Quo Vadis 2020

Prvá ONLINE konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia Quo Vadis Marketing sa orientuje na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách.

APPLY HERE

Informácie

Základné informácie

Dátum: 2. apríl 2020
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Online konferencia – STREAM

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky v jednej sekcii si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Témy

Masmediálna a marketingová komunikácia – diskusné témy:

 • Aktuálne trendy v žurnalistickej praxi a digitálnom marketingu.
 • Mediálna verzus objektívna realita v médiách.
 • Digitálna a mediálna gramotnosť v súčasnom mediálnom priestore.
 • Vplyv digitálnych médií na komunikačné a kognitívne schopnosti.
 • Sociálne médiá, sociálne siete.
 • Vývoj a inovácie v súčasnej novinárskej praxi.
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie.
 • Žurnalizmus z pozície občianstva.
 • Vytváranie spoločenského názoru prostredníctvom fotografie a filmu.
 • Nástroje komunikácie v ére digitalizácie.
 • Sociálne médiá, geolokačné služby a mobilné zariadenia.
 • Environmentálna problematika a marketing.
 • Nové formy marketingu v tradičných médiách.
 • Presahy marketingu do rôznych oblastí spoločenského života.
 • Sociálne médiá, sociálne siete.
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie.
 • Využitie nových médií a technológií v komunikácii.
 • Brand management.
 • Internet 4.0 a jeho využite v marketingovej praxi.
 • Iné.

Topics

Marketing communication – discussion topics:

 • Current trends in journalistic practice and digital marketing.
 • Media reality versus objective reality in the media.
 • Digital literacy and media literacy in the current media environment.
 • The impact of digital media on communication and cognitive abilities.
 • Social Media, Social Networks Development and innovation in current journalistic practice.
 • Social changes in the context of digital media and digitalization.
 • Journalism from the citizenship point of view.
 • The creation of social opinion through photography and film.
 • Communication tools in the era of digitalization.
 • Social media, geolocation services and mobile devices.
 • Environmental issues and marketing
 • New forms of marketing in traditional media.
 • Marketing intervention into different areas of social life.
 • Social Media, Social Networks Social changes in the context of digital media and digitalization.
 • New media and technologies in communication.
 • Brand management Internet 4.0 and its use in marketing practice.
 • Other.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 29. marec 2020.

Konferenčný poplatok

 • 25 € – za 1 príspevok (príspevok bude publikovaný v zborníku).

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 02042020
Do poznámky napíšte, prosím, „QV2020“ a svoje meno.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 29. marec 2020
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 29. marec 2020
Zaslanie príspevku do: 15. apríl 2020
Konanie konferencie: 2. apríl 2020

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Spolu s príspevkom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Staff

Sekretariát konferencie

Mgr. Ľubica Bôtošová
Mgr. Nikola Kaňuková
Mgr. Lenka Labudová

e-mail: qvmm(at)fmk.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Alexandra Alföldiová
Mgr. Ľubica Bôtošová
Mgr. Nikola Kaňuková
Mgr. Miroslav Kapec
Mgr. Lenka Labudová
Mgr. Július Tamáš
Mgr. Martin Vanko
Mgr. Jozef Viskupič

Záznam

https://www.facebook.com/SandrikaAlfoldiova/videos/10217912600026278/

Zborníky

 
Späť hore ↑