Študijný program aplikované mediálne štúdiá/mediálne a informačné kompetencie

Personálne pokrytie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia vo všetkých troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom i doktorandskom.

Rada pre študijný program aplikované mediálne štúdiá/mediálne a informačné kompetencie:
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich profilové predmety v študijnom programe masmediálna komunikácia:

Bakalárske štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program aplikované mediálne štúdiá, bakalárske štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi aplikovaných mediálnych štúdií na bakalárskom stupni sa budete vedieť orientovať v systéme fungovania médií a ich vplyve na človeka a spoločnosť. Tento študijný program vás naučí, ako analyzovať, tvorivo a kriticky myslieť a riešiť problémy v oblasti médií a komunikácie. Budete mať príležitosť získať hlboké poznatky o digitálnej komunikácii, sociálnych médiách a manažovaní informácií v rôznych formátoch a podobách. Okrem toho vás naučíme, ako bojovať proti dezinformáciám a fake news, navrhovať a viesť komunikačné stratégie a ako vytvárať obsah pre rôzne digitálne platformy.

 

» Viac informácií o študijnom programe AMES aj v tomto videu.

Opisy študijných programov

Opis štud. programu aplikované mediálne štúdiá, Bc. – denné [407.6 KB, application/pdf]
Opis štud. programu aplikované mediálne štúdiá, Bc. – externé [407.3 KB, application/pdf]

Uplatnenie
 • špecialista na manažovanie informácií a mediálnych obsahov,
 • tvorca mediálnych, informačných, osvetových a edukačných kampaní v oblasti dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov a hybridných hrozieb,
 • špecialista na tvorbu digitálneho obsahu,
 • špecialista na vizualizáciu dát,
 • špecialista na stratégie sociálneho marketingu,
 • web editor,
 • tvorca a koordinátor mediálnych projektov,
 • mediálny analytik,
 • fact-checker,
 • špecialista na rizikové faktory online komunikácie a sociálnych médií,
 • lektor a metodik so zameraním na rozvoj kritického myslenia, mediálnych a digitálnych kompetencií a mediálnej edukácie.

Priemerné platy v segmente. 

Detailný profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe v bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného poznania a myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá  v inter- a multi – disciplinárnom i aplikačnom kontexte. A to s dôrazom na poznávanie a porozumenie médií, ich sociálno-komunikačných, produktívnych aspektov a komunikovaných informačných obsahov, ako aj nástrojov umožňujúcich optimalizované (manažované/riadené) zaobchádzanie s nimi. Študijný program smeruje špeciálne k sprostredkovaniu teoretických poznatkov, schopností a praktických zručností v oblasti rozvoja mediálnych,  digitálnych a informačných kompetencií nadväzujúc na chápanie médií ako špecifického prostredia ovplyvňujúceho a transformujúceho človeka i  spoločenské procesy. Absolvent získa širokú  škálu  teoretických  poznatkov  z oblasti  eticko-axiologických, antropologických, edukačných, psychologických, sociologických, marketingových aspektov médií a mediálnej komunikácie. Poznanie týchto disciplín zároveň bude schopný aplikovať pri identifikácií a analýze dezinformačných a konšpiračných naratívov, pôsobenia dezinformačných kampaní a vyhodnocovaní informácií s potenciálne škodlivým vplyvov na jednotlivca a spoločnosť. Profil absolventa je špecificky  zameraný na poznávanie a tvorbu stratégií rozvoja tzv. ekologického prístupu k digitálnym médiám, s dôrazom na techniky kritického myslenia a fact-checkingu, ako nástrojov obrany a prevencie voči onlinovým informačným poruchám (fake news, hoaxy, hate speach) a rizikám digitálnych médií (kyberšikana, phisching, závislosti). Uvedený dôraz je súčasťou komplexnejšej teórie učenia o médiách.

Absolvent štúdia dokáže na základe nadobudnutých kompetencií  riešiť odborné, metodické a praktické úlohy či problémy širokej mediálnej oblasti i iných oblastí sociálnej praxe, ktorých médiá sú neodmysliteľnou súčasťou. Špeciálne v rámci oblastí, kde médiá vystupujú ako edukačné objekty i prostriedky vplyvu na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov, resp. je možné zaznamenať ich formatívny vplyv v širšom spoločenskom rozmere. Absolvent si osvojí znalosti realizácie jednoduchej formy výskumu v oblasti mediálnej komunikácie, informačných tokov, mediálnych a informačných kompetencií. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatní v procese tvorby bakalárskej práce a s ňou súvisiaceho prieskumu či aplikačného výstupu.

Počas štúdia, vďaka diapazónu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú prakticky orientované, si študent osvojí praktické zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do projektov zameraných na rozvoj mediálnych a informačných kompetencií rôznych cieľových skupín (deti a dospievajúci, učitelia, seniori, pracovníci štátnej a verejnej správy a ďalší.). Študent si tiež osvojí zručnosti, ktoré mu umožnia podieľať sa na manažovaní informácií a informačných tokov, znalostí a zdrojov, ako aj skúsenosti z prípravy a realizácie širokého spektra mediálnych komunikátov, a tiež osvetových, edukačných, komunikačných a sociálno-marketingových kampaní.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu sa uplatní ako tvorca a koordinátor mediálnych a informačných projektov, mediálny analytik, preventista rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií, tvorca mediálnych, informačných, osvetových a preventívnych kampaní v oblasti dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov a hybridných hrozieb, lektor a metodik so zameraním na rozvoj kritického myslenia, mediálnej a informačnej kompetencie a mediálnej edukácie.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu aplikované mediálne štúdiá má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti mediálnych a komunikačných štúdií a ich aplikovaných oblastí. Absolvent získa širokú  škálu  teoretických  poznatkov umožňujúcich nadobudnúť komplexnejší pohľad na médiá, mediálne produkty, obsahy a ich účinky v kontexte individuálneho a spoločenského významu. Špeciálne získa poznatky z oblasti axiologicko-etických psychologických, kognitívnych, sociologických aspektov mediovanej komunikácie, analýzy mediálnych komunikátov, monitorovania a vyhodnocovania kvality informačného ekosystému.

Na základe teoretických vedomostí  z oblasti mediálnej komunikácie, mediálnej edukácie, mediálnej ekológie,  mediálnych a informačných kompetencií, a všetkých ich oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy, posudzovať jednotlivé aspekty mediálneho prostredia a jeho potenciálneho vplyvu na jednotlivca a spoločnosť.

Má prierezové vedomosti z oblasti kritického myslenia, informačnej a kognitívnej bezpečnosti, faktického kontextu súvisiaceho s problematikou dezinformačných kampaní, konšpiračných teórií, hybridných hrozieb, prejavov extrémizmu a ďalších rizikových javov v kontexte internetovej komunikácie.

Získava prehľad v základoch autorského a mediálneho práva, legislatívnych možností regulácie digitálnych platforiem a ochrany ich používateľov.  Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí  z mediálnej  komunikácie, práce s informačnými zdrojmi, manažovania informácií, znalostí a mediálnych obsahov a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať aktuálne problémy a trendy mediálneho a informačného prostredia a spolupracovať na ich riešení.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu aplikované mediálne štúdiá má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich, vyhodnocovať a kriticky k nim pristupovať,
 • dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať mediálne obsahy a informácie,
 • dokáže pracovať s informačnými zdrojmi a dátami v rôznych formátoch a prakticky sa orientuje v práci s databázami,
 • dokáže vypracovávať odborné informačné a analytické výstupy z oblasti mediálnych a komunikačných štúdií,
 • dokáže projektovať a organizovať vzdelávacie aktivity z oblasti mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia;
 • je schopný vyhodnocovať efektívnosť rôznorodých vzdelávacích projektov zameraných na rozvoj mediálnych a informačných kompetencií;
 • je schopný kompetentne sa zapojiť do všetkých fáz tvorby, realizácie a vyhodnotenia výskumno-vývojových projektov v oblasti rozvoja kritického myslenia a ochrany publika proti falošným správam a hybridným hrozbám;
 • má spôsobilosť uplatňovať v praxi metódy rozvoja kognitívnej, socio-afektívnej stránky osobnosti vo vzťahu k médiám a ich produktom ako aj senzoricko-motorických spôsobilostí jednotlivca;
 • dokáže diagnostikovať rôzne druhy médií vzhľadom na výskyt manipulatívnych a persuazívnych obsahov a prvkov;
 • dokáže tvoriť edukačné a didaktické pomôcky využiteľné vo výučbovom i ďalšom vzdelávacom procese s tematikou médií či učenia o médiách;
 • má spôsobilosť projektovať, organizovať a riadiť informačné a osvetové kampane s cieľom propagovať význam mediálnej výchovy a kritického myslenia;
 • ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie informácií, mediálnych komunikátov a produktov,
 • ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby spoločenskej praxe,
 • ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje v dostupných grafických nástrojov,
 • osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo manažéra informačných obsahov, najmä so zameraním na stratégie sociálneho marketingu, rozvoj mediálnej a informačnej kompetencie a prevenciu rizikových faktorov mediálneho prostredia
 • ovláda metódy a postupy spojené s mediálnym plánovaním, výberom vhodných médií a ich využitia na strategickú komunikáciu s verejnosťou,
 • pozná možnosti a zásady komunikácie v prostredí sociálnych médií,
 • orientuje sa v problematike obsahového marketingu,
 • ovláda základné a vybrané pokročilé funkcie analýzy dát a ich vizualizácie.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu aplikované mediálne štúdiá disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže efektívne pracovať ako člen tímu,
 • dokáže koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu
 • má rozvinuté organizačné zručnosti a schopnosť adaptovať sa v meniacom sa prostredí,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,
 • dokáže identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov,
 • vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie.

Magisterské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program aplikované mediálne štúdiá, magisterské štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi magisterského štúdia sa z vás stanú odborníci na manažovanie mediálnych projektov a prípravu programov v rôznych formátoch (televízne a rozhlasové relácie, e-learningové kurzy, videá, webové projekty, mobilné aplikácie, digitálne hry ai.). Budete poznať ich silné a slabé stránky, ale aj príležitosti a riziká, ktoré do života prinášajú. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti môžete využiť aj pri lektorskej a vzdelávacej činnosti.

 

» Viac informácií o študijnom programe AMES aj v tomto videu.

Opisy študijných programov

Opis štud. programu aplikované mediálne štúdiá, Mgr. – denné [410.1 KB, application/pdf]
Opis štud. programu aplikované mediálne štúdiá, Mgr. – externé [410.3 KB, application/pdf]

Uplatnenie
 • tvorca a koordinátor programov rozvoja kritického myslenia rôznych cieľových skupín,
 • mediálny a informačný analytik,
 • tvorca a manažér projektov zameraných na prevenciu rizikových faktorov informačnej bezpečnosti a sociálnych médií,
 • koordinátor a tvorca informačných, osvetových a preventívnych edukačných kampaní,
 • fact-checker v digitálnych a sociálnych médiách,
 • manažér programov a komunikačných kampaní v oblasti prevencie dezinformácií, falošných správ, extrémistických prejavov a hybridných hrozieb,
 • lektor a tréner v oblasti fact-checkingu, mediálnej a informačnej edukácie,
 • poradca a konzutant vo firmách a médiách na reklamnú a spotrebiteľskú gramotnosť,
 • tvorca edukačných programov a didaktických pomôcok,
 • špecialista na dátovú žurnalistiku a vizualizáciu dát,
 • manažér mediálnych a informačných projektov.

Priemerné platy v segmente.

Detailný profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe v magisterskom stupni štúdia sa zameriava na prehĺbenie samostatného odborného myslenia a rozšírenie znalostí z oblastí mediálnych a komunikačných štúdií  v trans-disciplinárnom a aplikačnom kontexte. Sprostredkováva prehĺbené multidisciplinárne poznávanie mediálnej sféry, mediovanej komunikácie a ich vybraných aspektov, ako aj informačného a používateľského prostredia a správania v kontexte digitalizácie s dôrazom na rozvoj spôsobilosti študentov aktívne regulovať/manažovať zefektívňovanie spôsobov zaobchádzania s médiami a informáciami. Vychádza sa pritom z vnímania mediálneho prostredia ako životného priestoru formujúceho človeka. Osobitne je zameraný na prípravu multiplikátorov schopných transmisie stratégií a nástrojov rozvoja mediálnych a informačných kompetencií diverzných cieľových skupín, špeciálne v procesoch učenia o  médiách, najmä s ohľadom na aktuálne trendy digitálnych médií  v kontexte rozvoja transformujúcej sa informačnej a sieťovej spoločnosti.

Obsah štúdia tvorí prehĺbené poznanie vedných disciplín sociálnych, humanitných, ekonomických, technických, právnych vied najmä: mediálnych štúdií, teórie mediálnej a marketingovej komunikácie, mediálnej pedagogiky, filozofie, antropológie, axiológie, etiky, psychológie, aplikovanej psychológie a sociológie, pedagogiky a andragogiky, semiotiky, umenia a kulturológie, ekonómie, informatiky a práva.

Absolventi získajú komplexnejšie poznanie podmienok mediálnej produkcie a distribúcie (spoločensko-kultúrne, politické, právne, etické, ekonomické, technicko-technologické, inštitucionálne, profesijné), s dôrazom na pochopenie pôsobenia médií v  socio-kultúrnom kontexte ovplyvnenom procesom globalizácie. Dôraz je kladený na rozvíjanie schopností rozlišovať pozitívne a negatívne vplyvy médií na jednotlivca a spoločnosť, aplikovať stratégie a techniky účinného využívania  pozitívneho a eliminovania negatívneho potenciálu médií v rámci osobnostného i odborného rastu jednotlivca patriaceho do rôznych vekových a sociálnych skupín. Absolvent získava komplexné poznatky o mediálnych produktoch ako o prostriedkoch formovania axiologicko-mravnej a morálnej zložky osobnosti človeka a o potrebe posudzovať médiá podľa kvality s akou plnia danú úlohu.

Reflexia  filozofického, etického a morálneho rozmeru  mediálnej komunikácie a  mediálnej produkcie  je  východiskom poznávania, spracovávania a  ovplyvňovania formatívneho vplyvu médií na jednotlivca a spoločnosť. Obsah študijného programu II. stupňa sleduje cielené premostenie teoretických prístupov mediálnych štúdií, resp. teórie masmediálnej komunikácie s pedagogickou teóriou, aplikujúc aj prístupy ďalších vedných disciplín, čo umožní komplexné poznanie médií a v aplikačnej rovine sprostredkovanie poznávania médií účastníkom diverzných edukačných procesov.

Obsah študijného programu magisterského štúdia vychádza z pokročilých stratégií rozvoja mediálnej a informačnej kompetencie, schopnosti analýzy a kritického posudzovania diverzných mediálnych produktov s cieľom kvalitatívno-hodnotiaceho, selektívneho a zodpovedného prístupu k mediálnym a informačným produktom. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky o produkcii a manažovaní mediálnych, multimediálnych a informačných produktov a služieb (so zameraním na rôzne druhov mediálnych obsahov v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej i multimediálnej podobe, špeciálne verejno-právneho, edukačného, kultúrneho a osvetového  charakteru).

Osvojenie si znalostí a rozvoj praktických schopností a zručností slúži ako základ pre autorskú tvorbu, projektovanie a riadenie  mediálnych projektov, produktov a služieb, ako aj realizáciu vzdelávacích, kultúrnych a osvetových aktivít. Obsah  študijného programu II. stupňa nadväzuje  na obsah študijného programu I. stupňa a rozvíja znalosti študentov o  médiách a mediálnych produktoch v typologickej diverzite s dôrazom na poznanie pravidiel výstavby mediálnych textov, konštrukcie a kritickej dekonštrukcie mediálnych významov a posolstiev s cieľom posilnenia analytických a kriticko-interpretačných schopností študentov v interakcii s rôznorodými mediálnymi obsahmi.

Absolvent si v rámci štúdia prehĺbi najnovšie znalosti o konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na výskum v oblastiach mediálnych a informačných kompetencií. Ovláda pokročilé formy výskumu v oblasti mediálnej komunikácie a informačných tokov ako špecifického prostredia, ktoré ovplyvňuje človeka a transformuje spoločenské procesy. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby magisterskej práce a s ňou súvisiacej metodológie výskumu a návrhu inovatívnych riešení.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu je profilovaný ako odborník na oblasť kompetentného využívania médií pre výkon odborných pracovných pozícií a ďalších životných aktivít jednotlivcov v rôznych sférach spoločenskej reality a ako profesionál na realizáciu programov zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systéme výchovno-vzdelávacích inštitúcií neformálneho i formálneho charakteru, ale aj v rámci systému mediálnych inštitúcií či inštitúcií z príbuzných spoločenských odvetví. Absolvent  nadobudne prehĺbenú odbornú, metodickú a didaktickú spôsobilosť uplatniteľnú predovšetkým v rámci analytickej, manažérskej, lektorskej, metodickej a poradensko-konzultačnej profesijnej činnosti v oblasti rozvoja mediálnych a informačných kompetencií, v systéme celoživotného vzdelávania, ako aj v rámci tvorby a manažovania mediálnych, multimediálnych a informačných produktov a služieb.

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu aplikované mediálne štúdiá má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent magisterského stupňa študijného program vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie kompetentného a zodpovedného využívania médií a informačných zdrojov. Vzdelávanie študentov spočíva v kontinuálnom a stupňujúcom sa osvojovaní teoretických poznatkov z profilových a príbuzných vedných disciplín  a v systematickom rozvíjaní ich praktických schopností, zručností a ďalších osobnostných kvalít, ktoré ich uspôsobia kompetentne a kreatívne využívať médiá pre výkon odborných pracovných funkcií a ďalších životných aktivít. Absolventi budú schopní uvedomelejšie vnímať a v aplikačnej rovine svojej profesijnej praxe využívať možnosti jednotlivých druhov médií ako edukačných objektov a prostriedkov v procese zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systémoch inštitucionálneho a neinštitucionálneho vzdelávania,  mediálnych a ďalších inštitúcií. Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti o dezinformačných trendoch a naratívoch, možnostiach a technikách rozvoja kritického myslenia, širokej škále hybridných hrozieb a ohrozeniach, ktoré predstavujú pre demokratickú spoločnosť a bezpečnostnú politiku. Má komplexné poznatky o regulácii a koregulácii mediálneho obsahu v súlade s domácou a európskou legislatívou, ovláda poznatky o využívaní algoritmov sociálnych sietí zameraných na získavanie, udržanie a monetizáciu pozornosti publika. Absolvent sa orientuje v procesoch teoretickej reflexie, projektovania a tvorby mediálnych a informačných komunikátov využiteľných v procese neformálneho a formálneho vzdelávania (najmä e-learningové kurzy, masívne otvorené online kurzy, edukačné audiovizuálne produkty, mobilné aplikácie využiteľné v procese učenia sa, digitálne platformy využiteľné v praxi vzdelávacích, kultúrnych, osvetových, neziskových a iných verejných a súkromných inštitúcií).

Absolvent magisterského stupňa študijného programu aplikované mediálne štúdiá má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže kriticky myslieť, nazerať na objekty  z rôznych uhlov a vnímať ich zasadené do širšieho kontextu,
 • dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
 • používa pokročilé metódy a postupy získavania a využívania širokého spektra informácií a mediálnych obsahov, dokáže ich analyzovať, vyhodnocovať, interpretovať a kriticky k nim pristupovať,
 • používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu informačných obsahov a mediálnych komunikátov,
 • zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie a distribúcie mediálnych  obsahov,  informačných produktov a špecifických vzdelávacích riešení pre potreby spoločenskej praxe,
 • dokáže komplexne realizovať výskum mediálnej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v praxi,
 • dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z potrieb informačnej spoločnosti; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu,
 • dokáže sprostredkovávať znalosti a rozvoj fact-checkerských schopnosti a dátovej gramotnosti uplatniteľných v rámci tvorby nástrojov zabraňujúcim šíreniu dezinformácií a misinformácií a posilňujúcim informačnú bezpečnosť na sociálnych sieťach,
 • vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
 • dokáže navrhovať a riadiť komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
 • má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie,
 • ovláda stratégie rozvoja digitálnych a informačných kompetencií ako nástrojov obrany pred tzv. manažovaním pozornosti a ďalšími marketingovej stratégiami používanými na sociálnych sieťach.
 • ovláda princípy dátovej žurnalistiky, dátovej gramotnosti a vizualizácie dát.,
 • ma pokročilé zručnosti z lektorskej a metodickej činnosti z mediálnej výchovy, kritického myslenia, ekológie médií, reklamnej a spotrebiteľskej gramotnosti.
 • je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti mediálnej a informačnej kompetencie, boja proti dezinformáciám a hybridným hrozbám.

 Absolvent magisterského stupňa študijného programu aplikované mediálne štúdiá disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
 • dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný  profesionálny rast,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
 • má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup, a pod.)
 • ovláda spôsoby prípravy projektových spisov pre domáce i zahraničné granty,
 • je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov.

Doktorandské štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program mediálne a informačné kompetencie, doktorandské štúdium v dennej aj externej forme.

Detailný profil absolventa

Špecifickou oblasťou záujmu vymedzujúcou profil absolventa študijného programu je vedecké skúmanie vplyvu médií a komunikovaných informácií na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov a tiež koncipovanie stratégií a modelov, ako realizovať a optimalizovať edukačné pôsobenie médií a IKT na rôzne cieľové skupiny, najmä v procese zámerného učenia o médiách a za „asistencie“ médií. T. j. rozvíjať spôsobilosť efektívneho prístupu a používania médií a informačno-komunikačných technológií v súkromnom, odbornom i verejno-spoločenskom priestore s dôrazom na interpretačné, analyticko-kritické a produktívno-komunikačné schopnosti. Zároveň je profilovaný ako producent, poskytovateľ a evaluátor kvality rôznych typov informácií a informačných služieb (v printovej, vizuálnej, auditívnej a multimediálnej podobe), špeciálne v digitálnom priestore konvergovaných médií, disponujúci spôsobilosťou fact-checkingu s rozvinutou úrovňou aplikácie stratégií kritického prístupu s cieľom detekcie a eliminácie onlinových dezinformácií.

S ohľadom na aktuálnu spoločenskú významnosť predmetu študijného programu absolvent nájde profesijné uplatnenie vo vede, výskume, v rámci vysokoškolského vzdelávania v domácich i zahraničných špecializovaných inštitúciách zameraných na vymedzené oblasti. Absolvent má predpoklady uplatniť sa ako informačný a mediálny analytik, expert, vedecko-výskumný a vývojový pracovník, vysokoškolský pedagóg v oblasti rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií jednotlivcov, resp. učenia o médiách a fact-checkingu.

Teoretické vedomosti 

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého poznania (systém teórií, faktov, hypotéz, sústava objektov poznávania) v profilových vedeckých disciplínach teórie študijného programu: mediálne a komunikačné štúdiá, informačné štúdiá, pedagogika so zameraním na kritické učenie o médiách, resp. mediálne a informačné kompetencie. Je zorientovaný v širokom spoločensko-vednom základe (filozofia,  etika,   antropológia, sociológia, semiotika, psychológia, marketing) v aplikácii na oblasť komunikačných médií, informačných kanálov a edukáciu (učenie o médiách). Disponuje rozšírenými poznatkami z metodológie výskumu, vývoja a vyhodnocovania predmetného poznania študijného programu, vedecky správne formuluje problémy v odbore a koncipuje stratégie ich riešenia v súlade s pravidlami etiky vedeckej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni je spôsobilý aplikovať v praxi na metodologicky požadovanej úrovni princípy samostatnej tvorivej vedeckej práce, rozvíjať objektívne poznávanie a praktické pretváranie oblastí predmetného študijného programu a tak prispievať k jeho rozvoju.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie 3. stupňa je schopný pracovať efektívne a zodpovedne ako člen expertného vedecko-výskumného tímu na národnej a medzinárodnej úrovni, využívať poznatky kvalitatívne a kvantitatívne zameraných výskumov, prejavovať sociálne a komunikačné kompetencie pri nadväzovaní a udržiavaní vedeckej komunikácie, ako aj komunikácie s cieľovými skupinami svojho odborného pôsobenia, používať plynulo odborný cudzí jazyk, rovnako je schopný uplatňovať moderné vývojové trendy vo svojej disciplíne a pokračovať v ďalšom odbornom a profesionálnom raste.

Ciele vzdelávania

V nadväznosti na študijné programy aplikované mediálne štúdia – mediálna výchova a masmediálna komunikácia na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia umožňuje svojím obsahom prehĺbené poznanie teoreticko-metodologických východísk problematiky učenia o médiách a ekológie médií v transdisciplinárnom kontexte. A to s osobitným dôrazom na poznanie princípov tvorby nového vedeckého poznania a rozvoj spôsobilosti absolventa zapojiť sa na požadovanej vedeckej úrovni do jednotlivých etáp inovačného cyklu v poznávaní a pretváraní reality, kde komunikačné médiá a informačné technológie vystupujú ako významné edukačné objekty i prostriedky vplyvu na rôzne cieľové skupiny jednotlivcov, resp. je možné zaznamenať ich formatívny vplyv v širšom spoločenskom rozmere.

Štúdium rozvíja samostatné tvorivé vedecké myslenie a schopnosti absolventa objektívne poznávať a pretvárať realitu v rámci samostatnej vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti v predmetnej oblasti, a to transdisciplinárnym spôsobom.

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti.

Doktorand v zmysle metodologickej reflexie:

 1. Osvojí si teóriu zo študijného programu a všetky jej základné oblasti výskumu (výskum inštitúcií, výskum obsahov, výskum skupín príjemcov a výskum účinkov).
 2. Získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na informačnú a mediálnu komunikáciu.
 3. Bude poznať pozíciu masmediálnej komunikácie v systéme vied, preukáže znalosť problematiky interdisciplinárneho výskumu a oboznámi sa s jednotlivými analytickými, interpretačnými a inými výskumnými metódami svojho odboru a príbuzných odborov, rovnako ako so spôsobom ich využitia.
 4. Osvojí si zručnosť kritického myslenia, bude schopný pomenovať a tematizovať aktuálne problémy a sám nachádzať tvorivé riešenia. 
 5. Naznačený všeobecný cieľ študijného programu, nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby dizertačnej práce a s ňou súvisiaceho výskumu a riešení.
 6. Stane sa odborníkom na problematiku teórie študijného programu s predpokladom ďalšieho vedeckého rastu.
Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu mediálne a informačné kompetencie na 3. stupni štúdia je profilovaný ako expert na skúmanie, projektovanie a pretváranie reality, súčasťou ktorej je jedinec ako objekt, resp. subjekt formačného vplývania v kontakte so všetkými druhmi médií alebo informačnými obsahmi (prostredníctvom výskumu a na ňom budovanej vedeckej teórie). Rôzne médiá a informačné kanály sú pritom vnímané ako edukačné objekty a prostriedky vo všetkých životných sférach jednotlivca, ktorých kvalitu je aktuálne potrebné skúmať, hodnotiť a definovať v súlade s optimálnym rozvojom osobnosti a v širšom ponímaní spoločenského úžitku. Osobitný význam nadobúda uvedené v rámci aktuálne diskutovaného strategického významu a prínosu rozvoja mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií či mediálnej výchovy na európskej úrovni, a to v kontexte fenoménov globalizácie, špeciálne masívneho šírenia dezinformácií prostredníctvom onlinových médií. V rámci hľadania adekvátnych prostriedkov účinnej defenzívy pred týmito javmi predstavuje rozvoj mediálnych, informačných a digitálnych kompetencií, učenie o médiách, resp. mediálna výchova spôsob zvyšovania odolnosti voči rôznym typom dezinformácií, ale aj rôznym formám extrémizmu ako ich sprievodného javu. Vo viacerých európskych návrhoch opatrení (príkladom je „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“, prijatý Európskou komisiou v roku 2018) je obsiahnutá požiadavka zvyšovania edukácie v mediálnej oblasti a rozvoji mediálnej spôsobilosti jednotlivcov, ako aj pracovníkov médií s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a schopnosti fact-checkingu.

Opisy študijných programov

Opis štud. programu mediálne a informačné kompetencie, PhD. – denné [414.7 KB, application/pdf]
Opis štud. programu mediálne a informačné kompetencie, PhD. – externé [414.8 KB, application/pdf]

Študijné plány

 
 
 
 
 
Späť hore ↑