Communication Today

Communication Today je vedecký časopis
z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie zaoberajúci sa odbornou vedeckou reflexiou médií, mediálnych kompetencií, diskurzu hraníc reality, myslenia médií, nových médií, marketingu a vzťahov s médiami, nových trendov v marketingu, špecifík jednotlivých druhov marketingu, psychológie a sociológie marketingovej komunikácie a následne i štruktúrovania komunikátov, marketingových stratégií a komunikačných vied. Ponúka odbornej verejnosti interdisciplinárne zameranú diskusiu.

Vychádza s periodicitou dvakrát ročne a je recenzovaným periodikom. Sprostredkováva štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe ako i recenzie odborných publikácií.

Členovia redakcie sú členmi medzinárodnej siete European Communication Research and Education Association (ECREA).

Časopis Communication Today je indexovaný v databázach: Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, ProQuest, Ulrich‘s Periodicals Directory, Index Copernicus a ERIH PLUS a a Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection.

Šéfredaktor: JUDr. Martin Solík, PhD.
Webová stránka: www.communicationtoday.sk

 
Späť hore ↑