Študentka v knižnici

Rigorózne konanie

Absolventom magisterského štúdia v odbore masmadiálne štúdiá alebo v príbuzných odboroch umožňujeme zložiť rigoróznu skúšku a získať titul PhDr. (doktor filozofie). Zložením rigoróznej skúšky a obhájením rigoróznej práce záujemca preukazuje, že samostatným štúdiom a odbornou prácou získal hlbšie vedomosti, ktoré dokáže tvorivo rozvíjať v praxi. Od záujemcov preto vyžadujeme najmenej ročné pôsobenie v odbore.

Smernica o rigoróznom konaní UCM [232.9 KB, application/pdf]

Okruhy tém na rigoróznu skúšku

AMES

Aplikované mediálne štúdiá

AMES - Filozofia médií [153.2 KB, application/pdf]
AMES - Teória učenia o médiách [153.3 KB, application/pdf]
AMES - Etika médií [136.9 KB, application/pdf]
AMES - Mediálna produkcia [132.4 KB, application/pdf]

KOMU

Masmediálna komunikácia

Okruhy na rigoróznu skúšku - KOMU [222.7 KB, application/pdf]

MARK

Marketingová komunikácia

MARK - Marketingová komunikácia a marketingové komunikačné stratégie [157.7 KB, application/pdf]
MARK - Marketingový manažment [158.8 KB, application/pdf]
MARK - Obchodné a finančné právo [157.8 KB, application/pdf]
MARK - Teória a prax marketingového výskumu [156.4 KB, application/pdf]

TEDI

Teória digitálnych hier

TEDI - Teória masmediálnej komunikácie [64.0 KB, application/pdf]
TEDI - Kultúrne, psychologické a sociologické aspekty hier [64.9 KB, application/pdf]
TEDI - Herné štúdiá [61.9 KB, application/pdf]

Kontakt

Referentka pre rigorózne konanie
Vladimíra Mikulková
vladimira.mikulkova(at)ucm.sk
033 5565 117

 
Späť hore ↑