Štúdium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ môžete časť štúdia absolvovať v zahraničí. Tento program Európskej únie podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program dáva príležitosť študentom aj pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Viac informácií o programe ERASMUS+ nájdete na webových stránkach UCM v sekcii zahraničné a študijné pobyty.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ Európska komisia a European University Foundation vyvinuli mobilinú aplikáciu, ktorá naviguje účastníka Erasmus mobility krok za krokom počas celého procesu: ďalšie informácie a možnosť stiahnutia aplikácie.

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ FMK UCM v Trnave publikovala knihu s názvom Mobilitou k úspechu, kde prináša skúsenosti študentov FMK so zahraničnou Erasmus+ mobilitou.

Na stiahnutie: Mobilitou K úspechu FMK 2017 [3.5 MB, application/pdf].

Prichádzajúci študenti si môžu taktiež stiahnuť Sprievodcu pre zahraničného študenta / International Student Guide.

Na stiahnutie: FMK INTERNATIONAL STUDENT GUIDE [70.4 MB, application/pdf].

Základné informácie

Základné informácie pre záujemcov štúdia v zahraničí cez program Erasmus+

Študijného pobytu Erasmus+ na vybranej univerzite sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti FMK UCM v Trnave (od 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka doktorandského štúdia), ktorí sú zapísaní v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celej doby štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na FMK UCM v Trnave. Záujemcovia musia úspešne absolvovať výberové konanie.

KTO
 • denný študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • externý študent FMK UCM (Bc., Mgr. alebo PhD. stupeň)
 • po absolvovaní riadneho výberového konania
KDE
 • na svetových univerzitách, s ktorými má UCM bilaterálnu zmluvu
KEDY
 • v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia
 • v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia
TRVANIE
 • 1 semester (5 mesiacov s možnosťou predĺženia – pozri podmienky v smernici nižšie)
 • minimálne 3 mesiace (90 dní)
AKO ČASTO
 • opakovane v každom stupni štúdia (spolu max. 12 mesiacov)

Študijný pobyt Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5 mesiacov) a možno absolvovať na univerzitách, s ktorými ma FMK UCM uzatvorenú platnú bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na Slovensku). Minimálna dĺžka pobytu sú 3 mesiace (90 dní). V programe Erasmus+ sa študenti môžu zúčastniť študijného pobytu v zahraničí opakovanie, a to na každom stupni VŠ štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Celková dĺžka pobytu na jednotlivých stupňoch štúdia je 12 mesiacov.

Dokumety na stiahnutie: 

Univerzity

Zoznam bilaterálnych zmlúv

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa významným spôsobom podieľa na rozvoji a prehlbovaní spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a katedrami rovnakého alebo príbuzného zamerania. V rámci zahraničnej spolupráce v programe Erasmus+ má v súčasnosti uzatvorené bilaterálne zmluvy s nasledujúcimi zahraničnými vzdelávacími inštitúciami:

Česko

 • Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika
 • Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika
 • Vysoká škola ekonomie a manažmentu, o.p.s., Praha, Česká republika
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, Česká republika

Nemecko

 • Anhalt University of Applied Science, Nemecko
 • Hochschule der Medien, Stuttgart, Nemecko
 • Saarland Universtity, Saarbrücken, Nemecko

Chorvátsko

 • University of Dubrovnik, Chorvátsko
 • University of Zagreb, Chorvátsko
 • Sveučilište Sjever/University North, Varaždin, Chorvátsko
 • University of Applied Sciences B. Zapresic, Zaprešič, Chorvátsko
 • J. J. Strossmayer University of Osijek, Osijek, Chorvátsko
 • Edward Bernays College, Záhreb, Chorvátstko

Poľsko

 • Czestochowa University of Technology, Poľsko
 • Poznan School of Social Sciences, Poľsko
 • University of Economics in Katowice, Poľsko
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poľsko
 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poľsko
 • Humanitas University Sosnoviec, Poľsko
 • Pedagogical University of Krakow, Poľsko
 • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities In Radom, Poľsko
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko
 • Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko
 • University of Gdansk, Poľsko
 • Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko
 • University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko
 • University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko

Turecko

 • Marmara University, Istanbul, Turecko
 • Gumushane University, Gumushane, Turecko
 • Nigde University, Turecko
 • Izmir University, Turecko
 • İstanbul Yeni Yüzyıl University, Turecko
 • University of Ankara, Turecko

Ostatné

 • University of Algarve, Portugalsko
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko
 • University of Navarra, Španielsko
 • University of Malta, Malta
 • University of Lucian Blaga, Sibiu, Rumunsko
 • Veliko Turnovski Universitet Sv. Kiril i Metodii, Bulharsko
 • Univeristá degli Studi di Teramo, Teramo, Taliansko
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Lotyšsko
 • Saxon University of Applied Sciences, Enschede, Holandsko
 • Vilniaus universitetas, Litva
 • Latvian Academy of Culture, Litva
 • Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva

Študenti

Zoznam nominovaných študentov

Pokyny

Pokyny

Všetky pokyny k odchodu na zahraničnú mobilitu sú uvedené v sekcii Odchádzajúci študenti a na webovej stránke UCM a v dokumente Ako sa stanem Erasmus študentom? [.doc]. Všetky potrebné informácie nájdete aj v prezentácii nižšie:

Pedagógovia

Pedagogické mobility

Pedagogické mobility sa riadia podmienkami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach UCM v sekcii mobilita pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Absolvovanie pedagogickej mobility je možné aj prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry, program CEEPUS alebo prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky.

Dôležité dokumenty

Koordinátori

Koordinátori

Fakultným koordinátorom pre študijné pobyty v zahraničí je PhDr. Ján Višňovský, PhD., odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na univerzitnej úrovni ako inštitucionálny koordinátor pôsobí prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. Študentské mobility programu Erasmus+ koordinuje pracovníčka Referátu zahraničných stykov Mgr. Simona Štefíčková.

Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD.
fakultný koordinátor pre FMK UCM
Departmental Erasmus+ Coordinator
e-mail: jan.visnovsky@ucm.sk

Prof. MUDr. Štefan Galbavý DrSc.
inštitucionálny koordinátor
Institutional Erasmus+ Coordinator
e-mail: stefan.galbavy@ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
Referát zahraničných stykov UCM
tel.: 033/55 65 177
miestnosť: 109b
e-mail: simona.stefickova@ucm.sk

Koordinačná rada UCM

V súvislosti s programom Erasmus+ vznikla aj Koordinačná rada UCM, ktorá riadi proces akademickej mobility, sleduje efektívnosť čerpania rozpočtu programu ERASMUS + a dbá na dodržiavanie Smernice rektora č. 1 o vzdelávacom programe ERASMUS+.

ucm.sk: Smernica o zriadení a pôsobnosti Koordinačnej rady a komisií pre výber mobilít na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave [.pdf]

Ďalšie možnosti štúdia v zahraničí

Prostredníctvom grantov a štipendií poskytujú možnosti štúdia v zahraničí aj národné agentúry a programy:

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.): http://www.saia.sk/
Národný štipendijný program SR: stipendia.sk/
Fulbrightova komisia na Slovensku: http://www.fulbright.sk/
Workspace Europe – Zahraničné pracovné stáže Erasmus+: workspaceeurope.sk
Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond: sciex.sk/ch
Štipendijné pobyty v Rakúsku: scholarships.at

Odporúčané stránky a odkazy:

 
Späť hore ↑