Publikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave publikuje každoročne monografie a ďalšie diela, ktoré prezentujú vedecko-výskumnú činnosť jej členov.

Monografie, učebnice a skriptá 2020

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2020

Násilie na televíznej obrazovke, v kontexte jednotného systému označovania – monografia. Publikácia, ktorú napísal Mgr. Andrej Brník, PhD., vznikla za účelom priblíženia vedeckej verejnosti jednotného systému označovania programov, ktorý bol zavedený na Slovensku už v roku 2001. Na rozsiahly systém pod skratkou „JSO“ si museli zvyknúť nielen televízie, ale aj samotní diváci.

Marketing v zdravotníctve – vysokoškolská učebnica. Publikácia, ktorú napísal Mgr. Matej Martovič, PhD., je určená predovšetkým študentom, ktorí sa chcú venovať v celkom novej a na Slovensku neprebádanej oblasti marketingu a ktorí píšu záverečné práce práve z oblasti marketingu v zdravotníctve. Inštitúcie, ktoré pôsobia v zdravotníctve si tiež uvedomili význam marketingu.

Medzi záberom a dielom –vysokoškolská učebnica. Publikácia, ktorú napísal Mgr. Tomáš Hučko, ArtD., sa zaoberá problematikou súčinnosti – synergie dvoch hlavných zložiek audiovizuálnej tvorby: kamery a strihu. Na témy tvorby filmového či video obrazu a jeho montáž hľadí autor s prihliadnutím na dramaturgický kontext a zmysel diela.

Edukačné materiály pre rozhlasovú tvorbu a prax –vysokoškolská učebnica. Trojica autorov Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Ľubica Bôtošová a Mgr. Miroslav Kapec napísali učebnicu pre rozhlasovú tvorbu a prax, ktorá vznikla z aktuálnej potreby vedieť predostrieť študentom reálne a praktické poznatky o rozhlasovej praxi. Publikácia spĺňa funkciu študijného materiálu.

Úvod do štúdia digitálnych hier I. – vysokoškolská učebnica. Mgr. Zdenko Mago, PhD. je autorom publikácie, ktorej cieľom je poskytnúť čitateľom syntézu poznatkov o fundamentálnych tematických okruhoch štúdia digitálnych hier, tzn. počiatky herných štúdií na akademickej pôde, definície a kontextuálne vymedzenia pojmov hra a digitálna hra, stručná história a typológie digitálnych hier a ich hráčov.

Aktuálne trendy reklamnej tvorby – skriptá. Mgr. Martin Klementis, PhD. napísal učebný text k predmetu Praktikum reklamnej tvorby. Vďaka jeho publikácii si študenti môžu celý teoretický základ osvojiť formou študíjneho materiálu, ku ktorému je možné sa aj kedykoľvek vrátiť a nalistovať si správnu sekciu. Skriptá sú určené študentom 1. ročníka magisterského štúdia marketingovej komunikácie.

2010-2019

Prehľad publikačnej činnosti FMK UCM

Najvýznamnejšie publikácie

Výber publikácií FMK UCM/The Selection of Publications made by FMK UCM

 

 
Späť hore ↑