Študijné programy FMK UCM

Študijné programy

Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK UCM) je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študentov vzdeláva už od roku 1997.

Študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá predstavuje päť moderných, perspektívnych a atraktívnych študijných programov:

študijný program stupeň štúdia udeľovaný titul dĺžka štúdia
(denné/externé)
úroveň národného kvalif. rámca jazyk študijného programu
masmediálna komunikácia (KOMU) 1. stupeň (bakalársky) Bc. 3/3 6. slovenský
2. stupeň (magisterský) Mgr. 2/2 7. slovenský
3. stupeň (doktorandský) PhD. 3/4 8. slovenský
marketingová komunikácia (MARK) 1. stupeň (bakalársky) Bc. 3/3 6. slovenský
2. stupeň (magisterský) Mgr. 2./2 7. slovenský
3. stupeň (doktorandský) PhD. 3/4 8. slovenský
teória digitálnych hier (TEDI) 1. stupeň (bakalársky) Bc. 3/3 6. slovenský
2. stupeň (magisterský) Mgr. 2/2 7. slovenský
3. stupeň (doktorandský) PhD. 3/4 8. slovenský
aplikované mediálne štúdiá (AMES)/ mediálne a informačné kompetencie (MIK) 1. stupeň (bakalársky) Bc. (AMES) 3/3 6. slovenský
2. stupeň (magisterský) Mgr. (AMES) 2/2 7. slovenský
3. stupeň (doktorandský) PhD. (MIK) 3/4 8. slovenský
vzťahy s médiami (VZME) 1. stupeň (bakalársky) Bc. 3/3 6. slovenský/anglický

Požiadavky na uchádzačov o štúdium

Všetky informácie o prijímacom konaní a prehľad podmienok prijímania na daný študijný program sú dostupné v sekcii Štúdium > Prijímačky.

Podmienky absolvovania študijných programov

Na úspešné absolvovanie bakalárskych študijných programov je potrebných 180 kreditov, z toho:

 • 155 kreditov za štúdium,
 • 25 kreditov za bakalársku štátnu skúšku (10 kreditov obhajoba záverečnej práce + 15 kreditov za predmety štátnej skúšky).

 Na úspešné absolvovanie magisterských študijných programov je potrebných 120 kreditov, z toho:

 • 90 kreditov za štúdium,
 • 30 kreditov za magisterskú štátnu skúšku (15 kreditov obhajoba záverečnej práce + 15 kreditov za predmety štátnej skúšky).

Na úspešné absolvovanie doktorandských študijných programov je potrebných 180 kreditov, z toho:

 • 40 kreditov za študijnú časť, 
 • 40 kreditov za pedagogickú časť,
 • 40 kreditov za vedeckú časť,
 • 30 kreditov za štátnu dizertačnú skúšku,
 • 30 kreditov za obhajobu dizertačnej práce.

Pravidlá vyučovania a možnosti učenia sa študentov:

 • Vyučovanie na fakulte je realizované najmä formou prednášok (predmety teoretického charakteru) a seminárov (predmety praktického charakteru), ktoré sú realizované v špecializovaných laboratóriách prispôsobených na získavanie praktických zručností a kompetencií, napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, laboratória určené na prácu v tímoch a design thinking, fotoateliéry, počítačové miestnosti a pod.
 • Fakulta dbá na individuálny prístup a inovácie vo vyučovacom procese. Každoročne sa pedagógovia zúčastňujú rôznych kurzov či workshopov zameraných na implementáciu inovatívnych metód vo vzdelávaní. Jednou z nich je metóda dizajn thinking, ktorá podporuje tímovosť študentov a prácu v skupine, no na druhej strane reflektuje aj ich individualitu a rozmanitosť. Počas nepriaznivej pandemickej situácie fakulta organizovala online workshopy zamerané na problematiku interaktivity v dištančnom vzdelávaní.
 • Študent môže aktívne participovať na vzdelávacom procese a má dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov svojej činnosti – môže sa zúčastniť fakultného kola ŠVOUK, spolupracovať na projektoch, vedeckých či umeleckých publikáciách, akou je napríklad kreatívna ročenka MUUZA, byť aktívny v Kabinetoch, pracovať vo fakultných médiách – FMK TV, rádio Aetter v univerzitnom časopise Atteliér. Okrem toho sa študenti môžu zapájať do rôznorodých podujatí, ktoré fakulta organizuje – napr. Welcome Day, FMK day, UniCon, Týždeň vedy a techniky a mnohé iné.
 • Fakulta umožňuje a podporuje zodpovedajúce vzdelávanie aj mimo školy v domácich a zahraničných inštitúciách. Každoročne  absolvuje zahraničnú mobilitu viac ako 60 študentov FMK UCM v Trnave vo všetkých stupňoch štúdia. Študenti môžu získavať skúsenosti na univerzitách v Česku, Poľsku, Chorvátsku, Turecku, Nemecku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, na Malte či v Rumunsku.

Postupy a kritériá hodnotenia:

 • Všetky študijné programy majú zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Sú definované v informačnom liste predmetu, prístupné v AIS, študent má k nim kedykoľvek prístup.
 • Kritériá a spôsob hodnotenia študentov, ako aj kritériá na stanovenie známok sú vopred zverejnené. Informačné listy sú aktualizované na začiatku každého semestra.
 • Študent má právo na spätnú väzbu na zistenie miery plnenia svojich výstupov.

Zdroje študijných programov:

Študijné programy realizované na FMK UCM v Trnave zabezpečujú pre študentov dostatočné priestorové, materiálne, technické vybavenie a podporu:

Priestorové zabezpečenie ŠP

Fakulta realizuje vzdelávanie v rôznych priestoroch, disponuje mnohými špecializovanými učebňami, ktoré sú súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, ako napr. HD televízne štúdio, rozhlasové štúdio, redakcia univerzitného časopisu, zvukové štúdio, špecializované učebne určené na projektové vzdelávanie, design thinking a prácu v tímoch, neuromarketingové laboratórium, počítačové miestnosti, fotoateliéry, učebne určené na štúdium digitálnych hier. Okrem toho sú študentom k dispozícii centrá, kde môžu získavať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti: Školiace mediálne centrum, Centrum mediálnej gramotnosti, Kariérne centrum, Výskumné centrum MethodLab. Pri výučbe cudzieho jazyka je možné využiť digitálne tlmočnícke laboratórium, ktorým UCM v Trnave disponuje.

Informačné zabezpečenie ŠP

Centrum informačných zdrojov plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty. 

Centrum informačno-komunikačných technológií sa zaoberá prevádzkou a rozvojom informačných a komunikačných technológií. Pre UCM zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete, bezporuchovú prevádzku informačných systémov, bežný servis počítačového vybavenia na rektoráte UCM a jednotlivých fakultách.

Fakultná knižnica FMK sa nachádza v budove FMK „v Jame“. Je neustále dopĺňaná o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov. V súčasnosti disponuje takmer 14 000 knižnými jednotkami.

Archív FMK je fakultné úložisko, ktoré okrem iných funkcií sprístupňuje študentom študijnú literatúru v elektronickej podobe. V súčasnosti obsahuje približne 370 e-publikácií: rôznych monografií, skrípt, učebníc, zborníkov a inej  študijnej literatúry pedagógov fakulty, ktorá je viazaná na povinné a povinne voliteľné predmety).

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia

FMK UCM v Trnave ponúka svojim študentom skutočne bohaté možnosti školských i mimoškolských aktivít. Väčšina z nich je zverejnená na webovom sídle fakulty v samostatnej sekcii FAKULTNÝ ŽIVOT ŠTUDENTA a taktiež aj na sociálnych médiách fakulty (Facebook, Instagram).

 

 
Späť hore ↑