Marketingová komunikácia

Rada pre študijný program marketingová komunikácia:
 • prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
 • Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
 • PhDr. Peter Murár, PhD.
 • zástupca praxe: Mgr. Veronika Fašková, PhD., Brand Manager, Pernod Ricard
 • zástupca študentov: Bc. Martina Janičková (Bc., Mgr. stupeň), Mgr. Michal Kubovics (PhD. stupeň)
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • prof. Ing. Alena Kusá, PhD. 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. Ing. Alena Kusá, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Ľudmila Čábyová, PhD., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD., funkčné miesto profesora
 • Mgr. Dáša Franić, PhD., funkčné miesto docenta (Bc., Mgr. stupeň), doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD., funkčné miesto docenta (PhD. stupeň)

Bakalárske štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu marketingová komunikácia – bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v prvom bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základ pre zvládnutie teoretických a praktických poznatkov a zručností. Absolvent získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Na základe analýzy dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností hľadá cestu k jeho riešeniu. Ovláda jednoduchú formu výskumu v oblasti marketingovej komunikácie. Nadobudnuté poznatky, metódy, metodické a tvorivé zručnosti uplatňuje v procese tvorby bakalárskej práce a s ňou súvisiacej analýzy, výskumu a riešení. 

Absolvent získa širokú  škálu  teoretických  poznatkov  z oblasti  teórie marketingu, marketingových analýz a stratégií, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a digitálnej marketingovej komunikácie, spotrebiteľského správania, mediálneho marketingu, marketingového výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí marketingovej komunikácie, ale taktiež ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo, psychológia, etika, manažment, masová komunikácia, či jazyková kultúra. Počas štúdia, vďaka širokému výberu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú prakticky orientované, si študent osvojí praktické zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo vstupovať do rôznych mediálnych a marketingových systémov na nižšej a strednej úrovni manažmentu, prípadne v samostatnom podnikaní. Získa praktické skúsenosti z prípravy a realizácie propagačných prostriedkov a komunikátov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia sa uplatní ako výkonný pracovník v oblasti marketingovej komunikácie: v komerčnej oblasti, v spoločenskom a sociálnom marketingu, v národných i globálnych reklamných, mediálnych a PR agentúrach, vo verejných,  štátnych a politických inštitúciách, na marketingových oddeleniach výrobných a obchodných firiem, v službách, ako aj v  neziskových organizáciách.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analyzovanie javov, generalizáciu poznatkov a preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie (reklamy, podpory predaja, osobného predaja, public relations, direct marketingu, event marketingu, sponzoringu), digitálnej komunikácie a komunikácie na sociálnych médiách, spotrebiteľského správania, ekonomiky a podnikania, manažmentu, dejín reklamy a jej sociokultúrnych aspektov v sústave povinných a povinne voliteľných predmetov. Získava prehľad v základoch ústavného, autorského a mediálneho práva, čo vie aplikovať na oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie. Dokáže komunikovať v cudzích jazykoch a ovláda základy z oblasti jazykovej kultúry. Na základe teoretických vedomostí  mediálnej  a  marketingovej  komunikácie  a všetkých jej oblastí výskumu, dokáže analyzovať a syntetizovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére, posudzovať psychologické a kultúrne aspekty trhu a spotrebiteľa a spolupracovať pri ich riešení.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • ovláda prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, postprodukcie a distribúcie marketingových komunikátov, mediálnych obsahov a produktov,
 • ovláda základy tvorby fotografických výstupov,
 • ovláda základné princípy grafického dizajnu a prakticky sa orientuje vo väčšine dostupných grafických nástrojov alebo profesionálneho softvéru,
 • dokáže pracovať so zdrojmi, fotobankami, typografiou, farebnými paletami, hotovými grafickými efektmi či so správnym používaním mockupov,
 • ovláda základné princípy audiovizuálnej tvorby a vybraných multimediálnych postupov a dokáže vytvárať audiovizuálne a multimediálne žánre a komunikáty na rôznych platformách, ktoré reflektujú potreby marketingovej praxe,
 • osvojí si jazyk a štýl potrebný pre prácu copywritera alebo PR manažéra,
 • dokáže interpretovať a kreatívnym spôsobom prezentovať multimediálne a marketingové obsahy,
 • ovláda metódy a postupy spojené s mediálnym plánovaním, výberom vhodných médií a ich využitia na marketingovú komunikáciu,
 • ovláda prácu v súčasných marketingových a komunikačných systémoch a platformách v tematických okruhoch e-mailového marketingu, webového marketingu, marketingu sociálnych sietí, obsahového marketingu, mobilného marketingu,
 • pozná možnosti a zásady komunikácie na sociálnych médiách, 
 • dokáže naplánovať a zorganizovať malý alebo stredne veľký event,
 • ovláda základné a vybrané pokročilé funkcie analýzy dát a ich vizualizácie.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu marketingová komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • má zručnosti v podobe adaptability na akýkoľvek aktuálny digitálny marketingový systém a platformu,
 • dokáže efektívne pracovať ako organizátor alebo člen tímu,
 • má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi,  
 • dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy.
Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na rôznych pozíciách a pracovať ako:

 • marketingový špecialista,
 • komunikačný špecialista,
 • špecialista marketingových analýz,
 • marketingový manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie,
 • online marketér,
 • špecialista pre sociálne médiá,
 • copywriter,
 • producent digitálneho obsahu,
 • PR špecialista, 
 • event manažér, 
 • pracovník mediálnej agentúry (nákupca médií = media buyer, mediálny zástupca = media representative),
 • pracovník reklamnej agentúry (account executive, traffic manažér),
 • web editor.

Magisterské štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu marketingová komunikácia – magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe marketingová komunikácia v druhom magisterskom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj a prehĺbenie samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá v nadväznosti na bakalársky stupeň štúdia.

Absolvent si prehĺbi svoje vedomosti o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na marketingovú komunikáciu. Dokáže samostatne i v tíme tvorivo riešiť problémy, úlohy a zadania a pomocou praktických zručností komplexne problém vyriešiť aj v širšom kontexte. Taktiež dokáže rozvíjať svoje znalosti v rôznych tvorivých procesoch a uplatňovať ich v rámci konkrétnych zadaní. Podľa potreby dokáže navrhnúť, zrealizovať a správne vyhodnotiť marketingový výskum, ktorý mu poskytne validné a relevantné informácie pre ďalšiu prácu.

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Aplikujú sa rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu,  online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva. Absolvent sa orientuje v marketingových postupoch a procesoch, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. 

V závislosti od zvolenej orientácie študenta na predmetnú problematiku sa počas magisterského stupňa štúdia vďaka spektru povinne voliteľných a výberových predmetov môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie ako reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií. Získa praktické skúsenosti z komplexnej prípravy a realizácie marketingových komunikačných stratégií a reklamných kampaní. Bude ovládať moderné informačné technológie a ich využitie pri tvorbe mediálnej kampane i komunikačnej stratégie. 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia sa uplatní na riadiacich a strategických pozíciách v oblasti marketingovej komunikácie ako na strane zadávateľov a značiek, tak aj na strane agentúry (reklamnej agentúry, PR agentúry, mediálnej agentúry, digitálnej agentúry). 

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

V rozsahu získavania teoretických vedomostí sa zdôrazňuje interdisciplinárny charakter študijného odboru, ale aj špecializácia na vybrané problémy širokospektrálnej marketingovej praxe. Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia vie aplikovať rozšírené a prehĺbené poznatky z oblasti marketingových komunikačných stratégií, marketingového a projektového manažmentu, medzinárodného marketingu a marketingovej komunikácie, tvorby firemnej identity, budovania a riadenia značky, riadenia ľudských zdrojov a personálneho marketingu,  online marketingu, inovácií v marketingovej komunikácii a podnikateľského práva.. Absolvent sa orientuje v postupoch a procesoch v marketingu a marketingovej komunikácii, pozná základné i pokročilé metriky a vie ich správne zvoliť a použiť. Dokáže analyzovať a vyhodnocovať problémy v marketingových spoločnostiach, oddeleniach v komerčnej a nekomerčnej sfére a navrhovať komplexné marketingové a komunikačné stratégie a riešenia. V rámci povinne voliteľných predmetov sa môže špecializovať na vybrané oblasti marketingovej komunikácie: reklamná tvorba, public relations, podpora predaja, direct marketing, CRM, marketing sociálnych médií, krízová komunikácia.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • používa pokročilé metódy a postupy na tvorbu textových i multimediálnych marketingových komunikátov,
 • zvláda manažérsku i praktickú prácu na rôznych pozíciách v oblasti prípravy, produkcie, interpretácie, postprodukcie a distribúcie marketingových  obsahov a produktov,
 • dokáže komplexne realizovať výskum marketingovej komunikácie a má schopnosť aplikovať získané poznatky a zistenia na riešenie problémov v marketingovej praxi,
 • dokáže plánovať a realizovať projekty vyplývajúce z každodennej marketingovej praxe; je schopný jasne a vecne formulovať problém a zadanie smerujúce k jeho riešeniu, 
 • je zorientovaný v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti marketingovej komunikácie a ovláda spôsoby uchádzania sa o domáce i zahraničné granty,
 • dokáže kriticky myslieť, nazerať na vec z rôznych uhlov a vnímať ju zasadenú do širšieho kontextu,
 • dokáže vytvárať rozličné stratégie riešenia problému, kriticky ich posudzovať a vyselektovať najperspektívnejšie pre danú situáciu, ktoré povedú k vyriešeniu problému,
 • vie strategicky myslieť, je schopný vytvárať strednodobé i dlhodobé plány reflektujúce požiadavky marketingovej praxe,
 • orientuje sa v ekonomických i podnikových procesoch a je schopný využívať mechanizmy získania finančných prostriedkov z viacerých zdrojov,
 • dokáže riadiť marketingové a komunikačné aktivity firmy naprieč celým spektrom komunikačných kanálov a prostredí,
 • má zručnosti v oblasti digitálneho marketingu a onlinovej komunikácie so zameraním sa na e-mailový marketing, marketing na sociálnych sieťach, mobilný marketing a webovú analytiku, SEO a PPC marketing,
 • dokáže odborne komunikovať s profesionálmi z brandže a je rovnocenným partnerom v komunikácii s odbornou verejnosťou i ekonomicky a hospodársky zameranými médiami.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu marketingová komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen tímu aj ako vedúci tímu, inštitúcie,
 • dodržiava etické princípy profesie a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • udržiava kontakt s najnovšími poznatkami a vývojovými trendmi v odbore a organizuje si vlastný  profesionálny rast,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi spôsobmi a overovať ich účinnosť,
 • má rozvinuté mäkké zručnosti (time manažment, kreativita, tímová práca, proaktívny prístup a pod.).
Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na rôznych pozíciách a pracovať ako:

 • marketingový manažér,
 • marketingový analytik,
 • brand manažér,
 • komunikačný stratég,
 • pracovník reklamnej agentúry,
 • account manažér,
 • reklamný stratég, 
 • PR manažér,
 • špecialista na krízovú komunikáciu,
 • manažér mediálnych inštitúcií,
 • špecialista na digitálny marketing a digitálnu komunikáciu,
 • PPC špecialista,
 • SEO špecialista,
 • špecialista na výkonnostný marketing,
 • špecialista na e-commerce,
 • produktový manažér,
 • mediálny plánovač,
 • digitálny stratég,
 • CX špecialista (expert na budovanie vzťahu so zákazníkmi),
 • CRM manažér.

Doktorandské štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu marketingová komunikácia – doktorandský stupeň štúdia

Profil absolventa

Študijný program marketingová komunikácia sprostredkováva rozšírené poznanie teórie komunikačných a mediálnych štúdií s dôrazom na hlbšie porozumenie marketingovej komunikácie ako špecifického nástroja komunikácie  v  internom a externom prostredí. 

Študijný program marketingová komunikácia v treťom stupni štúdia sa zameriava na rozvoj samostatného vedeckého myslenia, zvládnutie inovatívnych výskumných metód a ich profiláciu v  špecifických vedeckých a odborných znalostiach odboru, kompetenciách a zručnostiach uplatniteľných v praxi a v pedagogickom procese. Doktorand si rozširuje vedomosti v nadväznosti na 2.st. štúdia študijného programu marketingová komunikácia, špecializuje sa v rámci nosných predmetov a témy dizertačnej práce na konkrétnu oblasť výskumu marketingovej komunikácie, kde uplatňuje poznatkové a metodologické jadro, orientuje sa v inováciách a trendoch najnovšej teoretickej a výskumnej problematike marketingovej komunikácie. Tým získava reálny predpoklad na rozvoj svojej vedeckej osobnosti. Očakáva sa, že doktorand preukáže schopnosť explicitne vnímať a vedecky reflektovať nové fenomény marketingovej komunikácie a aktivity marketingových a mediálnych inštitúcií v relevantných kontextoch sociálnych, kultúrnych, ekonomických, filozofických, etických a právnych, čo mu umožní riadiť a zúčastňovať sa na riešení komplexných vedeckých projektov, vykonávať aktivity v publikačnej činnosti a pripravovať sa nielen do praxe, ale aj na cestu vedecko-pedagogického pracovníka a experta v predmetnej oblasti so schopnosťou tranzície poznatkov do praktického života.

Absolvent študijného programu marketingová komunikácia na 3. stupni štúdia disponuje vedomosťami zameranými na rozvoj  samostatného vedeckého a odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá v nadväznosti na I. a II. stupeň štúdia. Osvojuje si  aktuálne poznatky o stave vedeckého poznania  a má schopnosť kritického myslenia, sumarizovania faktov, formulovania hypotéz, ako aj interpretácie výsledkov výskumov v profilových vedeckých disciplínach teórie študijného odboru: mediálne a komunikačné štúdiá.

Absolvent študijného programu marketingová komunikácia sa orientuje multidisciplinárne  v širšom spektre oblastí svojho bádania – marketing,  psychológia, sociológia, etika, inovácie, kreatíva, spotrebiteľské správanie a najmä v rôznych oblastiach marketingovej komunikácie v aplikácii na oblasť médií, informačných kanálov, foriem a spôsobov komunikácie a tvorby obsahov v digitálnom prostredí. Je zdatný v informačných technológiách, ovláda digitálny marketing, digitálnu komunikáciu digitálne informačné systémy, pozná metódy skúmania spotrebiteľa,   dokáže  vyhodnocovať problematiku predmetného poznania študijného programu, vedecky  formulovať problémy v odbore  s vyústením do plánov a stratégií  v súlade s pravidlami etiky vedeckej práce. Samostatnou vedeckou prácou rozširuje súčasnú úroveň poznania v teórii a praxi marketingovej komunikácie a úroveň marketingovej reflexie.

Akceleráciou komunikačných a informačných technológií v súčasnom období dokáže komparovať, triediť a vyhodnocovať široké spektrum marketingových a mediálnych informácií s cieľom tvorby nových metodík a konceptov v onlinovom i offlinovom prostredí. Ďalej získa zručnosti v pragmatike komunikácie vo vedeckom spoločenstve ako aj mimo neho.

Štúdiom 3.stupňa vysokoškolského štúdia sa rozvíja samostatné tvorivé vedecké myslenie a schopnosti absolventa objektívne poznávať a pretvárať realitu v rámci samostatnej vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti v predmetnej oblasti, a to multidisciplinárnym a transdisciplinárnym smerom v nových trendoch odboru komunikačné a mediálne štúdiá so zameraním na marketingovú komunikáciu.

Ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné teoretické vedomosti:

 • disponuje aktuálnymi poznatkami o stave vedeckého bádania z oblasti marketingu a marketingovej komunikácie, marketingových inovácií, trhového prostredia a celej škály manažovania marketingových procesov, postupov a nástrojov, kopírujúcich trendy odboru, ktoré dokáže rozvíjať, hodnotiť, analyzovať, syntetizovať, komparovať a na základe hermeneutických metód  využiť v publikačných výstupoch, vo výskume,  výučbe predmetov na nižšom stupni štúdia a aplikovať ich v prípadových štúdiách,
 • ovláda systém metodologických princípov, metodík, vedecko-výskumných metód v teórii marketingovej komunikácie a jej prenikania do spoločenských  a humanitných odborov,
 • orientuje sa v popredných databázach vedeckých prameňov (zdrojov), teoretických poznatkoch iných, prevažne zahraničných autorov a v publikovaných výstupoch v databázových časopisoch a publikácií venovaných v renomovaných vydavateľstvách.
   

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu marketingová komunikácia má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže kompetentne riešiť fundamentálne i špecifické problémy študijného programu,
 • vytvára nové prístupy k tvorbe marketingových a komunikačných stratégií vo firmách,  v reklamných a mediálnych agentúrach i iných  podnikateľských subjektoch,
 • využíva poznatky empirických sociologických výskumov a dokáže ich interpretovať a vizualizovať,
 • identifikuje  nové problémy vedeckého výskumu a navrhuje  inovatívne riešenia,
 • dokáže projektovať a rozvíjať základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v odbore,
 • je schopný tvoriť a viesť projekty marketingového a komunikačného zamerania, manažuje ich postupy a  zapája sa do ich realizácie, resp. rozvoja marketingových, mediálnych, digitálnych a inovátorských kompetencií,
 • aplikuje nadobudnuté poznatky a schopnosti v rámci tvorby a riešenia vlastného vedecko-výskumného projektu v dizertačnej práci a dokáže navrhovať modely a metodiky pre prax spoločností v oblasti onlinovej a offlinovej marketingovej komunikácie,
 • vo vedecko-výskumnej činnosti dokáže využívať nové vedecké metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, využívať a analyzovať, vyhodnocovať, vizualizovať a prezentovať dáta.

Absolvent doktorandského stupňa študijného programu marketingová komunikácia disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme, je schopný koordinovať činnosť odborníkov v  mediálnych, marketingových, reklamných a výskumných agentúrach, dokáže viesť väčšie tímy,
 • dodržiava etické princípy marketingovej a komunikačnej praxe a podieľa sa na ich tvorbe a zdokonaľovaní,
 • kriticky zhodnotí, posúdi vplyv marketingovej komunikácie na jednotlivca i spoločnosť,
 • vie aplikovať a funkčne využívať filozofické koncepty z oblasti masmédií a marketingovej komunikácie v konkrétnom sociálnom kontexte,
 • získa pedagogické kompetencie a skúsenosti pri výučbe, je schopný viesť záverečné bakalárske práce recenzovať ich a zaujímať stanoviská,
 • používa vo svojom odbore cudzí jazyk, digitálne technológie a je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji svojej osobnosti,
 • má komunikačné a prezentačné zručnosti, dokáže prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, viesť dialóg so zahraničnou a domácou vedeckou a odbornou komunitou,
 • dokáže nadviazať spoluprácu s domácimi a zahraničnými odborníkmi v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, participovať na riešení  vedecko-výskumných projektov v rámci zahraničných partnerstiev.
Uplatnenie absolventov
 • vedecko-výskumný pracovník vo vzdelávacích inštitúciách, vysokých školách, výskumných ústavoch a výskumných centrách na Slovensku i v zahraničí,
 • expert v oblasti tvorby projektov zameraných na inovácie v marketingovej komunikácie,
 • expert pre oblasť monitoringu médií, monitoringu sociálnych médií, mediálnej analýzy značky,
 • senior manažér v reklamných, mediálnych, marketingových, výskumných agentúrach,
 • senior marketingový manažér pre oblasť strategického plánovania, riadenia značky, riadenia vzťahov so zákazníkmi, tvorbu komunikačných plánov a stratégií,
 • vedúci riadiaci zamestnanec v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskových organizáciách, v obchode a v službách.
 
Späť hore ↑