JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.

odborný asistent, šéfredaktor Communication Today

Katedra právnych a humanitných vied

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. Zborovňa 2

utorok, 10.30 - 12.00 hod.

Doktor Martin Solík sa venuje súčasnej morálnej, sociálnej a politickej filozofii so zameraním na koncepciu uznania v lokálnom a transnacionálnom kontexte. Vo svojich článkoch rozvíja najmä problém sociálneho uznania a jeho mediálnu reflexiu, mediálny obraz marginalizovaných skupín, problém identity v kontexte rôznych verzií reality a vplyv médií a nových technológií na kognitívne procesy človeka.

Vyštudoval filozofiu na FF UCM v Trnave a právo na PF UK v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, pričom sa zaoberal otázkami normativity uznania.

Je členom akademického senátu FMK UCM a edičnej rady UCM, šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today a pôsobí v redakčných radách vedeckých časopisov Lege Artis a European Journal of Science and Theology. Je členom vedeckej rady Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a súčasne členom Slovenského filozofického združenia. Podieľa sa na organizácii pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.

Oblasti záujmu: problém sociálneho uznania, mediálna reflexia uznania, spoločenská zodpovednosť médií, využitie mobilných aplikácií, digitálna distribúcia periodík, technológie a kognitívne procesy

 

Publikácie

SOLÍK, M. (ed.) 2015. Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha: FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. ISBN 978-80-7007-431-2.

SOLÍK, M. 2015. Problém globální spravedlnosti. In: Solík, M. (ed.): Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha: FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. ISBN 978-80-7007-431-2.

SOLÍK, M. 2015. Problém uznania a jeho ukotvenie. In: Solík, M. (ed.): Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha: FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2015. ISBN 978-80-7007-431-2.

HRUBEC, M. - SOLÍK, M. 2015. Global Conflicts and the Macro-regional Modernities. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

HRUBEC, M. - SOLÍK, M. 2015. Konflikty a světové makroregiony. In: Hrubec, M.: Odjištěná společnost. Praha: SLON, Sociologické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7419-228-9.

SOLÍK, M. - KLEMENTIS, M. 2015. Mimicry of Cultural Production for the Majority: Development Tendencies of Mainstream Culture. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

SOLÍK, M. 2014. Collision of subculture and mainstream in the context of media communication. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

SOLÍK, M. 2014. Inovácia komunikácie vedeckého časopisu. In: Otvorený inovačný proces. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-615-4.

SOLÍK, M. 2014. K otázkam vzťahu médií a politiky. In: Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-588-1.

SOLÍK, M. 2014. K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora. In: Filosofický časopis. ISSN 0015-1831.

SOLÍK, M. 2014. K problému teoretických aspektov práva. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-583-6.

SOLÍK, M. 2014. K realizmu a konštruktivizmu v masovej komunikácii. In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-586-7.

SOLÍK, M. 2014. Kritická teória spoločnosti a problém globálneho uznania. In: Studia Politica Slovaca. ISSN 1337-8163.

SOLÍK, M. - VRABEC, N. - PETRANOVÁ, D. 2014. New role models for Slovak youth in the context of media communication. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

SOLÍK, M. 2014. On problems of using language in media manipulation. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0.

SOLÍK, M. 2014. Otázky aplikácie práva. In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-583-6.

SOLÍK, M. 2014. Pražská škola kritickej teórie a problém globálneho uznania. In: Filosofický časopis. ISSN 0015-1831.

SOLÍK, M. - LALUHOVÁ, J. 2014. Reflections on solidarity in global transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and liminations of the media. In: Human Affairs: a Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences. ISSN 1210-3055.

SOLÍK, M. 2014. Semiotic approach to analysis of advertising. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

SOLÍK, M. 2014. Sociálne aspekty a umenie: vzájomný vzťah. In: Humanizačné aspekty elektronických médií- Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-584-3.

SOLÍK, M. - MINÁRIKOVÁ, J. 2014. Sociálne uznanie v globálnom priestore: možnosti a limity mediálnej reflexie. In: Communication Today. ISSN 1338-130X.

SOLÍK, M. 2014. We move to the smart world. In: Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-097-5.

SOLÍK, M. – VIŠŇOVSKÝ, J. – LALUHOVÁ, J. 2013. Media as a tool for fostering values in the contemporary society. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, Iaşi : ECOZONE Publishing House, 2013.

SOLÍK, M. 2013. Problém uznania a jeho ukotvenie u Mareka Hrubca. In Studia Politica Slovaca. ISSN 1337-8163, Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2013.

SOLÍK, M. 2013. Tabletizácia printových médií – liek na zvýšenie ich čítanosti (?). In (Ko)media. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8.

SOLÍK, M. 2013. Inovácie v oblasti mobilných technológií – riziká pre kognitívne procesy?. In Zväčšenina: médiá ako komodita – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-479-2.

SOLÍK, M. 2013. Keď dizajn neznamená len to, že veci musia nejako vyzerať. In Marketing identity. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-553-9.

SOLÍK, M. 2012. Life of young people has sense only if it is shared. In Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. ISBN 978-83-61304-50-0.

SOLÍK, M. 2012. Od filozofie cez sociálne vedy k súčasnej kritickej teórii. In Filozofia. ISSN 0046-385X, Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012.

SOLÍK, M. 2012. Ako zaručiť hodnoty vo svete efemérnych kontextov?. In PRIZMA. Žilina : FHV Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. ISBN 978-80-554-0486-8.

SOLÍK, M. 2012. Hodnoty a mediálne obsahy. In Aspekty kvality života. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-435-8.

LIPTÁK, M. – SOLÍK, M. 2012. Hudobný videoklip: narácia, symbolika a ohýbanie povahy žánru. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

SOLÍK, M. 2012. iToday. In Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing – udržateľný rast a návrat investícií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2012. ISBN 978-80-8105-454-9.

SOLÍK, M. 2012. Philosophy and Social Science. In Teorie vědy. ISSN 1210-0250, Praha : Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2012.

SOLÍK, M. – MENDELOVÁ, D. 2012. Marketing cez mobily stále trendom. In progressLetter. ISSN 1338-3191, Trnava : VELDAN, spol. s r.o., 2012.

SOLÍK, M. 2012. Inside Apple – porušovanie konvenčných teórií. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

SOLÍK, M. 2012. Steve Jobs – život ako príručka pre manažéra. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012.

SOLÍK, M. 2012. Tvorba a realizácia práva v Slovenskej republike. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-339-9.

SOLÍK, M. 2011. Green dot = I am alive. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertia. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-055-5.

SOLÍK, M. 2011. Konferencia Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

SOLÍK, M. 2011. McLuhan v Európe 2011. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

SOLÍK, M. 2011. Hodnotové aspekty prezentované v médiách a ich vplyv na život jednotlivca a spoločnosti. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

SOLÍK, M. 2011. Mediálna výchova a demokratické občianstvo. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

SOLÍK, M. 2011. Metody výzkumu médií. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

SOLÍK, M. 2011. Podpora predaja v systéme marketingovej komunikácie …. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011.

SOLÍK, M. 2011. Corporate Design. In Media relations III.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-230-9.

SOLÍK, M. 2011. Creation of websites. In Media relations II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-229-3.

SOLÍK, M. 2011. Media psychology. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

SOLÍK, M. 2011. Strategies for conflict resolution. In Media relations I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-228-6.

SOLÍK, M. 2011. Hodnoty v hyperreálnej mediálnej krajine. In Nové diskurzy mediálnych štúdií – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-253-8.

SOLÍK, M. 2011. Psychológia médií a prípad Jabĺčko. In Marketingová komunikácia a media relations. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-332-0.

BEŇO, M. – SOLÍK, M. 2011. Videohry ako expresívne médium. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

SOLÍK, M. 2010. Komunikácia v spoločenskom kontexte – uznanie ako intersubjektívny predpoklad. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010.

SOLÍK, M. 2010. O potrebe a význame komunikačného diskurzu pre subjekt. In KOMEDIA. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-903-7.

SOLÍK, M. 2009. Interkultúrny dialóg na úrovni práv. In Masmediálna komunikácia a realita I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

SOLÍK, M. 2009. Právny pozitivizmus a multikulturalizmus v európskom kontexte. In Pluralizmus moci a práva. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8.

SOLÍK, M. 2009. Sebareflexia ako základný komunikačný pilier s realitou (kontext je klamstvo). In Masmediálna komunikácia a realita I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-124-1.

SOLÍK, M. 2008. Identita a spoločnosť – vzájomný vzťah. In Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2008. s. 184-188. ISBN 978-80-8105-072-5.

Predmety

  • Metodológia vedy - 3. ročník Bc. KOMU, MARK
  • Teória štátu a práva - 1. ročník Bc. AMES, MARK
  • Právna ochrana osobnosti - 2. ročník Mgr. KOMU

Projekty

ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila

ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK

KEGA: Zvyšovanie právneho povedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných odboroch

VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému o

Pobyty

Erasmus: Pedagogická mobilita, Fakulta sociálnych vied UK Praha, 26.05.2014 - 30.05.2014

Erasmus: Pedagogická mobilita, Ekonomická univerzita v Katowiciach, 04.05.2015 - 07.05.2015

Ocenenia

Získanie medzinárodnej vedeckej ceny: Cena rektora UCM za diplomovú prácu

Členstvo v medzin. profesijných organizáciách: Člen medzinárodnej siete ECREA - European Communication Research and Education Association

Citácie evidované databázach WOS, SCI: Ocenenie Literárneho fondu - prvé miesto v kategórii "Prémia za trojročný vedecký ohlas"

Oznamy