Mgr. Andrej Brník, PhD.

vedúci kreatívnych kabinetov, člen rady Asociácie rádií Slovenska

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 11:30 hod., Nám. J. Herdu 2, dekanát - 119b (po dohode e-mailom), možnosť aj online konzultácií

Doktor Andrej Brník je absolventom Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Ako pedagóg pôsobí na fakulte od roku 2015. Vo svojich záverečných prácach sa venoval oblastiam mediálnej výchovy, čo využíva aj na katedre mediálnej výchovy, kde pôsobí. Okrem toho sa venuje aj zvuku a jeho praktickej aplikácii – tvorba reklám, jinglov a iných rozhlasových žánrov.

V rámci fakulty pôsobil ako riaditeľ študentského online rádia Aetter.sk, ktoré na medzinárodnej súťaži študentských rádií pravidelne dokazuje svoje kvality. Absolventi rádia pracujú v celoplošných či regionálnych rádiách na celom Slovensku. Spolu so svojimi kolegami Dr. Gracovou a Dr. Gracom sa stará aj o propagáciu fakulty na verejnosti a vedie kabinety, ktoré študentom pomáhajú zlepšiť svoje praktické zručnosti.

Okrem toho pracuje ako dobrovoľník pri organizácii Medzinárodných leteckých dní SIAF na Sliači a Festivale letectva v Piešťanoch. Na festivaloch zastáva funkciu organizátora a média manažéra. V súčasnosti sa angažuje aj v komunálnej politike.

Oblasti záujmu: jednotný systém označovania, mediálna výchova, zvuk, rozhlasové vysielanie, rozhlas.

 

Publikácie

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Rozhlasová tvorba / Jenča, Imrich - Sekerešová, Zdenka - Brník, Andrej [elektronický zdroj] : učebné texty pre študijný program Aplikované mediálne štúdiá ; recenzenti: Hana Pravdová, Juraj Považan. - 1. elektronické rozšír. a dopl. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 1 CD-ROM (210 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-539-3.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADC 001 The christian media and its criticism / Mistrík, Miloš - Brník, Andrej - Buricová, Radmila, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 51-60.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Jednotný systém označovania v televíziách na Slovensku / Brník, Andrej, 2014.
In: (Ko)media : (ko)munikacja - (ko)operacja - (ko)ntestacja / redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyńska, Krzysztof Gajdka, Michał Jaśniok ; recenzenci: Zbigniew Widera, Ľudmila Čábyová. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe UNIKAT-2, 2014. - ISBN 978-83-62314-88-1, S. 83-97.

AFC 002 Ochrana dětského diváka před nevhodným televizním obsahem / Brník, Andrej = Protecting children´s audience from inappropriate television content, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 2313-2319 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 8

AFD 001 Zobrazovanie povolaní, rodiny a detí v slovenskej seriálovej tvorbe / Brník, Andrej = Displaying occupations, families and children in the Slovak serial development, 2012.
In: Diskurzy v masmediálnych štúdiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Eva Vicenová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-439-6, S. 22-29 [CD-ROM].

AFD 002 Vnímanie reality: deti vs. deti / Brník, Andrej = Perseption of reality: Children vs. Children, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 22-29 [CD-ROM].

AFD 003 Komparácia televízneho systému označovania nevhodnosti programov vybraných štátov / Brník, Andrej = Comparison of television programmes labeling system unsuitability selected states, 2014.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-578-2, S. 96-107 [CD-ROM].

AFD 004 Neodkladajme deti pred televíznu obrazovku / Brník, Andrej = Do Not Postpon[e] Your Children in front of Television, 2014.
In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-587-4, S. 9-18.

AFD 005 Ako vysielatelia (ne)dodržiavajú zákony na ochranu detí v televíznom vysielaní / Brník, Andrej = How broadcasters (does not) respect laws to protect children in television broadcasting, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 77-87.

AFD 006 Deti a televízia / Brník, Andrej = Children and television, 2015.
In: Quo Vadis, Massmedia, Quo Vadis, Marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Rudolf Rybanský, Slavomír Gálik ; recenzenti: Ina Mruškovičová, Jarmila Šalgovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-735-9, S. 39-44 [CD-ROM].

AFD 007 Analýza označovania televíznych programov vo vybraných krajinách / Brník, Andrej = Analysis of marking television programs in selected countries, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 186-196 [CD-ROM].

AFD 008 Integrácia jednotného systému označovania v domácnostiach na Slovensku / Brník, Andrej = Integration of the television labeling system households in Slovakia, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 16-32.

Predmety

 • Audiovizuálna tvorba - 1. Bc. KOMU
 • Mediálny atelier: Rozhlas - 2. Bc. KOMU
 • Autorské praktikum: Zvuk - 2. Bc. KOMU
 • Elektronické médiá: Seminár - 2. Bc. AMES
 • Autorské praktikum: Zvuk - 3. Bc. KOMU
 • Projekty

 • FPPV: Vývoj a testovanie metodických materiálov pre praktickú časť výučby v študijnom programe Aplikované mediálne štúdiá.
 • FPPV: Vývoj a tvorba metodických materiálov pre praktickú časť výučby v predmete Audiovizuálna tvorba.
 • FPPV: Spôsoby propagácie mediálnej výchovy.
 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM.
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK.
 • Pobyty

 • Študijný pobyt zameraný na dodatočné spracovanie dizertačnej práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne (február 2015).
 • Študijný pobyt zameraný na dodatočné spracovanie dizertačnej práce, Lucian Blaga University of Sibiu (marec 2015).
 • Pedagogická mobilita University of Havana, Faculty of tourism (október 2017).
 • Pedagogická mobilita, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko (Jún 2017, máj 2018).
 • Ocenenia

 • Granátové jablko Mariána Matyáša za prínos pre rozvoj fakulty, 2012.
 • Oznamy