radošinská

Skúmajú sociálne a kultúrne fenomény súčasnej filmovej a TV tvorby. Aké sú aktuálne trendy a ich vplyv na publikum?

Katedra masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave od 1. júla 2022 rieši významný vedecký projekt APVV-21-0115 s názvom Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia.

Projekt vedený doc. PhDr. Janou Radošinskou, PhD., zahŕňa 12 riešiteliek a riešiteľov a vychádza z interdisciplinárnej reflexie mediálnej produkcie. Ako najväčšiu výzvu spojenú s vedeckou diskusiou o mediálnej kultúre identifikuje poznanie jej sociálno-kultúrnych a hodnotových atribútov.

Viac o cieľoch projektu a výskume audiovizuálnej tvorby nám v rozhovore prezradila vedúca riešiteľského tímu doc. Radošinská.

Projekt vychádza z predpokladu, že audiovizuálna tvorba dneška nevyhnutne zrkadlí sociálno-kultúrne kontexty hypermodernej doby.

Projekt, ktorý od júla tohto roka vediete na našej fakulte, má zaujímavý, ale súčasne aj široko zameraný názov. Na čo presne sa zameriava?

Projekt má prostredníctvom výsledkov základného výskumu vymedziť a vysvetliť sociálno-kultúrne fenomény obsiahnuté v súčasnej filmovej a televíznej tvorbe pre väčšinové publiká. Riešiteľky a riešitelia upriamujú pozornosť na prítomnosť intertextuality vo filmovej a epizodickej fikcii, schopnosť vybraných audiovizuálnych diel simulovať či dokonca nahrádzať objektívnu realitu a aplikáciu tzv. retrospektívnych prvkov, ktoré umožňujú recipientom zakúsiť pocity nostalgie a zostávať v nepriamom kontakte s kultúrnymi javmi typickými pre predchádzajúce desaťročia.

Riešiteľský kolektív sa sústreďuje aj na súčasné trendy v stvárňovaní reálnych udalostí, spoločenských problémov, povolaní či univerzálnych ľudských záujmov v rámci fiktívnej filmovej a televíznej tvorby. Projekt vychádza z predpokladu, že audiovizuálna tvorba dneška nevyhnutne zrkadlí sociálno-kultúrne kontexty hypermodernej doby – hoci mediálni producenti nemusia tieto motívy používať vedome ani zámerne.

Budú všetky tieto oblasti predmetom vedeckého skúmania?

Výskum reaguje na terminologické diskrepancie, ktoré vyplývajú z interdisciplinárnej podstaty mediálnych a komunikačných štúdií, čerpajúc z paradigmatických východísk kultúrnych štúdií, filmovej vedy, televíznych štúdií, teórie literatúry a teórie digitálnych hier.

Uvedomujeme si skutočnosť, že realizácia projektu nezabezpečí definitívne riešenia nastolených problémov, má však ambíciu rozšíriť existujúce vedecké diskusie o mediálnej kultúre ako o zdroji simulovaných prvkov reality, ktoré definujú témy verejného diskurzu, kreujú módne trendy a propagujú kultúrne hodnoty i životné štýly.

Na aké ciele sa projekt zameriava?

Hlavným cieľom projektu zameraného na reflexiu hypermodernej mediálnej kultúry je vymedziť a vysvetliť stratégie produkovania, distribuovania a prijímania audiovizuálnych obsahov (filmov a epizodických televíznych diel), ktoré svojou tematizáciou, ideológiou, hyperreálnymi vizuálmi či sociálnymi konotáciami ovplyvňujú a formujú sociálno-kultúrne prostredie v rámci hypermodernej spoločnosti.

Tento cieľ je dosiahnuteľný prostredníctvom sústredenej vedeckej diskusie a expandovania dostupných teoretických východísk a názorov, rovnako ako ich kritických prehodnotení. Nadväzujúce výstupy projektu následne konfrontujú tieto teoretické rámce s mediálnou praxou – trendmi v produkcii mainstreamových filmových a televíznych diel.

Zameriate sa aj na skúmanie existujúcich rámcov mediálnej kultúry a súčasných trendov?

Jedným z teoretických cieľov projektu je kritické prehodnotenie existujúcich rámcov hypermodernej mediálnej kultúry a súvisiacich pojmov (napr. intertextualita, irónia, hyperrealita, nostalgia, spektakulárnosť a i.) prostredníctvom reflexie najnovších vedeckých poznatkov.

Projekt ďalej usiluje o vymedzenie sociálnych významov mainstreamovej filmovej a televíznej tvorby (napr. motívov boja dobra proti zlu, túžby po láske, sprisahania či zápasu s vlastnou „temnou stránkou“) vo vzťahu ku kľúčovým filmovým a epizodickým televíznym dielam v medzinárodnej distribúcii a ich obsahu a forme. Za ďalší cieľ možno považovať implementáciu vedeckej diskusie o filmových a televíznych dielach ako o nositeľoch hypermodernej mediálnej kultúry do univerzitného vzdelávacieho procesu na základe publikovania učebných textov.

Jednotlivé problémy mediálnej kultúry je potrebné neustále prehodnocovať vo svetle meniacich sa sociálno-kultúrnych tendencií a vznikajúcich komunikačných trendov.

Aké ďalšie oblasti budete v projekte ešte skúmať?

V rámci výskumných aktivít máme ambíciu vymedziť povahové vlastnosti reprezentované kľúčovými hrdinami súčasnej filmovej a televíznej produkcie vo vzťahu k mentálnym vzorcom hypermoderného človeka. Takisto chceme určiť preferované témy, prostredia a vizuálne či auditívne prvky, ktoré sú prítomné v globálne populárnej filmovej a epizodickej tvorbe, ako aj vysvetliť stratégie, akými vybrané filmové a televízne diela rozvíjajú fenomény súčasnej mediálnej kultúry a/alebo sprístupňujú svojim recipientom obrazy podnecujúce pocit nostalgickosti.

Ďalším cieľom je interpretovať sociálno-kultúrne rámce a významy zahrnuté v zámerne vybraných (medzinárodne úspešných) filmových a televíznych dielach a spôsoby, akými reflektujú aktuálnu spoločensko-kultúrnu situáciu.

Mediálne prostredie patrí medzi dynamické a rýchlo sa meniace oblasti. Ako môže tento fakt ovplyvniť plánované aktivity?

Projekt prihliada na skutočnosť, že jednotlivé problémy mediálnej kultúry je potrebné neustále prehodnocovať vo svetle meniacich sa sociálno-kultúrnych tendencií a vznikajúcich komunikačných trendov. Jeho úlohou nie je vymedziť definitívne stanoviská a univerzálne platné závery, keďže v podmienkach dynamicky sa meniaceho mediálneho prostredia a hypermodernej kultúrnej situácie založenej na neustálom odmietaní „starého“ a propagovaní „nového“ to ani nie je možné.

Riešiteľský tím chce prispieť k otvorenej, podnetnej a najmä kontinuálnej medzinárodnej vedeckej diskusii o vymedzenej problematike. V rámci naplnenia cieľov projektu sa predpokladá postupná realizácia niekoľkých monografických textov, indexovaných a impaktovaných vedeckých štúdií, dizertačných prác, učebníc a študijných textov, ako aj organizácia viacerých vedeckých podujatí.