Katedra umeleckej komunikácie

Pedagógovia a doktorandi Katedry umeleckej komunikácie (ďalej KUK) zabezpečujú výučbu ťažiskových teoretických, ale najmä praktických predmetov, orientovaných na žurnalistickú, filmovú a umeleckú tvorbu, a to vo všetkých študijných programoch Fakulty masmediálnej komunikácie UCM – masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia.

Vzdelávanie

V predmetoch s praktickým zameraním a tvorivých ateliéroch i kabinetoch rozvíjajú kreatívne myslenie, schopnosť spracúvať rôzne témy originálnym spôsobom a tvoriť rôznorodé mediálne obsahy a umelecké výstupy, zodpovedajúce moderným mediálnym trendom v oblasti televíznej, filmovej, rozhlasovej, multimediálnej, printovej a onlinovej, fotografickej a výtvarnej tvorby, ako aj grafického a zvukového dizajnu.

Členovia katedry sú uznávaní praktici a umelci s bohatými skúsenosťami (fotograf, scenárista, dramaturg, režisér, zvukár, grafický dizajnér, kouč mediálnej prezentácie a pod.), sú členmi rôznych odborných komisií (napr. AMFO – výstava amatérskej fotografickej tvorby, CINEAMA, Zlatá klapka) a profesijných spolkov (napr. Syndikát slovenských novinárov, Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Slovenská výtvarná únia), rešpektovaní v odbornej profesijnej komunite vo svojej oblasti. Pri výučbe uplatňujú individuálny prístup a priateľskú atmosféru. Na základe svojich praktických skúseností podporujú a usmerňujú tvorivé aktivity študentov so zameraním čo najviac rozvinúť ich talent, ale aj kritické sebahodnotenie vlastnej tvorby tak, aby boli čo najlepšie uplatniteľní na trhu práce.

Okrem toho KUK

V necovidovom období zorganizovali pedagógovia a doktorandi KUK množstvo fotografických workshopov a výstav (aj mimo pôdy fakulty) a ku každej vydali publikáciu s tvorbou pedagógov a študentov, napr. Obec, ktorá nespí (2017), Podolínec alebo samota v nás (2018), Čhavóre, brána, fotografie rómskej komunity v Lomničke (2018),  Kde človek a voda pramení (2018), Alter Ego (2019), Damnatio memoriae – stratenie pamiatky (2019), Goral na Gory (2019), Deti Patrónky, Bratislava Quo Vadis (2019). Každoročne pripravujú aj fotografickú súťaž 35ka, jej výsledky hodnotí odborná porota zložená z fotografov z domáceho prostredia a z praxe.

Katedra odborne garantuje program a spravuje výstavy v Galérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej ulici, ktorá v roku 2021 oslavuje 10. výročie. Študenti fotografickej tvorby realizujú výstavy svojich semestrálnych prác nielen v Galérii Ľ. Hlaváča, ale aj v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave či v ďalších mestách na Slovensku.

Študenti audiovizuálnej, multimediálnej, filmovej a fotografickej tvorby pod vedením pedagógov KUK vytvárajú záznamy divadelných predstavení pre Divadlo J. Palárika v Trnave a zapájajú sa  do rôznych súťaží a festivalov (naposledy napr. Medzinárodného fotografického festivalu OFF Bratislava, OC Dunaj, sekcia Academy).

Vedecká a umelecká činnosť

Pedagógovia a doktorandi Katedry umeleckej komunikácie sa v spolupráci s inými katedrami zúčastňujú na výskumnej činnosti v rôznych projektoch v grantových schémach APVV, VEGA a KEGA, projekty FPU a i., ako aj sami aktívne podávajú projekty v uvedených oblastiach.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa predovšetkým zameriavajú na analýzu postupov tvorby mediálnych obsahov a umeleckých výstupov, aktuálne trendy v mediálnej produkcii, aj v kontexte ich účinnosti na jednotlivé cieľové skupiny či v kontexte technologického rozvoja, skúmajú rôzne moderné i archaické metódy tvorby a ich multimediálne presahy, pozornosť venujú aj osobnosti tvorcu či potrebám príjemcu. Špeciálne sa orientujú na skúmanie kreativity a umeleckých prvkov v súčasnej mediálnej produkcii.

S rovnakou intenzitou produkujú publikačnú aj umeleckú činnosť, ktoré si každoročne registrujú v Centrálnom registri publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálnom registri umeleckej činnosti (CREUČ).

V rámci umeleckej činnosti vydávajú fotografické publikácie, realizujú výstavy a workshopy (aj v spolupráci so študentmi), produkujú filmy či ďalšie audiovizuálne, auditívne alebo grafické diela.

Pod činnosť Katedry umeleckej komunikácie spadá aj príprava a zabezpečenie vydávania časopisu EJMAP (European Journal of Media, Art and Photography). Ide o vedecko-umelecké recenzované periodikum z oblasti mediálnej komunikácie, ktoré sa zameriava na súčasné podoby vývoja mediálneho prostredia v kontexte kreatívnych a umeleckých procesov. Vychádza dvakrát ročne a je indexovaný v databázach Web of Science a CEEOL. Na svojich stránkach prezentuje vedecké štúdie a eseje na predmetné témy, ako aj autorské artefakty. Nachádzajú sa v ňom reflexie umeleckej kreativity v oblasti mediálnej tvorby. Ponúka tiež priestor pre zaujímavé témy z oblasti média fotografie, teórie fotografie, teórie reklamy a mediálnych teórií vo vzťahu k interpretácii obrazu, ako aj umelecké profily osobností. Predmetom záujmu je oblasť médií a multimediálneho umenia, kultúry, estetiky z autorského i percepčného hľadiska. Rovnako kladie dôraz na témy súvisiace s mediálnym dizajnom, reklamou či marketingovou komunikáciu v naviazanosti na vizuálnu kultúru.

Ťažiskové oblasti vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti Katedry umeleckej komunikácie:
 • kritická reflexia mediálnych a umeleckých obsahov,
 • nové trendy v mediálnej produkcii a mediálnej zábave,
 • televízny, filmový, fotografický, dizajnérsky, hudobný a herný priemysel – postupy tvorby a trendy v nich,
 • žurnalistické žánre,
 • príprava, produkcia a multiplatformová distribúcia mediálnych komunikátov,
 • osobnosť tvorcu a procesy tvorby,
 • vnímanie a dopad mediálnej produkcie na recipienta,
 • systém a organizácia práce v médiách,
 • mediálna a umelecká tvorba v ére informačno-komunikačných technológií,
 • kultúrny význam mediálnej a umeleckej tvorby vo vzťahu ku globalizovanej spoločnosti.
Aktuálne projekty:

VEGA

1/0283/20 – Synergia odvetví mediálneho priemyslu v kontexte kritickej politickej ekonómie médií

KEGA

013UCM-4/2021 – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese

023UCM-4/2020 – Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu

Fond na podporu umenia

21-154-03946 – Boží archív (Petrik Béla, kňaz, fotograf, kronikár), spolupracujúca inštitúcia Múzeum v Kráľovskom Chlumci

21-143-00706 – Obraz – prelievanie realít – empíria videnia

HORIZONT 2020

Research and Innovation Framework Programme: „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (akronym MEDIADELCOM).

Operačný program / Integrovaná infraštruktúra / Podpora výskumu, vývoja a inovácií

NFP313010ASN4 – Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Fond pre podporu výskumu

2021 Virtualizácia Galérie Ľudovíta Hlaváča

Personálne obsadenie

Vedecko-pedagogické charakteristiky všetkých členov katedry sú dostupné v mediálnom archíve FMK: archiv.fmk.sk.

 • Prihlasovacie meno: VUPCH
 • Heslo: FMKucm2021

Po prihlásení do mediálneho archívu je potrebné kliknúť v pravom hornom menu na ponuku “Štatistiky”, následne kliknúť na ružové tlačidlo “Vedecko/umelecko – pedagogická charakteristika osoby”.

Po kliknutí sa otvorí zoznam VUPCH všetkých pedagógov.

Pripravované aktivity

Plán aktivít Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) na AR 2021/2022

Na tomto mieste nájdete pravidelne aktualizované aktivity členov Katedry umeleckej komunikácie – výstavy, pozvané prednášky či pripravované workshopy a publikácie.

 • Posledný sen o budúcnosti

14. 9. 2021 – Posledný sen o budúcnosti – výstava študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vystavené diela boli vytvorené v akademických rokoch 2019/2020 a 2020/2021 v rámci Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF). Prezentovaná výstava je prvou zo série výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia založenia Galérie Ľudovíta Hlaváča (GĽH) na FMK UCM v Trnave. Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a študenti AKMF. Projekt výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia).

Trvanie výstavy: 14. 9. 2021 – 12. 10. 2021
Komentovaná prehliadka: 14. 9. 2021 o 16.00 hod.
Miesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, Trnava
Kurátorka: Petra Cepková
Autor projektu: Jozef Sedlák

Výstava je reinštaláciou rovnomennej výstavy z GĽH, FMK UCM, Trnava.

 • Rekonštrukcia obrazových spomienok /gorila/nežná/prezidentské voľby/voľby/

14. 9. 2021 – Rekonštrukcia obrazových spomienok /gorila/nežná/prezidentské voľby/voľby/ – výstava študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vystavené diela boli vytvorené v akademických rokoch 2011 – 2020 v rámci predmetu žurnalistická fotografia a AKMF. Prezentovaná výstava je druhou zo série výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia založenia GĽH na FMK UCM v Trnave. Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a študenti AKMF. Projekt výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia).

Trvanie výstavy: 14. 9. 2021 – 12. 10. 2021
Vernisáž: 14. 9. 2021 o 15.00 hod.
Miesto: Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM, Skladová 3, Trnava
Kurátor: Jozef Sedlák
Autor projektu: Jozef Sedlák

Do decembra 2021 – následná reinštalácia výstavy, jej sprístupnenie a komentovaná prehliadka v Divadle Jána Palárika, Trnava.

 • Obraz | prelievanie realít

6. 10. 2021 – Obraz | prelievanie realít – výstava prezentuje výber fotografických prác študentov a absolventov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie a predmetu žurnalistická fotografia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré boli vytvorené v akademických rokoch 2016 – 2021. Prezentovaná výstava je ďalšou zo série výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia založenia GĽH na FMK UCM v Trnave. Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a študenti AKMF. Projekt výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia).

Trvanie výstavy: 6. 10. – 31. 10. 2021
Vernisáž: 6. 10. 2021 o 16.00 hod.
Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria Martina Martinčeka, Prepoštská 4, Bratislava
Kurátorka: Petra Cepková
Autor projektu: Jozef Sedlák

Do decembra 2021 – následná reinštalácia výstavy, jej sprístupnenie a komentovaná prehliadka v Divadle Jána Palárika, Trnava.

 • Vizuálna analógia | Fetiš

25. 10. 2021 – Vizuálna analógia | Fetiš – výstava študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vystavené diela boli vytvorené v akademickom roku 2020/2021 v rámci Ateliéru úžitkovej fotografie (AÚF) a predmetu reklamná fotografia a dizajn. Prezentovaná výstava je ďalšou zo série výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia založenia GĽH na FMK UCM v Trnave. Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a študenti AKMF, AÚF a predmetu reklamná fotografia a dizajn. Projekt výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia).

Trvanie výstavy: 25. 10. 2021 – 22. 11. 2021
Vernisáž: 25. 10. 2021 o 17.00 hod.
Miesto: Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM, Skladová 3, Trnava
Kurátor: Peter Lančarič
Autor projektu: Jozef Sedlák

Do decembra 2021 – následná reinštalácia výstavy, jej sprístupnenie a komentovaná prehliadka v Divadle Jána Palárika, Trnava.

 • Násilie ako artefakt

22. 11. 2021 – Násilie ako artefakt – výstava študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vystavené diela boli vytvorené v akademických rokoch 2014 – 2018 v rámci AKMF a predmetu žurnalistická fotografia. Prezentovaná výstava je ďalšou zo série výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia založenia GĽH na FMK UCM v Trnave. Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a študenti AKMF. Projekt výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia).

Trvanie výstavy: 22. 11. 2021 – 12. 12. 2021
Vernisáž: 22. 11. 2021
Miesto: Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM, Skladová 3, Trnava
Kurátorka: Petra Cepková
Autor projektu: Jozef Sedlák

Do decembra 2021 – následná reinštalácia výstavy, jej sprístupnenie a komentovaná prehliadka v Divadle Jána Palárika, Trnava.

 • Prednáška – Robo Kočan

9. 11. 2021 – plánovaná pozvaná prednáška, prezentácia tvorby a beseda s významným slovenským fotografom Robom Kočanom o luminografii pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Skladová 3, FMK UCM, Trnava. Prednášku produkčne pripravia pedagógovia a študenti AKMF. Grant KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese 2021 – 2023. Projekt č. 013UCM-4/2021.

 • Workshop – luminografia a fotomontáž

Jeseň 2021 – workshop pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o luminografii a fotomontáži v priestoroch FMK UCM, z ktorého vzniknuté fotografie budú vystavené do decembra 2021 v GĽH. Workshop produkčne pripravia pedagógovia a študenti AKMF. Grant KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese 2021 – 2023. Projekt č. 013UCM-4/2021.

 • Vydanie knižnej publikácie

Jar 2022 – vydanie knižnej publikácie – monografie 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave. Knižná publikácia mapuje aktivity a činnosť galérie, pedagógov a študentov. V prierezovom a sumarizačnom výbere fotografií bude reprezentovať vytvorené diela študentov Fakulty masmediálnej komunikácie, dokumentačné fotografie z vernisáží a odborné kurátorské texty analyzujúce jednotlivé témy. Autori textov: Petra Cepková, Jozef Sedlák, Peter Lančarič, Eva Jonisová, Kristián Pribila. Plánované vydanie je december 2021. Projekt výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Grant Obraz – prelievanie realít – empíria videnia (Rekonštrukcia).

 • FIGÚRA 2021

29. 3. 2022 – FIGÚRA 2021 – prezentované diela predstavujú výber zo 150 prác z desiatich stredných škôl, ktoré sa zapojili do slovensko-českej súťaže FIGÚRA 2021. Tá vznikla na základe spolupráce s medzinárodným programom pre vysoké školy FIGURAMA. Projekt nadväzuje na spoluprácu s vysokoškolskými pedagógmi, snaží sa podporovať stredoškolákov a motivovať ich vo figurálnej tvorbe.

Výstavu produkčne pripravili pedagógovia a doktorandi Katedry umeleckej komunikácie a Katedry digitálnych hier FMK UCM v Trnave.

Trvanie výstavy: 29. 3. 2022 – 19. 4. 2022
Vernisáž: 29. 3. 2022
Miesto: Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM, Skladová 3, Trnava
Kurátor: Martin Schwarz

 • Prednáška – Judita Csáderová

12. 4. 2022 – plánovaná pozvaná prednáška, prezentácia tvorby a beseda s významnou osobnosťou slovenskej fotografie Juditou Csáderovou o luminografii a fotomontáži pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Skladová 3, FMK UCM, Trnava. Prednášku produkčne pripravia pedagógovia a študenti AKMF. Grant KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese 2021 – 2023. Projekt č. 013UCM-4/2021.

 • Prednáška – Kamil Varga

3. 5. 2022 – plánovaná pozvaná prednáška, prezentácia tvorby a beseda s významným slovenským fotografom Kamilom Vargom o luminografii a fotomontáži pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Skladová 3, FMK UCM, Trnava. Prednášku produkčne pripravia pedagógovia a študenti AKMF. Grant KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese 2021 – 2023. Projekt č. 013UCM-4/2021.

Pripravujeme…
 • Workshop – luminografia a fotomontáž

Jar 2022 – workshop pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o luminografii a fotomontáži v priestoroch FMK UCM, z ktorého vzniknuté fotografie budú vystavené do decembra 2021 v GĽH. Workshop produkčne pripravia pedagógovia a študenti AKMF. Grant KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese 2021 – 2023. Projekt č. 013UCM-4/2021.

 • Výstava – luminografia a fotomontáž

Jar 2022 – výstava študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave z workshopu o luminografii a fotomontáži v GĽH, Skladová 3, FMK UCM, Trnava. Výstavu produkčne pripravia pedagógovia a študenti AKMF. Grant KEGA – Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese 2021 – 2023. Projekt č. 013UCM-4/2021.

 
Späť hore ↑