Publikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave publikuje každoročne monografie a ďalšie diela, ktoré prezentujú vedecko-výskumnú činnosť jej členov.

Monografie, učebnice a skriptá 2021

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2021

Interná komunikácia. Rozvíjanie mediálnych a komunikačných kompetencií v prostredí občianskych združení s osobitným cha­rakterom – vysokoškolská učebnica. Publikácia autorov PhDr. Adama Madleňáka, PhD., MBA, a doc. JUDr. Mareka Šveca, PhD., LL.M., sa zaoberá špecifickou témou marketingovej komunikácie občianskych združení s osobitným charakterom, ktoré sú zakladané za účelom plnenia verejného záujmu. Snaží sa o zaplnenie medzery, ktorá existuje v oblasti teórie marketingovej komunikácie a inovátorský prístup, kde je vedecký výklad dotváraný uvádzaním mnohých praktických príkladov so zámerom prehĺbenia a rozvíjania komunikačných kompetencií a motivácie zainteresovaných pri prezentácii stanovených cieľov.

2020

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2020

Spotrebiteľské správanie a marketingová komunikácia v kontexte kruhovej ekonomiky – monografia. Publikácia od trojice autorov Mgr. Igor Piatrov, PhD., Mgr. Dominik Jánoš, PhD., doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD., prináša pohľad na marketingovú komunikáciu v kruhovej ekonomike, ako aj jej vplyv na konečného spotrebiteľa, čím reaguje na novovznikajúcu situáciu v oblasti ochrany životného prostredia. Publikácia sumarizuje hodnotné poznatky nielen čitateľom z okruhu vedeckých pracovníkov a teoretikov, ale aj špecialistom – marketérom, manažérom či majiteľom podnikateľských subjektov.

The Role of SoLoMo Marketing and Media in the Communication of Eco-Innovations – monografia. Publikácia doc. PhDr. Ľudmily Čábyovej, PhD., mim. prof. a
Mgr. Petra Krajčoviča, PhD., prináša podrobný prehľad o možnostiach využitia marketingu a médií pri komunikácii ekoinovácií, ekoproduktov a zdravého životného štýlu. Autori publikujú výsledky vlastného štvorročného vedeckého výskumu zameraného na využívanie nástrojov marketingovej komunikácie ekoinovácií v podnikateľských subjektoch, vnímaní takejto komunikácie spotrebiteľmi a využití médií pri prezentácii ekoproduktov. 

Globalizovaný filmový priemysel – monografia. Trojica autorov doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD. a Mgr. Lenka Rusňáková, PhD., v nej prezentuje ekonomické, kultúrne, ideologické a personálne stránky internacionálnej filmovej tvorby. Jej obsahová štruktúra má priniesť úplnejšie pochopenie odvetví mediálneho priemyslu, keďže publikácia vníma globalizovanú kinematografiu v kontexte jej ekonomických a sociálno-kultúrnych imperatívov. 

Násilie na televíznej obrazovke, v kontexte jednotného systému označovania – monografia. Publikácia, ktorú napísal Mgr. Andrej Brník, PhD., vznikla za účelom priblíženia vedeckej verejnosti jednotného systému označovania programov, ktorý bol zavedený na Slovensku už v roku 2001. Na rozsiahly systém pod skratkou „JSO“ si museli zvyknúť nielen televízie, ale aj samotní diváci.

Marketing v zdravotníctve – vysokoškolská učebnica. Publikácia, ktorú napísal Mgr. Matej Martovič, PhD., je určená predovšetkým študentom, ktorí sa chcú venovať v celkom novej a na Slovensku neprebádanej oblasti marketingu a ktorí píšu záverečné práce práve z oblasti marketingu v zdravotníctve. Inštitúcie, ktoré pôsobia v zdravotníctve si tiež uvedomili význam marketingu.

Medzi záberom a dielom –vysokoškolská učebnica. Publikácia, ktorú napísal Mgr. Tomáš Hučko, ArtD., sa zaoberá problematikou súčinnosti – synergie dvoch hlavných zložiek audiovizuálnej tvorby: kamery a strihu. Na témy tvorby filmového či video obrazu a jeho montáž hľadí autor s prihliadnutím na dramaturgický kontext a zmysel diela.

Edukačné materiály pre rozhlasovú tvorbu a prax –vysokoškolská učebnica. Trojica autorov Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Ľubica Bôtošová a Mgr. Miroslav Kapec napísali učebnicu pre rozhlasovú tvorbu a prax, ktorá vznikla z aktuálnej potreby vedieť predostrieť študentom reálne a praktické poznatky o rozhlasovej praxi. Publikácia spĺňa funkciu študijného materiálu.

Úvod do štúdia digitálnych hier I. – vysokoškolská učebnica. Mgr. Zdenko Mago, PhD. je autorom publikácie, ktorej cieľom je poskytnúť čitateľom syntézu poznatkov o fundamentálnych tematických okruhoch štúdia digitálnych hier, tzn. počiatky herných štúdií na akademickej pôde, definície a kontextuálne vymedzenia pojmov hra a digitálna hra, stručná história a typológie digitálnych hier a ich hráčov.

Aktuálne trendy reklamnej tvorby – skriptá. Mgr. Martin Klementis, PhD. napísal učebný text k predmetu Praktikum reklamnej tvorby. Vďaka jeho publikácii si študenti môžu celý teoretický základ osvojiť formou študíjneho materiálu, ku ktorému je možné sa aj kedykoľvek vrátiť a nalistovať si správnu sekciu. Skriptá sú určené študentom 1. ročníka magisterského štúdia marketingovej komunikácie.

Anglický jazyk v kontexte mediálnej komunikácie – skriptá. Učebný text Mgr. Anny Hurajovej, PhD. je primárne určený študentom študujúcim predmet Anglický jazyk v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá na jazykovej úrovni B2 (upper- intermediate – vyššie stredne pokročilí). Jednotlivé kapitoly sú zamerané na gramatické javy, ktoré sa vyskytujú v učebnici English Unlimited Upper-Intermediate (B2).

Význam CRM
a komunikácia so zákazníkmi – vysokoškolská učebnica. Predkladaná publikácia Ing. Renáty Miklenčičovej, PhD. je určená predovšetkým študentom študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, no poznatky z nej môžu získať aj študenti ekonomických
a humanitných študijných odborov. V súčasnosti sa totiž začína na trhu implementovať okrem tradičného CRM aj nový trend CRM, ktorý sa nazýva sociálne CRM.

Slovná zásoba v masmédiách: teoretické východiská a prax – vysokoškolská učebnica. Predkladaná vysokoškolská učebnica PaedDr. Andreja Habiňáka, PhD. nadväzuje na publikáciu Vybrané kapitoly z jazykovej kultúry pre študentov masmediálnej komunikácie s podtitulom Úvod do lexikológie. Učebnica by mala pomôcť predovšetkým študentom masmediálnej komunikácie zorientovať sa v otázkach jazykovej
kultúry masmédií.

lingvistické minimum

Lingvistické minimum k masmediálnym štúdiám – vysokoškolská učebnica. Publikácia Mgr. Andrey Rysove, PhD. a Mgr. Dominiky Čmehýlovej-Rašovej, PhD. je priamym pokračovaním učebnice Lingvistické minimum k masmediálnym štúdiám (komunikácia, jazyk a jazyková kultúra). Obsahuje 5 samostatných lekcií s priamymi odkazmi na učebnicu a na ďalšie knižné a internetové zdroje, ktoré rozvíjajú a dopĺňajú konkrétne teoretické oblasti.

Etické výzvy digitálnych hier – vysokoškolská učebnica, ktorú napísali Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. a Mgr. Alexandra Kukumbergová, je podkladom pre predmet Etika nových médií. Slúži ako úvodné štúdium viacerých tém sprevádzajúcich etiku v hraní. Zahŕňa široký záber oblastí od násilia, stereotypizácie po empatiu, ktoré všetky spája téma morálnej zodpovednosti.

2010-2020

Prehľad publikačnej činnosti FMK UCM

Najvýznamnejšie publikácie

Výber publikácií FMK UCM/The Selection of Publications made by FMK UCM

 

 
Späť hore ↑