Veľký študentský prieskum. 15 grafov, ktoré odhalili, čo (ne)treba zmeniť na FMK

Počas mesiaca február mali študenti možnosť hlasovať a vyjadriť svoj názor v Dotazníku spokojnosti študentov FMK. Túto možnosť využilo 390 študentov. Pozrite sa, ako vyzerajú výsledky v prehľadných grafoch.

Vzorka, ktorá sa zapojila do výskumu

Dotazník vyplnilo najviac študentov z odborov marketingová komunikácia, následne masmediálna komunikácia. S veľkým odstupom nasledoval odbor teória digitálnych hier, potom aplikované mediálne štúdiá a vzťahy s médiami. Tento pomer odráža aj rozloženie študentov v jednotlivých odboroch.

 

Názor chcelo vyjadriť najviac tretiakov (35,7 %). Na magisterskom stupni štúdia záujem o dotazník klesal (10,1 % u štvrtákov a 11,6 % u končiacich piatakov).

Dotazník sa zameral aj na pôvod našich študentov. Na otázku Odkiaľ pochádzate?, hlasovalo 59,3 % respondentov za možnosť  „z mesta“ a 40,7 % je z dediny.

Podľa administratívneho členenia pochádza väčšia časť opýtaných (61,1 %) zo západného Slovenska. Za ním nasleduje stredné Slovensko (25,4 %) a východné Slovensko (13,6 %). Tento fakt sa odzrkadlil aj pri otázke, ako riešia študenti ubytovanie. Podľa štatistiky, dochádza dosť veľa respondentov každý deň do Trnavy. Presnejšie hlasovalo za túto možnosť 45,7 % študentov. V byte alebo dome býva 37,7 % študentov a na internáte 16,6 % poslucháčov FMK. Koľko študenti nechajú mesačne eur za ubytovanie? 

Spokojnosť so štúdiom

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté názory študentov týkajúce sa úrovne výučby, ich očakávania od školy a ich naplnenie, či komunikácia s pedagógmi, ale aj dôvody výberu FMK ako univerzity. Môžeme konštatovať, že väčšina položiek bola hodnotená pozitívne.

Mnoho ľudí považuje štúdium na našej škole za ľahké. Na základe dotazníka sa však deň pred skúškou učí iba 12,3 % opýtaných študentov. Ostatní sú na tom nasledovne:

Čo sa týka celkovej náročnosti štúdia, do ktorej sa okrem skúšok počíta aj príprava na semináre či obtiažnosť učiva, mali študenti možnosť hodnotiť štúdium od jedna do päť, pričom 5 bolo najviac. Z dotazníka vyplýva, že štúdium na FMK je priemerne náročné, pretože 28,6 % opýtaných hodnotilo tento faktor trojkou. Ťažko povedať, či je to pozitívne hodnotenie, náročnosť však určite nie je v priamej úmere s kvalitou.

Dôležitým aspektom štúdia na marketingu, ale aj masmediálnej komunikácii či teórii digitálnych hier je, samozrejme, prax. Pýtali sme sa najmä na možnosť získania praktických zručností priamo na pôde školy, ďalej konkrétne aj na fakultné médiá s kabinetmi a ich relevantnosť. Taktiež sme sa zaujímali o názor na odborníkov z praxe i možnosť organizovať eventy. Z uvedeného vyplýva, že polovica študentov je s týmito možnosťami spokojná.

Na FMK UCM sme otvorení praxovaniu našich študentov v oblasti, ktorá je predmetom ich vzdelávania, repektíve odboru, ktorý navštevujú. Väčšina študentov ale túto možnosť nevyužíva. 68,1 % ľudí odpovedalo na otázku, či pracujú v odbore, záporne. Tí, ktorí aj pracujú, v priemere strávia na stáži či v zamestnaní 25 hodín týždenne. Niektorí by chceli pracovať viac hodín, no rozvrh im to nedovoľuje. Zvyšný počet študentov pracuje viac než 30 hodín v rámci týždňa. 

Mimoškolské aktivity dotvárajú profil vysokoškolského štúdia a kreujú trochu iné hodnoty než je vzdelávanie. Zaraďujeme sem aktívne trávenie voľného čas v škole alebo v meste Trnava. Je naozaj pravda, že sa tu nič nedeje?

Materiálno-personálne zabezpečenie

Okrem úrovne či náročnosti štúdia je veľmi diskutovanou témou vybavenosť budov a ich samotná lokácia v rámci mesta. FMK UCM má viacero priestorov, na ktoré študenti majú svoj názor.

Nasledujúci graf zobrazuje spokojnosť študentov s budovami v poradí Skladová, Jama, Oko, Nová Aula, pričom hodnotenie päť predstavuje najvyššiu kvalitu. Najlepšie hodnotenie získala Nová aula, ktorú 5 bodmi ohodnotilo 247 študentov a 4 body jej udelilo 90 študentov. Druhé najlepšie hodnotenie získalo kino OKO, ktorému udelilo 96 študentov 4 body a 134 študentov 3 body. Skladová získala v priemere najviac 3 body. V hodnotení dopadla najhoršie budova v JAME. V priemere hlasovali študenti za body v rozmedzí 1 – 3.

Taktiež sme sa zaoberali študentským pohľadom na vybavenie jednotlivých miestností či otváracie hodiny, WIFI, ale aj s prístupom zamestancov študijného oddelenia či knižnou ponukou v knižnici.

V jednej z otázok mali študenti možnosť ohodnotiť stravu, ceny a sortiment bufetov a jedální. Hodnotenie dopadlo nasledovne:

Študenti taktiež dostali priestor na vyjadrenie svojich vlastných nápadov na zlepšenie ich života na FMK UCM. Vybrali sme tie, ktoré sa zhodovali najčastejšie.

Na Skladovej vás najviac trápi technika, keďže sa tu vyučujú primárne praktické predmety.  Priali by ste si viac zásuvuek, lepšie projektory, funkčné počítače, ale páčila by sa vám aj možnosť triediť odpad.

Kino OKO by podľa vás potrebovalo klimatizáciu, väčšie parkovisko a opäť raz aj triedenie odpadu. V bufetoch by ste ocenili jedlá pre alergikov, platbu ISICOM či kartou a hladoši by si priali väčšie porcie.

V Jame toho chcete najviac. Od opravených stoličiek, lavíc na písanie cez oddychové zóny a miesta pre skupinovú prácu. Nezabudli ste ani na tlačiareň, skrinky na kufre či rýchlejšiu wifi.