Študijné pobyty v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolsom vzdelávaní v Európe.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty.

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

 

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

Česko

 • Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika

Nemecko

 • Anhalt University of Applied Science, Nemecko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko

Chorvátsko

 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko

Poľsko

 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • University of Gdansk, Poľsko

Turecko

 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko

Ostatné

 • University of Algarve, Portugalsko
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus universitetas, Litva

Študenti

Výberové konanie

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018.

Výberové konanie sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2016 o 12.00 hod. v Zborovni č. 2 v JAME a to formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku. Systém prideľovania miest v rámci programu Erasmus+ sa uskutočňuje formou výberového konania. V prípade záujmu je potrebné sa registrovať prostredníctvom online formulára najneskôr do 14. novembra 2016. Hlavnými kritériami sú:

 • jazykové znalosti,
 • študijný prospech,
 • motivácia a
 • osobná zaangažovanosť.

Bližšie informácie o programe Erasmus+ a iných možnostiach štúdia v zahraničí poskytne Referát zahraničných stykov UCM alebo fakultný koordinátor PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Pokyny

Pokyny

Všetky pokyny k odchodu na zahraničnú mobilitu sú uvedené v sekcii Odchádzajúci študenti na webovej stránke UCM a v dokumente Ako sa stanem Erasmus študentom? [.doc].

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii mobilita pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Organizácia pedagogickej a zamestnaneckej mobility, jej trvanie a ostatné podmienky sú upravené v samostatnom dokumente: Mobilita zamestnacov Mobilita zamestnancov [.pdf]

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

 

Dôležité dokumenty

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre študijné pobyty v zahraničí je PhDr. Ján Višňovský, PhD., odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. Študentské mobility programu Erasmus+ koordinuje pracovníčka Referátu zahraničných stykov Mgr. Simona Štefíčková.

Ao. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator
e-mail: jan.visnovsky@ucm.skvisnovsky.jv@gmail.com

Ao. Prof. Dr. Ružena Kozmová, PhD.
inštitucionálny koordinátor
Institutional Erasmus+ Coordinator

tel.: +421 33 55 65 133
e-mail: ruzena.kozmova@ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
kancelária pre medzinárodné vzťahy

tel.: 033/55 65 177
miestnosť 109b
e-mail: simona.stefickova@ucm.sk

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑