Akademický senát

AS FMK je najvyšším orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zasadnutia AS FMK sú verejné, môže sa na nich zúčastniť ktorýkoľvek člen akademickej obce.  Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce FMK. Má dve časti – zamestnaneckú a študentskú.

Zloženie senátu

Študentská časť

podpredseda za študentskú časť

členky
Bc. Andrea Pavčová
Eleonóra Maticseková
Bc. Natália Farkašová

Komisie senátu

Komisia pre pedagogické, vedecké a umelecké otázky

predseda
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.

členovia a členky
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.

Komisia pre študentské otázky

predsedníčka
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

členovia a členky
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Mgr. Michal Kabát, PhD.
Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.

Finančná a legislatívna komisia

predseda
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

členky
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Ing. Alena Hrušková

Zápisnice

Súvisiace dokumenty

 
Späť hore ↑