Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD.

zástupkyňa vedúcej Katedry jazykovej komunikácie, poverená funkciou tajomníčky

Doktorka Ungerová pôsobí na FMK UCM už dvadsať rokov. Vyštudovala učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní študijného programu Lingvistika konkrétnych jazykových skupín – špecializácia anglistika získala akademický titul PhD na Univerzite Komenského v Bratislave.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa zaoberá najmä angličtinou používanou v médiách (newspaper English), anglickými neologizmami v tomto diskurze, anglicizmami a anglickými neologizmami v slovenskom jazyku a tiež problematikou prekladu odbornej anglickej terminológie vo sfére médií, mediálnej komunikácie, ako i marketingu a marketingovej komunikácie (English for Specific Purposes). Okrem toho sleduje i germanizmy v jazyku slovenských médií. V spoluautorstve vydala dve vysokoškolské učebnice v angličtine Periodical Press and Media in the Online Environment a Media, Marketing Communication and Politics, ktoré boli publikované v rámci projektu KEGA 014UCM-4/2016 Učebnice angličtiny pre študentov masmediálnej komunikácie, ktorý aj viedla. V súčasnosti je vedúcou projektu KEGA 014UCM-4/2020 s názvom Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie.

V súčasnosti vyučuje angličtinu pre študentov masmediálnej i marketingovej komunikácie, pričom sa zameriava na špecifiká angličtiny v tejto oblasti. Pracuje tiež na odborných prekladoch pre potreby fakulty a univerzity. Okrem toho vyučuje i predmet nemecký jazyk. Je členkou výberovej komisie Erazmus.

Oblasti záujmu: anglistika, angličtina pre špeciálne účely, angličtina v médiách, médiá v cudzojazyčnom vzdelávaní, anglicizmy a germanizmy v slovenských médiách.

 

Publikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Media Relations and Communication  : specialized academic textbook in English / Magdaléna Ungerová, Oľga Škvareninová; Reviewers: Eva Tandlichová, Marián Andričík.  – 1. vyd. – Trnava :  Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2022. – 132 s. [CD-ROM]. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0281-3.

Periodical Press and Media in the Online Environment : specialized academic textbook in English / Hana Pravdová, Magdaléna Ungerová ; reviewers: Nataliya Panasenko, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 200 s. - ISBN 978-80-8105-946-9.

Media, Marketing Communication and Politics : specialized academic textbook in English / Ľubica Hulajová, Magdaléna Ungerová ; reviewers: Ján Višňovský, Norbert Vrabec. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. - 105 s. - ISBN 978-80-8105-970-4.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

New terms in English language as reflected in Slovak media / Magdaléna Ungerová, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 183-189.

Bloggers in the service of marketing the case of Slovakia and Czechia / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 125-133.

Media image of Pope Francis I / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2019.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 15, č. 2 (2019), s. 1-8.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

The importance of practical education of students of mass media communication studies in the context of finding employment by graduates in the labour market / Ján Višňovský, Magdaléna Ungerová, 2018.
In: Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych. Problemy współczesnej edukacji / redakcja Justyna Bojanowicz, Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Ján Stoffa. - 1. vyd. - Radom : Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018. - (Monografia ; Nr 221). - ISBN 978-83-7351-861-2. - ISSN 1642-5278, s. 239-248.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Nominalisations in English Specialized Communication / Magdaléna Ungerová, 2008.
In: Zborník vedeckých prác "Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie". - Trenčín : Oddelenie jazykov FSEV, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. - ISBN 978-80-8075-355-9, S. 162-184.

Využitie novinového článku v cudzojazyčnom vzdelávaní / Magdaléna Ungerová, 2014.
In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník / editori Marek Ľupták, Jaroslava Štefková. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - ISBN 978-80-228-2680-8, S. 184-190 [CD-ROM].

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (do roku 2012)

Lingvistické aspekty novinovej angličtiny a jej miesto vo výučbe anglického jazyka = Linguistic aspects of newspaper english and its place in english language teaching / Magdaléna Ungerová, 2010.
In: Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný zborník / vedecký redaktor Katarína Seresová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2933-4, nestr.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Sensed atmosphere of the sacral structures / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 231-234.

Quality in schools / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2013. - Popis urobený: 8. 7. 2013.
In: Review of Applied Socio-Economic Research. - ISSN 2247-6172, Roč. 5, č. 1 (2013), [9 s.] [online].

Product flyer as a basic tool of marketing communication in furniture retail / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2020. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: Sustainability of forest-based industries in the global economy : proceedings of scientific papers / editor-in-chief: Denis Jelačić. - Zagreb : WoodEMA - International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industr, 2020. - ISBN 978-953-57822-8-5, s. 107-112.

Religious and Church media and their position in the media system of the Slovak Republic / Ján Višňovský, Magdaléna Ungerová, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: ESRARC 2019 : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book : 11th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings Book / María Luisa Vázquez de Ágredos-Pascual, Iulian Rusu, Claudia Pelosi. - Torino : Kermes, 2019. - (ISSN 2532-4381, Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-32029-11-6, s. 295-298.

Byť bohatý je skvelé / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2014.
In: Marketingová komunikace a společnost = Marketing communications and society : sborník 2. mezinárodní vědecké konference / editor: Dušan Pavlů ; recenzenti: Jaroslav Světlík, Katarína Fichnová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. - ISBN 978-80-7408-097-5, S. 300-312 [CD-ROM].

Marketing or communication at point of purchase? / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2014.
In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : sociology and healthcare : conference proceedings. Volume II. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-23-0. - ISSN 2367-5659, S. 503-509.

Printové médiá a interkultúrna kompetencia vo výučbe anglického jazyka / Magdaléna Ungerová, 2012.
In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti / Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. ; recenze: Marina Wagnerová, Hana Potměšilová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, 2012. - ISBN 978-80-261-0187-1, S. 96-101.

Digitálna tlač vo výučbe anglického jazyka / Magdaléna Ungerová, 2014.
In: Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : sborník příspěvků IV. mezinárodní konference konané 26. listopadu 2014 v Brně : conference proceedings IV. International conference, november 26, 2014, Brno / editor: Radek Nedoma ; reviewers: Ivana Čechová, Jana Bérešová. - Brno : [Univerzita obrany], 2014. - ISBN 978-80-7231-981-7, S. 348-352 [CD-ROM].

Importance of direct marketing in communication with customers in sales of house fittings during lockdown / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2021. - Príspevok je indexovaný v databáze Scopus.
In: The response of the forest-based sector to changes in the global economy : proceedings / editor-in-chief: Matej Jošt. - Zagreb : WoodEMA - International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing, Univerza v Ljubljani, 2021. - ISBN 978-961-6144-41-4, s. 31-38 [online].

Robo-journalism and its implementation in editorial practice / Ján Višňovský, Magdaléna Ungerová, Karina Kubíková, 2019.
In: NORDSCI International Conference on Social Sciences : Conference Proceedings. Book 1 / Vol. 2 : Sections Education and Educational Research, History, Language and Linguistics, Philosophy, Sociology and Healthcare / [bez zostavovateľa]. - Sofia : SAIMA Consult, 2019. - ISBN 978-619-7495-05-8. - ISSN 2603-4107. DOI DOI 10.32008/NORDSI2019/B1/V2, s. 321-327.

Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou zelených a inovatívnych technológií = Sustainable development of regions and enterprises by green / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2012.
In: Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2012. - ISBN 978-80-87314-29-6, S. 86-91 [CD-ROM].

How has journalistic content been changing on the internet? Differences in presentation of journalistic outputs in the press and on the web / Ján Višňovský, Magdaléna Ungerová, Karina Kubíková, 2021.
In: Movements European Realities : New Developing Trends : Conference Proceedings : New Developing Trends : Conference Proceedings / executive editor Marina Dukić ; reviewers Ivan Trojan, Valentina Majdenić. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021. - ISBN 978-953-8181-28-3, s. 197-213.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Niektoré aspekty anglického jazyka v oblasti media realtions = Some Aspects of English Language in Field of Media Relations / Magdaléna Ungerová, 2011. - Popis urobený: 12. 1. 2012.
In: Marketingová komunikácia a media relations : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem ... / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-332-0, S. 192-198.

Koronavírus a jazyk médií = Coronavirus and Media Language / Magdaléna Ungerová, 2020.
In: Megatrendy a médiá 2020: On the Edge / editori zborníka: Zuzana Kvetanová, Martin Graca ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0063-5 (online), s. 236-241.

Nominalizácia v anglickom odbornom texte v oblasti marketingu = Nominalisation in English Specialized Texts in the Field of Marketing / Magdaléna Ungerová, 2006.
In: Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie / zostavili: Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková, Daniela Kollárová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2006. - ISBN 80-89220-21-5, S. 118-120.

Independent retail trade as public service? / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2019. - Príspevok je indexovaný vo WoS CC.
In: Marketing Identity : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : Offline Is the New Online : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0038-3 (online), s. 118-127.

Nové trendy súčasnej novinovej angličtiny v čase krízy = New Trends in Current Newspaper English in Times of Crisis / Magdaléna Ungerová, 2012.
In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Alexander Plencner. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-391-7, S. 146-152.

Nové trendy v odbornom anglickom jazyku v oblasti marketingovej komunikácie = New Trends in Specialized English Language in the Sphere of Marketing Communication / Magdaléna Ungerová, 2007.
In: Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie / Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. - ISBN 978-80-89220-55-7, S. 202-205.

Novinové texty v cudzojazyčnom vzdelávaní / Magdaléna Ungerová, 2012.
In: Humanistic foreign language teaching and learning I : innovative methods and approaches : conference proceedings / editors: Andrea Billíková, Jana Harťanská, Mária Kiššová. - Nitra : Filozofická fakulta, UKF Nitra, 2012. - ISBN 978-80-558-0154-4, S. 294-297 [CD-ROM].

Niektoré aspekty anglického jazyka v printových médiách / Magdaléna Ungerová, 2007.
In: Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 12. a 13. apríla 2007 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007. - ISBN 978-80-8105-004-6, S. 63-65.

Oligars in media across Europe / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2015.
In: Megatrends and Media : Media Farm - Totems and Taboo / Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5. - ISSN 2453-6474, S. 168-179.

Anglický jazyk a budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacej inštitúcie = English Language and a Positive Image Building of an Educational Institution / Magdaléna Ungerová, 2006.
In: Budovanie pozitívneho imidžu vzdelávacích inštitúcií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie / zostavili: Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková, Daniela Kollárová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. - ISBN 80-89220-51-7, S. 158-163.

Neither bond could evade innovations / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Brands we love - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-840-0. - ISSN 1339-5726, S. 155-162.

From "nothing to solve" to "Fofola". Integrated digital campaign / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 121-128.

Printové médiá vo výučbe odborného anglického jazyka v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie = Print media in specialized english language teaching speciazed communication focused on marketing / Magdaléna Ungerová, 2010.
In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov / editori: Helena Šajgalíková, Zuzana Ondrejová, Daniela Breveníková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2993-8, S. 224-228.

K terminologickým otázkam prekladu v oblasti printových médií = On terminological aspects of translation in the field of print media / Magdaléna Ungerová, 2018.
In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny / editori zborníka: Zuzana Bučková, Lenka Rusňáková, Rudolf Rybanský, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-953-7, S. 376-383.

K otázkam prekladu v oblasti printových propagačných materiálov = On Translation Issues in Field of Print Promotional Materials / Magdaléna Ungerová, 2020.
In: Marketing identity 2020 : COVID-2.0 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie online : COVID-2.0 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie online / editori: Zuzana Kvetanová, Igor Piatrov, Matej Martovič. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-572-0108-3, s. 159-164 [online].

Innovation in the sales area / Daniela Kollárová, Magdaléna Ungerová, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 57-67.

Anglické neologizmy v oblasti marketingovej komunikácie = English Neologisms in the Sphere of Marketing Communication / Magdaléna Ungerová, 2008.
In: Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2008. - ISBN 978-80-8105-006-0, S. 458-462.

Using e-learning for teaching English for journalists / Denisa Kráľovičová, Magdaléna Ungerová, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 162-170.

Utilization of newspaper texts in english language teaching / M. Ungerová, 2006.
In: Evolučné prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov z komunikačného aspektu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 14.9.2006 Trenčín. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, [2006]. - ISBN 80-8075-155-2.

Špecifiká anglického jazyka v printových médiách / Magdaléna Ungerová, 2006.
In: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 4. a 5. apríla 2006 / editori: Slavomír Magál, Miloš Mistrík. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006. - ISBN 80-89220-48-7, S. 118-119.

Špecifiká anglického jazyka v reklame / Magdaléna Ungerová, 2010.
In: K problémom mediálnej komunikácie II. : mediálne kompetencie v ére nových médií : marketing a vzťahy s médiami / Slavomír Magál, Jozef Matúš, Martin Solík (eds.). - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-188-3, S. 197-202.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (do roku 2012)

Odborný anglický jazyk - súčasť imidžu v oblasti marketingovej komunikácie = Specialized english language - part of the image in the sphere of marketing communication / Magdaléna Ungerová, 2006.
In: Marketingové komunikace a image = Marketing communication and image / uspořádal, redakčně zpracoval a k tisku připravil Dušan Pavlů ; [recenzent] Elena Hradiská. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2006. - (Malá edice FMK UTB ; zv. 5). - ISBN 80-7318-394-3, S. 85-88.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Anglický jazyk / Magdaléna Ungerová, 2019.
In: Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky / editori: Ľudmila Čábyová, Ján Višňovský, Sabína Gáliková Tolnaiová, Dominika Čmehýlová-Rašová ; recenzenti: Eva Odlerová, Andrej Brník, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-25-9, s. 427-444.

XV. Anglický jazyk / Magdaléna Ungerová, 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 372-386.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Nominalizácie v súčasných britských printových médiách / Magdaléna Ungerová ; školiteľ: Richard Repka. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - 190 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

New Scholarly Reflections on Slovak Media Law: Media System of the Slovak Republic in the Light of Law by Jaroslav Chovanec / Magdaléna Ungerová, 2016.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 7, no. 2 (2016), pp. 119-123.
Rec na: Mediálny systém Slovenskej republiky vo svetle práva / Jaroslav Chovanec. - Bratislava : Procom, 2015. - 206 s. - ISBN 978-80-85717-27-3.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

Vojnové programovanie: Projekt propagandy a vojna v Iraku = War Programming: The Propaganda Project and the Iraq War / David L. Altheide, Jennifer N. Grimes ; preklad: Alexander Plencner, Magdaléna Ungerová, 2006.
In: Mediální studia : český a slovenský čtvrtletník pro kritickou reflexi médií. - ISSN 1801-9978, Roč. 1, č. 1 (2006), s. 39-65.

Scientific information on monograph / translated by: Magdaléna Ungerová, 2016.
In: Štát a právo : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej republike. - ISSN 1339-7753, Roč. 3, č. 2 (2016), s. 268-275.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)

ŠVOAUK 2020 [elektronický zdroj] : sekcia masmediálnej komunikácie : zborník ŠVOaUK / editori Magdaléna Ungerová, Magdaléna Švecová, Tamás Darázs ; recenzenti Jana Radošinská, Lucia Škripcová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - 152 s. - ISBN 978-80-572-0048-2 (online).

 

Predmety

  • anglický jazyk I., II. - 1. Bc. KOMU
  • anglický jazyk III., IV. - 2. Bc. MARK
  • odborná komunikácia v anglickom jazyku I., II. - 2. Bc. KOMU
  • Projekty

  • MASK-VEGA-1/0489/23-Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu (v trvaní)
  • VEGA: Možnosti a nebezpečenstvá internetovej mediálnej komunikácie (ukončené)
  • Vedúca projektu KEGA 014UCM-4/2020 - Internacionalizácia vyučovania študentov masmediálnej komunikácie (ukončené)
  • Oznamy