Katedra umeleckej komunikácie

Pedagógovia a doktorandi Katedry umeleckej komunikácie (ďalej KUK) zabezpečujú výučbu ťažiskových teoretických, ale najmä praktických predmetov, orientovaných na žurnalistickú, filmovú a umeleckú tvorbu, a to vo všetkých študijných programoch Fakulty masmediálnej komunikácie UCM – masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia.

Vzdelávanie

V predmetoch s praktickým zameraním a tvorivých ateliéroch i kabinetoch rozvíjajú kreatívne myslenie, schopnosť spracúvať rôzne témy originálnym spôsobom a tvoriť rôznorodé mediálne obsahy a umelecké výstupy, zodpovedajúce moderným mediálnym trendom v oblasti televíznej, filmovej, rozhlasovej, multimediálnej, printovej a onlinovej, fotografickej a výtvarnej tvorby, ako aj grafického a zvukového dizajnu.

Členovia katedry sú uznávaní praktici a umelci s bohatými skúsenosťami (fotograf, scenárista, dramaturg, režisér, zvukár, grafický dizajnér, kouč mediálnej prezentácie a pod.), sú členmi rôznych odborných komisií (napr. AMFO – výstava amatérskej fotografickej tvorby, CINEAMA, Zlatá klapka) a profesijných spolkov (napr. Syndikát slovenských novinárov, Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Slovenská výtvarná únia), rešpektovaní v odbornej profesijnej komunite vo svojej oblasti. Pri výučbe uplatňujú individuálny prístup a priateľskú atmosféru. Na základe svojich praktických skúseností podporujú a usmerňujú tvorivé aktivity študentov so zameraním čo najviac rozvinúť ich talent, ale aj kritické sebahodnotenie vlastnej tvorby tak, aby boli čo najlepšie uplatniteľní na trhu práce.

Okrem toho KUK

V necovidovom období zorganizovali pedagógovia a doktorandi KUK množstvo fotografických workshopov a výstav (aj mimo pôdy fakulty) a ku každej vydali publikáciu s tvorbou pedagógov a študentov, napr. Obec, ktorá nespí (2017), Podolínec alebo samota v nás (2018), Čhavóre, brána, fotografie rómskej komunity v Lomničke (2018),  Kde človek a voda pramení (2018), Alter Ego (2019), Damnatio memoriae – stratenie pamiatky (2019), Goral na Gory (2019), Deti Patrónky, Bratislava Quo Vadis (2019). Každoročne pripravujú aj fotografickú súťaž 35ka, jej výsledky hodnotí odborná porota zložená z fotografov z domáceho prostredia a z praxe.

Katedra odborne garantuje program a spravuje výstavy v Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ulici, ktorá v roku 2021 oslavuje 10. výročie. Študenti fotografickej tvorby realizujú výstavy svojich semestrálnych prác nielen v Galérii Ľ. Hlaváča, ale aj v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave či v ďalších mestách na Slovensku.

Študenti audiovizuálnej, multimediálnej, filmovej a fotografickej tvorby pod vedením pedagógov KUK vytvárajú záznamy divadelných predstavení pre Divadlo J. Palárika v Trnave a zapájajú sa  do rôznych súťaží a festivalov (naposledy napr. Medzinárodného fotografického festivalu OFF Bratislava, OC Dunaj, sekcia Academy).

Vedecká a umelecká činnosť

Pedagógovia a doktorandi Katedry umeleckej komunikácie sa v spolupráci s inými katedrami zúčastňujú na výskumnej činnosti v rôznych projektoch v grantových schémach APVV, VEGA a KEGA, projekty FPU a i., ako aj sami aktívne podávajú projekty v uvedených oblastiach.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa predovšetkým zameriavajú na analýzu postupov tvorby mediálnych obsahov a umeleckých výstupov, aktuálne trendy v mediálnej produkcii, aj v kontexte ich účinnosti na jednotlivé cieľové skupiny či v kontexte technologického rozvoja, skúmajú rôzne moderné i archaické metódy tvorby a ich multimediálne presahy, pozornosť venujú aj osobnosti tvorcu či potrebám príjemcu. Špeciálne sa orientujú na skúmanie kreativity a umeleckých prvkov v súčasnej mediálnej produkcii.

S rovnakou intenzitou produkujú publikačnú aj umeleckú činnosť, ktoré si každoročne registrujú v Centrálnom registri publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálnom registri umeleckej činnosti (CREUČ).

V rámci umeleckej činnosti vydávajú fotografické publikácie, realizujú výstavy a workshopy (aj v spolupráci so študentmi), produkujú filmy či ďalšie audiovizuálne, auditívne alebo grafické diela.

Pod činnosť Katedry umeleckej komunikácie spadá aj príprava a zabezpečenie vydávania časopisu EJMAP (European Journal of Media, Art and Photography). Ide o vedecko-umelecké recenzované periodikum z oblasti mediálnej komunikácie, ktoré sa zameriava na súčasné podoby vývoja mediálneho prostredia v kontexte kreatívnych a umeleckých procesov. Vychádza dvakrát ročne a je indexovaný v databázach Web of Science a CEEOL. Na svojich stránkach prezentuje vedecké štúdie a eseje na predmetné témy, ako aj autorské artefakty. Nachádzajú sa v ňom reflexie umeleckej kreativity v oblasti mediálnej tvorby. Ponúka tiež priestor pre zaujímavé témy z oblasti média fotografie, teórie fotografie, teórie reklamy a mediálnych teórií vo vzťahu k interpretácii obrazu, ako aj umelecké profily osobností. Predmetom záujmu je oblasť médií a multimediálneho umenia, kultúry, estetiky z autorského i percepčného hľadiska. Rovnako kladie dôraz na témy súvisiace s mediálnym dizajnom, reklamou či marketingovou komunikáciu v naviazanosti na vizuálnu kultúru.

Ťažiskové oblasti vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti Katedry umeleckej komunikácie:
 • kritická reflexia mediálnych a umeleckých obsahov,
 • nové trendy v mediálnej produkcii a mediálnej zábave,
 • televízny, filmový, fotografický, dizajnérsky, hudobný a herný priemysel – postupy tvorby a trendy v nich,
 • žurnalistické žánre,
 • príprava, produkcia a multiplatformová distribúcia mediálnych komunikátov,
 • osobnosť tvorcu a procesy tvorby,
 • vnímanie a dopad mediálnej produkcie na recipienta,
 • systém a organizácia práce v médiách,
 • mediálna a umelecká tvorba v ére informačno-komunikačných technológií,
 • kultúrny význam mediálnej a umeleckej tvorby vo vzťahu ku globalizovanej spoločnosti.
Aktuálne projekty:

VEGA

 • 1/0283/20 – Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií

KEGA

 • 013UCM-4/2021 – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese
 • 023UCM-4/2020 – Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu

Fond na podporu umenia

 • 21-154-03946 – Boží archív (Petrik Béla, kňaz, fotograf, kronikár), spolupracujúca inštitúcia Múzeum v Kráľovskom Chlumci
 • 21-143-00706 – Obraz – prelievanie realít – empíria videnia

HORIZONT 2020

 • Research and Innovation Framework Programme: „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (akronym MEDIADELCOM).

Operačný program / Integrovaná infraštruktúra / Podpora výskumu, vývoja a inovácií

 • NFP313010ASN4 – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Fond pre podporu výskumu

 • 2021 – Virtualizácia Galérie Ľudovíta Hlaváča
 • 20-2023 – Výstavy renomovaných výtvarníkov a študentov v Galérii Ľudovíta Hlaváča
 • 18-2023 – Implementácia mediálnej praxe do systému vzdelávania vysokých škôl na SR

Personálne obsadenie

Pripravované aktivity

Na tomto mieste nájdete pravidelne aktualizované aktivity členov Katedry umeleckej komunikácie – výstavy, pozvané prednášky či pripravované workshopy a publikácie.

Plán aktivít Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) na AR 2023/2024

 • Prezentácia knižnej monografie

21. 9. 2023 – vyžiadaná prednáška a prezentácia knižnej monografie s názvom Petrik Béla – kňaz, fotograf, kronikár v Múzeu Kráľovský Chlmec.

Na prednáške sa zúčastnili doc. MgA. Jozef Sedlák a Mgr. Peter Lančarič, PhD., prvý ako autor knihy a druhý ako odborník na skenovanie a postprodukčnú úpravu sklenených negatívov pozostalostí Bélu Petrika.

 • Výstava, prednáška – Stredoeurópsky dom fotografie

3. 10. 2023kolektívna výstava členov Rumunského zväzu umeleckých fotografov, partnerskej organizácie Slovenského združenia profesionálnych fotografov, ktorá ilustruje rôzne žánrové a štylistické aspekty súčasnej rumunskej tvorby z oblasti krajinárskej fotografie, street fotografie, zátiší či fotografie architektúry.

Študenti zo žurnalistickej fotografie a fotografického praktika na FMK UCM v Trnave sa zúčastnili na výstave, prednáške a diskusii s prítomnými autormi v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave.

Kurátori: Eugen Negrea, Cristina Moraru
Spolupracujúci autori: Lavinia German, Andrei Mateescu

 • Prednáška – Ľubo Stacho

25. 10. 2023 plánovaná prednáška, prezentácia tvorby a beseda s významným slovenským fotografom prof. Ľubom Stachom o diptychoch a jeho ďalších projektoch pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Skladová 3, FMK UCM, Trnava. Prednášku produkčne pripravia vyučujúci AKMF.

Projekt FPPV-20-2023 – Výstavy renomovaných výtvarníkov a študentov v Galérii Ľudovíta Hlaváča

 • Workshop – Strukáž/vnútorná vonkajšia krajina

26. – 29. 10. 2023 – workshop v Nižných Ružbachoch pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o avantgardnej technike strukáži. Produkčne ho pripravia pedagógovia a študenti z AKMF a Ateliéru úžitkovej fotografie (AÚF).

Projekt KEGA č. 013UCM-4/2021: Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese

Lektor z externého prostredia: Mgr. Ľubomír Hajdučík
Lektori z FMK: doc. MgA. Jozef Sedlák a Mgr. Peter Lančarič, PhD.

 • Prednáška – Anton Sládek

November 2023 – plánovaná prednáška, prezentácia tvorby a beseda s významným slovenským fotografom Antonom Sládekom pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Skladová 3, FMK UCM, Trnava. Prednášku produkčne pripravia vyučujúci AKMF.

Projekt FPPV-20-2023 – Výstavy renomovaných výtvarníkov a študentov v Galérii Ľudovíta Hlaváča

Letný semester 2023
 • Výstavy renomovaných umelcov v Galérii Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave:
  • Pavol Pecha
  • Ľubo Stacho
 • Výstava z výberu študentských prác

Plán aktivít Ateliéru úžitkovej fotografie (AÚF) na AR 2023/2024

 • Workshop – portrétna fotografia

10. 10. 2023 workshop „Základy portrétnej fotografie v štúdiu“ pre začínajúce fotografky a fotografov

 • Kreatívny portrét s Filipom Cepkom

17. 10. 2023 workshop „Kreatívny portrét s Filipom Cepkom“ sa zameriava na techniku svietenia (ako sa kombinuje trvalé a zábleskové svetlo). Táto pokročilá technika sa dá využiť pri komerčnej, ale aj voľnej tvorbe. 

 • Strukáž/vnútorná vonkajšia krajina

26. – 29. 10. 2023 – workshop v Nižných Ružbachoch pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o avantgardnej technike strukáži. Produkčne ho pripravia pedagógovia a študenti z AKMF a AÚF.

Projekt KEGA č. 013UCM-4/2021: Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese

Lektor z externého prostredia: Mgr. Ľubomír Hajdučík
Lektori z FMK: doc. MgA. Jozef Sedlák a Mgr. Peter Lančarič, PhD.

 • Vytvor si vlastný fotozine

21. 11. 2023 – workshop zameraný na selfpublishing „Vytvor si vlastný fotozine“

Lektori: Peter Kočiš a Agáta Klimešová

 • Maľovanie svetlom

22. 11. 2023 workshop maľovania svetlom pre študentov TEDI

Lektor: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

 
Späť hore ↑