Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD.

zástupkyňa vedúcej Katedry jazykovej komunikácie, poverená funkciou tajomníčky

Katedra jazykovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 12:30 hod., JAMA JC 85

Doktorka Ungerová pôsobí na FMK UCM už dvadsať rokov. Vyštudovala učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní študijného programu Lingvistika konkrétnych jazykových skupín – špecializácia anglistika získala akademický titul PhD na Univerzite Komenského v Bratislave.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa zaoberá najmä angličtinou používanou v médiách (newspaper English), anglickými neologizmami v tomto diskurze, anglicizmami a anglickými neologizmami v slovenskom jazyku a tiež problematikou prekladu odbornej anglickej terminológie vo sfére médií, mediálnej komunikácie, ako i marketingu a marketingovej komunikácie (English for Specific Purposes). Okrem toho sleduje i germanizmy v jazyku slovenských médií. V spoluautorstve vydala dve vysokoškolské učebnice v angličtine Periodical Press and Media in the Online Environment a Media, Marketing Communication and Politics, ktoré boli publikované v rámci projektu KEGA 014UCM-4/2016 Učebnice angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie, ktorý aj viedla. V súčasnosti je vedúcou projektu KEGA 014UCM-4/2020 s názvom Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie.

V súčasnosti vyučuje angličtinu pre študentov masmediálnej i marketingovej komunikácie, pričom sa zameriava na špecifiká angličtiny v tejto oblasti. Pracuje tiež na odborných prekladoch pre potreby fakulty a univerzity. Okrem toho vyučuje i predmet nemecký jazyk. Je členkou výberovej komisie Erazmus.

Oblasti záujmu: anglistika, angličtina pre špeciálne účely, angličtina v médiách, médiá v cudzojazyčnom vzdelávaní, anglicizmy a germanizmy v slovenských médiách.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Bloggers in the service of marketing the case of Slovakia and Czechia / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 125-133.

ADM 002 New terms in English language as reflected in Slovak media / Ungerová, Magdaléna, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 183-189.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Využitie novinového článku v cudzojazyčnom vzdelávaní / Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník / editori Marek Ľupták, Jaroslava Štefková. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - ISBN 978-80-228-2680-8, S. 184-190 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6

AFC 001 Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou zelených a inovatívnych technológií / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna = Sustainable development of regions and enterprises by green, 2012.
In: Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2012. - ISBN 978-80-87314-29-6, S. 86-91 [CD-ROM].

AFC 002 Printové médiá a interkultúrna kompetencia vo výučbe anglického jazyka / Ungerová, Magdaléna, 2012.
In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti / Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. ; recenze: Marina Wagnerová, Hana Potměšilová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. - ISBN 978-80-261-0187-1, S. 96-101.

AFC 003 Quality in schools / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [9 s.] [online].

Spôsob prístupu:
http://www.reaser.eu/

AFC 004 Byť bohatý je skvelé / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 300-312 [CD-ROM].

AFC 005 Digitálna tlač vo výučbe anglického jazyka / Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : sborník příspěvků IV. mezinárodní konference konané 26. listopadu 2014 v Brně : conference proceedings IV. International conference, november 26, 2014, Brno / editor: Radek Nedoma ; reviewers: Ivana Čechová, Jana Bérešová. - Brno : [Univerzita obrany], 2014. - ISBN 978-80-7231-981-7, S. 348-352 [CD-ROM].

AFC 006 Marketing or communication at point of purchase? / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 503-509.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Nové trendy súčasnej novinovej angličtiny v čase krízy / Ungerová, Magdaléna = New Trends in Current Newspaper English in Times of Crisis, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 146-152.

AFD 002 Novinové texty v cudzojazyčnom vzdelávaní / Ungerová, Magdaléna, 2012.
In: Humanistic foreign language teaching and learning I : innovative methods and approaches : conference proceedings / editors: Andrea Billíková, Jana Harťanská, Mária Kiššová. - Nitra : Filozofická fakulta, UKF Nitra, 2012. - ISBN 978-80-558-0154-4, S. 294-297 [CD-ROM].

AFD 003 From "nothing to solve" to "Fofola". Integrated digital campaign / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 121-128.

AFD 004 Innovation in the sales area / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 57-67.

AFD 005 Oligars in media across Europe / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 168-179.

AFD 006 Using e-learning for teaching English for journalists / Kraľovičová, Denisa - Ungerová, Magdaléna, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 162-170.

AFD 007 Neither bond could evade innovations / Kollárová, Daniela - Ungerová, Magdaléna, 2016.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 155-162.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 XV. Anglický jazyk / Ungerová, Magdaléna, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 372-386.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 New Scholarly Reflections on Slovak Media Law: Media System of the Slovak Republic in the Light of Law by Jaroslav Chovanec / Ungerová, Magdaléna, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 119-123.
Rec na: Mediálny systém Slovenskej republiky vo svetle práva / Jaroslav Chovanec. - Bratislava : Procom, 2015. - 206 s. - ISBN 978-80-85717-27-3.

Predmety

  • anglický jazyk I., II. - 1. Bc. KOMU
  • anglický jazyk III., IV. - 2. Bc. MARK, KOMU
  • nemecký jazyk I., II. - 2. Bc. MARK, KOMU, AMES
  • odborná komunikácia v anglickom jazyku III., IV. - 3. Bc. KOMU

Projekty

VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie

Vedúca projektu KEGA 014UCM-4/2020 - Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie.

Oznamy