Prijímacie konanie

Médiá a agentúry sú plné našich absolventov. Pridajte sa k nim. Môžete študovať na všetkých stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) v piatich študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia – pre ľudí, ktorých lákajú noviny, rádio alebo televízia
 • marketingová komunikácia – pre nádejných marketérov a agentúrnych špecialistov
 • aplikované mediálne štúdiá – pre tých, ktorí sa chcú venovať manažovaniu a kritickému skúmaniu médií a informácií 
 • teória digitálnych hier – pre novú generáciu herných producentov a komunitných manažérov
 • vzťahy s médiami (po anglicky) – pre mediálnych špecialistov vo firmách a konzultantov

Čo hovoria absolventi

Aj v týchto organizáciách pracujú naši študenti a absolventi

logo Europa 2  logo Markíza  logo Zaraguza  logo Pixel Federation  logo Denník N  Logo TV JOJ  logo Triad  Logo TA3 logo Rádiao Express logo Nový čas  logo Visibility

Porozumejte médiám

Vysvetlíme vám, ako to chodí v novinách, rádiu, televízii i na internete. Pochopíte, čo je mediálna kultúra

Naučte sa robiť v štúdiu

Naučíme vás pracovať s technikou, akú nemajú ani v Markíze. Pred kamerou, za kamerou – je to na vás.

Rozvíjajte, čo vás baví

Kabinety a široká ponuka voliteľných predmetov vám umožnia zamerať sa na to, v čom vidíte svoju budúcnosť.

Študujte a pracujte

Ak ste ochotní zamakať, popri štúdiu zvládnete aj part-time job. V marketingu a médiách je pracovný čas veľmi pružný.

Ukážte sa profíkom

Na niektoré predmety chodia prednášať profíci. Smelo s nimi konzultujte a vyhľadávajte príležitosti. Kariéru často nakopnú neformálne kontakty.

Užite si študentský život

Výraznou črtou FMK je silný fakultný život. Môžete si vybrať z množstva eventov, ktoré študenti pravidelne organizujú. Nehrozí, že by ste sa nudili.

 

Bc. štúdium

Bakalárske štúdium

V jednom akademickom roku si môžete podať len jednu prihlášku. Prijímačky pozostávajú z dvoch testov. Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky. Druhý je z cudzieho jazyka. Uchádzači o program teória digitálnych hier absolvujú aj ústny pohovor. Prijímačky nemusíte absolvovať, ak ste počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,30 alebo ak sa hlásite na externé štúdium.

Dôležité: Uchádzači o štúdium v študijnom programe teória digitálnych hier v dennej forme štúdia robia všetci prijímacie skúšky bez ohľadu na študijný priemer získaný na strednej škole.

V prípade záujmu o externé štúdium nájdete potrebné informácie tu.

Očakávame znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka

 • Deň otvorených dverí: 9. február 2024 (online DOD z roku 2023 si môžete pozrieť na tomto linku)
 • Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2024; II. kolo podávania prihlášok do 20. augusta 2024 (externé štúdium KOMU, MARK, TEDI, denné štúdium AMES, VZME)
 • Prijímačky:
  • 10. jún 2024: prijímacia skúška uchádzačov na študijný program teória digitálnych hier: test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, test z anglického jazyka;
  • 11. – 14. jún 2024: prijímacia skúška uchádzačov na študijný program teória digitálnych hier: ústny pohovor;
  • 11. – 12. jún 2024: prijímacia skúška uchádzačov na študijné programy masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia: test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu, test z cudzieho jazyka.
 • Poplatok: 40 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia D/E Bc. 3/3 120/50
marketingová komunikácia D/E Bc. 3/3 120/70
vzťahy s médiami D Bc. 3 30
aplikované mediálne štúdiá D Bc. 3 30
teória digitálnych hier D/E Bc. 3/3 50/30

D = denná forma, E = externá forma

Primárne je potrebné používať elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Prílohy k prihláške

 • Životopis,
 • nahrať hodnotenia zo všetkých predmetov výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia si uchádzač vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka) z elektronickej žiackej knižky,
 • ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou alebo notárom overené koncoročné vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do 13. júna 2023),
 • uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2023, pošle úradne overené výročné vysvedčenia a úradne overené maturitné vysvedčenie,
 • uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí, je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

V prípade, že sa el. žiacka knižka nedá preklopiť do prihlášky v AIS, je uchádzač povinný poslať koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník strednej školy (v prípade 5-ročného štúdia posiela koncoročné vysvedčenia za 2. – 4. ročník ) overené strednou školou poštou na adresu Študijného oddelenia FMK. Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Súbory na stiahnutie:

Mgr. štúdium

Magisterské štúdium

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia, ktorí sa budú hlásiť na neidentický študijný program, než absolvovali v bakalárskom stupni štúdia na FMK UCM v Trnave, budú vykonávať prijímaciu skúšku. Výnimka sa vzťahuje na absolventov bakalárskeho študijného programu vzťahy s médiami, ktorí budú od prijímacej skúšky oslobodení.

Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať príjmačky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá.

V prípade záujmu o externé štúdium nájdete potrebné informácie tu.

 • Deň otvorených dverí: 9. február 2024 (online DOD z roku 2021 si môžete pozrieť na tomto linku)
 • Uzávierka prihlášok: 31. marec 2024
 • Prijímačky: máj 2024
 • Poplatok: 40 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia D/E Mgr. 2/2 130/50
marketingová komunikácia D/E Mgr. 2/2 150/70
aplikované mediálne štúdiá D Mgr. 2 30
teória digitálnych hier D/E Mgr. 2/2 60/30

D = denná forma, E = externá forma

Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Potrebné dokumenty

 • vysokoškolský diplom,
 • vysvedčenie o štátnej skúške,
 • dodatok k diplomu u absolventov študijných programov,
 • doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov,
 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Ak ste absolventmi odboru masmédiálne štúdiá na FMK UCM, nemusíte k prihláške prikladať diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, dokladáte len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných a iných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekanka fakulty. O obsahu prijímacej skúšky bude fakulta každého informovať.

Súbory na stiahnutie:

PhD. štúdium

Doktorandské štúdium

Na prijímacom konaní na doktorandské štúdium sa môžu zúčastniť všetky absolventky a všetci absolventi magisterského alebo inžinierskeho štúdia (či iného rovnocenného vysokoškolského štúdia druhého stupňa) na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo v inom odbore. Výberové konanie prebieha formou prijímacieho pohovoru. Uchádzač/ka v rámci pohovoru predstavuje svoje doterajšie vedecké pôsobenie, orientáciu v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, motiváciu objasňujúcu záujem o doktorandské štúdium a rámcový projekt k téme dizertačnej práce.

V prípade záujmu o externé štúdium nájdete potrebné informácie tu.

 • Uzávierka prihlášok: 4. júl 2024
 • Výberové konanie: august 2024
 • Poplatok: 40 €
Akreditované študijné programy Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia Predpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikácia D /E PhD. 3/3
marketingová komunikácia D/E PhD. 3/4
teória digitálnych hier D/E PhD. 3/4
mediálne a informačné kompetencie D/E PhD. 3/4

D = denná forma, E = externá forma

V prihláške na doktorandské štúdium uveďte svoje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce (nájdete nižšie) a informáciu o znalosti cudzích jazykov.

Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. ich posudky,
 • potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce, realizovaný v príslušnom rozsahu a formáte podľa usmernenia dostupného nižšie,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Témy dizertačných prác

Odborová komisia pre doktorandské štúdium FMK UCM v Trnave schválila témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025 v študijných programoch:

  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia
  • teória digitálnych hier,
  • mediálne a informačné kompetencie.

» Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2024/2025 sú dostupné na tomto linku.

Súbory na stiahnutie:

Platobné údaje

Platobné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 32407
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT:SPSRSKBAXXX

Ako podať prihlášku

Uchádzači o štúdium na našej fakulte môžu vyplniť prihlášku elektronicky. Hlavnou výhodou je istota, že ju vyplníte tak, ako treba. Okrem toho má každý študent, ktorý vyplní prihlášku elektronicky, nárok na znížený poplatok za prijímačky.

Vyplniť prihlášku

1. Zaregistrujte sa v systéme

Po načítaní stránky kliknite vpravo na „Registrácia“. Zadajte svoj e-mail, meno a priezvisko a heslo. Pomocou týchto údajov sa budete môcť opätovne prihlásiť do informačného systému, kde si môžete svoje prihlášky ukladať a postupne upravovať.

Elektronická prihláška - registrácia

Elektronická prihláška – registrácia

Heslo musí mať najmenej 5 znakov. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti odporúčame použiť aspoň jednu číslicu alebo špeciálny znak (zavináč, hviezdička atď.).

Pri zadávaní údajov si skontrolujte všetky údaje, najmä e-mailovú adresu. Budete ju potrebovať na prípadnú ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo keď zabudnete svoje heslo.

Ak nebudete vedieť vyplniť nejaký údaj, pozrite si manuál alebo nám napíšte prostredníctvom online chatu.

2. Vyberte si študijný program

Ak ste sa už zaregistrovali, vo vyhľadávacom okne nájdete študijný program, na ktorý si chcete podať prihlášku, a vložíte si ho do „aktovky“.

Elektronická prihláška - výber študijného programu

Elektronická prihláška – výber študijného programu

Vybraný študijný program nájdete na pravej strane, keď kliknete na tlačidlo Moja aktovka.

Elektronická prihláška - moja aktovka

Elektronická prihláška – moja aktovka

Kliknite na „Nová prihláška a zvoľte cudzí jazyk, z ktorého budete robiť prijímaciu skúšku a kliknite na tlačidlo „Hotovo„.

Elektronická prihláška - výber jazyka

Elektronická prihláška – výber jazyka

                       

3. Vyplňte prihlášku

Kliknutím na tlačidlo „Vyplň“ sa dostanete do prihlášky. Pri vypĺňaní môžete postupovať podľa manuálu.

Niekoľko tipov:

 • pri zadávaní rodného čísla nezabudnite na lomku (/),
 • ak v ponúkanom zozname (študijných odborov, škôl atď.) nenájdete vhodnú alternatívu, po vytlačení prihlášky chybný údaj opravte perom,
 • ak používate systém elektronickej žiackej knižky, známky môžete získať priamo z neho,
 • do prihlášky vypisujete priemery za jednotlivé ročníky: koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka a známky zo všetkých predmetov v jednotlivých ročníkoch.

Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje meniť. Po každej zmene nezabudnite prihlášku uložiť.

4. Pripojte potrebné dokumenty

K vytlačenej a podpísanej prihláške pripojte tieto dokumenty podľa stupňa štúdia, na ktorý sa hlásite. Viac v tomto dokumente:

Po dokončení vypĺňania prihlášky stlačte tlačidlo „Potvrdiť„. Sprístupní sa možnosť vygenerovať finálnu tlačovú formu prihlášky a príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Vyplniť prihlášku

5. Ak chcete vyplniť prihlášku ručne

Ak chcete vypĺňať prihlášku ručne, stiahnite si správne tlačivo:

Vyplnenú prihlášku s prílohami a vysvedčenia posielajte na adresu študijného oddelenia FMK UCM.

Adresa

Študijné oddelenie FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
Fax: 033/5565 421
E-mail: fmkucm(at)ucm.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: Mgr. Juliána Mináriková, PhD.

Aktuálne informácie spolu s doplneniami nájdete vždy aj na webovej stránke UCM v sekcii prijímacie konanie. 

Join us and Study Media Relations in English

 
Späť hore ↑