Hypermoderná mediálna kultúra

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia
Evidenčné číslo: APVV-21-0115
Doba riešenia: 7/2022 – 6/2026

Anotácia

Anotácia

Výskum mediálnej kultúry vychádza z interdisciplinárnej reflexie mediálnej produkcie. Medzi najväčšie výzvy spojené s vedeckou diskusiou o mediálnej kultúre možno zaradiť aj identifikáciu jej sociálno-kultúrnych a hodnotových atribútov. Cieľom projektu je prostredníctvom výsledkov základného výskumu vymedziť a vysvetliť sociálno-kultúrne fenomény obsiahnuté v súčasnej filmovej a televíznej tvorbe pre väčšinové publiká. Riešitelia upriamujú pozornosť na prítomnosť intertextuality vo filmovej a epizodickej fikcii, schopnosť vybraných audiovizuálnych diel simulovať či dokonca nahrádzať objektívnu realitu a aplikáciu tzv. retrospektívnych prvkov, ktoré umožňujú recipientom zakúsiť pocity nostalgie a zostávať v nepriamom kontakte s kultúrnymi javmi typickými pre predchádzajúce desaťročia. Riešiteľský kolektív sa sústreďuje aj na súčasné trendy v stvárňovaní reálnych udalostí, spoločenských problémov, povolaní či univerzálnych ľudských záujmov v rámci fiktívnej filmovej a televíznej tvorby. Projekt vychádza z predpokladu, že audiovizuálna tvorba dneška nevyhnutne zrkadlí sociálno-kultúrne kontexty hypermodernej doby – hoci mediálni producenti nemusia tieto motívy používať vedome ani zámerne. Výskum reaguje na terminologické diskrepancie, ktoré vyplývajú z interdisciplinárnej podstaty mediálnych a komunikačných štúdií, čerpajúc z paradigmatických východísk kultúrnych štúdií, filmovej vedy, televíznych štúdií, teórie literatúry a teórie digitálnych hier. Riešiteľský kolektív si uvedomuje skutočnosť, že realizácia projektu nezabezpečí definitívne riešenia nastolených problémov, má však ambíciu rozšíriť existujúce vedecké diskusie o mediálnej kultúre ako o zdroji simulovaných prvkov reality, ktoré definujú témy verejného diskurzu, kreujú módne trendy a propagujú kultúrne hodnoty i životné štýly.

Cieľ

Cieľ projektu

Mediálna kultúra je kvalitatívne i kvantitatívne neutrálnejší pojem, ktorý označuje rôzne druhy industriálne produkovanej (komerčnej) kultúry šírenej médiami. Problémy mediálnej kultúry úzko súvisia s komplexným a mimoriadne rôznorodým súborom teoretických rámcov a línií uvažovania o sociálno-kultúrnych aspektoch audiovizuálnej tvorby. Hlavným cieľom projektu zameraného na reflexiu hypermodernej mediálnej kultúry je vymedziť a vysvetliť naratívne, diskurzívne a významové aspekty filmových a televíznych diel, ktoré svojou tematizáciou, ideológiou, hyperreálnymi vizuálmi či sociálnymi konotáciami zrkadlia a zároveň formujú kultúrne prostredie v rámci súčasnej neskoro modernej spoločnosti. Ako predpokladáme, tento cieľ je dosiahnuteľný prostredníctvom širšej vedeckej diskusie a expandovania dostupných teoretických východísk a názorov, rovnako ako ich kritických prehodnotení. Uvedený prístup berie do úvahy aktuálne kultúrne trendy vychádzajúce z kultúrneho štýlu hypermoderny a zohľadňuje dynamicky sa rozvíjajúce komunikačné procesy, ktoré umožňujú cirkuláciu významov spojených s (predovšetkým fiktívnymi) mediálnymi posolstvami. Projekt vychádza z predpokladu, že jednotlivé problémy mediálnej kultúry je potrebné neustále prehodnocovať s prihliadnutím na meniace sa sociálno-kultúrne tendencie a komunikačné trendy. Jeho úlohou preto nie je (a ani nemôže byť) priniesť definitívne stanoviská, ale prispieť k otvorenej, podnetnej a najmä kontinuálnej medzinárodnej vedeckej diskusii o schopnosti filmu a televízie prinášať pútavé a spektakulárne obrazy sociálno-kultúrnych javov typických (nielen) pre súčasnosť. Jednotlivé vedľajšie ciele projektu majú buď teoretický, alebo empirický charakter. Medzi teoretické ciele projektu možno zaradiť: – kritické prehodnotenie existujúcich teoretických rámcov hypermodernej mediálnej kultúry a súvisiacich pojmov (napr. intertextualita, irónia, hyperrealita, nostalgia, spektakulárnosť a i.) prostredníctvom reflexie najnovších vedeckých poznatkov – v podobe monografických textov; – vymedzenie sociálnych významov mainstreamovej filmovej a televíznej tvorby (napr. motívov boja dobra proti zlu, túžby po láske, sprisahania či zápasu s vlastnou „temnou stránkou“) vo vzťahu ku kľúčovým filmovým a epizodickým televíznym dielam v medzinárodnej distribúcii a ich obsahu a forme – najmä prostredníctvom série vedeckých štúdií a konferenčných príspevkov; – implementácia vedeckej diskusie o filmových a televíznych dielach ako o nositeľoch hypermodernej mediálnej kultúry do univerzitného vzdelávacieho procesu na základe publikovania učebných textov. Empirické ciele projektu možno definovať nasledovne: – vymedziť povahové vlastnosti reprezentované kľúčovými hrdinami súčasnej filmovej a televíznej produkcie vo vzťahu k mentálnym vzorcom hypermoderného človeka – prostredníctvom naratívnej analýzy; – určiť preferované témy, prostredia a vizuálne či auditívne prvky, ktoré sú prítomné v globálne populárnej filmovej a epizodickej tvorbe – v rámci semiotickej analýzy; – vysvetliť stratégie, akými vybrané filmové a televízne diela rozvíjajú fenomény súčasnej mediálnej kultúry a/alebo sprístupňujú svojim recipientom obrazy podnecujúce pocit nostalgickosti – na základe využitia diskurzívnych analytických postupov; – interpretovať sociálno-kultúrne rámce a významy zahrnuté v zámerne vybraných (medzinárodne úspešných) filmových a televíznych dielach a spôsoby, akými reflektujú aktuálnu spoločensko-kultúrnu situáciu – uplatnením diskurzívnej analýzy.

Aktuality

V Jame sa koná výstava z projektu Hypermoderná mediálna kultúra

Študentská zóna na 1. poschodí v budove Jame sa na niekoľko najbližších týždňov zmenila na výstavný priestor. Vystavujú tu študenti Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA).

Vystavené fotografie reflektujú projekt APVV-21-0115 Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia, ktorého hlavnou riešiteľkou je docentka Radošinská. V rámci vystavených fotografií sa objavujú motívy rozprávok, filmových postáv, ale aj snového sveta. » Čítať viac.

 


 
Sentiment či túžba po návrate do minulosti. Aké uplatnenie má nostalgia a „retro“ v mediálnej kultúre?

nostalgia a retro

Popularizačná prednáška doc. Jany Radošinskej sa uskutoční v utorok o 14.00 hod. vo výučbovej miestnosti JC13.

Vyvolávanie nostalgie patrí ku kľúčovým prvkom súčasnej mediálnej kultúry. Tento ťažko vysvetliteľný pocit je známy každému z nás. Mediálne obsahy (filmy, epizodické diela, digitálne hry a iné) pomocou nostalgie „útočia“ na emocionálnu stránku nášho prežívania a vyzývajú nás, aby sme sa pokúsili opätovne privolať „kúzlo“ minulosti v podmienkach súčasnej kultúry. Na prednáške sa dozviete, čo znamenajú pojmy nostalgia a retro a budete sa môcť zapojiť do diskusie o uplatnení týchto konceptov v aktuálnej mediálnej tvorbe. » Čítať viac.

Pozrite si aj krátky fotoreport:

 


 

Skúmajú sociálne a kultúrne fenomény súčasnej filmovej a TV tvorby. Aké sú aktuálne trendy a ich vplyv na publikum?

radošinská

Katedra masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave od 1. júla 2022 rieši významný vedecký projekt APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia.

Projekt vedený doc. PhDr. Janou Radošinskou, PhD., zahŕňa 12 riešiteliek a riešiteľov a vychádza z interdisciplinárnej reflexie mediálnej produkcie. Ako najväčšiu výzvu spojenú s vedeckou diskusiou o mediálnej kultúre identifikuje poznanie jej sociálno-kultúrnych a hodnotových atribútov. » Čítať viac.

 
Späť hore ↑