Študijný program vzťahy s médiami

Personálne pokrytie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia.

Rada pre študijný program vzťahy s médiami:
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

Výstupy tvorivej činnosti osôb zabezpečujúcich profilové predmety v študijnom programe vzťahy s médiami:

Bakalárske štúdium

Všetky informácie sú platné pre študijný program vzťahy s médiami, bakalárske štúdium v dennej aj externej forme.

Profil absolventa v skratke

Ako absolventi bakalárskeho štúdia media relations budete ovládať fungovanie mediálneho systému a marketingovej branže, podporené prehľadom z rôznych vedných disciplín. Osvojíte si komunikačné a prezentačné zručnosti potrebné pre zvládnutie komunikácie s novinármi a odborné informácie budete schopní prezentovať v angličtine.

 

» Viac informácií o študijnom programe VZME aj v tomto videu.

Opisy študijných programov
Uplatnenie

PR špecialista, komunikačný špecialista, špecialista internej komunikácie, hovorca, online špecialista/špecialista správy sociálnych sietí, komunikačný konzultant, account manažér/executive, copywriter, brand špecialista.

Priemerné platy v segmente.

Detailný profil absolventa

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe vzťahy s médiami na 1. stupni bakalárskeho štúdia je vybavený základnou sumou teoretických vedomostí, zručností a skúseností potrebných pre prax na pozíciách na komunikačnom oddelení firiem z rôznych sektorov, štátnych inštitúcií, neziskových organizácií, ako aj v rámci komunikačných agentúr pre klientov zo širokého spektra oblastí. Ovláda všetky techniky práce s médiami, má dostatočné znalosti o mediálnom trhu a jeho špecifikách a dokáže v spolupráci s ostatnými členmi tímu pracovať na komunikačných projektoch. Vyvíja úsilie pri budovaní pozitívneho imidžu a dobrej reputácie malej alebo stredne veľkej inštitúcie. Profilácia absolventa študijného programu vzťahy s médiami prihliada na skutočnosť, že tvorba mediálnych komunikátov musí byť podriadená kritériám profesionality. Zároveň rešpektuje, že ide o študijný program, v rámci ktorého je dôležité vedieť implementovať v praxi jednotlivé aktivity, preto veľký dôraz sa počas štúdia kladie na praktickú časť výučby, aby absolvent išiel do praxe pripravený a vedel sa hneď zapojiť do pracovného procesu. Absolvent získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na media relations. Na základe teoretických vedomostí dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností vie nájsť vhodné riešenia, ktoré sú aplikovateľné pre rôzne spoločnosti, vykonávať realizáciu rôznorodých mediálnych komunikačných stratégií (napríklad plánovaná i operatívna realizácia komunikačných procesov v rôznych situáciách, plánovať a realizovať rôzne druhy kampaní smerom k médiám, tlačové konferencie, brífingy, komunikáciu pri neformálnych stretnutiach s novinármi, monitoring a analýzu mediálnych výstupov vrátane jednotlivých techník vzťahov s médiami v onlinovom prostredí a pod.). Keďže komunikácia sa v súčasnosti presúva predovšetkým do onlinového prostredia, je pripravený aj na všetky výzvy a zmeny v tomto smere.

Ciele vzdelávania

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vzťahy s médiami má nasledovné teoretické vedomosti:

 • získa širokú  škálu  teoretických  poznatkov  z oblasti  teórie marketingu, marketingovej komunikácie, public relations, digitálnej komunikácie, mediálneho marketingu, mediálneho výskumu, ako aj ďalších nosných oblastí vzťahov s médiami/media relations,
 • ovláda základy z pridružených vedných disciplín, ako napríklad ekonómia, právo, psychológia, etika, manažment či neverbálna komunikácia,
 • všetky predmety absolvuje v anglickom jazyku, čím si prehlbuje zručnosti v oblasti odbornej komunikácie v cudzom jazyku, a tým pádom sa rozširujú možnosti uplatnenia absolventa,
 • vie využiť získané informácie z teoreticky zameraných predmetov na analýzu situácie, dokáže pracovať s rôznymi typmi dát, zdrojov a zároveň vyhodnocovať relevantnosť a dôveryhodnosť získaných informácií v onlinovom aj offlinovom prostredí,
 • ovláda špecifiká cudzieho jazyka smerom k oblasti vzťahov s médiami,
 • preukazuje relevantné vedomosti z teórie marketingu a marketingovej komunikácie s dôrazom na PR a media relations, ale aj komunikácie v online priestore, manažmentu a tvorbe rôznych komunikátov,
 • získava prehľad v základoch ekonómie, ako aj mediálneho práva.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vzťahy s médiami má nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže nastaviť stratégiu vzťahov s médiami menšej spoločnosti a samostatne alebo v tíme ju realizovať,
 • vie sa podieľať na organizácii všetkých typov komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu,
 • spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii komunikačných projektov a plánov,
 • je schopný kreovať základné komunikačné výstupy vo všetkých typoch médií, vie vystupovať pred médiami,
 • vie byť súčasťou krízového tímu a spolupodieľať sa na návrhoch riešení krízovej komunikácie smerom do interného aj externého prostredia,
 • dokáže vytvoriť stratégiu komunikácie spoločnosti na sociálnych sieťach a implementovať ju,
 • ako zástupca médií vie komunikovať s potenciálnymi klientmi, konkurenciou, zástupcami tretieho sektora, cieľovými skupinami či širokou verejnosťou,
 • vie pracovať s dátami a vyhodnocovať relevantnosť jednotlivých zdrojov.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu vzťahy s médiami disponuje nasledovnými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

 • má zručnosti v podobe adaptability na súčasné aj budúce dianie a zmeny na komunikačnom trhu,
 • dokáže efektívne pracovať ako člen tímu realizujúceho nástroje vzťahov s médiami,
 • má rozvinuté organizačné zručnosti a time manažment,
 • dokáže hľadať riešenia problémov kreatívnymi a efektívnymi spôsobmi,
 • dokáže aplikovať súčasné právne a etické normy,
 • má rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • má schopnosť kriticky posúdiť vplyv médií na cieľové skupiny.

Študijné plány

 
 
 
Späť hore ↑