Teória digitálnych hier

Rada pre študijný program teória digitálnych hier:
 • doc. Mgr. art. Jozef Sedlák 
 • Mgr. Magdaléna Švecová, PhD
 • Mgr. Zdenko Mago, PhD.
 • zástupca praxe: Kryštof Klestil, Mad Cookies
 • zástupca študentov: Bc. Barbora Šidíková 
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., funkčné miesto profesora
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., funkčné miesto profesora
 • doc. Ing. Andrej Trnka, PhD., funkčné miesto docenta
 • doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, funkčné miesto docenta
 • Mgr. Zdenko Mago, PhD. – funkčné miesto docenta

Bakalárske štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného teória digitálnych hier – bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa

Výučba študentov v študijnom programe teória digitálnych hier v prvom, bakalárskom stupni štúdia sa zameriava na osvojenie a rozvoj samostatného odborného myslenia v intenciách kľúčových oblastí študijného odboru mediálne a komunikačné štúdiá, ktoré slúžia ako základné teoretické a vedomostné východiská i predpoklady pre nadobudnutie adekvátnych poznatkov a praktických zručností. Výučba študentov v študijnom programe teória digitálnych hier sa v prvom stupni štúdia zameriava na rozvoj odborných a praktických vedomostí a zručností potrebných pre uplatnenie na trhu práce v segmente kultúrneho priemyslu digitálnych hier i v príbuzných mediálno-komunikačných odvetviach. Poskytuje komplexný prehľad v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, a to v spojitosti a nadväznosti teóriu digitálnych hier.

Absolventi získajú širokú škálu zručností z oblasti mediálnych štúdií, mediálnej komunikácie, teórie hier, produkcie a postprodukcie digitálnych hier, ale aj vedomostí z aplikovaných vedných disciplín tvoriacich bazálny teoretický skelet mediálnych a komunikačných štúdií, ako napríklad, psychológia, etika, marketing, kultúrne štúdiá, história. Na ich základe dokážu kriticky pristupovať k mediálnym obsahom primárne vo forme digitálnych hier, ale aj iných herných a príbuzných mediálnych platforiem. Absolventi sú schopní rozoznať a pomenovať aktuálne smerovanie kultúrneho a herného priemyslu a digitálnych hier, poznajú základné herné mechaniky a tie dokážu aplikovať v hernom i nehernom prostredí.

Absolvent/ka má po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia požadované teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu/jej umožňujú uplatniť sa v oblasti mediálneho priemyslu, mediálnej zábavy, v oblasti herného vývoja a priemyslu, ale aj v iných oblastiach využívajúcich digitálne médiá. Absolventi získajú primerané teoretické vedomosti o mediálnej komunikácii, mediálnej kultúre, marketingovej komunikácii a v hrách, v ich súčasnom spoločenskom význame a historickom vývoji, a to na pozadí mediálnych štúdií a komunikačných štúdií. Sú schopní kriticky interpretovať digitálne hry a iné mediálne produkty a chápu, ako sa praktická skúsenosť hrania dá využiť v ďalšej kreatívnej činnosti. Sú ďalej schopní identifikovať negatívne a pozitívne aspekty hrania, a to zo sociokultúrneho a psychologického hľadiska. Rozumejú významu herných mechaník a naratívov a vedia, ako sa dajú využiť pri tvorbe hier aj mimo herného priemyslu. Absolventi poznajú umiestnenie mediálnych a komunikačných štúdií v systéme vied, najmä psychológie, etiky, informatiky, mediálnej lingvistiky a marketingu a dokážu tieto oblasti prepájať nielen pri kreovaní hier, ale aj v rámci hodnotenia hier ako súčasti spoločnosti a aj dizajnovania populárnej kultúry. Každý absolvent/ka ovláda základy práce s nástrojmi určenými na tvorbu digitálnych hier a technologické postupy nevyhnutné k fungovaniu hry ako celku.

Bakalársky stupeň štúdia je primárne orientovaný na vychovávanie absolventov, ktorí chápu digitálne hry ako mediálne produkty, sú schopní kriticky posúdiť ich vplyv a identifikovať problematické javy v digitálnom priestore a hernom svete a chápať ich spoločenské následky. Zameriavajú na určité oblasti hernej žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, mediálnej výchovy a hernej mediálnej produkcie. Budúci absolventi si môžu voľbou voliteľných predmetov bližšie venovať programovaniu pre špecifické platformy, ďalej napríklad grafickej tvorbe, vďaka čomu sú schopní pripraviť konceptuálnu grafiku, ale aj herné assety prostredia, postáv a predmetov, ktoré majú umeleckú i používateľskú hodnotu a dajú sa implementovať do digitálnych výstupov. Absolventi sa tiež môžu zamerať na návrh zvukov a hudby do digitálnych hier. Tieto unikátne schopnosti majú možnosť študenti vzájomne kombinovať a prepájať formou tímovej práce prostredníctvom pravidelných game jamov, čo je formát intenzívnej projektovej práce zameranej na tvorbu hrateľného návrhu digitálnej hry. Špecifickou oblasťou zručností a skúseností sú určite elektronické športy podporujúce rozvoj mäkkých zručností, akými sú komunikačné zručnosti, tímová spolupráca a pod. Samostatná pozornosť je venovaná prepojeniu diváckeho potenciálu formou získavania skúseností s procesmi súvisiacimi s mediálnou a marketingovou rovinou kompetitívneho hrania.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné teoretické vedomosti:

 • Je schopný logicky rozlišovať postupnosť vývoja nástrojov interpersonálnej, spoločenskej a masmediálnej komunikácie a zaraďovať ich do príslušných etáp vývoja ľudskej civilizácie v celkovom vývinovom kontexte.
 • Disponuje vedomosťami o základných atribútoch a charakteristikách kultúr v historickej retrospektíve,
 • Je schopný kontextuálne vnímať funkciu médií a ich význam v celospoločenskom kontexte.
 • Identifikovať manipulatívnu a neetickú komunikáciu a jej techniky a brániť sa im,
 • Dokáže identifikovať a interpretovať kľúčové digitálne hry z hľadiska ich žánrových či typologických charakteristík, ako aj na pozadí historického vývoja i spoločenského diania.
 • Na základe penza teoretických vedomostí o nosných prvkoch digitálnych hier a herných princípoch, je ich schopný uplatniť v rámci kreatívneho myslenia tak v rovine reflexívnej, ako aj produkčnej.
 • Pozná sociokultúrne kontexty hier z hľadiska ludológie a rozumie vývoju a postaveniu hier v dejinách kultúr a masovej komunikácie.
 • Je schopný/á kriticky pristupovať, hodnotiť a analyzovať mediálne obsahy, predovšetkým digitálne hry, a to na základe vedomostí zo psychológie, etiky a mediálnych a kultúrnych štúdií aplikovaných na oblasť herných štúdií. 
 • Získané teoretické poznatky vie absolvent/ka aplikovať v intenciách mediálnej výchovy, v rôznych výskumoch vedeckého bádania, pričom je schopný/á zvoliť a využiť vhodné druhy metód z oblasti spoločenských vied.
 • Rozumie základným legislatívnym rámcom digitálnych médií.
 • Má základné predpoklady k edukačnej činnosti v rámci mediálnej výchovy v oblasti digitálnych hier.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • Ovláda grafické pravidlá typické a potrebné pre tvorbu assetov do digitálnych hier, ktoré vie pretaviť do praktických výstupov.
 • Dokáže do digitálnych hier implementovať herné mechaniky i herné naratívy a ďalšie potrebné výrazové prostriedky digitálnych hier. 
 • Pozná zákonitosti a pravidlá herných enginov potrebných na tvorbu digitálnych hier a vie ich používať s cieľom vytvoriť digitálnu hru.
 • Ovláda tvorbu a implementáciu zvuku a hudby do digitálnych hier. 
 • Zvládne pracovať na krátkodobých projektoch.
 • Vie pripraviť marketingové stratégie špecifické pre segment digitálnych hier. 
 • Je zorientovaný/á v odvetví elektronických športov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu teória digitálnych hier disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

 • Dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy. 
 • Vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík. 
 • Má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu.
 • Dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému. 
 • Ovláda pracovnú etiku. 
 • Pri rozhodovaní, ale aj interpretovaní javov súvisiacich s digitálnymi hrami a prostredím vie zapojiť kritické myslenie. 
 • Sú mu/jej vlastné kreatívne myslenie a postupy.
 • Vie samostatne rozhodovať.
 • Ovláda komunikáciu v cudzom jazyku.
Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na rôznych pozíciách a pracovať ako:

 • špecialista herného vývoja (grafik, kóder, zvukový dizajnér),
 • game dizajnér, level dizajnér, 
 • projektový manažér, 
 • herný marketér,
 • organizátor e-športových podujatí,
 • organizátor herných podujatí, 
 • tester digitálnych hier, 
 • marketingový špecialista na gamifikáciu.

Magisterské štúdium

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu teória digitálnych hier – magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa

Druhý stupeň štúdia študijného programu teória digitálnych hier je zameraný na prehlbovanie vedomostí a zručností nadobudnutých počas bakalárskeho stupňa štúdia. Absolventi odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe teória digitálnych hier sú na 2. stupni magisterského štúdia vybavení širokou škálou teoretických a praktických vedomostí zručností i skúseností, na základe ktorých sú profesionálne pripravení a kompetentní kriticky analyzovať produkciu digitálnych hier s využitím adekvátnych vedeckých metód skúmania. Absolventi vedia posúdiť mieru akceptovateľnosti vplyvov sociokultúrnych, psychologických, didaktických a technologických faktorov pri kreovaní digitálnych hier a vedieť ich spracovať a zapracovať do konceptu i projektu a sú schopní posúdiť vplyv digitálnych hier na formovanie sociokultúrneho prostredia a psychológie jednotlivcov, ako aj predpokladané účinky a vplyvy reklamných, vzdelávacích, výchovných, popularizačných či zábavných digitálnych hier. Vedia kriticky pristupovať k hodnoteniu digitálnych hier a sú schopní ich posudzovať z hľadiska recenzného či publicistického. Absolventi sú tiež pripravení pracovať samostatne, ale aj tímovo pri projektovaní a programovaní digitálnych hier v kybernetickom priestore, ale aj v reálnych podmienkach naživo, takže vedia spolupracovať v kolektíve – v tímovej práci so špecializovanými autormi – odborníkmi pri tvorbe a realizácii digitálnych hier, predkladať podklady pre rozhodnutia ohľadne promotion a distribúcie digitálnych hier a riadiť i organizovať všetky druhy komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu. Absolventi dokážu riadiť projektovanie a proces produkcie digitálnych hier a tiež by mali disponovať vysokými kompetenciami a skúsenosťami z oblastí tvorby umeleckej grafiky, digitálnej grafiky, projektovania grafiky na báze najnovších technológií (animácia 2D, 3D, špeciálne svetelné efekty, textúry, modelovanie objektov, projektovanie a animácia virtuálneho prostredia)a vytvoriť zvukové skladby v digitálnych hrách, t. j. komponovať prostredníctvom digitálnych technológií zvuk, meniť priestorový zvuk, registrovať hlasové premeny, v rámci produkčných a postprodukčných prác ovládať a implementovať postupy pri tvorbe zvukových zložiek, ak preferujú túto špecializáciu v produkcii digitálnych hier.

Ciele vzdelávania

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné teoretické vedomosti:

Absolvent/ka sa po úspešnom ukončení druhého stupňa štúdia teórie digitálnych hier hlbšie orientuje nielen v tvorbe produktov digitálno-herného priemyslu, ale predovšetkým aj v oblasti dizajnovania osobitej kultúry, ktorá je sekundárnym prejavom (produktom) tohto priemyslu a je šírená tak v subkultúrnom, lokálnom, ako aj v globálnom meradle. Vie subkultúrne prostredie a kultúrne fenomény identifikovať, pozná ich atribúty i charakteristiky a dokáže s nimi komunikovať. Okrem širokého prehľadu v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií je absolvent/ka odborníkom/čkou na herné štúdiá, na participačnú kultúru a v oblasti fanúšikovských štúdií pričom rozumie využitiu týchto poznatkov v marketingovej komunikácii a pri produkcii digitálnych hier, ale aj pri kritickom prístupe k systému produkcie a produktom populárnej kultúry. Absolvent/ka dokáže rozmýšľať v súvislostiach, čo znamená, že je schopný/á predpokladať a objektívne vyhodnocovať jednotlivé zákonitosti fungovania digitálnych hier, a to nielen zo psychologického a sociologického hľadiska, ale aj v širších prepojeniach na súčasnú filozofiu, aktuálnu produkciu masovej a mediálnej kultúry. Absolvent/ka má taktiež široký prehľad nielen o globálnom, ale aj lokálnom hernom trhu a developeroch, a to nielen v teoretickej, ale aj prakticko-skúsenostnej rovine. Profil absolventa dopĺňa tiež schopnosť digitálne hry sledovať a skúmať z teoretického i empirického hľadiska, a to prostredníctvom celého radu kvalitatívnych i kvantitatívnych metód, ktoré sa štandardne používajú pri výskume digitálnych hier. Absolvent taktiež pozná základy didaktiky potrebné pri využívaní hier vo vzdelávacom procese a teda aj gamifikácie edukačných aktivít.

Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia:

 • Má hlboké prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti hernej žurnalistiky, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, najmä audiovizuálnej, auditívnej žurnalistiky, tlačenej a webovej žurnalistiky.
 • Má široké poznatky z konkrétnych oblastí filozofie médií ako je ontológia, epistemológia, axiológia, antropológia a etika médií, ovláda metodológiu, ktorá sa používa vo filozofii médií.
 • Pozná a rozumie metódam a postupom, ktoré sú využívané v rámci výskumov v mediálnych a komunikačných štúdiách a vie analyzovať a syntetizovať teoretické vedomosti a uvedomuje si hranice týchto vedomostí.
 • Orientuje sa v subkultúrach hráčov a vie prostredníctvom adekvátnych výskumných metód skúmať špecifické potreby, postoje a očakávania fanúšikov.
 • Pozná sociokultúrne a psychologické kontexty správania a konania hráčskej komunity, vrátane ich herných preferencií.
 • Kriticky analyzuje produkty digitálno-herného priemyslu s ohľadom na jeho lokálne i globálne atribúty a charakteristiky.
 • Má široký prehľad o minulosti a prítomnosti českého a slovenského herného trhu.
 • Disponuje základnými didaktickými znalosťami.
 • Dokáže zasadiť herné médiá a platformy do kontextu masovej, populárnej a mediálnej kultúry.
 • Je schopný/á realizovať systematický rozbor i reflexívnu analýzu digitálnych hier.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

Počas druhého stupňa štúdia absolvent/ka nadobúda zručnosti nevyhnutné pre jeho/jej ďalšie pôsobenie v hernom priemysle, ale aj priľahlých mediálnych odvetviach. Absolvent/ka je schopná pristupovať k tvorbe digitálnych hier z hľadiska všetkých fáz tvorby herného produktu, od ideového nápadu až po aktivity súvisiace s postprodukciou hier. Vie navrhnúť marketingový plán digitálnej hry so zreteľom na špecifické potreby tohto produktu a dokáže efektívne komunikovať s fanúšikom, resp. cieľovou skupinou. V rámci procesu tvorby hier dokáže zapojiť rôzne kreatívne postupy, a to z hľadiska rôznych odvetví produkcie. Absolvent/ka ovláda 2D, 3D, vektorovú grafiku a je schopný/á vytvoriť koncept art. Okrem toho ovláda základy algoritmizácie, ako pokročilého vývojového nástroja digitálnych hier. Taktiež vie zhodnotiť prínos vhodnej hudby do digitálnej hry a má predpoklady vytvárať hudbu i zvuky do digitálno-herného média. Absolvent/ka má skúsenosť s prácou na dlhotrvajúcom projekte, na základe čoho je schopný/á pracovať na zadaniach zadávateľa a komunikovať projekt v tíme. Po ukončení druhého stupňa štúdia vie rozmýšľať nad digitálnymi hrami do takej miery, že je schopný/á tvorby základných novinárskych obsahov (textov, auditívnych a audiovizuálnych obsahov) a žánrov s hernou tematikou, a taktiež vystupovať ako autorita na herných streamoch v audiovizuálnej forme najmä v segmente e-športov. V oblasti elektronických športov vie vystupovať nielen v pozícii hráča, ale má také skúsenosti, ktoré ho v tíme posúvajú a predurčujú aj na funkčné miesto trénera.

Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia: 

 • Ovláda postupy spravodajského a publicistického informovania o hrách na rôznych mediálnych platformách. 
 • Má vytvorený herný zážitok s dôležitými lokálnymi digitálnymi hrami minulosti a súčasnosti. 
 • Dokáže aplikovať poznatky o hrách do edukačného procesu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. 
 • Ovláda kreatívne postupy tvorby digitálnych hier. 
 • V oblasti produkcie hier sa špecializuje na grafiku, zvuk, alebo vývoj digitálnych hier. 
 • Ovláda aj postprodukčné postupy, ktoré aplikujú po vydaní herného projektu. 
 • Je odborníkom na marketingovú komunikáciu digitálnych hier. 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu teória digitálnych hier disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:

Prevažne povinne voliteľné predmety sú orientované na rozvoj mäkkých zručností, pričom absolvent/ka magisterského stupňa štúdia má možnosť po jeho ukončení mať za sebou svoj vlastný herný vývojársky projekt, ktorý vie pretaviť do podnikateľského projektu. 

Absolvent/ka druhého, magisterského stupňa štúdia: 

 • Dokáže efektívne komunikovať požiadavky, problémy a výzvy v rámci tímu i smerom k tretím stranám. 
 • Vie efektívne spolupracovať v tíme na základe svojich osobnostných charakteristík. 
 • Má základné organizačné zručnosti týkajúce sa manažmentu práce, času a projektu a dokáže viesť tím. 
 • Má skúsenosť s prácou na dlhodobých projektoch.
 • Dokáže nájsť riešenie k vzniknutému problému. 
 • Ovláda pracovnú etiku.  
 • Dokáže zapojiť kritické a kreatívne myslenie. 
 • Vie komunikovať v cudzom jazyku.
Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na rôznych pozíciách a pracovať ako:

 • herný výskumník, 
 • lektor výučby digitálnych hier,
 • lektor tvorby digitálnych hier, 
 • herný žurnalista / recenzent, 
 • projektový manažér (project owner),
 • marketingový špecialista na gamifikáciu, 
 • nezávislý herný vývojár,
 • e-športový manažér / tréner,
 • generalista (ovláda základy rôznych špecializácií a chápe ich prepojenia),
 • level dizajnér,
 • peoples´ partner, 
 • herný marketér.

Doktorandské štúdium

 
Späť hore ↑