doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

docentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 9:30 - 11:00 hod., JAMA, zborovňa 04

Docentka Denisa Jánošová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2010. Na FMK UCM v Trnave absolvovala bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. V roku 2017 habilitovala na FMK UCM v Trnave v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Svoju vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje najmä na oblasť regionálneho marketingu, marketingu neziskových organizácii, aplikácií marketingového výskumu v praxi. V tejto sfére publikuje doma aj v zahraničí. Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

V súčasnom období je členkou Vedeckej rady FMK, členkou Českej marketingovej spoločnosti. Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium a školiteľkou na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy Student Magazine a Slovak Journal of Health Sciences.

Oblasti záujmu: marketing regiónu, neziskové organizácie, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, aplikácia marketingového výskumu, obchod, informačné technológie.

 

Publikácie

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAA 001 Regional marketing from the view of selected factors / Jánošová, Denisa : scientific monography ; reviewers: Rudolf Rybanský, Jaroslav Rašner, Aleš Hes. - 1. vyd. - Katowice : Vydawnictwo UNIKAT 2, 2017. - 119 s. - ISBN 978-83-62314-29-4.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

AAB 001 Verejnoprávnosť v mediálnom prostredí Slovenskej republiky / Botík, Milan - Jánošová, Denisa - Jenča, Imrich ; recenzenti: Jozef Matúš, Andrej Tušer. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 158 s. - ISBN 978-80-8105-456-3.

AAB 002 Vybrané aspekty regionálneho marketingu / Jánošová, Denisa ; recenzenti: Aleš Hes, Rudolf Rybanský, Jaroslav Rašner. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 114 s. - ISBN 978-80-8105-746-5.

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ABD 001 Právne aspekty internetu / Jánošová, Denisa - Tokárová, Ivana, 2014.
In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete / vedeckí recenzenti: Eva Odlerová, Milan Potančok, Pavel Rankov. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-605-5, s. 75-97 [1 AH].

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ACB 001 Uplatňovanie marketingových aktivít v prospech regionálneho rozvoja / Jánošová, Denisa ; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jaroslav Rašner. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 113 s. - ISBN 978-80-8105-426-6.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Problems of Regional Development in Contemporary Slovak Society / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa - Vaško, Peter, 2016.
In: Mediterranean Journal of Social Sciences. - ISSN 2039-9340, Vol. 7, no. 1 S1 (2016), pp. 327-334.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFC 001 Necessity of human resources preparation in sphere of crisis management and in the area of corporate social responsibility / Bednárik, Jaroslav - Jánošová, Denisa, 2011.
In: Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem : materialy V Vserossijskoj naučno-praktičeskoj internet-konferencii (15 oktjabrja - 15 nojabrja 2011 g.). Časť II. - Ufa : ISEI UNC RAN, 2011. - ISBN 978-5-904122-62-1, S. 181-185.

AFC 002 Ciele regionálneho marketingu / Jánošová, Denisa = The objectives of regional marketing, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 449-457 [CD-ROM].

AFC 003 Cyrilometodská misia / Jánošová, Denisa = Cyril and Methodius mission, 2014.
In: Cyrilometodskí nasledovníci - Haulik, Moyses, Palárik : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zostavovateľ zborníka: Pavol Zemko ; recenzenti zborníka z konferencie: Mária Kovářová, Mária Marková, Jarmila Šturdíková. - Trnava : Ivona Matúšová, 2014. - ISBN 978-80-89413-34-8, S. 71-81.

AFC 004 Marketing a regionálny rozvoj / Jánošová, Denisa = Marketing and regional development, 2014.
In: MMK 2014 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8, S. 674-679 [CD-ROM].

AFC 005 Inštitucionálna komunikácia v regióne / Jánošová, Denisa = Institutional communication in region, 2016.
In: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VI. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-15-3, S. 100-108 [CD-ROM].

AFC 006 Vybrané ukazovatele regionálneho rozvoja / Jánošová, Denisa = Selected indicators of regional development, 2016.
In: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. VI. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-15-3, S. 90-99 [CD-ROM].

AFC 007 Komunikačná stratégia regionálnej samosprávy v otvorenej a zatvorenej spoločnosti ovplyvňujúca regionálny rozvoj / Jánošová, Denisa = Communication Strategy of regional governments in the open and the closed society affecting regional development, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 106-115.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 20

AFD 001 Education in Area of Crisis Management and Corporate Social Responsibility / Bednárik, Jaroslav - Jánošová, Denisa, 2012.
In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí : zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 13. februára 2012 / redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, Zoltán Rózsa ; recenzenti: Ladislav Mura ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-8122-025-8, S. 394-399.

AFD 002 Regionálny rozvoj - nové teoretické koncepcie / Jánošová, Denisa - Botík, Milan = Regional development - new theoretical conceptions, 2012.
In: Fórum inovatívnych myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 / [zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; recenzenti Anna Zaušková, Andrea Sujová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0, S. 53-59.

AFD 003 Sloboda prejavu a ochrana pred jej zneužitím / Botík, Milan - Jánošová, Denisa = The freedom of speech and abuse protection, 2012.
In: Zodpovednosť v médiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra 2012 / Dana Petranová, Slavomír Magál. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-444-0, S. 6-12 [CD-ROM].

AFD 004 Uplatňovanie marketingu na univerzitách / Jánošová, Denisa - Botík, Milan = Applying marketing at universities, 2012.
In: Marketing vzdelávania a on-line vzdelávania - Megatrendy a médiá 2012 / editori zborníka: Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-392-4, S. 26-32.

AFD 005 Aspekty spoločensky zodpovedného správania sa firiem / Jánošová, Denisa = Aspects of socially responsible behavior of companies, 2013.
In: Marketing identity : dizajn, ktorý predáva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 4. - 5. november 2013 / editori: Rudolf Rybanský, Anna Zaušková ; recenzenti: Martin Klementis, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-554-6, S. 225-238.

AFD 006 Nástrahy nových médií / Jánošová, Denisa, 2013. - Popis urobený: 20. 11. 2013.
In: Súmrak médií : problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline / editor Pavel Urban ; recenzenti Milan Konvit, Ján Gbúr. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. - ISBN 978-80-554-0759-3, S. 33-45 [online].

Spôsob prístupu:
http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/sumrak_medii/sumrak_zbornik13.pdf

AFD 007 Verejnoprávnosť ako programový prvok / Jenča, Imrich - Botík, Milan - Jánošová, Denisa, 2013.
In: Zväčšenina: médiá ako komodita - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Ľudmila Čábyová ; recenzenti zborníka: Rudolf Rybanský, Andrea Sujová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-479-2, S. 82-89.

AFD 008 Kreatívny priemysel ako zdroj ekonomického rastu a pracovných miest / Jánošová, Denisa = Creative industry as a source of economic development and increase of the number of job, 2013.
In: Kultúrny a kreatívny priemysel. Aktuálne otázky : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 30. - 31. januára 2013 / zostavovateľky: Viera Gažová, Zuzana Slušná ; recenzentky: Anna Fischerová, Erika Moravčíková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - (Acta Culturologica ; zv. 21). - ISBN 978-80-223-3574-4, S. 160-166.

AFD 009 Ochrana duševného vlastníctva na internete / Jánošová, Denisa, 2014.
In: Perspektívy ochrany mediálneho publika - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Viliam Končal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-587-4, S. 93-102.

AFD 010 Zvyšovanie právneho vedomia / Jánošová, Denisa = Increasing Legal Awareness, 2014.
In: Otázky zvyšovania právneho vedomia v neprávnických študijných odboroch - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Daniel Krošlák, Andrea Olšovská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-583-6, S. 69-75.

AFD 011 Duálna ekonomika a iné vplyvy priamych zahraničných investícií na región / Jánošová, Denisa = Dual Economy and Other Factors of Foreign Direct Investments On the Region, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma I. : transformácia mediálnej záhrady : mediálne a marketingové hry oligarchov / editori zborníka: Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-721-2, S. 463-470 [CD-ROM].

AFD 012 Social ecology perspective on peculiarities of customer / Jánošová, Denisa, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. Žilina: EDIS, 2015, s. 49. ISBN 978-80-554-1102-6.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 15th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Tomas Kliestik, Anna Krizanova. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2, S. 260-264.

AFD 013 Zelené inovácie ako súčasť marketingu územia / Jánošová, Denisa = Green innovation as part of the marketing territory, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Digitálne inovácie & Zelené inovácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 4. - 5. november 2014 / editori: Anna Zaušková, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Jarmila Šalgovičová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-668-0, S. 169-179.

AFD 014 Brand of region and regional development of selected region in Slovakia and marketing communication of this region / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa - Vaško, Peter, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 414-423.

AFD 015 Human resources and personnel marketing management in business practice from the perspective of globalization / Jánošová, Denisa, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku Globalization and its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-8154-191-9, S. 767-774.

AFD 016 Kultúrne disparity regiónov / Jánošová, Denisa = Cultural disparities of regions, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 62-67.

AFD 017 Protipirátska legislatíva a problém slobody na internete / Jánošová, Denisa, 2016.
In: Súmrak médií II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. októbra 2013 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / editorky: Renáta Cenková, Lucia Jasinská ; recenzenti: Karol Horák, Peter Himič. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152-419-6, S. 87-92.

AFD 018 Regionálna identita a médiá / Jánošová, Denisa = Regional identity and media, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií II : médiá a spoločnosť : médiá a politika / editori zborníka: Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová ; recenzenti zborníka: Martin Solík, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-798-4, S. 287-294.

AFD 019 Regionálne disparity na Slovensku / Jánošová, Denisa = Regional disparities in Slovakia, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 322-327.

AFD 020 The impact of globalisation on regional development / Jánošová, Denisa - Rybanský, Rudolf, 2017. - Abstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov Globalization and its socio-economic consequences. 2017, s. 72.
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 17th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; reviewed by Viera Bartosova, Jaroslav Belas. - Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1, S. 804-811.

BCI  Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3

BCI 001 Manažment a marketing / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa ; recenzenti: Miloš Čambál, Aleš Hes. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - 191 s. - ISBN 978-80-8105-738-0.

BCI 002 Manažment a digitálne hry / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa ; recenzenti: Miloš Čambál, Jaroslav Bednárik. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - 162 s. - ISBN 978-80-8105-803-5.

BCI 003 Manažment 1 / Rybanský, Rudolf - Jánošová, Denisa [elektronický zdroj] ; recenzenti: Miloš Čambál, Aleš Hes, Jaroslav Rašner. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (190 s.). - Elektronické skriptum. - ISBN 978-80-8105-870-7.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 11

BEF 001 Vnímanie FMK zo strany študentov / Mančušková, Ľubica - Gavalcová, Mária - Jánošová, Denisa, 2013.
In: Študentská vedecko-odborná a umelecká konferencia 2013 : zborník z fakultného kola ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-472-3, S. 362-381 [CD-ROM].

BEF 002 (Ne)účasť študentov na vzdelávacích podujatiach FMK / Lábajová, Lucia - Semko, Jerguš - Valová, Barbora - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 240-265 [CD-ROM].

BEF 003 Marketingová gramotnosť obyvateľov Trnavského kraja / Dudášová, Karin - Gojdičová, Štefánia - Kósová, Sofia - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 68-114 [CD-ROM].

BEF 004 Najčastejšie investície študentov VŠ / Halmešová, Lucia - Lužáková, Dominika - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 157-187 [CD-ROM].

BEF 005 Očakávania študentov od FMK / Hošták, Lukáš - Lehotský, Filip - Ďurkovičová, Lenka - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 188-214 [CD-ROM].

BEF 006 Postoje spotrebiteľov na zobrazovanie nahých tiel v reklame / Dzurillová, Bibiána - Kepičová, Mária - Kľusková, Lucia - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 115-156 [CD-ROM].

BEF 007 Využívanie online objednávkových systémov jedla študentmi FMK / Kopunec, Simon - Piatrov, Igor - Jánošová, Denisa, 2014.
In: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie z dňa 10. apríla 2014 : (sekcia marketingovej komunikácie) / zostavovatelia: Rudolf Rybanský, Ľudmila Čábyová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-600-0, S. 215-239 [CD-ROM].

BEF 008 Osobný marketing absolventa študijného programu marketingová komunikácia / Galková, Eva - Füziková, Silvia - Jánošová, Denisa, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 215-244 [CD-ROM].

BEF 009 UCM Night Run ako efektívny nástroj budovania pozitívneho imidžu univerzity / Moravcová, Lucia - Farkašová, Monika - Jánošová, Denisa, 2015.
In: ŠVOaUK 2015 : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 26. marca 2015 / zostavovatelia: Imrich Jenča, Rudolf Rybanský ; interný recenzent: Daniela Kollárová, Juliána Mináriková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - ISBN 978-80-8105-690-1, S. 284-307 [CD-ROM].

BEF 010 Problematika využívania korporátnej farby magenta Fakultou masmediálnej komunikácie UCM / Lukáč, Adam - Reichlová, Patrícia - Jánošová, Denisa - Kabát, Michal, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 66-97 [CD-ROM].

BEF 011 Význam programovej štruktúry komerčných televízií / Sliva, Michal - Doktorová, Kristína - Jánošová, Denisa, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 168-201 [CD-ROM].

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Krízový manažment / Jánošová, Denisa, 2012.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 131.
Rec na: Krízový manažment / Jaroslav Bednárik. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - 64 s. - ISBN 978-80-8105-186-9.

Predmety

  • Manažment a marketing - 1. Bc. AMES
  • Manažment a marketing - 2. Bc. TEDI
  • Teória a prax marketingového výskumu – 3. Bc. MARK
  • Regionálny marketing - 3. Bc. MARK

Projekty

V4: How to prevent SMEs failure

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

The University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poľsko

University of Economics, Katowice, Poľsko

Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika

Oznamy