JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.

univerzitný docent, šéfredaktor Communication Today

Doktor Martin Solík pracuje na FMK UCM v Trnave od roku 2007. Venuje sa súčasnej morálnej, sociálnej a politickej filozofii so zameraním na koncepciu uznania v lokálnom a transnacionálnom kontexte. Vo svojich článkoch rozvíja najmä problém sociálneho uznania a jeho mediálnu reflexiu, mediálny obraz marginalizovaných skupín, problém identity v kontexte rôznych verzií reality a vplyv médií a nových technológií na kognitívne procesy človeka.

Vyštudoval filozofiu na FF UCM v Trnave a právo na PF UK v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, pričom sa zaoberal otázkami normativity uznania.

Je šéfredaktorom vedeckého časopisu  Communication Today  (indexovaný vo Web of Science a Scopus) a zástupcom šéfredaktora časopisu Acta Ludologica. Pôsobí v redakčných radách vedeckých časopisov Central European Journal of Communication, Lege Artis a Media Literacy and Academic Research. Je členom Slovenského filozofického združenia. Bol hlavným organizátorom pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá.

Oblasti záujmu: problém sociálneho uznania, mediálna reflexia uznania, spoločenská  zodpovednosť médií, využitie mobilných aplikácií, digitálna distribúcia periodík, technológie a kognitívne procesy

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB 001 Uznanie ako problém spravodlivosti a jeho mediálna reflexia / Martin Solík ; recenzenti: Slavomír Gálik, Krzysztof Gajdka, Milan Petkanič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 121 s. [7,47AH]. - ISBN 978-80-572-0208-0.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABC 001 Sebareflexia a mediálny komunikačný diskurz / Solík, Martin, 2015.
In: Otázky médií dnešní doby / Jana Gibarti (Ed) ; recenzenti: Zora Hudíková, Eva Jandová, Vladimír Bačišin. - 1. vyd. - Ostrava : ANAGRAM, 2015. - ISBN 978-80-7342-282-0, s. 50-61 [1,16 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Tvorba a realizácia práva v Slovenskej republike / Solík, Martin - Krošlák, Daniel - Lengyelová, Daniela - Hohoš, Ladislav ; recenzenti: Daniel Krošlák, Daniela Lengyelová, Ladislav Hohoš. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 111 s. - ISBN 978-80-8105-339-9.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2

ADC 001 Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Solík, Martin - Višňovský, Ján - Laluhová, Juliána, 2013.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.

ADC 002 K problematike kultúrneho uznania Charlesa Taylora / Solík, Martin = Charles Taylor on the question of cultural recognition, 2014.
In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 62, č. 2 (2014), s. 203-216.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Crystallisation of Social Dimension of Recognition (in Axel Honneth´s Intentions) / Solík, Martin, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 (2016), pp. 538-546.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

ADF 001 Problém uznania a jeho ukotvenie u Mareka Hrubca / Solík, Martin, 2013.
In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163, Roč. 6, č. 1 (2013), s. 98-106.

ADF 002 Kritická teória spoločnosti a problém globálneho uznania / Solík, Martin, 2014.
In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163, Roč. 7, č. 2 (2014) s. 77-84.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5

ADM 001 New role models for Slovak youth in the context of media communication / Vrabec, Norbert - Petranová, Dana - Solík, Martin, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, no. 4 (2014), pp. 143-153.

ADM 002 Semiotic approach to analysis of advertising / Solík, Martin, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 207-217.

ADM 003 Mimicry of cultural production for the majority development tendencies of mainstream culture / Solík, Martin - Klementis, Martin, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 93-105.

ADM 004 Axel Honneth´s notions of social recognition and normative theory of recognition / Solík, Martin, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 73-84.

ADM 005 The issue of media reflection on socio-cultural recognition and global change / Solík, Martin - Višňovský, Ján, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 249-260.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADN 001 Reflections on solidarity in global and transnational environment: issue of social recognition in the context of the potential and limitations of the media / Solík, Martin - Laluhová, Juliána, 2014.
In: Human Affairs : a Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences. - ISSN 1210-3055, Vol. 24, iss. 4 (2014), pp. 481-491.

ADN 002 Sociálne uznanie v globálnom priestore: možnosti a limity mediálnej reflexie / Solík, Martin - Mináriková, Juliána = Social recognition on a global scale: Opportunities and Limits of Media Reflection, 2014.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 5, no. 2 (2014), pp. 21-31.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 3

AEC 001 Life of young people has sense only if it is shared / Solík, Martin, 2012.
In: Edukacja dla bezpieczeństwa : media a bezpieczeństwo : edukacyjne konteksty bezpieczeństwa / pod redakcją Andrzeja Piotrowskiego ; recenzje Bogdan Zalewski, Piotr Semków. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeeństwa, 2012. - ISBN 978-83-61304-50-0, S. 289-296.

AEC 002 Problém globální spravedlnosti / Solík, Martin = Problém globálnej spravodlivosti, 2015.
In: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; recenzenti: Ladislav Kiczko, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2, S. 7-20.

AEC 003 Problém uznania a jeho ukotvenie / Solík, Martin, 2015.
In: Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; recenzenti: Ladislav Kiczko, Jozef Lysý. - 1. vyd. - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. - ISBN 978-80-7007-431-2, S. 153-167.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Inovácia komunikácie vedeckého časopisu / Solík, Martin = Innovation of Communication of Scientific Journal, 2014.
In: Otvorený inovačný proces : podpora šírenia vedomostí a vytvárania hodnôt v podnikateľských subjektoch : zborník vedeckých prác z vedeckého grantu VEGA č. 1/0900/12: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie / editori: Anna Zaušková, Adam Madleňák, Renáta Miklenčičová ; recenzenti: Tomáš Klieštik, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-615-4, S. 257-264 [CD-ROM].

AEH  Abstrakty vedeckých v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

AEH 001 Od filozofie cez sociálne vedy k súčasnej kritickej teórii / Solík, Martin : správa z konferencie Philosophy and Social Science, 2012.
In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 67, č. 6 (2012), s. 511-513.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5

AFC 001 Tabletizácia printových médií - liek na zvýšenie ich čítanosti (?) / Solík, Martin, 2013.
In: (Ko)media : Praha, 11. října 2012 : vědecký sborník z mezinárodní konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Dana Petranová. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. - ISBN 978-80-7408-067-8, [9 s.] [CD-ROM].

AFC 002 Collision of subculture and mainstream in the context of media communication / Solík, Martin, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 147-154.

AFC 003 On problems of using language in media manipulation / Solík, Martin, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 579-586.

AFC 004 We move to the smart world (k problému digitálnych technológií a kognitívnych procesov) / Solík, Martin = We move to the smart world (on problems of digital technologies and cognitive processes), 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 178-187 [CD-ROM].

AFC 005 Media Reflection of Social Recognition / Solík, Martin - Mináriková, Juliána, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. - Popis urobený: 28. 1. 2016.
In: ICASSR 2015 : 3rd International Conference on Applied Social Science Research : May 22-23, 2015 Beijing, China / edited by: Li Chen. - Paris : Atlantis Press, 2016. - (Advances in Intelligent Systems Research, ISSN 1951-6851 ; vol. 105). - ISBN 978-94-6252-148-3, S. 260-263 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.atlantis-press.com

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

AFD 001 Ako zaručiť hodnoty vo svete efemérnych kontextov? / Solík, Martin, 2012.
In: PRIZMA : 2. ročník interdisciplinárnej konferencie : 6. - 9. marec 2012 / zostavovatelia Jarmila Zacharová, Lukáš Bomba, Martin Záborský. - Žilina : FHV Žilinskej univerzity v Žiline, 2012 + 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-554-0486-8, S. 340-351.

AFD 002 Hodnoty a mediálne obsahy / Solík, Martin, 2012.
In: Aspekty kvality života : venované 15. výročiu založenia UCM v Trnave / editori: Mária Kovářová, Jozef Rovenský, Andrej Trnka ; recenzenti: Petr Jemelka, Ivan Dóci. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-435-8, S. 53-59 [CD-ROM].

AFD 003 Hudobný videoklip: narácia, symbolika a ohýbanie povahy žánru / Lipták, Martin - Solík, Martin, 2012.
In: Médiá a umenie - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-395-5, S. 83-101.

AFD 004 iToday / Solík, Martin, 2012.
In: Inovácie a vedomostná spoločnosť/digitálny marketing - udržateľný rast a návrat investícií : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Katarína Ďurková, Artur Bobovnický, Anna Zaušková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-454-9, S. 90-98 [CD-ROM].

AFD 005 Inovácie v oblasti mobilných technológií - riziká pre kognitívne procesy? / Solík, Martin, 2013.
In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-479-2, S. 260-269.

AFD 006 Keď dizajn neznamená len to, že veci musia nejako vyzerať / Solík, Martin = When design does not mean things only have to look somehow, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Ľudmila Čábyová, Alena Kusá ; recenzenti: Vladimíra Jurišová, Veronika Hrabačková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-553-9, S. 141-149.

AFD 007 K otázkam vzťahu médií a politiky / Solík, Martin = On the Issues of Relationship between Media and Politics, 2014.
In: Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Dušan Pavlů, Hana Pravdová ; recenzenti zborníka: Juliána Laluhová, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-588-1, S. 167-178.

AFD 008 K problému teoretických aspektov práva / Solík, Martin = On the Problem of Theoretical Aspects of Law, 2014.
In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Daniel Krošlák, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-583-6, S. 24-36.

AFD 009 K realizmu a konštruktivizmu v masovej komunikácii / Solík, Martin = On Realism and Constructivism in Mass Media Communication, 2014.
In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-586-7, S. 221-228.

AFD 010 Otázky aplikácie práva / Solík, Martin = Issues of Applications of Law, 2014.
In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Daniel Krošlák, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-583-6, S. 153-163.

AFD 011 Sociálne aspekty a umenie: vzájomný vzťah / Solík, Martin = Social Aspects and Art as Interrelated Phenomena, 2014.
In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Miloš Mistrík, Juliána Laluhová ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-584-3, S. 137-144.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

BDE 001 Philosophy and Social Science / Solík, Martin, 2012.
In: Teorie vědy = Theory of Science. - ISSN 1210-0250, Roč. 34, č. 1 (2012), s. 96-100.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Marketing cez mobily stále trendom / Solík, Martin - Mendelová, Dáša : konferencia Mobilný marketing 2012 opäť skvelá, 2012.
In: progressLetter. - ISSN 1338-3191, Roč. 10, č. 10 (2012), s. 12-13.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 3

EDI 001 Inside Apple - porušovanie konvenčných teórií / Solík, Martin, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 127-129.
Rec na: Apple zvnútra / A. Lashinsky. - Bratislava : Eastone Books, 2012. - 195 s. - ISBN 978-80-8109-215-2.

EDI 002 Steve Jobs - život ako príručka pre manažéra / Solík, Martin, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 124-126.
Rec na: Steve Jobs / Walter Isaacson. - Bratislava : Eastone Group, 2011. - xiii, 546 s. - ISBN 978-80-8109-194-0.

EDI 003 Pražská škola kritickej teórie a problém globálneho uznania / Solík, Martin = The Prague school of critical theory and the problem of global recognition, 2014.
In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 62, č. 4 (2014), s. 621-625.
Rec na: Kritická teorie společnosti / Marek Hrubec a kol. - Praha : Filosofia, 2013. - 718 s.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 9

GII 001 Corporate Design / Solík, Martin. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-299-6.

GII 002 Creation of Websites / Solík, Martin. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-303-0.

GII 003 Editoriál / Solík, Martin, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 1 (2012), s. 4.

GII 004 Media Psychology / Solík, Martin. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-308-5.

GII 005 Strategies of Conflict Resolution / Solík, Martin. - [Trnava] : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-309-2.

GII 006 Úvod / Petranová, Dana - Solík, Martin, 2012.
In: Teoretické a praktické východiská marketingovej komunikácie I. : marketingové informačné systémy a marketingový výskum / editori: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti: Hana Pravdová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-337-5, s. 7-8.

GII 007 Editorial / Solík, Martin, 2015.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 11, no. 6 (2015), pp. 1-3.

GII 008 Global conflicts and the macro-regional modernities / Hrubec, Marek - Solík, Martin : interview with Marek Hrubec ; [dotazovateľ Martin Solík], 2015.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 6, no. 1 (2015), pp. 83-98.

GII 009 Konflikty a světové makroregiony / Solík, Martin - Hrubec, Marek, 2015.
In: Odjištěná společnost : rozhovory o potřebné společenské změně / Marek Hrubec ; odborně posoudil Michal Pullmann. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. - ISBN 978-80-7419-228-9, s. 79-107.

Predmety

 • teória práva a ústavné právo - 1. Bc. KOMU, MARK
 • právna ochrana osobnosti - 1. Mgr. KOMU
 • analýza mediálnych obsahov a kritické myslenie – 3. Bc. VZME
 • autorské právo - 2. Bc. KOMU
 • masmediálne právo - 2. Bc. KOMU
 • autorské a masmediálne právo - 3. Bc. MARK
 • Projekty

 • Medzinárodný projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO) 2020-EU-IA-0267, spolutvorca, riešiteľ a člen Strategy Boardu
 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
 • KEGA: Zvyšovanie právneho povedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných odboroch
 • VEGA: Zvyšovanie inovačnej výkonnosti a inovatívnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom systému otvorených inovácií za podpory integrovanej marketingovej komunikácie
 • Pobyty

 • Erasmus: Fakulta sociálnych vied UK Praha, 26. 5. 2014 - 30. 5. 2014
 • Erasmus: Ekonomická univerzita v Katowiciach, 4. 5. 2015 - 7. 5. 2015
 • Ceepus: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 21. 3. 2016 – 25. 3. 2016
 • Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Matanzas, Cuba, 10. 10. 2017 - 31. 10. 2017
 • Ceepus: Pedagogical University Krakow, Institute of Polish Philology, 6. 6. 2022 - 10. 6. 2022
 • Ocenenia

 • Získanie medzinárodnej vedeckej ceny: Cena rektora UCM za diplomovú prácu
 • Členstvo v medzin. profesijných organizáciách: Člen medzinárodnej siete ECREA - European Communication Research and Education Association
 • Citácie evidované databázach WOS, SCI: Ocenenie Literárneho fondu - prvé miesto v kategórii "Prémia za trojročný vedecký ohlas"
 • Oznamy