Quo Vadis

QUO VADIS 2023 <generated by AI>

Bude nám cťou privítať Vás na medzinárodnej vedeckej konferencii Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom QUO VADIS 2023 <generated by AI>, ktorá spája tri oblasti záujmu – médiá, marketing a digitálne hry. Konferencia je určená pre doktorandky, doktorandov a mladé vedecké osobnosti. Po troch ročníkoch vedeckej konferencie QUO VADIS, ktoré prebiehali výhradne onlinovou formou, sa tešíme na podnetné diskusie v dvoch sekciách – prezenčne na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ale aj online.

Ústrednou témou konferencie je problematika umelej inteligencie. Umelá inteligencia (AI) významne ovplyvňuje najmä odbory ako masmédiá, marketing a digitálne hry z rôznych dôvodov. Benefity jej existencie zahŕňajú najmä zvyšovanie produktivity práce či zlepšovanie kvality života. Vzrušujúci vývoj technológií a digitálnych služieb zmenil spôsoby získavania informácií a komunikačné zvyklosti podnikov, organizácií, ale aj radových používateliek a používateľov internetu. Na konferencii sa dozviete o nevyhnutnosti integrácie umelej inteligencie do oblasti médií, marketingu a digitálnych hier. Otázkou zostáva, či je AI pre uvedené odvetvia príležitosťou, alebo rizikom.

Doktorandky, doktorandi, mladé osobnosti vedy a renomované osoby z praxe budú reflektovať problematiku umelej inteligencie a súčasne diskutovať o perspektívach postavenia človeka na pracovnom trhu, ktoré ovplyvňuje a bude ovplyvňovať celospoločenské rozšírenie umelej inteligencie.

Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie v oblastiach marketingu, médií a digitálnych hier a navzájom zdieľať získané vedomosti i praktické skúsenosti a referovať o dôležitých poznatkoch, ako aj o výsledkoch výskumov. Interpretačné diskusie sa budú zameriavať na aktuálne trendy a výzvy, najmä v oblasti umelej inteligencie.

Dôležité termíny

7. 4. 2023 14. 4. 2023 – zaslanie prihlášky
17. 4. 2023 21.  4. 2023 – zaslanie príspevku na publikovanie v konferenčnom zborníku
20. 4. 2023 – termín konania konferencie

Všetky prijaté príspevky v slovenskom aj anglickom jazyku budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku. Príspevky publikované v anglickom jazyku budú zaslané na indexáciu do medzinárodných vedeckých databáz. Príspevky publikované v slovenskom jazyku budú zaslané na indexáciu do Google Scholar.

Jednotný poplatok za publikovanie v zborníku / platí aj ak má článok viacero autorov / v slovenskom aj anglickom jazyku / je vo výške 30 eur.

Registračný formulár / Application form 

Informácie

Základné informácie

Dátum: 20. apríl 2023
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Nám. J. Herdu 2 (Študentská zóna, Z03), online

Program

Témy

Diskusné témy:

 • Umelá inteligencia a jej použitie v rámci médií, marketingu a digitálnych hier;
 • Súčasné trendy v médiách, marketingu a digitálnych hrách;
 • Mediálna gramotnosť – digitálna, spotrebiteľská, reklamná, informačná;
 • VR verzus AR v kontexte spotrebiteľského trhu;
 • Digitálne umenie;
 • Digitálny marketing;
 • Reálie, hranice a riziká súčasného novinárstva;
 • Aktuálny stav a nové výzvy v oblasti sociálnych médií;
 • Stieranie hraníc medzi realitou a fikciou v mediálnom priestore;
 • Inovácie a nové kreatívne postupy vo sfére digitálnych hier;
 • Diverzita a budovanie komunít v digitálnom prostredí;
 • Etické úskalia používania umelej inteligencie v mediálnej tvorbe.

Prihláška

Prihláška

Registrácia na konferenciu QUO VADIS 2023 <generated by AI> je možná do 7. apríla 2023. Termín odovzdania príspevku je do 17. apríla 2023.

Elektronický registračný formulár nájdete vyššie (ružové tlačidlo) alebo po kliknutí na tento odkaz.

Konferenčný poplatok: 30 € (týka sa účastníkov mimo UCM, ktorí nevystúpia na konferencii)

Platobné údaje

Názov príjemcu:            Štátna pokladnica
                                         Radlinskéo 11, Bratislava
Číslo účtu:                      SK87 8180 0000 0070 0007 1900
Variabilný symbol:        20042023
Do poznámky:               meno a priezvisko účastníka konferencie

Termíny

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky: 7. apríl 2023 14. apríl 2023
Zaslanie príspevku: 17. apríl 2023 21. apríl 2023
Konanie konferencie: 20. apríl 2023

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia.

Výbory

Sekretariát konferencie

e-mail: quovadisfmk2023(at)gmail.com

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Garanti konferencie

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
Mgr. Anna Hurajová, PhD.

Vedecký výbor

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA
PhDr. Peter Murár, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Dáša Franić, PhD.
Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Mgr. Zdenko Mago, PhD.
Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Organizačný výbor

Mgr. Patrícia Beličková, MBA
Mgr. Bianka Francistyová
Mgr. Lucia Furtáková
Mgr. Viktória Hudáková
Mgr. art. Oliver Kohár
Mgr. Andrii Kushnarevych
Mgr. Kristína Mayerová
Mgr. Lukáš Pieš
Ing. Vajk Pomichal
Mgr. art. Martin Schwarz
Mgr. Tomáš Svetlík
Mgr. Veronika Šašalová
Mgr. Simona Ščepková
Mgr. Zuzana Točená
Mgr. Šimona Tomková
Mgr. Matúš Višváder

Zborníky

Zborníky z prechádzajúcich ročníkov konferencie

Súbory na stiahnutie:

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑