mediálne a informačné kompetencie

FMK získala akreditáciu na nový doktorandský študijný program

Reaguje na aktuálne spoločenské výzvy spojené s nárastom dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií, ich vplyvom na jednotlivcov i celú spoločnosť.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo udelila Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave akreditáciu na nový doktorandský študijný program s názvom „mediálne a informačné kompetencie“. Prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium sa uskutoční už začiatkom budúceho roka. Prví študenti budú môcť nastúpiť od letného semestra akademického roku 2021/2022. 

Ide o vyústenie dlhodobej snahy fakulty

Doktorandský študijný program „mediálne a informačné kompetencie“ reaguje na aktuálne spoločenské výzvy spojené s nárastom dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií, ich vplyvom na jednotlivcov i celú spoločnosť. „V tejto súvislosti vyvstáva naliehavá potreba odborníkov, ktorí sa budú vedieť pohybovať v prostredí narastajúcich dezinformačných kampaní a šírenia kontroverzného mediálneho obsahu, adekvátne naň reagovať a efektívne čeliť týmto aktuálnym výzvam,“ informoval vedúci Katedry mediálnej výchovy doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. 

Nový doktorandský študijný program nadväzuje na doterajšie aktivity FMK v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá. Rozširuje jeho pôsobnosť o nové a dôležité dimenzie – mediálne a informačné kompetencie, kritické myslenie a mediálne vzdelávanie. Tie sú nevyhnutným predpokladom pre správnu orientáciu v prostredí digitálnych platforiem používajúcich čoraz sofistikovanejšie stratégie pre upútanie a udržanie pozornosti publika. Študijný program je prirodzeným vyústením dlhodobého úsilia FMK, ktorá práve mediálnej výchove, rozvoju kritického myslenia a ozdraveniu mediálneho ekosystému dlhodobo venuje značnú časť svojich vedecko-výskumných, publikačných, projektových i vzdelávacích aktivít.

Noví doktorandi sa môžu zúčastňovať na medzinárodných projektoch

Študenti mediálnych a informačných kompetencií budú mať príležitosť participovať aj na viacerých medzinárodných a domácich projektoch, ktoré sa týmto témam venujú. Jedným z nich je medzinárodný projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO), realizovaný v rámci európskeho programu EU CONNECTING EUROPE FACILITY. Hlavným koordinátorom projektu je Center of Artificial Intelligence Journalism, ktoré pôsobí pri Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovej v Prahe. Na projekte okrem FMK participuje aj francúzska tlačová agentúra AFP, fact-checkingová agentúra Demagog.cz a univerzitné pracoviská z viacerých krajín EÚ.

Projekt je zameraný na vývoj praktických nástrojov zameraných na detekciu a odhaľovanie dezinformácií, falošných správ a hoaxov – okrem iného aj  s využitím nástrojov umelej inteligencie. Súčasťou projektu sú aj rôzne typy analytických a výskumných aktivít, ako aj praktické činnosti v oblasti zvyšovania mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti detí, dospievajúcich i ďalších cieľových skupín.

Zdroj titulnej foto: pixabay.com