digitálny ekoaktivizmus

Digitálny ekoaktivizmus: Sociálne médiá, udržateľný rozvoj a bezpečnosť na internete

Pozývame odbornú verejnosť k bezplatnému publikovaniu svojho príspevku v recenzovanom nekonferenčnom zborníku vedeckých prác s názvom “Digitálny ekoaktivizmus: Sociálne médiá, udržateľný rozvoj a bezpečnosť na internete”. 

Zborník je plánovaným výstupom projektu VEGA č. 1/0458/21 s názvom Manažment konceptu „spodnej vlny“ zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

Témy, ktorým sa budú jednotlivé príspevky publikované v recenzovanom zborníku vedeckých prác venovať, zahŕňajú problematiku: 

 • trendy v ekologickom marketingu na sociálnych médiách, 
 • vplyv sociálnych médií na zvyšovanie povedomia o environmentálnych problémoch a rozvoj trhu s ekologickými produktmi, 
 • zodpovedné spotrebiteľské správanie na sociálnych sieťach, 
 • ekologické certifikácie a ich propagácia v digitálnom prostredí, 
 • budovanie identity a hodnota ekologicky orientovanej značky, 
 • iniciatívy v oblasti ekologického vzdelávania cez internet a formovanie verejnej mienky, 
 • digitálne platformy a manažment environmentálne zameraných virtuálnych komunít, 
 • ochrana osobných údajov a ochrana súkromia internetových používateľov pri práci so sociálnymi médiami, 
 • využitie umelej inteligencie a strojového učenia v rámci digitálneho ekoaktivizmu. 

Publikovanie v zborníku je bezplatné. Prosíme o dodržanie tematického zamerania projektu pri písaní príspevkov. Príspevky môžu byť v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Budeme veľmi radi, ak sa pripojíte k nám do diskusie prezentáciou výsledkov vlastného skúmania v uvedenej oblasti. V prípade záujmu publikovať svoj príspevok v recenzovanom zborníku vedeckých prác je potrebné zaregistrovať názov článku najneskôr do 31. mája 2023 na: https://forms.gle/m8do4i1Bg4veYxKe6

Následne Vás vyzveme k zaslaniu spracovaného vedeckého príspevku do 11. júna 2023 na e-mail: zbornik.fmk(at)gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu. 


EN

Digital Eco-Activism: Social Media, Sustainable Development and Internet Safety

We invite the professional public to publish their contribution free of charge in the peer-reviewed non-conference collection of scientific works entitled „Digital ecoactivism: Social media, sustainable development and safety on the Internet“. 

The collection is a planned output of the VEGA project no. 1/0458/21 entitled Management of the „groundswell“ concept by business entities in the promotion of environmentally friendly products at the time of technological interference. 

The topics that will be covered by the individual contributions published in the peer-reviewed collection of scientific papers include: 

 • trends in ecological marketing on social media, 
 • the influence of social media on raising awareness of environmental problems and the development of the market for ecological products, 
 • responsible consumer behavior on social networks, 
 • ecological certifications and their promotion in the digital environment, 
 • building the identity and value of an ecologically oriented brand, 
 • initiatives in the field of ecological education via the Internet and the formation of public opinion, 
 • digital platforms and management of environmentally focused virtual communities, 
 • protection of personal data and privacy of internet users when working with social media, 
 • the use of artificial intelligence and machine learning in the framework of digital eco-activism. 

Publication in the anthology is free of charge. Please adhere to the thematic focus of the project when writing contributions. Contributions can be in Slovak, Czech and English.

We will be very happy if you join us in the discussion by presenting the results of your own research in the mentioned area. If you are interested in publishing your contribution in a peer-reviewed collection of scientific papers, you must register the title of the article no later than May 31, 2023 at: https://forms.gle/m8do4i1Bg4veYxKe6

Subsequently, we invite you to send the processed scientific contribution by June 11, 2023 to the e-mail address: zbornik.fmk(at)gmail.com

We are looking forward to our cooperation.