doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.

docentka

Docentka Denisa Jánošová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2010. Na FMK UCM v Trnave absolvovala bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium.

V roku 2017 habilitovala v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá, čo poukazuje na jej významný prínos a odbornú kvalifikáciu v tejto oblasti. Jej vedecká, výskumná a publikačná činnosť je zameraná najmä na oblasť regionálneho marketingu, marketingu neziskových organizácií a aplikácií marketingového výskumu v praxi. Jej práce sú pravidelne publikované nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni, čo svedčí o jej aktívnom zapojení do vedeckej komunity.

Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých projektov, čo poukazuje na jej schopnosť a angažovanosť pri práci na rôznych výskumných iniciatívach. S touto bohatou odbornou históriou a vedeckým prínosom je jasné, že dôležitou vo svojej oblasti a aktívnym prispievateľom k rozvoju vedomostí v oblasti masmediálnej komunikácie a marketingu.

Okrem toho sa aktívne zapája do profesijných organizácií v rámci svojej oblasti. Je členkou Českej marketingovej spoločnosti, Polish Communication Association a POPAI Central Europe, čo zvýrazňuje jej odhodlanie a angažovanosť v otázkach týkajúcich sa marketingu a komunikácie.

Vo svojej akademickej úlohe zastáva viacero dôležitých funkcií. Je školiteľkou na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Týmto spôsobom aktívne prispieva k formovaniu budúcich odborníkov v oblasti masmediálnej komunikácie a marketingu.

Oblasti záujmu: marketing regiónu, neziskové organizácie, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, aplikácia marketingového výskumu, obchod, informačné technológie.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Spotrebiteľské správanie a marketingová komunikácia v kontexte kruhovej ekonomiky / Igor Piatrov, Dominik Jánoš, Denisa Jánošová ; recenzenti: Alena Kusá, Miloš Čambál, Zbigniew Widera. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - 151 s. [9AH]. - ISBN 978-80-7598-948-2.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Marketing Communication of Selected Conservative and Liberal Parties in Slovak Region Before Elections / Denisa Jánošová, Renáta Bundzíková, 2020. DOI DOI 10.31261/polpre.2020.26.27-40. In: Political Preferences. - ISSN 2449-9064, č. 26 (2020), s. 27-40.

Regional Policy and Regional Marketing at the Level of Small and Medium-sized Enterprises in Slovakia / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2020. DOI DOI 10.31261/polpre.2020.26.41-54.
In: Political Preferences. - ISSN 2449-9064, č. 26 (2020), s. 41-54.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Communication aspects in the framework of small and medium-sized enterprises and public administration bodies in the region / Denisa Jánošová, Renáta Sádecká, Lenka Labudová, 2021. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 265-270.

The art of tourism marketing as a way to a sustainable restart after the pandemic / Jarmila Šalgovičová ... [et al.], 2021. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 278-286.

Analysis of support and identification of barriers to SMEs in Slovakia and in the Czech Republic / Lenka Labudová, Denisa Jánošová, 2019. DOI DOI 10.5937/sjm14-23494.
In: Serbian Journal of Management : an International Journal for Theory and Practice of Management Science. - ISSN 1452-4864, Roč. 14, č. 2 (2019), s. 437-453.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Aspects of Communication in the Digital Literacy of Generation Y in the Region / Denisa Jánošová, Renáta Sádecká, 2021. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 4, č. 2 (2021), s. 205-218.

Predmety

 • manažment I. – 1. Bc. MARK
 • manažment II. – 1. Bc. MARK
 • teória a prax marketingového výskumu – 3. Bc. MARK
 • regionálny marketing – 3. Bc. MARK
 • preddiplomová prax – 2. Mgr. MARK
 • Projekty

 • V4: How to prevent SMEs failure
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v oblasti procesu tvorby hodnoty zákazníka na trhu B2C v kontexte s maximalizáciou trhového podielu v nákupnom spáde maloobchodu
 • VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky
 • VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie (2021 - 2023)
 • Členstvá

 • členka ČMS, ČR
 • členka POPAI Central Europe
 • členka redakčnej rady časopisu SLOVAK JOURNAL of HEALTH SCIENCES
 • Pobyty

 • The University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poľsko
 • University of Economics, Katowice, Poľsko
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
 • Oznamy