V4: Increasing digital competencies – the growth of education in society

Názov projektu: Increasing digital competencies – the growth of education in society

Visegrad Fund –  22020344

Doba riešenia: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021

Projekt je financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantov Vyšehradskej štvorky z Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom fondu je podporovať myšlienky na udržateľnú regionálnu spoluprácu v Strednej Európe. Viac informácií na www.visegradfund.org.

Medzi hlavné priority, na ktoré projekt poukazuje, patrí posilnenie profilu učiteľských profesií a posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií, pričom ich spoločným menovateľom je zlepšenie vzdelávania

Partneri

Partneri projektu

Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta) – Ostravská univerzita vďaka unikátnemu zloženiu fakúlt (Fakulta sociálnych štúdií, Fakulta umení, Filozofická fakulta, Lekárska fakulta, Pedagogická fakulta a Prírodovedecká fakulta) ponúka pestrú a širokú škálu študijných programov. Nie je však len významnou vzdelávacou a vedecko-výskumnou inštitúciou, ale aj výrazným aktérom na poli spoločenského a kultúrneho diania, zapája sa do života v Ostrave a pomáha jej meniť svoju tvár z priemyselného centra na študentské mesto. Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity patrí pevné miesto medzi fakultami vysokých škôl Českej republiky zameraných najmä na prípravu budúcich učiteľov a pedagogických pracovníkov. Základným princípom jej rozvoja ako vzdelávacej inštitúcie moderného typu je orientácia smerom od kvantity ku kvalite a napĺňanie vzdelávacieho, výskumného a celoživotného strategického profilu.

Fundacja Pro Scientia Publica je poľská súkromná nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora rozvoja mladého vedeckého personálu (študentov univerzity a doktorandov) a podpora všetkých vzdelávacích iniciatív zameraných na budovanie porozumenia medzi komunitami a generáciami. Svoje poslanie vidia v tvorbe a šírení vedy, stimulácii a podpore činnosti mladých vedeckých talentov, umožňuje im dobrý štart do sveta vedy a podporuje ich profesionálne aktivity. Taktiež realizuje vlastné vedecké a vzdelávacie projekty, ktoré budujú mosty porozumenia medzi generáciami zapojenými do vytvárania a šírenia vedy.

Ciele projektu

Ciele projektu

Medzi hlavné priority, na ktoré projekt poukazuje, patrí posilnenie profilu učiteľských profesií a posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií, pričom ich spoločným menovateľom je zlepšenie vzdelávania. V rámci posilnenia profilu učiteľskej profesie plánujeme vzbudiť u učiteľov väčší záujem o prijímanie a začleňovanie inovatívnych prístupov do vyučovacieho procesu. Vzhľadom na počet mladých študentov, ktorých každoročne prijímame a vzdelávame, nie je možné prehliadnuť niekoľko negatívnych stránok súčasnej mládeže (nepozornosť, neochota venovať čas štúdiu požadovaných materiálov, získavanie vedomostí z rôznych oblastí záujmu, nezáujem o história, súčasné udalosti, celkový sociálny výhľad). Veríme, že v prípade zdokonalenia stredoškolského vzdelávania bude možné dosiahnuť vyšší záujem mladých ľudí o štúdium, väčšiu ochotu pokúsiť sa rozvíjať ich vedomosti a zručnosti a tým sa plne integrovať do spoločnosti a byť pre nich prínosom. V rámci posilňovania kľúčových kompetencií sa zameriame predovšetkým na získavanie kompetencií a ich následnú implementáciu do predmetov. Pôjde o „klasické“ zručnosti – napríklad vedenie otázok a rozvíjanie kritického myslenia, schopnosť vyhľadávať kvalitný digitálny obsah, ale aj samotné praktické zručnosti – napr. pri vytváraní zaujímavých a vizuálne pútavých PPT prezentácií s inovatívnymi prvkami (keďže vieme, že súčasná generácia má silný vizuálny potenciál), zahrnutie interaktívnych možností do spôsobu výučby).

Výstupy projektu prispejú na miestnej a regionálnej úrovni k zlepšeniu digitálnych zručností s cieľom vytvoriť lepšie príležitosti na integráciu nového interaktívneho obsahu a inovatívnych vzdelávacích stratégií do školských osnov a praxe konkrétnych škôl a zariadení v obciach, mestách a regiónoch Slovenska. Na národnej úrovni chceme ovplyvniť vzdelávací systém tak, aby vytvoril praktickejší, inovatívnejší a multidisciplinárny prístup s dôrazom na moderné technológie, digitálne podnikanie a jeho význam na súčasnom trhu práce. Učitelia a ďalší odborníci pôsobiaci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy tak získajú pohodlné nástroje a komplexný súbor zručností, vďaka ktorým sa oboznámia s problematikou nových médií využiteľných v ich pedagogickej praxi. Zároveň zlepší svoju schopnosť aplikovať inovatívne prístupy vo vzdelávacom procese efektívnym využitím širokej škály bezplatných online nástrojov, aplikácií a technologických riešení z kategórie nových médií. Dúfame, že na európskej a medzinárodnej úrovni vytvoríme nové siete a príležitosti na zdieľanie najlepších praktických a teoretických poznatkov a na rozvoj spoločných stratégií učenia sa v tejto oblasti. Výstupy dostupné cieľovým skupinám vo všetkých krajinách zároveň prispejú k cezhraničnej spolupráci založenej na efektívnom využívaní nových pedagogických postupov, techník a nástrojov založených na IKT.

EN

Title of the project: 22020344: Increasing digital competencies – the growth of education in society

Coordinator: University of Ss. Cyril and Methodius  in Trnava, Faculty of Mass Media communication

Partners

University of Ostrava (Faculty of Education) offers a diverse and wide range of study programs thanks to the unique composition of faculties (Faculty of Social Studies, Faculty of Arts, Faculty of Arts, Faculty of Medicine, Faculty of Education and Faculty of Science). However, it is not only an important educational and scientific research institution but also a significant player in the field of social and cultural events, it participates in life in Ostrava and helps it change its appearance from an industrial center to a student city. The Faculty of Education of the University of Ostrava has a strong place among the faculties of universities in the Czech Republic focused mainly on the training of future teachers and pedagogical staff. The basic principle of its development as a modern type of educational institution is the change of orientation from quantity to quality and the fulfillment of its educational, research, and lifelong strategic profile.

Fundacja Pro Scientia Publica is a Polish private non-profit organization whose main goal is to support the development of young scientific staff (university students and doctoral students) and to support all educational initiatives aimed at building understanding between communities and generations. They see their mission in creating and disseminating science, stimulating and supporting the activities of young scientific talents, enabling them to have a good start in the world of science, and supporting their professional activities. It also implements its own scientific and educational projects that build bridges of understanding between the generations involved in the creation and dissemination of science.

Project goals

The main priorities highlighted by the project are to strengthen the profile of the teaching professions and to strengthen the development of key competences, with a common denominator in improving education. As part of strengthening the profile of the teaching profession, we plan to encourage greater interest among teachers in adopting and incorporating innovative approaches into the teaching process. Given the number of young students we receive and educate each year, it is not possible to overlook several negative aspects of contemporary youth (inattention, reluctance to spend time studying the required materials, gaining knowledge from various areas of interest, lack of interest in history, current events, overall social outlook). We believe that in the case of improving secondary education, it will be possible to achieve a higher interest in studying on the part of young people, a greater willingness to try to develop their knowledge and skills, and thus fully integrate into and benefit society. As part of strengthening key competencies, we will focus primarily on the acquisition of new competencies and their subsequent implementation into subjects. It will be about „classic“ skills – for example, leading questions and developing critical thinking, the ability to search for quality digital content, but also about practical skills themselves – e.g. in creating interesting and visually appealing PPT presentations with innovative elements (since we know that the current generation has strong visual potential), and the inclusion of interactive options in teaching methods.

The outputs of the project will contribute at the local and regional level to the improvement of digital skills in order to create better opportunities for integrating new interactive content and innovative educational strategies into school curricula and practice of specific schools and facilities in municipalities, cities, and regions of Slovakia. At the national level, we want to influence the education system to create a more practical, innovative, and multidisciplinary approach with an emphasis on modern technologies, digital entrepreneurship, and their importance in the current labor market. Teachers and other professionals working in the field of education and training will thus gain convenient tools and a comprehensive set of skills, thanks to which they will become acquainted with issues of new media usable in their pedagogical practice. At the same time, this will improve their ability to apply innovative approaches in the educational process by effectively using a wide range of free online tools, applications, and technological solutions from the category of new media. We hope to create new networks and opportunities at European and international levels to share the best practical and theoretical knowledge and to develop common learning strategies in these areas. At the same time, the outputs available to target groups in all countries will contribute to cross-border cooperation based on the effective use of new ICT-based pedagogies, techniques, and tools.

Dokumenty na stiahnutie a zaujímavé odkazy:

 
Späť hore ↑