Quo vadis 2018

Konferencia Quo vadis v roku 2018 reagovala na stav spoločnosti a postavenie médií a marketingu.

Zborníky:

 • – english version
 • – slovak version

Základné informácie

Základné informácie

Dátum: 19. apríl 2018
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Námestie J. Herdu 2, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Príspevky z konferencie Quo Vadis 2018 budú zaslané na indexovanie do vedeckej databázy Web of Science.

V doobednej časti programu sa budú prostredníctvom svojich prednášok tejto téme venovať  odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií. Spoločne sa pozrieme na to, ako oni vidia vplyv médií a reklamy na spoločnosť a rôzne oblasti života.

Druhá časť programu bude pozostávať z prezentácie príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka i ďalších krajín. Príspevky z 2 sekcií si vypočujeme v prítomnosti odborného kolokvia.

Sekcie

Sekcie

Konferencia Quo Vadis 2018 bude prebiehať v dvoch hlavných sekciách:

1.  Masmediálna komunikácia – diskusné témy:

 • Možnosti formovania verejnej mienky prostredníctvom tradičných médií v internetovej ére,
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie,
 • Fenomén súčasných influencerov v súvise s tvorbou spoločenského názoru,
 • Vplyv digitálnych hier na komunikačné a kognitívne schopnosti,
 • Aktuálne otázky mediálnej výchovy,
 • Dopady sociálnych médií na utváranie hodnôt, postojov a názorov,
 • Žurnalizmus z pozície občianstva,
 • Vytváranie spoločenského názoru prostredníctvom fotografie a filmu,
 • Iné.

2.  Marketingová komunikácia – diskusné témy:

 • Interaktivita ako kľúčový element súčasnej marketingovej komunikácie,
 • Digitálny marketing okolo nás,
 • Spoločensky zodpovedné podnikanie,
 • Nové formy marketingu v tradičných médiách,
 • Ekonómia a ekonomika,
 • Využitie nových médií a technológií v komunikácií,
 • Presahy marketingu do rôznych oblastí spoločenského života,
 • Politický marketing,
 • Environmentálna problematika a marketing,
 • Marketing 4.0 a spotrebiteľ,
 • Influenceri a ich využitie pre marketing,
 • Sociálne siete ako neodmysliteľná súčasť komunikácie,
 • Pripojenosť spotrebiteľov k internetu,
 • Iné.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 15. apríla 2018. Elektronická prihláška je k dispozícii nižšie.

Konferenčný poplatok

 • 25 € – za každého autora/spoluautora príspevku pri aktívnej účasti na konferencii (poplatok je podmienený fyzickou účasťou aspoň jedného autora s príspevkom na konferencii. V prípade neúčasti je platba nevratná).
 • 50 € – za každého autora/spoluautora príspevku pri pasívnej účasti na konferencii, t.j. zaslanie príspevku bez fyzickej účasti na konferencii.

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie a občerstvenie. Poplatok nezahŕňa obed a ubytovanie (možné objednať v prihlasovacom formulári).

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet. Potvrdenie o uhradení poplatku zašlite, prosím, do 15. apríla 2018 na emailovú adresu: qvmm@fmk.sk.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 19042018
Do poznámky napíšte, prosím, „QV2018“ a svoje meno.

Prihláška Quo Vadis 2018

Ubytovanie

 • Školský domov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: cena (1 osoba) = 10 €/noc

Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške a vzťahuje sa na noc zo štvrtka na piatok.

Strava

 • cena 3 € (osoba) v deň konania konferencie

Strava je zabezpečená pre účastníkov, ktorí svoj záujem prejavia v prihlasovacom formulári.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 15. apríla 2018
Zaslanie potvrdenia o úhrade do: 15. apríla 2018
Zaslanie príspevku (spolu s recenzným posudkom) do: 3. mája 2018
Konanie konferencie: 19. apríl 2018

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov:

Príspevok v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry) pošlite v textovom editore MS Word najneskôr do 3. mája 2018 na e-mailovú adresu: qvmm@fmk.sk.

Spolu s príspevkom je nutné zaslať i recenzný posudok vyhotovený vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami. Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku a zaslaný na zaradenie do vedeckej databázy Web of Science, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia. K dispozícii bude notebook a projektor.

Organizátori

Sekretariát konferencie

Mgr. Marija Hekejl
Mgr. Karin Kubíková
Mgr. Igor Piatrov

e-mail: qvmm@fmk.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Mgr. Karin Kubíková
Mgr. Peter Lančarič
Mgr. Matej Martovič
Ing. Jana Šmotláková
Mgr. Barbara Volková
Mgr. Erika Obertová
Ing. Alena Hrušková
Mgr. Igor Piatrov
Mgr. Henrieta Hubináková
Mgr. František Rigo

Vedecký výbor

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, PhD.

Súbory na stiahnutie/Files to download:

Quo Vadis: šablóna príspevku [32.9 KB, application/msword]
Quo Vadis: recenzný posudok [53.8 KB, application/msword]
Quo Vadis: template of contribution [46.6 KB, application/msword]
Quo Vadis: Review [52.7 KB, application/msword]

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑