Quo Vadis 2024: CommUnity

Quo Vadis

Quo Vadis 2024: CommUnity

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Quo Vadis 2024: CommUnity, ktorá zahŕňa štyri rôzne oblasti vedy a výskumu – mediálnu komunikáciu, marketingovú komunikáciu, umeleckú komunikáciu a teóriu digitálnych hier. Vedecké podujatie je určené pre doktorandky, doktorandov a mladé vedecké osobnosti.

S odkazom na ostatný ročník vedeckej konferencie Quo Vadis, ktorý sa uskutočnil v hybridnej forme (s možnosťou osobnej aj virtuálnej účasti), opäť organizujeme podnetné diskusie v dvoch vzájomne súvisiacich a plynulo prepojených blokoch – prezenčne, na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ale aj prostredníctvom onlinového prenosu.

Nosnou témou tohtoročnej konferencie je opätovné objavovanie a posilňovanie socializačného potenciálu médií, marketingu, digitálnych hier a umenia. V ostatnom období sa veľmi intenzívne diskutovalo o problematike umelej inteligencie a virtuálnej reality, pričom súvisiace technológie významne pretvárajú komunikačné prostredie a prinášajú nové výzvy, ale aj príležitosti.

Medzi najzásadnejšie problémy patria početné riziká spojené s čoraz širším uplatňovaním digitálnych inovácií na celospoločenskej úrovni. Jedným z týchto rizík je obava z prehlbujúcej sa dehumanizácie ľudskej komunikácie, zo straty našej kultúrnej identity, spolupatričnosti, empatie či schopnosti budovať komunity a nadväzovať trvalé, zmysluplné kontakty s inými. V súvislosti s týmito náročnými témami sa objavuje aj otázka, či je možné eliminovať alebo aspoň obmedziť intenzívnu polarizáciu názorového a ideového spektra vo verejnom diskurze a iniciovať racionálnejšiu, empatickejšiu komunikáciu založenú na vzájomnom rešpekte.

Na konferencii sa dozviete, ako sa vyvíjajú platformy sociálnych médií a do akej miery (ne)dokážu reprodukovať skutočnú socializáciu a iniciovať či formovať vzťahy medzi jednotlivcami a rôznymi cieľovými skupinami. Doktorandky, doktorandi, mladé osobnosti vedy a renomované osoby z praxe budú diskutovať aj o výzvach a príležitostiach spojených s virtuálnou socializáciou (napríklad vo vzťahu k vytváraniu fanúšikovských komunít, rôznych cieľových skupín a spotrebiteľských segmentov, digitálno-herných komunít).

Osobitným problémom zostáva sociálna dynamika predpokladajúca zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti populácie. Mimoriadnu dôležitosť pripisujeme aj ďalším komunikačným fenoménom, napríklad aktívnemu zapájaniu rôznych cieľových skupín do procesov tvorby obsahu, propagovaniu výrobkov, služieb a zážitkov v spolupráci s publikami či vytváraniu virtuálnych sietí zameraných na nadväzovanie profesionálnych vzťahov a kontaktov.

Cieľom konferencie je rozšíriť existujúce odborné diskusie v oblastiach marketingu, médií, umenia a digitálnych hier, ale aj upozorniť na vyvíjajúce sa komunikačné javy a aktuálne diskusné témy v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Podujatie má ambíciu povzbudiť mladé osobnosti vedy k zdieľaniu získaných vedomostí i praktických skúseností, k ochote referovať o dôležitých poznatkoch, ako aj o výsledkoch vlastných výskumov. Interpretačné diskusie sa sústreďujú na súčasné trendy a výzvy, najmä v oblasti socializačného potenciálu médií, marketingu a umenia.

Dôležité termíny

25. 3. 2024 4. 4. 2024 – zaslanie prihlášky
8. 4. 2024 – zaslanie príspevku na publikovanie v konferenčnom zborníku (posielajte na e-mailovú adresu quovadisfmk2024(at)gmail.com)
11. 4. 2024 – termín konania konferencie

Všetky prijaté príspevky v slovenskom aj anglickom jazyku budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku. Príspevky publikované v anglickom jazyku budú zaslané na indexáciu do medzinárodných vedeckých databáz. Príspevky publikované v slovenskom jazyku budú zaslané na indexáciu do Google Scholar.

Jednotný poplatok za publikovanie v zborníku (platí, aj ak má článok viacero autorov, v slovenskom aj anglickom jazyku) je vo výške 30 eur.

Registračný formulár/Application form 

Informácie/Information

Základné informácie

Dátum: 11. apríl 2024
Čas: 9.00 hod.
Miesto: Nám. J. Herdu 2, miestnosť Z.03 + online
Adresa na poslanie príspevku: quovadisfmk2024(at)gmail.com

Basic Information

Date: 11th April 2024
Time: 09:00 A.M. CET
Venue: Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, meeting room Z.03 + online
Email address for sending your contribution: quovadisfmk2024(at)gmail.com

Program

Quo Vadis 2024

Program konferencie Quo Vadis 2024: CommUnity. Zdroj: FMK UCM

Témy/Topics

Diskusné témy:

 • Diverzita a budovanie komunít v digitálnom prostredí,
 • fanúšikovstvo a jeho význam vo vzťahu k mediálnej kultúre,
 • výzvy a príležitosti spojené s virtuálnou socializáciou,
 • digitálne médiá ako extenzie „tradičných“ komunikačných nástrojov,
 • marketingový potenciál umelej inteligencie a četbotov verzus obsah generovaný skutočnými ľuďmi,
 • marketing založený na princípoch trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti,
 • hyperpersonalizácia mediálneho obsahu v prostredí internetu,
 • nové výzvy spojené s influencer marketingom,
 • re-humanizácia platforiem sociálnych médií,
 • mediálne publiká a ich rola v procesoch tvorby obsahu,
 • charakteristika rôznych cieľových skupín a spotrebiteľských segmentov a ich preferencií,
 • virtuálne digitálno-herné komunity ako špecifické formy socializácie,
 • stratégie vytvárania komunikačných sietí a profesionálnych vzťahov na diaľku,
 • zmeny v sociálnej dynamike vo vzťahu k posilňovaniu digitálnej a informačnej gramotnosti populácie,
 • formovanie osobnostných čŕt a individuálnych identít vo virtuálnom komunikačnom prostredí,
 • problematika komunitných médií.

Discussion topics:

 • diversity and community building in the digital environment,
 • fandom and its meaning in relation to media culture,
 • challenges and opportunities associated with virtual socialization,
 • digital media as extensions of „traditional“ communication tools,
 • the marketing potential of artificial intelligence and chatbots versus content generated by real people,
 • marketing based on the principles of sustainability and social responsibility,
 • hyperpersonalization of media content in the Internet environment,
 • new challenges associated with influencer marketing,
 • re-humanization of social media platforms,
 • media audiences and their role in content creation processes,
 • characteristics of different target groups and consumer segments and their preferences,
 • virtual gaming communities as specific forms of socialization,
 • strategies for creating communication networks and professional relationships online,
 • changes in social dynamics in relation to strengthening the digital and information literacy of the population,
 • formation of personality traits and individual identities in a virtual communication environment,
 • issues of community media.

Prihláška/Application

Prihláška

Registrácia na konferenciu Quo Vadis 2024: CommUnity je možná do 25. marca 2024 4. apríla 2024. Termín odovzdania príspevku je do 8. apríla 2024.

Elektronický registračný formulár nájdete vyššie (ružové tlačidlo) alebo po kliknutí na tento odkaz.

Konferenčný poplatok: 30 € (týka sa účastníkov mimo UCM, ktorí nevystúpia na konferencii)

Platobné údaje

Názov príjemcu:          Štátna pokladnica, Radlinskéo 11, Bratislava
Číslo účtu:                     SK87 8180 0000 0070 0007 1900
Variabilný symbol:      11042024
Do poznámky:              meno a priezvisko účastníka/čky konferencie

Application

Registering for the conference Quo Vadis 2024: CommUnity is available until 25th March 2024 4th April 2024. Deadline for submitting papers is 8th April 2024.

The electronic registration form is placed above (the pink button) or here.

Conference fee: 30 € (only applies to participants not affiliated with University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava who are not interested in giving keynote speeches).

Billing data

Name of the recipient:   Štátna pokladnica, Radlinského 11, Bratislava
Account number:            SK87 8180 0000 0070 0007 1900
Variable symbol:             11042024
In the note:                       name and surname of the conference participant

Termíny/Deadlines

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky: 25. marec 2024 4. apríl 2024
Zaslanie príspevku: 8. apríl 2024
Konanie konferencie: 11. apríl 2024

Important deadlines

Deadline for applications: 25th March 2024 4th April 2024
Deadline for submitting papers: 8th April 2024
Conference date: 11th April 2024

Autori/Authors

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Príspevok pošlite na adresu quovadisfmk2024(at)gmail.com.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia.

Guidelines for Authors

A paper in Slovak or English language not exceeding 10 pages (including abstracts, key words, illustrations, tables and references).

All papers must be edited using the pre-set template (available below). When referring to information souces, please follow our citation manual (APA 7).

Please send the final paper to quovadisfmk2024(at)gmail.com.

Your presentation of a paper should not exceed 15 minutes and should be focused on results and findings.

Organizačný tím/Organizers

Sekretariát konferencie

e-mail: quovadisfmk2024(at)gmail.com

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Garanti konferencie/Chairs

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
PaedDr. Andrej Habiňák, PhD.
Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD.

Vedecký výbor/Scientific Committee

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD.
prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD.
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
PhDr. Peter Murár, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Dáša Franić, PhD.
Mgr. Ľuboš Greguš, PhD.
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Mgr. Zuzana Kvetanová, PhD.
Mgr. Zdenko Mago, PhD.
Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.
Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Organizačný výbor/Organizing Committee

Mgr. Patrícia Beličková, MBA
Mgr. Simona Benetinová
Mgr. Monika Cihlářová
Mgr. Mária Dolniaková
Mgr. Alexandra Ďurovová
Mgr. Bianka Francistyová
Mgr. Lucia Furtáková
Mgr. Viktória Hudáková
Mgr. art. Oliver Kohár
Mgr. Matej Kubák
Mgr. Andrii Kushnarevych
Mgr. Adam Kysler
Mgr. Matej Majerský
Mgr. Kristína Svítok Mayerová
Mgr. Katarína Načiniaková
Mgr. Patrícia Nagyová
Mgr. Lukáš Pieš
Mgr. Veronika Šašalová
Mgr. Simona Ščepková
Mgr. Šimona Tomková
Mgr. Matúš Višváder
Mgr. Klára Zubková

Zborníky/Proceedings

Zborníky z prechádzajúcich ročníkov konferencie/Previously published proceedings

Súbory na stiahnutie:

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑