Mgr. Andrej Brník, PhD.

Odborný asistent, riaditeľ rádia Aetter

Mgr. Andrej Brník, PhD.

Konzultačné hodiny:

Skladová, Aetter

štvrtok 10:30 - 12:00 hod.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Rozhlasová tvorba / Jenča, Imrich - Sekerešová, Zdenka - Brník, Andrej [elektronický zdroj] : učebné texty pre študijný program Aplikované mediálne štúdiá ; recenzenti: Hana Pravdová, Juraj Považan. - 1. elektronické rozšír. a dopl. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 1 CD-ROM (210 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-539-3.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 The christian media and its criticism / Mistrík, Miloš - Brník, Andrej - Buricová, Radmila, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 51-60.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Jednotný systém označovania v televíziách na Slovensku / Brník, Andrej, 2014.
In: (Ko)media : (ko)munikacja - (ko)operacja - (ko)ntestacja / redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyńska, Krzysztof Gajdka, Michał Jaśniok ; recenzenci: Zbigniew Widera, Ľudmila Čábyová. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe UNIKAT-2, 2014. - ISBN 978-83-62314-88-1, S. 83-97.

AFC 002 Ochrana dětského diváka před nevhodným televizním obsahem / Brník, Andrej = Protecting children´s audience from inappropriate television content, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 2313-2319 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9

AFD 001 Fašiangy / Brník, Andrej, 2010.
In: Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2009 / editori: Jozef Matúš, Hana Pravdová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-192-0, S. 347-356.

AFD 002 Zobrazovanie povolaní, rodiny a detí v slovenskej seriálovej tvorbe / Brník, Andrej = Displaying occupations, families and children in the Slovak serial development, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 22-29 [CD-ROM].

AFD 003 Vnímanie reality: deti vs. deti / Brník, Andrej = Perseption of reality: Children vs. Children, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 22-29 [CD-ROM].

AFD 004 Komparácia televízneho systému označovania nevhodnosti programov vybraných štátov / Brník, Andrej = Comparison of television programmes labeling system unsuitability selected states, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 96-107 [CD-ROM].

AFD 005 Neodkladajme deti pred televíznu obrazovku / Brník, Andrej = Do Not Postpon[e] Your Children in front of Television, 2014.
In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-587-4, S. 9-18.

AFD 006 Ako vysielatelia (ne)dodržiavajú zákony na ochranu detí v televíznom vysielaní / Brník, Andrej = How broadcasters (does not) respect laws to protect children in television broadcasting, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 77-87.

AFD 007 Deti a televízia / Brník, Andrej = Children and television, 2015.
In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 39-44 [CD-ROM].

AFD 008 Analýza označovania televíznych programov vo vybraných krajinách / Brník, Andrej = Analysis of marking television programs in selected countries, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 186-196 [CD-ROM].

AFD 009 Integrácia jednotného systému označovania v domácnostiach na Slovensku / Brník, Andrej = Integration of the television labeling system households in Slovakia, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 16-32.

Predmety

Oznamy