Referát pre medzinárodné vzťahy

Hlavným cieľom Referátu pre medzinárodné vzťahy Fakulty masmediálnej komunikácie
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je nadväzovať a koordinovať vzťahy zamestnancov i študentov so zahraničnými inštitúciami. Referát zodpovedá za prípravu stratégie procesu nadväzovania vzťahov so zahraničím a ich následnú implementáciu.

Hlavnými úlohami je informovať, povzbudzovať, koordinovať a zjednodušovať iniciatívu súvisiacu
s nadväzovaním medzinárodných vzťahov a spoluprácou so zahraničím. Úlohou referátu je taktiež poskytovať podporu vedeniu fakulty v súvislosti s mobilitou zamestnancov i študentov a následnú spätnú väzbu na takéto mobility.

Kľúčovými úlohami referátu sú:

  • Zaviesť vhodný strategický plán upravujúci nadväzovanie vzťahov zamestnancov a študentov
    so zahraničím,
  • príprava a následné vyhodnocovanie vzájomných dohôd s partnerskými univerzitami v zahraničí,
  • administrácia a propagácia programu Erasmus+,
  • administrácia a propagácia zamestnaneckej a študentskej mobility,
  • informovanie zamestnantov i šudentov o možnostiach zahraničnej mobility,
  • budovanie PR na medzinárodnej úrovni,
  • udržiavanie medzinárodných vzťahov,
  • poskytovanie podpory a s ňou súvisiacich ďalších aktivít medzinárodným kontaktom na úrovni vytvárania pravidiel takejto spolupráce.

Medzi základné úlohy referátu patrí i udržiavanie pravidelných kontaktov so zahraničnými organizáciami, ambasádami a spriaznenými univerzitami. Aktuálne FMK spolupracuje s viac ako 40 univerzitami z 15 krajín, vrátane Malajzie, Českej republiky, Číny, Malty, Nemecka, Talianska, Izreala, Poľska, či Turecka.

FMK spolupracuje s nasledovnými zahraničnými inštitúciami, a to v oblasti vedeckých projektov
a v rámci mobilít študentov a pedagógov prostredníctvom programu Erasmus a Erasmus+. Tu zasa nájdete informácie o našich aktuálnych a nedávnych medzinárodných projektoch.

Zoznam medzinárodných projektov: List Of Previous Projects At FMK UCM v Trnave [358.7 KB, application/pdf]

Špičkovú medzinárodnú úroveň v odbore mediáne a komunikačné štúdiá možno deklarovať nasledujúcimi oblasťami pôsobenia, na ktorých badať neustály proces zlepšovania sa.

Príručka pre zahraničných študentov:
FMK INTERNATIONAL STUDENT GUIDE [70.4 MB, application/pdf].

E-mailový kontakt na referát pre medzinárodné vzťahy: international(at)fmk.sk 

 
Späť hore ↑