Communication Today

Communication Today je vedecký časopis z oblasti mediálnych a komunikačných štúdií a marketingovej komunikácie zaoberajúci sa vedeckou reflexiou médií. Jeho tematická špecifikácia zahŕňa mediálne kompetencie, diskurz viazaný na filozofiu médií, problematiku digitálnych médií, marketingovú komunikáciu a vzťahy s médiami, ako aj žurnalistiku, nové trendy v marketingu a reklamnej tvorbe, psychológiu a sociológiu médií a marketingovej komunikácie, oblasť mediálnej kultúry, systematickú diskusiu o marketingových stratégiách a nové poznatky komunikačných vied.

Časopis ponúka zainteresovanej odbornej verejnosti interdisciplinárne zameranú kritickú diskusiu o médiách a marketingu. Vychádza dvakrát ročne a je periodikom uplatňujúcim obojstranne anonymný recenzný proces. Obsahuje štúdie teoretického, ale aj teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe, ako i recenzie vedeckých publikácií a krátke správy viazané na vedecké a akademické prostredie. Časopis Communication Today je indexovaný v databázach Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, ERIH PLUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection a Scopus.

Šéfredaktor: JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Webová stránka: www.communicationtoday.sk

 
Späť hore ↑