Voľba dekana FMK UCM v Trnave

Akademický senát FMK UCM (v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a § 7 a 13 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave) vyhlasuje voľby nového dekana FMK. Predstavenie kandidátov sa uskutoční na verejnom zhromaždení akademickej obce FMK 8. júna 2018 o 11.00 hod., v kine OKO. Písomné návrhy na kandidátov sú oprávnení podávať členovia akademickej obce fakulty. Môžu tak … Viac →