaž prác na zadané témy z oblasti marketingovej komunikácie – Mladý delfín. Na tejto súťaži sa pravidelne zúčastňujú doktorandi aj študenti študijného programu marketingová komunikácia,
 • členstvo v POPAI Central Europe. POPAI CE je stredoeurópskou pobočkou svetovej asociácie POPAI, ktorej poslaním je podpora marketingu v mieste predaja prostredníctvom aktívnej komunikačnej platformy pre vzdelávanie, zdieľanie informácií, výskumov a rozvoj v odbore in-store marketingu,
 • členstvo vo WoodEMA, i.a. Ide o medzinárodnú asociáciu pre ekonomiku, manažment, kvalitu, marketing a ľudské zdroje v lesníckom a drevárskom priemysle,
 • členstvo v Polish Communication Association,
 • členstvo v E-sport Research Network – vedecko-výskumná organizácia, ktorá prepája výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa elektronickými športmi z celého sveta, napríklad Poľska, Fínska, Austrálie, Japonska, Južnej Kórei a mnohých ďalších krajín,
 • členstvo v HEVGA. Higger Education Video Games Alliance je medzinárodná platforma, ktorá združuje vzdelávacie inštitúcie z oblasti digitálnych hier s cieľom rozširovať kultúrny, vedecký, ekonomický význam digitálnych hier. FMK UCM v Trnave je členom tejto organizácie od roku 2018 a členovia tejto organizácie sú poradným orgánom v rámci kreovania vyučovacích predmetov a tematických okruhov. Členstvo v HEVGA pomáha prispôsobovať učebné osnovy z hľadiska aktuálnych trendov a problémov herného priemyslu,
 • členstvo v Herní historie z.s. Ide o občianske združenie, s ktorým spolupracujeme na výskume hernej histórie na Slovensku. 

Partnerstvá

Vytvorenie partnerstiev v rámci medzinárodných konzorcií pri príprave projektov:

 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu V4 – Visegrad Fund –  22020344: Increasing digital competencies – the growth of education in society: Fundacja Pro Scientia Publica (PL), Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (CZ).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov v rámci mobilitného projektu Erasmus+ 2019-1-SK01-KA107-060402: UNIVERSITE DE SIDI BEL – ABBES (Alžírsko), HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY, UNIVERSITY OF MALAYA, KOSTANAY STATE PEDAGOGICAL INSTITUT (Kazachstan).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov v rámci mobilitného projektu Erasmus+ 2020-1-SK01-KA107-077790: Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities (Ukrajina), AL-AQSA UNIVERSITY (Palestína).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov v rámci H2020 – 101004811 – Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM; University of Tartu – EE, Masaryk University – CZ; University of Warsaw – PL; University of Zagreb – HR; Sofia University – BG; Rigas Stradins University – LT; Technical University of Dortmund – DE; University of Milan – IT; Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – GR; Center for Independent Journalism – RO; Mertek Media Monitor – HU; Jönköping University – SE; Internationella Handelshögskolan I Jönköping/ Jön-köping International Business School (JIBS) – SE; Mid Sweden University – SE; Institute for Comparative Media and Communication Studies, Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt – AU; Media Diversity Institute Global – BE.
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov v rámci projektu Central  European Digital Media Observatory (CEDMO): Karlova univerzita (CZ), České vysoké učení technické v Praze (CZ), SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny (PL), Kempelen Institute of Intelligent Technologies (SK), Demagog.cz, Agence France Presse (FR), Athens Technology Center Societe Anonyme Industrial and Commercial Advanced Technology Products (EL).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov v rámci projektu V4 – 22110036, Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia: University of Belgrade, Technical faculty in Bor (Srbsko), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ), University of Economics in Katowice (PL), Obuda University (HU).
 • Ritsumeikan University, Kyoto – Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier. Japonská univerzita poskytla konzultáciu k návrhu archívu digitálnych hier pre študentov FMK UCM v Trnave, ktorý sa momentálne buduje.
 • Upsala University / Gotland – Spolupráca je založená na výmene informácií a know how v oblasti vzdelávania digitálnych hier. Švédska univerzita poskytla konzultáciu k návrhu  študijného plánu teória digitálnych hier.
 • Wargaming – Globálne vývojárske herné štúdio spolupracuje s FMK UCM pri výbere študentov/absolventov na odborné stáže a preddiplomové praxe, pričom študentom poskytuje praktické zručnosti a skúsenosti.
 • Vytvorenie partnerstva s britskou neziskovou organizáciou Kairos Europe, poľskou Pro Scientia Publica, litovskou univerzitou Mykolo Romerio Universitetas v rámci projektu Erasmus+ 2017-1-PL01-KA204-0388 s názvom LoGaSET, ktorého cieľom je výučba seniorov v oblasti smartfónov gamifikovaným spôsobom. 
 • Vytvorenie partnerstva s Ostravskou univerzitou a Sliezkou univerzitou v rámci medzinárodnej študentskej výmeny projektu LAG – Festival of Independent Games, v rámci ktorej študenti v medzinárodných tímoch spolupracujú na vývoji digitálnych hier. 
 • Partnerstvo v rámci projektu H2020 – zapojenie FMK do medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ v rámci výzvy H2020: Transformations-10-2020. Zapojené štáty: Estónsko, Fínsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Lotyšsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko, Belgicko.
 • Vytvorenie medzinárodnej mobilitnej spolupráce s partnerskými inštitúciami mimo Európskej únie s University of Malaya (Malajzia), Universite de Sidi Bel – Abbes (Alžírsko), Hong Kong Baptist University, Kostanay State Pedagogical Institut (Kazachstan) v rámci projektu 2019-1- SK01-KA107-060402.
 • Vytvorenie medzinárodnej spolupráce s nórskym partnerom NOPA (the Norwegian Society of Composers and Lyricists) pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu podnikania v kultúre.
 • Vytvorenie medzinárodnej spolupráce s Ústavom štátneho riadenia regionálneho rozvoja Uzhgorod National Institution UNI VERSI ITET; pri príprave projektu v rámci Grantov EHP na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, FMK v projekte rieši zlepšenie komunikácie regiónu.
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Needs of CriticAl Thinking v rámci výzvy Partnerships for adult education (KA204): Fundacja Pro Scientia Publica (Poland), Právě teď! o.p.s. (Czech), Assiociazione Culturale Eduvita e.t.s. (Italy), Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi (Turkey).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Digital competences and skills enhancement framework for educators in the Slovak Republic v rámci výzvy Strategic Partnerships for school education (KA201): UNIVERSIDAD DE NAVARRA (Spain), MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lithuania), Fundacja Pro Scientia Publica (Poland).
 • Vytvorenie medzinárodného konzorcia riešiteľov projektu Changing the paradigm: employers designing curricula v rámci výzvy Strategic Partnerships for higher education (KA203) :
  Edward Bernays College of Communication Management (Croatia), University of Mostar (Bosnia and Herzegovina), Hrvatska udruga za odnose s javnoscu (Croatia), Visoka skola za
  komunikacije (Serbia).
 • Spolupráca so spoločnosťou Facebook na iniciatíve Facebook’s Oversight Board for Content Decisions, ktorá je zameraná na expertnú spoluprácu na tvorbe štandardov a verejných politík týkajúcich sa zverejňovania obsahu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Projekty

Zoznam úspešne zrealizovaných medzinárodných projektov

 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, celouniverzitný, trvanie 03/2020 – 06/2023. Projekt reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblastiach: 1. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov; 2. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom; 3. Diagnostika a testovanie; 4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.

 • CEF-TC-2020-2: European Digital Media Observatory (EDMO)

Central European Digital Media Observatory (CEDMO), doba trvania: 07/2021 – 12/2023. Cieľom projektu je vytvorenie výskumného centra CEDMO ktorého cieľom je katalyzovať porozumenie, identifikáciu a reakcie na dezinformácie prostredníctvom efektívnych kontrol faktov založených na umelej inteligencii a zlepšenej mediálnej gramotnosti pre Českú republiku, Poľsko a Slovensko.

 • Erasmus+ KA107

2019-1-SK01-KA107-060402 – mobilita študentov a pedagógov, doba riešenia 2019 – 2021, partnerské krajiny: UNIVERSITE DE SIDI BEL – ABBES (Alžírsko), HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY, UNIVERSITY OF MALAYA, KOSTANAY STATE PEDAGOGICAL INSTITUT (Kazachstan).

 • Erasmus+ KA107

2020-1-SK01-KA107-077790: mobilita študentov a pedagógov, doba riešenia: 2020 – 2023, partnerské krajiny: Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities (Ukrajina), AL-AQSA UNIVERSITY (Palestína). 

 • Erasmus+ KA204

2020-1-SK01-KA204-078371, Needs of CriticAl Thinking, partneri: Fundacja Pro Scientia Publica – Poľsko; Nazilli Hayat – Turecko; Prave Ted! – Česká republika; EduVita – Taliansko. Trvanie projektu: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2023, Hlavnou myšlienkou projektu je kritické myslenie vo svete nových technológií, ktoré v dôsledku rýchleho toku informácií nadobúda osobitný význam a stáva sa kľúčovou kompetenciou.

 • Visegrad Fund

How to prevent SMEs failure, doba riešenia: 10/2018 – 06/2019 partneri: University of Belgrade, Technical faculty in Bor (Srbsko), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ), University of Economics in Katowice (PL), Obuda University (HU).

22020344 Increasing digital competencies – the growth of education in society – Partneri: Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta),  Fundacja Pro Scientia Publica, Trvanie projektu: 1.11.2020 – 30.4.2021. Medzi hlavné priority, na ktoré projekt poukazuje, patrí posilnenie profilu učiteľských profesií a posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií, pričom ich spoločným menovateľom je zlepšenie vzdelávania

22110036, Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia: partneri: University of Belgrade, Technical faculty in Bor (Srbsko), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ), University of Economics in Katowice (PL), Obuda University (HU). Cieľom  projektu je vyvinúť praktickú softvérovú aplikáciu prispôsobiteľnú potrebám rozhodovacích orgánov v malých a stredných podnikoch. 

 • H2020

101004811 – Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM; trvanie projektu: 36 mesiacov, FMK UCM – partner, zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Slavomír Gálik, PHD.,  partneri: University of Tartu – EE, Masaryk University – CZ; University of Warsaw – PL; University of Zagreb – HR; Sofia University – BG; Rigas Stradins University – LT; Technical University of Dortmund – DE; University of Milan – IT; Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – GR; Center for Independent Journalism – RO; Mertek Media Monitor – HU; Jönköping University – SE; Internationella Handelshögskolan I Jönköping/ Jön-köping International Business School (JIBS) – SE; Mid Sweden University – SE; Institute for Comparative Media and Communication Studies, Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt – AU; Media Diversity Institute Global – BE.

Medzinárodný projekt MEDIADELCOM je zameraný na skúmanie vývoja žurnalistiky od roku 2000 a jej aktuálneho stavu vo vybraných európskych krajinách (spolu 14 krajín a 17 inštitúcií). Vývoj a aktuálny stav žurnalistiky sa bude zisťovať prostredníctvom mapovania 4 domén: 1) Žurnalistika ako súčasť spravodajského mediálneho priemyslu a podnikania; 2) Mediálne kompetencie; 3) Technologické zázemie a inovácie; 4) Právna a etická regulácia médií. Súčasťou tohto výskumu bude aj vyhodnocovanie pozitívnych a negatívnych trendov vo vývoji žurnalistiky a celkové zhodnotenie stavu deliberatívnej komunikácie v jednotlivých európskych krajinách

 • Lifelong Learning Programme

539628-LLP-1-2013-1-NL-Erasmus-EIGF Governance and adaptation to innovate modes of higher education provision, doba riešenia: október 2013 – apríl 2016, konzorcium: Maastricht University, School of Governance, École Normale Supérieure de Lyon, Dublin Institute of Technology, University of Latvia, Lucian Blaga University of Sibiu, Comenius University in Bratislava, University of Ss. Cyrill and Methodius, Trnava (sme len partnerom), University of Maribor, University of Salamanca, ECYT Institute, University of Alicante, University of Strasbourg, RAND Europe.

 • Creative Europe

2015 – 1450/001 – 001 Festival of Art and Independent Games LAG, doba riešenia: 2015 – 2019, konzorcium: Sliezska univerzita v Katoviciach , Ostravská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (partner).

 • Nórsky finančný mechanizmus – cezhraničná spolupráca

CBC01021 Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU), doba riešenia: 2015 – 2017, konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (hlavný žiadateľ), Univerzita Užhorod (Ukrajina), RRA Svidník.

 • Grant EHP

CLT03006 FOTOROMA – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie, doba riešenia: 2016, konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (hlavný žiadateľ), Kulturbyrået Mesén AS (Nórsko), Rúbanka o.z.

 • Erasmus+

2017-1-PL01-KA204-038869
Location – based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors´ teaching and learning, doba riešenia: 2017 – 2018, konzorcium: Fundacja Pro Scientia Publica (Poľsko), Mykolo Romerio Universiteras (Litva), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (partner), Kairos Europe (UK). Evens Foundation.

 • 2014-EF

Projekt s názvom Junior and Senior Academy (JASA), financovaný belgickou organizáciou Evens Foundation, ktorý bol ocenený ako jeden z najlepších príkladov dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy. Cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia o kritickom a zodpovednom používaní rôznych druhov médií a posilňovanie medzigeneračných vzťahov.

 • Public Policies in Media and Information Literacy in Europe Training and Capacity-Building in the Digital Age (2014-2015)

Projekt, ktorého koordinátorom bola Sorbonne Nouvelle University v Paríži. V rámci projektu, do ktorého je zapojených 29 krajín Európy bola pripravená súhrnná vedecká správa mapujúca problematiku aktuálneho stavu mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti v Európe. Členovia Katedry mediálnej výchovy a IMEC – Centra mediálnej gramotnosti koordinovali výskumné aktivity na Slovensku a vypracovali projekt a analytickú správu s názvom Media and Information Literacy Policies in Slovakia.

 • Visegrad Fund 2015-VF

Projekt Media Literacy in Public Education, ktorý bol zameraný na rozvoj mediálnej gramotnosti vo verejnom školstve a jeho prioritou projektu bolo zmapovať stav mediálnej gramotnosti v jednotlivých krajinách V4. Na projekte participovali Corvinus University z Budapešti v Maďarsku, Slezská univerzita v Katowiciach v Poľsku, Centrum pre štúdium vysokého školstva v Prahe a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Erasmus+

Vytvorenie partnerstiev v rámci mobilitnej spolupráce v rámci projektu Erasmus+ (výmena študentov, pedagógov a zamestnancov)

 • Univerzita J. A. Komenského Prahe, Česká republika 
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika 
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika 
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Vysoké učení technické v Brně, Podnikatelská fakulta, Ústav managementu, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika
 • Vysoká škola kreativní komunikace, Praha, Česká republika
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko 
 • University of Algarve, Portugalsko 
 • University of Dubrovnik, Chorvátsko 
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Czestochowa University of Technology, Poľsko 
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko 
 • University of Economics in Katowice, Poľsko 
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko 
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Poľsko
 • Marmara University, Istanbul, Turecko 
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko 
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko 
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko 
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko
 • Vilniaus Universitetas, Litva
 • University of Gdansk, Poľsko
 • University of Malta, Malta
 • University of Ankara, Turecko
 • University of Navarra, Španielsko
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • University of Malaga, Španielsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • Latvian Academy of Culture, Litva
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko
 • Slavic University Gavrilo Romanovich Derzhavin Skopje, Macedónsko
 • Universidad del Pais Vasco, Campus of Biscay, Španielsko
 • Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła, Poľsko
 • University of Granada, Faculty of Education, Economy and Technology, 
 • The International Slavic University in North Macedonia, Severné Macedónsko
 • Isik University, Turecko
 • Alanya HEP University, Turecko
 • Istanbul Kűltűr University, Turecko
 • University of Novi Sad, Srbsko
 • University of Lorraine, Francúzsko
 • Bülent Ecevit University Faculty of Communication, Zonguldak, Turecko 
 • Aydın Adnan Menderes University, Turecko
 
Späť hore ↑